Musiklivet

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 07 - side 169-172

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Musiklivet

Udlandet

»The Musical Fund Society« i Philadelphia afholder en international Konkurrence og udlover en Belønning paa $ 1,000.00 til den Komponist, der indsender den bedste Origirial-Kom Position for Symfoniorkester.

Spilletiden maa ikke være under 8 Min. og helst ikke over 30 Min. Kompositionen maa ikke være udgivet eller opført offentlig, hverken hel eller delvis.

Denne Konkurrence er aaben for Komponister af enhver Nationalitet.

I det følgende er gengivet de nøjagtige Betingelser for Deltagelse i Konkurrencen.

I. En Præmie paa Et Tusind Dollars ($ 1,000.00) vil blive tildelt den Komponist, der indsender den bedste Original- Komposition for Symfoniorkester. Spilletiden maa ikke være under 8 Min. og helst ikke over 30. Min.

Kompositionen maa ikke være udgivet eller opført offentlig, hverken hel eller delvis.

De fremsendte Kompositioner kan skrives i enhver Form, enten som Ouverture, Suite, Digt (Poem), Kort Symfoni el. lign., dog kan kun een

Komposition indsendes af hver Komponist, der kan være Mand eller Kvinde af en hvilken som helst Nationalitet.

2. Den vindende Komposition vil blive udtaget af en Dommerkomité, der bestaar af mindst tre (3) national kendte Symf oniorkester-Dirigenter, udnævnt af Selskabet, og hvis Afgørelse skal træffes uden Kendskab til Deltagerens Identitet, og som skal være endelig af,,ørende.

g

Hvis der efter Dommernes Mening ikke er nogen af Kompositionerne, der er værdige til Belønningen, vil denne ikke blive uddelt.

Dirigenten for »The Philadel Phia Orchestra«, Dr. Eugene Ormandy, har indvilliget i at være Formand for Dommerkomitéen.

3. Den præmierede Komposition vil blive opført ved de regelmæssige Koncerter, som Philadelphia Orchestra afholder i Philadelphia, og udsendt i Radioen ved Orkestrets faste Udsendelser.

The Philadelphia Orchestra maa ogsaa have Ret til at opføre denne Komposition ved dets udenbys Koncerter inden for tredive (30) Dage efter Premiéren. Selskabet kan ogsaa tillade andre Symfoniorkestre at opføre Kompositionen til ethvert Tidspunkt mellem Premiéren o-, 1. Juni 1949.

Selskabet skal ikke betale nogen Afgift for Opførelse af den pr,---einieredekomposition.

4. Selskabet vil afholde alle Udgifter vedrørende Mangfoldiggørelse af Partituret til den pr,,æmierede Komposition, o«,, ved at faa uddraget og tilrettelagt en Instrumentering til Orkesterudførelse.

To Eksemplarer af dette Partitur vil blive sendt til Komponisten forud for Opførelsen, et af disse kan benyttes til Copyright-Formaal, hvis det ikke allerede er blevet copyrighted.

Orkester-Materialet, der er brugt ved Opførelsen, vil blive sendt til Komponisten efter den 31. Maj 1949, medens det ori- ,inale haandskrevne Dirigent Partitur vil forblive Selskabets Ejendom for at blive opbevaret i dets Arkiv,.

5. Alle fremsendte Partiturer kan tilbageholdes af Selskabet, indtil den vindende Komposition er udpeget, og Selskabet vil gøre alt for at returnere de andre til de respektive Komponister, men tør ikke garantere, at de ankommer i god Behold.

Vilkaar.

I. Komponisten maa fremsende det originale haandskrevne Dirigent-Partitur til 'Kompositionen.

Det maa være læseligt o,, forsynet med Dæknavn eller Symbol, skrevet med Blæk paa Forsiden.

Hverken Komponistens Navn eller Adresse skal staa paa Partituret.

II. Komponisten maa til Selskabet sende en forseglet Kuvert, der udenpaa kun bærer hans D,--æknavn eller Symbol, og som indeholder en af disse Formularer, udfyldt og underskrevet, og ligeledes fuld Returporto for hans Partitur.

