Foreningerne

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 10 - side 222-223

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand),

Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahanisen,

Emilius Banger4 Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wåldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højeste

retssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10

-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager

(Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Efter Forhandling med Statsradiofonien er de hidtil gældende Satser for Uropfø

t,

relsespræmier (Meddelelse herom i Dansk Musiktidsskrift August og November 1942) fra og med indeværende Sæsons Begyndelse d.v.s. 1. September 1947 forhøjet saaledes:

fra 225 Kr. til 350 Kr. for Værker, som efter Statsradiofoniens Skøn har en Spilletid af ca. 10 Minutter eller derunder. fra 337,50 Kr. til 500 Kr. for Værker, som

efter Statsradiofoniens Skøn har en Spilletid af omkring 15 Minutter.

z,

fra 450 Kr. til 700 Kr. for V.---erker, soni efter Statsradiofoniens Skøn har en Spilletid af ca. 20 Minutter eller derover.

Uropførelsespræmien betales ved Værkets Antagelse for Værker af følgende Kategorier:

a) Koncertniusik, der antages til Uropførelse ved en af Statsradiofoniens offentlige Symfonikoncerter (Tordagskoncerterne).

b) Koncertmusik, der antages til Uropførelse ved Orkesterkoncerter, der transinitteres af andre Landes Radiofonier.

c) Koncertmusik, der antages til Uropføz*_,

relse ved en af Statsradiofoniens Folkekoncerter (»Søndag Eftermiddage«,).

d) Koncertmusik, der er antaget til Uropførelse paa en af de under a, b og c nævnte Koncerter, men af Statsradin-fonien placeres i en anden Udsendelse.

De olympiske Lege afholdes næste Gang Sommeren 1948 i England. I Forbindelse med Legene indbydes bl.a. danske Komponister til at indsende egnede Væ-rker til eventuel Opførelse ved de Festligheder, der indleder, omgiver og afslutter Legene. Den olympiske Komité har afgrænset Rammerne for de i Betragtning kommende Musikværker i følgende Kategorier:

a) Komposition for een eller flere Solostemmer med eller uden Akkompagnement. (Sang, Duet, Ensemble etc.).

b) Instrumentalkomposition for eet eller flere Soloinstrumenter. (Soli, Duetter, Kammermusik etc.).

c) Instrumental- eller Kormusik eller Værker kombineret for Orkester, Kor og Solister. (Ouverturer, Symfonier, Oratorier, Opera etc.).

Selvom Raninien gerne skulde have direkte eller indirekte Tilknytning til anz:"",

tikke eller nutidige olympiske Lege, anser z,

den danske Bedømmelseskomité Maalet at være en Tonernes Olympiade og vil derfor paa Forhaand give de danske Komponister udstrakt Frihed i Løsning af Opgaven.

Saafremt (dansk) Tekstunderlag vælges, er det praktisk og næsten nødvendigt, at Teksten vedlægges en Oversættelse til Engelsk, evt. Fransk, da Værket ellers vanskeligere vilde komme i Betragtning ved (ten endelige Programfastiægning i Lon(Ion. Eventuelle Værker indsendes til: Musikraadet, Raadhusstræde 1, Kblivn. K., mærket »Olympiaden 1948«, enten under Navn og Adresse, eller hvis det foretræ-kkes, under Meerke; der vedlægges Konvolut under samme Mærke, indeholdende Navn og Adresse. Sidste Indleveringsfrist er 1. Febr. 1948.

Paa Komitéens Vegne

,sign. Ebbe Hamerik.

-nusikp.nedagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag, Onsdag o"" Fredag Kl. 14-16. Frederiks

, t,

borggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. 13,0s,

tgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand),

Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Det første Diskussionsmøde om 'Violinteknik finder Sted Fredag den 12. December Kl. 20 i Sverre Forchhammers Sal, Snaregade 4. Indleder: Sverre Forchhammer, Grundprincipper i Strøg og Vibrato.

Det unge Tonek~tnerselskalb

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa. sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Sverre Forchhammer, Snaregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Joh(in Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.