Foreningerne

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 09 - side 205-206

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10--16. ]Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand),

Torben Krogh (Næstformand), Axel Kje.rulf (Kasserer), Poul Sehierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahanisen,

Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike.

Sekretærogjuridisk Konsulent: Højeste

retssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde

1, København K., Tlf. Central 2270 og

z5

Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10 -14. Tietllensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høff ding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

I December 1947 vil der være at uddele 4 Portioner af »Det Anckerske Legat« til Rejsestipendier for Kunstnere.

Legatet er bestemt til Anvendelse til en Rejse til Udlandet af mindst 3 Maaneders Varighed, men det vil under de nuværende Forhold ikke være udelukket efter Ansøgning at dispensere fra Rejsebetingelsen.

Af Portionerne, der hver udgør 2.200 Kr., vil to være at tildele Malere eller Billedhuggere, een en Digter og een en Komponist. Den, der engang har oppebaaret Legatet, kan ikke oftere komme i Betragtning.

Ansøgninger vil være at indsende til Undervisningsministeriet inden den 26. November 1947.

Musikpædagogisk. Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musik æ- dagogisk

p Z-,

Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand),

Ain.--igerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. Povl Fledeliu,~ (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

-NIedlemsmøde i Novernber finder Sted i »Karnappen«, Niels Hemmingsensgade, Fredag den 21. November Kl. 8.

Det bliver det første Møde i Serien: Vi deler vore pædagoniske Erfaringer. Eninet bliver: »Hvorledes kan vi indenfor Instrurnentalundervisnin-,en faa Tid til ogsaa at opdrage vore Elever inusikalsk?« Indleder bliver: Else Printz - hvorefter der er Diskussion.

Mandag den 1. December er -~NIpf.s 211ledlemmer inviteret til en Grammofonaften i »British Council«, Raadhuspladsen 16, 2. Sal (Richshuset). Aftenens Program er: Moderne en«,~elske Kompositioner.

r_,

Efter Indbydelse af Musikpædagogisk

Forening, Diskussionsklubben for sang-

li,,e Problemer Selskabet for Rytmik og

t, I r_,

Afspænding og Talepædagogisk Forening holdt Sceneinstruktør Asmund Rostrup Fredag d. 7. Oktober et Foredrag orn »Koncentration ved kunstnerisk Arbejde«.

Som man kunde tænke var det et Emne, der maatte interessere Medlerninerne af de indbydende Foreninger. Der var mødt en Del, saa Hindsbergs Sal, hvor Foredraget blev holdt, var omtrent fyldt. Hr. Rostrup gik lige til Sagen o,,,

t, Z5 ~1 11-1

fortalte om det store Ubehag, man kan føle ved at tale for andre Mennesker. Det maatte modarbejdes ved Øvelser i Koncentration, samle sine Tanker mod en bestemt Ting i Stedet for ustandselig at rette paa sig selv, sit Tøj eller Manuskriptet. Ligeledes Evnen til at faa Publikum til at synes om sig blev nøje gennemgaaet, og man maatte ikke anspænde sig fysisk. Foredra-sholderen -,ik o-saa stærkt ind paa Stanislavskys' Teorier og belyste disse ved glimrende Eksempler.

Foredraget var meget interessant og levende og Hr. Rostrup svarede beredvilligt paa forskellige Spørgsmaal.

Lektor Forchhammer indledte og sluttede den fornøjelige Aften.

Rudolf Grytters Beretning af Dr. Leslie Russels Foredrag om 1Uusikopdragelse i Londons Skoler vil findes som selvstændig Artikel i næste Nr. af D.M.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Kontortid 11--15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15--15,20. Anmodning om Legitimationsl~ort til Det kgl. Teater maa sendes til ]Kontoret med vedla-,t frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Sverre Forchhaminer, Snaregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Johan

I

Bent-zon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvan,, 836 x.