Blanketterne kan faas ved at skrive til:

The Musical Fund Society of Philadelphia

1048 Public Ledger Building

Z,

Philadelphia 6, Pa., U. S. A.

III. Alle Kompositioner og forseglede Ku-

verter maa være Selskabets Kontor i

Hænde senest den 29. Februar 1948.

V, I. Enhver Komponist, der indsender en

Kompositi'on, bekræfter, at Værket

ikke har været udgivet eller opført

offentligt, hel eller delvis, og gaar ind paa ikke at tillade, at Kompositionen bliver udgivet eller opført, udsendt i Radio eller gengivet mekanisk, for

1~, -1_

efter at den v indende Komposition er udtaget.

V. Hvis Komponisten til den præ-mierede Komposition ikke er :Xledlem, af et Udførselsretsselskab, national eller international, til hvilket Philadelphi,~_t Orchestra er licenspligtig, indvilliger denne herved i til Selskabet at overdrage, eller omgaaende fremskaffe ov erdra-else af alle Rettisheder for den omtalte Komposition indtil 1. Juni 1949, uden Udgifter for Selskabet; derefter skal alle Rettigheder gaa tilbage til Komponisten, der endvidere indvilliger i ikke --at tillade, at Kompositionen bliver udgivet eller

n

opført offentlig, udsendt i Radio eller mekanisk gengivet, hel eller delvis, i

C1 I,

Tiden indtil den omtalte Dato.

I Dagene 28. Juni-12. Juli afholdt Norges Sangerlag, der er en Samnienslutnin-, af Kor fra hele Norge, et Kursus for Dirigenter paa Nesna, Lærerskole i Nordnorge under Ledelse af Docent, Dr. Gurvin fra Oslos Universitet og Formanden for Norges Musiklærerforbund, Donikantor Arild Sandvold. Som dansk Gæst ved dette Kursus holdt. Kristian Riis en Række Foredrag om Stemmedannelse og gav Instruktionstimer for Korsolister.

// Ved den nordiske "".Nlusikfest, som finder Sted i Stockholm fra Torsdag (1. 25.

n

September til Onsdag d. 1. Oktober 1947, bliver Programmerne følgende:

""'A Orkesterkoncert:

Ahli Sonninen (Finland) Synifoniske Skitser.

Olav Kielland (Norge) Sinfonia op. 3. 'l""agn Holmboe (Danmark) Kammerkoncert for Viola og Orkester.

'V, Operaforestilling paa Kungl. Teatern: Hilding Rosenberg (Sverige) »Lyeksalighetens ó«.

27 A K,,,-immermusikkoncert af »Intini Mu-

sik«:

Fartein Valen (Norge) Trio for Klaver, Violin og Cello.

Firm Ludt (Norge) Romancer.

Conrad Badezz (Norge) Roniancer.

Arne D,5rumsgaard (Norge) Roimancer. Erland von Koeli (Sverige) Variationer over en gammel Dalanielodi for Klaver op. 34.

Crunnar de Frumerie (Sverige) Romancer. Dag Wirén (Sverige) Strygekvartet N r. 3.

21/«

Orkesterkoncert:

Carl Andersen (Norge) Symfoni for

Kammerorkester.

Lauri Ikonen (Finland) Sinfonia inor-

n a t a.

Ture Rangsti-bni (Sverige) Romancer.

Leif Kayser (Danmark) Variationer

01). 8.

Aarre Merikanto (Finland) Intrada.

Kammermusikkoncert. af »F-

,,,Ikiiigeii«:

Sidho Ranta (Finland) Str-,,

y-,ekvartet, op. 52. Einari Marvia (Finland) Romancer. Erik Bergman (Finland) Romancer. Taneli Kuusisto (Finland) Romancer. Niels 17i

ggo, Bent""on (Danmark.) Sonate Nr. 2 for Klaver. Knud Jeppesen (Danmark) Romancer. Poul Schierbeck (Danmark) Romancer. Olto Mortensen (Danmark) Blæserkvintet.

