Musiklivet

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 08 - side 188-189

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet

Danmark

Det kgl. Teater

Kgl. Kapelmester Johan Hye-Knudsen kunde d. 1. Sept. fejre 25-Aarsdagen for sin Ansættelse i Det kgl. Kapel.

// D. 26. Aug. var der Konkurrence om 7 Stillinger ved Operakoret. Der var 27 Deltagere og antaget blev: Fru Helmi Ewald, Frk. Gerda Hjardan, Fru Grethe Barcalia og Herrerne Niels Møller, Herluf Rasmussen, Henning Kjærsgaard og Bernhard Stenalt.

// Bratschisten Gunnar Sigerstrøm er efter Konkurrence d. 8. Oktober blevet ansat i Det kgl. Kapel.

Radio

// Efter Konkurrence er Fløjtisten Kjeld Mardahl og Violinisterne Haj2ne Nielsen, Villy Kær og Erling Sell ansat i Radioorkestret.

Grammofon

// His Masters Voice vil nu forsøge et nyt Fremstød for dansk Musikkultur, idet man vil indspille en Række Grammofonplader med dansk Musik i store udenlandske Kunstneres Fortolkning. Bl. a. skal Malko indspille Johan Svendsens Pariserkarneval med Radioorkestret, og i November skal Carl Nielsens Klarinetkoncert indspilles med Louis Cahuzac som Solist og Det kgl. Kapel under John Frandsens Ledelse. De verdensberømte Navne skal med andre Ord nu sæl,,e dansk Musik.

Kirkenikusik

// Den 23. September udnævntes mag. art. Søren Sørensen. til Professor Knud Jeppesens Efterfølger som Organist ved Holmens Kirke. Det er et meget ærefuldt Hverv, Søren Sørensen hermed har faaet overdraget. Blandt hans berømte Forgængere i dette Embede kan nævnes: Johan Lorentz og Christian Geist og i nyere Tid Niels W. Gade, Thomas Laub og Mogens W,51dike.

I[Lædersgaver og Legater

Kulturfonden tildelte d. 18. September for første Gang 2 Hædersgaver å 2000 Kr., hvoraf den ene tilfaldt Mogens Wóldike som Paaskønnelse for hans store Indsats i dansk 'Lidusikliv, navnlig for Korsangens Vedkommende. Det er forøvrigt netop i Aar 25 Aar siden, W61dike stiftede sit berømte Palestrinakor.

// Operasanger Erik Sjøberg har mod

taget dette Aars Portion af Helge Nis-sew,» Mindelegat.

Fødselsdage og Jubilæer

// Den 17. September havde Otto Steenberg 25-Aars Jubilæum som Operasanger ved Det kgl. Teater. Otto Steenbern-, debuterede som Turiddo i »Cavalleria rusticana« og har siden sunget en lang Række af Operarepertoirets Tenorpartier. Paa sin Jubilæumsaften sang han Rane i »Drot og Marsk«.

Dødsfald

// Kgl. Kapelmusikus Axel Jørgensen døde d. 8. September, 66 Aar gammel efter længere Tids Sygdom. Axel Jørgensen har været Bratschist i Det kgl. Kapel fra 1919 og blev Solobratschist i 1932. 1 en Aarrække spillede han tillige i Breunin1,Bache Kvartetten.

Forskelligt

I »Land og Folk« 17/9 liævder Svend Westergaard, at Folken-insikskolerne faar alt for ringe Tilskud til deres Virksomhed, idet det ikke er inuligt. at knytte en tilstrækkelig stor Kreds af dygtige Musikpædagoger til dette for hele Danmarks Musikkultur saa vigtige Arbejde.

// Wilhelm Hansens Musikforlag fyldte 90 Aar d. 27. Oktober. Forlaget blev grundlagt af Jens Wilh. Hansen i 1857, videreførtes af Sønnerne Alfred og Jonas Wilh. Hansen, som begge døde for henved 30 Aar siden. Firmaet ledes nu, som bekendt, af Brødrene Asger og Svend Wilh. Hansen.

// Lærer ved Jonstrups Statsseminarium, Ejnar Boesen er den 9. Oktober blevet udnævnt til Sanginspektør.

