Foreningerne

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 07 - side 172-173

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16. Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen, Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Mfiller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wijldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Rfisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holn2boe.

Juridisk Konsulent: Højesteretssagfører

t,

Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med » Foreningens Kontor.

Dansk Komponist-Forening har efter Forhandling med de herværende Koncertbureauer opnaaet, følgende Ordning m.H.t. vore Medlemmers Adgang til deaf Bureauerne foranstaltede Koncerter:

1. Engstrøm &- Sødrings Musikforlag:

Medlemmer vil altid kunne rette telefonisk Forespørgsel paa vor Billettelf. Dagen før en Koncert mell. 10 og 11, og da modtage Besked ved fornyet Opringning samme Dag mell. Kl. 15 og 16 om der er Billetter til nedsat Pris eller maaske Bill. kun mod Garderobeafgift.

2. Wilhelm Hansens Musik-Forlag:

Der rettes Henvendelse til os ved de

paagældende Koncerter, som Komponi-

sterne maatte være interesserede i at

overvære, hvorefter vi skal forespørge

de optrædende Kunstnere, om der maa

gives Billetter paa særlige gunstige Vil-

kaar eller eventuelt Fribilletter.

3. Skandinavisk Koncertdirektion:

Medlemmerne ringer hertil paa selve Koncertdagen og hører, om der er Billetter til Disposition. I nogle Tilfælde vil det blive blot mod Betaling af Garderobe, i andre Tilfælde til reduceret Pris, og endelig vil der muligvis blive Tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, hvis Koncerten afholdes for Kunstnerens egen Regning, og hvis de paagældende Kunstnere ikke ønsker at give Billetter til reduceret Pris.

Husikpæ-dagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 16-17 Fru Gerda v. Billow, Skt. Thomas Allé 1, V. Tlf. Vester 2276 y.

Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Finn Høffding (Næstformand), Kastelsvej 1, ø. Tlf. øbro 3619. Povl Fledelins (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Kristian Riis, Ingeborg Strøyberg.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillings

dagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Ro-

desvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næst-

forinand: Lavard Friisholm, St. Kongens-

gade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer:

Johan Bent.Zon, Emdrup Banke 159, ø.

Tlf. R-va

~N , iig 836 x.

lste Kammermusikkoncert finder Sted

Fredag den 10. Oktober Kl. 20 i Hornung

Møllers Sal.

Program:

Wolfgang Jacoby: Sonatine for Saxofon

og Klaver.

Will Eigenman: Andante con moto.

Clair Leonhard: Recitativo and Abraca-

dabra.

George Gershwin: Prelude, Saxofon og

Klaver.

Walter Piston: Kvintet for Fløjte og

Strygekvartet.

Ingvar Lidholm: Sonate for Fløjte-Solo. Waldemar Welander: Arietta.

Svend Erik Tarp: Introduction og Capric-

cio, Saxofon og Klaver.

Jørgen Bentzon:Racconto for Fløjte, Sa

xofon, Fagot og Kontrabas.

.N,fedvirkende: Sigurd Rascher (Saxofon), Johan Bentzon (Fløjte), Kjell Roikjer (Fagot), Erik Hansen (Kontrabas) og Koppelkvartetten: Else Marie Bruun, Andreas Thyregod, Julius Koppel, Torben Anton Svendsen samt Arne Skjold Rasniussen (Klaver).

Medlemskort giver Mganggr.

Til Komponisterne.

Værker, der ønskes bragt i Forslag til Opførelse ved Det unge Tonekunstnerselskabs Koncerter, kan fremtidig indsendes naa,r som helst undtagen i Maanederne Juni, Juli og August.

Censurkomitéens ordinæ-re Samling vil stadig foregaa i Juni Maaned, men derudover vil Komitéen yderligere træde samnien efter Behov.

Årgang 22/1947, nr. 07