Fra forlagene

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 10 - side 221-222

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Forlagene

Ny dansk Kirkemusik

// Paa Engstrøm. og Sødrings 'Musikfor-lag* har Finiz Viderø udsendt et Hefte »Orgelkoraler og Salmeforspil« ---»iklin Arbejdsbog fra Jæ,,,ersborg Kirke« --- in.de holdende 15 Salnieforspil, 14 Orgelkoraler, 1 Partita og 10 Intonationer til Messen. Samlingen, der helt er holdt i en ren Kirkestil, har, trods den lidt stereotype Skrivemaader, niang'e sinukke og anvendelige Forspil, og is,,-,er blandt Orgelkoralerne findes (ler fine Bearbejdelser, -;om f. Eks. de tostemmige »Den mørke -Niat forgangen er« og »Den Tro, som Jesus favner« eller den lyse og festlige »Denne er Dagen«.

// I Passacaglia'en af samme Komponist ---- udkommet paa Skandinavisk INlusikforla-, -- er det, som om han vil skal)e et mere selvstændigt Værk, men der kl æ-ber saa meget ,tf »den rene Kirkestil« ved hans »Princip«, at ]Resultatet bliver liverken --- eller -

// Oskar Gyldmark liar paa Skandinavisk Musikforlag udsendt »Fem ,aandelige Sange« til Tekst ,af Thorvald Kierkegaard.

For Kør

// Paa. Skandinavisk 'TNIusikforlag er ud

kommet: »Ave i N'lai-ia« (4-st. Mandskor) -,tf Leif Kayser ---- »Communio« (4-st. bl. Kor) af Bernhard Letvkovitch --»Et lille Barn i Davids Stad« (4-st. W. Kor) ,,,tf Erik Schiller.

// IIaa 0. Lolises Forlag er udkoniniet

»To, Korsange« -- »Far vel, far vel., Ud-

lændigheds Land« og »Lysende K

(4-st. bl. Kor) af Julius Foss.

Verdslig Korjaj[usik

// Sl~,andinav~sk 'Musikforlag har ud

givet følgende Kors,-ange: »Sparlas Søn-

ner«, Tekst: Kaj I.Munk (4-st. INIandskor) af

Leif Kayser - »Danmark«, Tekst: Johs.

Carstensen (4-st. bl. Kor) af Povl Ilan2-

burger - »Danmark frit!«, Tekst: 'LNIads

Nielsen (4-st. bl. Kor) af Ejnar Jacobsen

- »Sct. Hans-Storm«, Tekst: K. L. Kri-

stensen (Arr. f. 4-st. bl. Kor af Ejnar Ja-

cobsen) af H. C. Sønderbye - »Solned-gang«, Tekst: Jeppe Aakjær (4-st. Mandskor) af Thøger Rasinussen.

Sang

// Herman Sandby's to Sange - »For-

aar« (Tove Ditlevsen) og »Om dagen vid

mitt arbete« (Svensk Folkevise) -, der

d

er udkommet paa Skandinavisk Musikforlag, er skrevet med megen Omhu for at gøre Akkompagnementet saa tykt o,, klæb-rigt i Klangen som muligt, dette er Sandby's Aktiv, men det tjener kun til at forringe en ellers saa fin lille Sang som den. svenske Folkevise.

F. S. P.