Sønderjyllands orkesterbehov

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 09 - side 203-204

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Sønderjyllands Orkesterbehov

af Johan Bentzon

Det er en udsøgt Fornøjelse at hæse Landsdelsorkesterudvalgets Betænkning; det saglige Forarbejde er grundigt og omfattende, og Redegørelsen for den ideelle Baggrund er saa præcis o,,, rigtig, som

,I,

man kan ønske sig det. Kun paa et enkelt Punkt, Orkestrenes Placering, er der en -Uklarhed, der lader formode, at der har v,,,neret modstridende Synspunkter indenfor -Udvalget; og man gætter vist ikke helt galt, naar man tænker sig, at (let er Hen

-1

synet til Sønderjylland, man ikke har kunnet enes om.

Der er i Øjeblikket vild Uenighed om Sydslesvigprobleinet; men eet Minimum plejer man at kunne blive enige om: at vi maa støtte Danskheden i Sydslesvig kulturelt, og effektivere end hidtil; d. v. s. at ,der skal gores et forøget kulturelt Arbejde i Gn-wnseegnene, baade nord og sydfor Gr,ænsen. Og til et saadant. Arbejde er et fast Symfoniorkester bosat i Landsdelen ,en absolut Nødvendighed.

Herom staar der kun i Betænkningen: »saaledes vil meget kunne tale for at plaeere et Orkester med Hjemsted i Sønderjylland«. Men ellers peger alle Oven-rejelser paa de tre største Byer: Aarhus, Aalbor 11 og Odense. Jeg skal ikke trætte med ,t citere og iøvrigt villigt indrømme Synspunkternes Rigtighed, hvis blot ikke Gnæ.nselandets særlige Kulturproblem eksi,;terede. iklen det gør det altsaa og med en

saadan Styrke, at (let n2aa være afgørende for vore Dispositioner.*)

Udvalget udtaler, »at det muligvis vil være at foretrække, at Landsdelsorkesterordningen gennemføres gradvis« bl.a. af Hensyn til Orkestrenes Bes-ættelse. Jeg er ganske enig heri og kunde tænke niig en Overgangsordning efter følgende Retningslinier, idet jeg ganske ser bort fra København's særlige Problenier. Jeg tror, at alle vil finde det rimeligt og rilltigt, at man straks opretter et Landsdelsorkester i Aarhus paa 64 Mand efter (le Retningslinier som Udvalget foreslaar. TNIen samtidig maa der oprettes et Orkester i Sønderjylland (Sønderborg), helst ,tf samme Størrelse, inen ialt Fald paa 36 Mand, og de eksisterende By-Orkestre i Aalborg og Odense gøres til Landsdelsorkestre med mindst 32 Mand, d.v.s. den samme Størrelse og Sammensætning som de foreslaaede delte Landsdelsorkestre. Indenfor denne Overgangstid maatte Aarhusorkestret saa paatage sig de Opgaver, som kræver

*) Det kan i denne Sammenh-,,P_ng være paa sin Plads at gøre opmærksom paa, at der allerede nii er dannet (eller genoprettet) et Symfoniorkester i Flensborg. Jeg mangler nøjagtige Oplysninger om dets Størrelse, men ifølge de Programmer jeg har set, og som bl.a. omfattede Hindemith's Mathi,, der Mahler, klassiske ol, senromantiske Symfonier, maa, (let have fuld Symfoniorkesterbesætning.

den store Besætning, og de tre ,,indre Orkestre forholdsvis flere Koncerter i de Lokaler, der kun kan rumnie de mindre Orkestre. Gør man straks Sønderjyllandsorkestrets Størrelse til 64 Mand, vilde Arbejdsfordelingen naturligt ligge s,,,,,iad,,in, at

Aarhus og Aalborg skulde dække Norrejylland, og Sønderborg og Odense Sønderjylland og Fyn.

Og gid Rigsdagen saa maa være enig n-led os i, at i en brødknap Tid er Kult Ur dobbelt nødvendig.