Foreningerne

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 08 - side 190-191

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16. Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen, Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Mål.ler, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wåldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10

14. Tietgensgade 30 ' V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Juridisk Konsulent: Højesteretssagfører --Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Den svenske Femte-Maj Fonden i Góteborg, som er oprettet af den »Kommitté fór hjålp till danska flyktningar i våstra Sverige«, som virkede i Aarene 1943-45, vil i Slutningen af 1947 foretage den an-den Uddeling af Stipendier. Der staar i Aar i alt ca. 3000 Kr. til Raadighed. Stipendierne uddeles for at støtte dansk Ung-doms Studier eller Uddannelse i Sverige for derved at fremme Kendskabet til svensk Kultur samt svensk Samfunds- og .Næringsliv. Ansøgninger om at komme i Betragtning ved Stipendieuddelingen rettes inden 1. November 1947 til Styrelsen .for Femte-Maj Fonden, clo Kgl. dansk Generalkonsulat, G,6teborg, Sverige. Den dan.ske Forening Norden, Gyldenløvesgade 16, -København K., giver Oplysninger.

Ansøgningerne skal indeholde Oplysnin..ger om: Ansøgerens Alder, Bopæl, Stilling ,eller Sysselsættelse, tidligere Uddannelse, ,de paatænkte Sveriges-Studiers Art og Varighed, det ønskede Stipendiebeløbs Størrelse samt eventuelle Anbefalinger.

Fondens Styrelse træffer Beslutning om -Uddelingen af Stipendierne i Midten af .December. Umiddelbart derefter vil An.søl..erne faa Meddelelse om Udfaldet.

-11usikpædagogisk Forenin W

Obs.

Ved Velvilje fra Københavns Folkernusikskole faar Musikpædagogisk Forening fra 1. November sit eget Kontor, Frederiksborggade 50, København K. Tlf.: Palæ 1912. Kontortid: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Kontorarbejdet overtages af Fru Arneborg, til hvem alle Henvendelser angaaende Foreningen bedes rettet efter den 1. November.

Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Musikpædagogisk Forening indledte den 14. Oktober Sæsonen med en Foredragsaften med Demonstrationer paa det kongelige Musikkonservatorium. Taler var Dr. Leslie Russel fra London, der talte om: 1) »London County Councils Musikundervisningsplan«, 2) »Hvorledes lærer man Barnet at forstaa Musikkens Sprog«.

Nærmere Referat af Aftenen følger i næste Nummer af Dansk Musiktidsskrift.

Af øvrige Møder i Sæsonen paatænkes der en Aften i Samarbejde med: »Diskussionsklubben for sanglige Problemer«, hvor Instruktør Asmund Rostrup vil tale om »Kunstnerisk Koncentration«.

Den fra forrige Sæson udsatte Demonstration med Solfége og Tonicado vil sandsynligvis blive lagt paa to Aftener, da Emnet er for omfattende til, at man kan komme det grundigt igennem paa een.

Endvidere bliver der senere et Foredrag med Emnet: »Musikundervisningens Psykologi«. Foruden disse Møder vil der i Sæsonens Løb blive afholdt Foreningsmøder af en mere intern Kapakter, hvor Emnerne antagelig vil blive:

»Vi deler vore Pædagogiske Erfaringer«. - »Hvorledes kan Lærerne sideløbende med Specialundervisningen opdrage Eleverne til musikalsk Forstaaelse?« - Gennemgang af Bartoks »Mikrokosmos«. - Indtryk fra andre Landes Musikpædagogik. - Nyere Undervisningsliteratur etc.

Fortiden dette vil der blive Instruktions:aftener, hvor forskellige af Foreningens Lærere vil demonstrere Undervisningstimer i Klaver, Violin, Sang og Skoleorkester.

Bestyrelsen haaber at kunne gennemføre og eventuelt yderligere uddybe denne foreløbige »Løfteseddel«.

Angaaende de nye Underafdelinger af lusikpædagogisk Forening, der er blevet ,oprettet henholdsvis i: Ribe, Randers, Aarhus og Aalborg, synes Arbejdet at være «odt, i Gang.

=1

I Aarhus har man dannet et Udvalg, livor Knud Skytte Birkefeldt er Formand, Jette Tikjøb Kasserer og Alma Jørgensen :Sekretær. Der har været afholdt fem Møder i Løbet af Sæsonen 1946-47 med oplysende Foredrag for interesserede Musiklærere i Byen, og Interessen for Foreningen synes at være stigende.

Ogsaa i Ribe, hvor Frede Enkegaard er Mpf.s Repræsentant, er der gjort et Freni.stød blandt andet ved et Møde, hvor Professor Erik Abrahamsen talte om »Musik ,og Musikopdragelse«. Man blev ved den paafølgende Diskussion enige oni at danne en Sammenslutning med det Formaal at skaf f e musikpædagogiske Foredrag til Byen samt foranstalte Demonstrationer af moderne Undervisningsmetoder.

Flere Lærere fra Ribe agter senere at indstille sig til den statskontrollerede Eksamen.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 11

13. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonlo: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinses Segade 26, 3. Sal, K.

Teaterteleforz: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Sverre Forchhammer, Snaregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvan-, 836 x.