Soni det vil være Medlemmerne bekendt gennem tilsendt Brevkort, maatte den til 10. Oktober fastsatte Koncert med Sigurd Rascher aflyses, da Hr. Rascher - ud fra (len Formening, at Det unge Tonekunstnerselskabs Koncert ikke var offentli-,,

nied Skandinavisk Koncertdirektion havde indgaaet Kontrakt, ifølge hvilken lian ikke var berettiget til Optræden i København før efter den i Kontrakten omhandlede Koncert havde fundet Sted.

Det lykkedes imidlertid Det unge Tone.kunstnerselskab ved Forhandling med Skandinavisk Koncertdirektion at opnaa Adgang for en begrænset Del af vore Medlemmer samt at faa. Jørgen Bentzon's Raeconto placeret paa denne Koncerts Pro,,,ram.

De øvrige Værker fra den aflyste Koncert vil blive opført senere i denne Sæson.

lste Kammerniusikkoncert finder Sted Fredag den 28. November Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal.

Program:

Jens Bjerre: Serenade for Fløjte, Obo og

Bratsch.

Erik Thomsen, Mogens Steen Andreas

,sen, Gunnar Frederiksen.

Leif Thybo: Klaversonate Op. 10 (1947

Uropf.)

Niels Viggo Bentzon.

Niels Viggo Bentzon: Sonate for Horn og

Klaver Op. 47 (Uropf.)

Ingbert Mikkelsen, Niels Viggo Bentzon. Sv. E. Tarp: Duo for Fløjte og Viola Op. 37.

Erik Thomsen, Gunnar Frederiksen.

Povl Allin Erichsen og Herman D. Koppel:

Septet for Strygekvartet, Klarinet, Fagot

n

o« Klaver.

:__1

Koppelkvartetten: Else Marie Bruun, Andreas Thyregod, Julius Koppel, Torben Anton Svendsen, Povl Allin Erichsen, Kjell Roikjér, Herman D. Koppel. Flygel: Hornung &- Møller.

t,

.NIedleniskort giver Adgang.

En Studieaften med Kaninierniusik og Værker for Kammerorkester, under Ledelse af Frede Schandorf Petersen, finder Sted Mandag den 8. December Kl.. 20 i Konservatoriets Sal.

Progralli:

Helnier 'Nørgaard: Lille Ouverture for Strygeorkester 1946.

Carl Christian M.,,ie,,,,aard: Pi-ens Møde

~n ~n

nied Pan (H. H. Seedorff Pedersen) for Sopran, Fløjte, Klarinet o,,, Klaver. Agnete Maegaard, Jolian Bentzon, 11) Eriksson, Carl Christian Maegaard.

Poul R. Nørlit: Serenade for Str.vlgeorkester.

Willy Branistoft: Strygekvartet 01). 5. Richard Dahl Eriksen, Aage Knuelsen, Richardt Hansen, Jarl Hansen.

Einar Trærup Sark: Lille Suite for mindre Orkester 1944. Medlemskort giver Adgang

I Z:,.

lste Ung Aften finder Sted Fredag den 12. December Kl. 20 i Hornung &, Møllers

Sal under Medvirken af Kammermusik

sammenslutningen »Pro Musica« fra Aal

borg.

Program:

Loillet: Trio for Fløjte, Obo o,, Klaver. Uffe Agerschou, Gunnar Thygesen, Sigurd Mosborg.

Mozart: Kvintet for Violin, 2 Viola, Horn og Cello, Kóchel 407.

Hermann Kjær Jensen, Harald Holin, Madsen, Jacob Justesen, Hans Goetz og Ruth Dietzmann.

Schumann: Trio for Klaver, Violin og Cello.

Sigurd Mosborg, Egon Madsen og Rutli Dietzmann.

Finn Høffding: Dialoger for Obo og Klarinet.

Gunnar Thygesen og Franz Kallenbach. Sv. S. Schultz: »Den gavmilde Eros« for Sopran, Violin, Viola, Cello, Fløjte og Klarinet.

Birthe Kallenbach, Egon Madsen, Harald

Z,-,

Holm Madsen, Ruth Dietzmann, Uffe Agerschou og Franz Kallenbach.

Z,,

Medlemskort giver Adgang.