""A Operaforestilling paa Kungl. Teatern: Wilhelm Peterson-Berger (Sverige) ~»Arnljot«.

Y. Orkesterkoncert:

Knudåge Riisager (Danmark-) Sinfonietta (Uropførelse).

Harald Sæverud (Norge) Gietlevise Variationer.

Karl-Birger Blomdahl (Sverige.) Nliolinkoncert.

Eino Linnala (Finland) Synifoni Nr. 2.

Til Dansk -UusiktidsskrifÉs Iledaksjon!

// I tidsskriftets nr. 4-5 som. inneholder forskjellig stoff orn ISCMs, musikkfest i København, finner jeg noen sitater fra mine artikler i Dagbladet, Oslo.

I avsnittet. om Niels Vi..go Bentzons »Partita« hadde det sneket seg inne en hårreisende trykkfeil. Den ble riktignok rettet i det fólgende nummer av bladet, men rettelsen var muligens, lett å o-,,,,erse.

Det sto i artiklen at Niels Viggo Bentzons musikk interesserte ved sin utpreget. »sivile« karakter! Jeg ble aldeles matt da jeg leste det.

Det skal stå: ». . det som gir den (N.V. B.s musikk) interesse er dens utpreget v i r i 1 e karakter og at den samtidig e~så voldsomt uttrykksfull osv.«

Pauline Hall.

Da-nma-Irk

// Foruden Dr. Herbert Rosenbergs Gennemgang af moderne Musik (omtalt i DM Side 122) har Københavns Folke- Musikskole oprettet en Del nye Fag i den kommende Sæson: et Børneelitekor under Ledelse af Lis Jacobsen - Gennernllang af »Seks berømte Symfonier« ved Kapelmester W. Meyer-Radon og af »Seks berømte Operaer« ved Kapelmester Gerhard Schepelern, og Sangpædagogen Kristian Riis gennemgaar Sanglitteratur for et Hold, der i Modsætning til de andre er begrænset til 20 Delt-agere. Følgende Værker vil blive gennemgaaet: - Symfonier

Haydn's »P,--iukeslag -«, Mozart's g-inoll, Beethoven's 5', Schuberts 7' C-Dur), Tiaikofski's 5' og Brahnis' 4'. - Operaer - Figaros Bryllup, Jægerbruden, Lohengrin, Rigoletto, Carmen o,,, Bohéme. Gennemgangen af Sanglitteratur, der henvender sig til Deltag~ere, som er specielt inter

~!I

esserede i San', ens tekniske og musikalske Problemer, vil omfatte bl. a. Sange af Schubert, Schurnann, Brahms, Lange Mfiller, Heise og Carl Nielsen, og disse denionstreres ved Grammofon o"" Sangere. Desuden arrangeres i Samarbejde med

Skandinavisk Koncertdirektion.A/S Musikaftener med Foredrag, »I,evende Nilusiksikhistorie«, i KFUK's Festsal. I første Serie taler Povl Fledelius om Kammermusik, hvor Koppel Kvartetten medvirker, i an

Kalmonens Betragtnin Xer:

Jeg bliver umegtelig Gram i I-lu, naar jeg tænl~.er paa, at det er koniniet saa vidt nied Radioen, at den nied en nilddelniaaclig Solist ni-.ia gentage et 11/--, Aar ganinielt Torsdagskoncert pro Gram!!!

den Serie taler niag. art. Gunnar I-leeriip om »Russisk ""I.Nlusik«I medvirkeiide er lier, Karen Heerup, Ingeborg Hógstedt, Herm. D. Koppel, Niels Viggo Bentzon m. fl. samt Grammofonplader. Desuden fortsætter Organist Arne Bertelsen sit Arbejde med Københavns Folke-Musikskoles Elitekor.

// Der er sket en lille Ændring i Bestyrelsen for Københavns Folke-Musikskole idet cand. mag. Vagn Rehling, der tidligere beklædte Posten som Næstformand, er blevet Formand i Stedet for Fru Lis Jacobsen, der nu har overtaget Hvervet som Næstformand.