// Det var en imponerende Udstilling af dansk og udenlandsk Musiklitteratur, som P. Haase &- Søns Boghandel havde arrang,eret i September. Det er Firmaets Hensigt fremdeles at specialisere sig paa dette Omraade, idet man tillige ved en udstrakt Kunde-Service vil søge at imødekomme de enkeltes Specialinteresser.

Indbudt af Musikh Uskolans elevkår holdt Redaktør Frede Schandorf Pelersen et Foredrag om Carl Nielsen d. 24. Septernber i Stockholni.

I Dagene d. 17.---20. September holdt

t,

Dr. phil. Herbert Rosenberg i Góteborg en z,

Række Foredrag over Emnet »Tycker Ni

illa om Bach« efter Indbydelse af »Göte-borgsstudenternas Kursverksamliet«.

Provinsen

// Ved Runders philharmoniske Selskabs Generalforsamling d. 6. September kom Direktør Rovsing Olseiz i sin Tale ind paa Landsdelsorkestersagen og tidtalte sin Frygt for, at Gennemførelsen af denne Plan vilde bringe Byorkestrene i stor Fare, idet de sandsynligvis vilde iniste baade Musikere og Tilskud. Det lokale Byorkesters Betydning ligger ikke mindst deri, at dets Stab af dygtige Musikere som Lærere, som Dyrkere af Kammermusik og paa mange andre Maader vil virke til Udbredelsen af Kendskabet til god Musik i langt videre Kredse, end det vil være inuligt ved nogle enkelte Koncerter af et nok saa ypperligt Landsdelsorkester. Det vil, saavel fra et socialt som et kfflturelt Synspunkt, være et Misgreb at foretage noget, der kan skade de Byorkestre, der nu er ved at vokse freni.

// Ogsaa fra ~'ejle lyder der pessimistiske Røster i Anledning af Landsdelsorkesterbetænkningen. I »Vejle Socialdemo

krat« 13/9 udtaler et Bestyrelsesmedlem i »Danske Provinsmusikeres Pensionskasse«, Hr. Harald Poulsen: »Jeg tror ikke, at Tanken om Landsdels-Orkestre kan realiseres paa en saadan Maade, at den faaivirkelig Værdi for Provinsen, ligesom næppe alle Kommuner med Glæde vil yde Tilskud dertil. Nej, hver enkelt By foretrækker sikkert at støtte det lokale Orkester, som findes i Forvejen«.

// Aalborg Byorkester har planlagt en me-,et fin Vintersæson med Opførelser af en lang Række store og lødige Musikværker. D. 2. Oktober opførtes Dvoraks Symfoni »Fra den nye Verden« og Tjaikofskys Violinkoncert med Endre Wolf som Solist. 14. Oktober dirigerede Nikolaj Malko bl.a. Beethovens 7. Symfoni. Filharmonisk Selskab holder sin første Koncert d. 28. Oktober, hvor Eric Bengtson fra Gåvleborg Låns Orkesterf5rening skal dirigere bl. a. Lars-Erik Larssons 3. Symfoni. 25. November spiller Victor Schiøler en Beethovensk Klaverkoncert og ved samme Koncert opføres Bachs D-Dur Suite og en Symfoni af Brahms. I December vil man opføre en ganske ny Julekantate af Hilding Rosenberg. I Januar spiller Camilla Wicks og Wandy Tworek og d. 24. Februar opføres bl. a. Beethovens 8. Symfoni og Webers Fagotkoncert med Carl Blocli sorn Solist. 10. Marts er selveste Edwin Fischer Solist. Desuden gives der en Række Koncerter i Nabobyerne.

// Musiksæsonen i Randers ser lovende ud. I Musikforeningen »Brage« skal Cassado spille d. 14. November; i Januar kommer Lener-Kvartetten og i Marts den amerikanske Pianistinde Rosalyn Tureck. Den 24. Oktober synger Københavns Drengekor i St. Mortens Kirke o,, Byorkesteret af-. holder tre Koncerter med Launy Grøndahl., Sv. Chr. Felumb og Lavard Friisholm som Dirigenter. Endelig afholder Musikforeningen »Brage« en Række Foredragsaftener ved Gerhard Seliepelern, Finn Viderø,, Knud Jeppesen o. fl.

// Hans Majestæt Kongen, der som Kronprins i en Aarrække har været Protektor for Det jydske Musikkonservatorium i Aarhus, har imødekommet Bestyrelsens Andragende om, at Protektoratet maa fortsætte.