Ny nordisk musik tilsendt fra forlagene

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 08 - side 186-187

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Ny nordisk Musik tilsendt fra Forlagene

Nordiska Husikfórlaget - Stockholm

Dag Wirén: Strygekvartet Nr. 3 Op. 18. Partitur og Stemmer. (Se Side 178).

Erla,nd von Koch: Strygekvartet Nr. 2 Op. 28. Partitur og Stemmer.

Et Værk af en let ' diverterende Karakter velskrevet for Kvartetsatsen med et vist folkeligt Præg som f. Eks. hans Dalamelodi-Variationer men af Kvalitet ikke hævende sig synderligt over dette Værk. (Se Side 178).

Dag Wiréiz: Ironiske Smaastykker Op. 19 for Klaver.

De fem smaa Bagateller, Upptakt, Etyd, Promenad, Vals og Slut er formet i en overkommelig Klaversat s og med det Anstrøg af fransk Elegance, der er typisk for Wiréns ikke særlig dybtgaaende Skrivemaade.

Svensk Pianomusik redigeret af Ingniar Bengtsson.

I dette Albuni, der omfatter Klavermusik af 13 nulevende svenske Komponister, har Ingniar Bengtsson med pædagogisk og musikalsk Skarpsyn samlet Klaverstykker, som, samtidig med at de er tekiiisk overkommelige for ikke særlig vidt

t,

fremskredne Klaverspillere, giver et levende Indtryk af svensk Musik af i Dag. Bengtsson giver en kort Karakteristik af hver Komponist, og denne er ligesom Forordet oversat til engelsk og fransk, hvorved denne Samling i sin Art bliver en glimrende Propaganda for ny svensk Musik i Udlandet. Vi mangler i høj Grad et lignende Værk i-ned dansk Klavermusik; her ligger en Opgave, sorn venter paa sin Løsning.

Ture Rangstrón2: »Løvspringet« (Johs * V. Jensen) oe, »Det spelar« (Bo Bergman).

~1

Disse to Sange af den store svenske Romancekomponist udkoni. paa Forlaget to Dage før Komponistens Død, de er det sidste, Rangsti-bni. har skrevet.

Josef Jonssorz: Fyra Sånger.

Disse fire Sange er skrevet til Tekster af Pår Lagerkvist, I og III fra »Genius«, 11 fra »Hjårtats sånger« og IV fra »Vid lågereld«.

Hilding Rosenberg: Johannes Uppenbarelse, a capella Koraler, Recitativer og Slutkor.

Disse a capella Koraler fra Rosenbergs~ store og skønne Symfoni Nr. 4 er samlet for sig til Brug for Kirkekor. Koralernekan udføres hver for sig eller som Helhed i den foreliggende Skikkelse med Oplæsning af Bibelteksten mellem liver Koral, tillige er Orkestersatserne I og V samt Indledningen til Slutkoret transkriberet for Orgel, saaledes -at Værket i stor Udstrækning kan opføres i Kirken.

Ganikmel,llusik i'-Nyudga

Johaiz Helinich Ronzan: 12 Sviter f~ir Piano (Cembalo).

Suiterne af »Den svenske Musiks Fader« (1694-1758) er i Slægt nied Væ-iker ,tf Corelli, Geminiani m.fl. ' det er 12 Klaverstykker af forskellig Karakter, de minder om Romans Sonater og er ikke Dansesuiter, som man træffer disse hos Bach og Händel. Med Udgivelsen af disse »Suiter« i Patrik Vretblads smagfulde Revision skulde Roniaiis Kunst have Muliglied for at blive kendt i Dlanniark, livor den hidtil praktisk talt liar været ukeadt.

.S*kandinavisk Mu Sikforlag

Garl Nielsen: To Præludier for Orz-,el.

I sit sidste Leveaar, 1931, skrev Carl Nielsen disse to smaa, Pr,,,eludier, som eien Fortsættelse af den tidligere Samlin,, »29 Præludier for Orgel eller Harmonium Op. 51« fra 1929. Det er efterladte kompositioner, som nu foreligger udgivet for før~ el

ste Gang. De er skrevet J samine bundne Kirkestil som de øvrige Præludier men adskiller sig do-, fra den gængse »Organiststil« ved karakteristiske Carl Nielsenske Træk i den smukt behandlede Polyfoni. Men selv i dette enkle Værk er det ikke lykkedes at undgaa Trykfejl; fjerde Fjerdedel i Mellemstemmen paa øverste System i fenitésidste Takt er anbragt en Ottendedel for tidligt, og i den næstsidste Takt mangler der en halv Pause i Mellei-n.stemmen paa underste Systeni, begge Fejl er i det første Præludium.

Leif Kayser: piéce syniphonique for Klaver Op. 9.

