Aabent brev til Knudåge Riisager

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 09 - side 204-204

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Aabent Brev til Knudåge Riisager

En hjertelig Tak for Deres dybtgaaende Indlæg om Landsdelsorkestersagen i dette Blads.Nr. 6 i Aar. Det giver den saa godt som uvidende Læser en fyldestgørende Redegørelse for dette samfundsnyttige og kulturelle Arbejde. En ligesaa hjertelig Tak for Deres, Kamp mod (len »kulørte« Musik til Fordel for »Stjerne« Musiken, en Kamp, soin utvivlsomt vil vække Glæde i vide Kredse, og som i-ned saninie fortsatte Ildhu nok skal give gode Resultater.

Jeg erindrer genneni Aviser og Bøger Operachef Johannes Fønss' store Arbejde for bedre Vilkaar for de kgl. Kunstnere paa Landets forskellige Scener, naar den kgl. Thespiskæ-rre drager rundt for at bibringe Folk de kulturelle Goder, (le saa inderligt hungrer efter, Goder, der for saa vidt før kun har væ- ret forbeholdt Købenli,avnerne. Det er navnlig Garderobe- og Sceneforhold, nien vel ogsaa for sniaa Lokaleforhold, (ler tænkes paa i Alinindelighed. Og (let er dér, jeg mener, at et Samarbejde maatte skabes mellem (le interesserede i henholdsvis Landsdelsorkestersagen og det kgl. Teaters Provinsgæ- stespil, saaledes at begge Parter sammen faar de bedst mulige Lokale-, Tribune- og Sceneforhold rundt om i Landet.

Og kunde man f. Eks. faa Stat eller Koniniune til at bygge disse egnede Bygninger og Lokaler, saa kunde de lokale Foreninger (lier tænker jeg paa saavel politiske som upolitiske, af hvad Art

nes kan) og Institutioner leje deni. og drage Nytte af (lem paa Skift. Stat eller Kommuner vil saaledes ad Aare, ved Lejeindt,--egten, faa d,-t~kket deres Opførelsesudgifter og Provinsen komme i Besiddelse af tidssvarende og tiltrængte Lokaler.

Ligeledes har jeg i Tankerne et andet Problem, soni. efter min 2,dening vil være~ et væsentligt Plus i den musikalske Opdragelse af Landets Borgere. Jeg tænker lier paa en betydelig Forbedring af Musikundervisningen i Landets Skoler, idet Seminaristernes nuv ærende Musiklærdorn s

ynes at være for mangelfuld, - men kan den i Virkeligheden være anderledes, naar Semina,risterne samtidig, indenfor et begrænset, Aaremaal (4 Aar), skal sluge Alverdens Visdom til Videreindsprøjtning i samtlil.,,e Landets Poders mere eller ii-iiii.dre modtagelige Hjerner. Det vil være ,,,anske uoverkommeligt for disse 1----erere at

, give Børnene tilstrækkelig Musikkultur, eller blot en lille Sniule Alusikhistorie eller lidt Forstaaelse af Musikkens Grundl)c,,reber. Det er sikkert kun en lille Brok(Iel med særlige Evner, der er i Sttind til noget saadant. Det ser jo ikke godt ud paa en L,,-,,,,rers Eksaniensbevis, at der staar Karakteren g+ i Sang o"" 1Uusik, naai, inan saa lidt kængere nede palli Papiret under Spørgsni.,,i,-flet: »Kan Eksaminanden fore-. staa Sang?«,, og »Kirkesang?« kan se Svaret: »Ja,.« Dette være ikke sagt for ,A forklejne, vor dygtige L,-,~_ererstand, men p,,,ua dette Oniraade af Skoleundervisningen svnes jeg, o,, ined mi"" niange andre, at nian burde ansætte Faglærere, 11Vusikpwd,,,igoger eller i livert Fald fuldt ud kvalificerc,,dc Lærerki-,,~.,,fter, soni, hver paa sit inindre Oniraadc kunde være nied til at sprede Oplysning oni. Musik o, virke opdragende paa dette Felt (jeg t,--eiiker ikke lier paa F,ædrelandssange alene, inen Musik i allc. dens Forgreninger), saaledes at (ler ad Aare virkelig kan tales oni en Højnelse af .~klusikkulturen i Daninark.

Deres liengivne

Kizzid Christensen.