En Fortsættelse af Kaysers tidligere Klaverstil, ikke særlig dybtgaaende Musik men skrevet med Sans for Elegance og Klarhed i Formen.

Leif Kayser: Parafrase over gregorianske Motiver for Orgel.

Paa Orglet synes Kayser at være mere 5~hjemme«, hans Stemmeføring er klar o,,, smuk, og med harmonisk Fantasi anvender han de for et Orgel saa karakteristiske Mixturklange; ved at lægge gregorianske Motiver til Grund for sin Parafrase søger han ogsaa med Held bort fra den udvandede, pseudo-barokke »Kirkestil«, der kendetegner saa megen nyere Orgelmusik.

Irene Osiander: Orientalske Variationer for Klaver Op.38.

Trods det relativt høje Opustal er det heller ikke her lykkedes Irene Osiander at skabe et Værk, der har den ringeste Interesse for andre end hende selv og maaske en snæver Kreds af familiære Beundrere.

Ejnar Jacobsen: »En Suite for Klaver Solo.

Columbine, Pierrot, Harlekin og Cas,,sander tumler si-,, her i ganske uskyldige Vendinger og Attituder, det er hverken ny eller gammel Musik men blot Toner -sat sammen i og præget af Ejnar Jacobsens temmelig konventionelle Stil.

lille P ntomime«

Ejnar Jacobsen: Danske Natursange, Hefte I.

Laub og Carl Nielsen skabte en Renaissance for den folkelige Sang, med heldig Haand blev »Folketonen« videreført af Ring og Aagaard, yngre Komponister lykkedes det at fortsætte denne Linje (Høffding o-, Otto Mortensen), men for Ejnar Jacobsen glipper det. Skræller man Akkompagnementet af, viser Melodien, at Jacobsen vil gaa samme Vej som de andre, men det melodiske er tyndt og alminde

z-:, ligt, kun det fyldigere Akkompagnement dækker over Svaghederne men borteliminerer ikke disse.

Erling Norlev: 25 Simple Songs.

»Mine Melodier er blevet til som en ringe Hyldest til Teksten, og som saadan haaber jeg, man først og fremmest vil modtage dem.« Saaledes skriver Komponisten i sit Forord sikkert uden at ane, at han med sin Beskedenhed har karakteriseret sine himmelraabende almindelige og som oftest yderst banale Sange paa den bedste Maade, der skulde blot være tilføjet: »som en« for »ringe Hyldest« o.s.v.

Til Undervisningsbrug

Birte Laage Hunø og Walter Zacharias: Nu spiller jeg.

For de allermindste har Udgiverne her skrevet 38 Smaastykker, der uden at røbe nogen større Opfindsomhed udmærket lader sig anvende som Supplement til Klaverskolen paa det tidlige Stadium, men de kan ligesaavel bruges til øvelse i prima vista-Spil for Begyndere.

Skandinavisk Musikforlag har bedt os optage følgende:

Vi skal herved tillade os at meddele, at Udgivelsen af det fornylig udsendte Hefte E. Larkner: Den flittige Elev beror paa en beklagelig Misforstaaelse. Forlaget har omgaaende trukket Heftet tilbage.

Engstrørkik &- Sødring

Henrik Glahn og Povl Hamburger: 200 enstemmige Melodier.

Til Brug ved Harmoniseringsøvelser har Magistrene H. G. og P. H. samlet disse 200 Melodier og bestræbt. sig paa at fremskaffe ukendt Stof (Melodier), som ikke findes i nutidigt anvendte Melodisamlinger. Samlingen. indeholder dur- molltonale og kirketonale Koralmelodier samt nyere romanceeller folkesangsprægede Melodier. Glahn og Hamburger har med Udgivelsen af disse Melodier afbødet et stort Savn indenfor Musikteoriens Undervisningslitteratur.

Finn Viderø: Tre Sange. (Edition Mukketud) .

Stilen i disse Sange er den ikke saa behagelige »Organiststil«; her er pæn Stemmeføring, god og »rigtig« Melodi, ingen overdreven Harmonik, kun lige med en Afstikker til kirketonale Vendinger, men ellers intet, der sætter Sindet i Bevægelse.

Finn Viderø: Variationer over en dansk Folkevise f. 4-hdg. Klaver.

Variationerne er en Vandring i Kedsomhed, »Organiststilen« er her lige saa tydelig som i Sangene, men den virker endnu

z:, mere drævende, fordi den er anvendt uden nogen Form for Fantasi i Opbygningen af 'Variationerne, og man mærker ikke, at Komponisten har nogen Fornem

t,

melse for Klaveret og dets Muligheder.

Wilhelm Hansen

Niels Viggo Bentzon: Sonate Nr. 2 Op. 42 for Klaver. (Se D.M. Side 180).

F. S. P.