Musiklivet

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 10 - side 218-220

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet

Udlandet

I Dagene 5.-30. Oktober har der fundet store Richard Strauss Festli«,,heder &ed i London, Koncerterne er alle""blevet overværet og delvis dirigeret af den 83 aarige Komponist.

// London Orkesterforening har rejst Protest mod Wiener Philharmonikernes Besøg i London for at spille ved Wiener Opera Opførelserne i Covent Garden.

// I New York er der til Ære for den ungarske Komponist Zoltan Kodaly blevet afholdt en Koncert udelukkende helliget hans Værker. Desuden spilledes ved en Reception arrangeret af det franske Musiktidsskrift »Revue Musicale« Kodaly's anden Strygekvartet af den ungarske Kvartet Vegh, der sidste Aar blev prisbelønnet ved Konkurrencen i Genéve.

// I det amerikanske Musiktidsskrift »Musical Courier« bringes en omfattende Reklame for 8 klaverspillende Vidunderbørn lige fra ni til sytten Aar, som er blevet præsenteret af Madame Loginska i Løbet af Aaret.

// Den 21. September dirigerede Arturo Toscanini N.B.C.'s Sommer Symfoni Orkester ved Radio Premiéren paa Don Gillis' »Symfoni 51/2« med Undertitlen »Symphony for Fun«.

// Hermann Scherchen er rejst til New York for at holde Forelæsninger om Direktion. Hans Fremstilling af Stravinsky's »Historien om en Soldat«, Tolvtone-Serier i Beethovens Symfonier og Bachs »Kunst der Fuge« sammenlignes med Arnold Scherings, spidsfindi,,e Teorier om Beethoven.

XI, 2--,

Ved en Koncert under Scherchens Direktion spilledes blandt andre amerikanske Førsteopførelser Wolfgang Fortners Violinkoncert med Gerhard Taschner som Solist.

// I det engelske Musiktidsskrift »Musle and Letters« bringes en Artikel af Winton Dean om en ufuldendt Opera af Bizet. Forfatteren gør opmærksom paa, at der i Pariser Konservatoriets Bibliotek findes mere end 30 u-udgiyne Manuskripter af Bizet, af hvilke han gør nærmere Rede for den ufuldendte Opera »La Coupe du Roi de Thule« komponeret omkring 1867.

// I samme Tidsskrift skriver Robert Milller-Hartmann om Undervisning i Harmonilære. Han omtaler vor Tids stærkt divergerende Opfattelser af Tilrettelæggelsen af Undervisningen - om man skal se bort fra »det forældede« Dur- og Mollsy

stem og udelukkende gaa ind for et nyt tonalt Grundlag, som er tilpasset et moderne musikalsk Tanke- og Følelsesudtryk, eller om man skal fortsætte paa den gamle Linie uden Hensyn til, hvilke nye Tendenser der maatte gøre sig gældende. Forfatteren mener ikke, man skal opgive den gamle Metode, idet Musiken fra det 18. og 19. Aarhundrede stadig er »vor Tids Musik«, som har sin store sociale Funktion; han mener ligeledes, at en ung Komponist, der udelukkende har fulgt de moderne Linier, ikke er tilstrækkeligt udrustet til at gøre sig gældende. Paa den anden Side er det absolut paakrævet, at den Musikstuderende, der udelukkende er uddannet paa det traditionelle Grundlag, maa sætte sig ind i de moderne Tonalitetsopfattelser. Forfatteren gaar derefter ind paa Enkeltheder i Harmoniundervisningen.

// I det ellers saa konservative Turin er der i den forløbne Sæson opført moderne Værker som f. Eks. Stravinsky's »Jeu. de Cartes«, Frank Martin's Symfoni for lille Orkester, Harpe o,,, Klaver, Strauss' »Metamorphosen« og Gino Neprri's »Spoon River Anthology«, der ogsaa hørtes ved I.S. C.M.'s Musikfest i København i Aar.

Brittens Variationer og Fupa over et

~1

Tema af Purcell opføres af Stockholms Konsert M)rening den 26. November, Værket, gentages 10 Dage senere ved en Skolekoncert, der, som Konsertfåreningens øvrige Skolekoncerter, er tilrettelagt med særligt Henblik paa pædagogisk at demonstrere Orkestrets Instrumenter. Se Omtalen af dette Værk i et flg. Nummer af D.M.

// En Kreds af norske Komponister er i Færd med at danne et Musikforlag, hvis Indtægt helt skal komme Komponisterne tilgode. Man har til Hensigt at faa oprettet Søskendeforetagender i andre Lande, saadan at Virksomheden efterhaanden skulde blive af verdensomspændende Format; man har allerede en betydningsfuld Kontakt med Amerika.

// Den unge tyske Komponist Gottfried vo,n Einem har vakt betydelig Opmærksomhed ved sin Opera »Dantons Død«, som blev opført ved Salzburgerfestspillene i Sommer.

Dødsfald

Den finske Komponist Leevi Madetoia døde den 6. Oktober 60 Aar gammel. Madetoja var Elev af Jårnefelt og Sibelius og studerede senere hos d'Indy i Paris o-,

-Fuchs i Wien. Han indtog en fremtræden-

-de Stilling i det finske Musikliv og virkede

z,

-en Tid som Musikkritiker i Helsingfors. -Han har skrevet en Del Orkester- og Kammermusik og er vel i Danmark bedst kendt .fra sin Opera »bsterbottningar« - den -finske Nationalopera - som har været op-ført paa Det kgl. Teater.

Tjekoslovakiet

// Den tjekoslovakiske Organist Bedrich Janacek spillede den 2. November i Prags Radio Carl Nielsens Comniotio samt V-ærker af Buxtehude.

// Pianisten Ole Willumsen, der for nylig har været i Prag, blev af den tjekoslo

. akiske Kunstnersammenslutnin«,,s musikalske Sektion indbudt til med orienterende Indledninger at spille nyere dansk Kla-verinusik. De opførte V-ærker var af Carl Nlielsen, Riisager, Tarp, Jersild o-, Niels Viggo Bentzon.

// I Forbindelse ined Musikfesten i Prag »Prague, Spring 1948« - vil der blive .afholdt 'en stor Pianistkonkurrence om Smetana-Prisen. Der uddeles fem Præmier henholdsvis paa 45, 25, 15, 10 og 5 tusind

tjek. Kr. Pianister inellem 15 og 35 Aar af enhver Nationalitet kan deltage, der stilles særlige Krav, som den deltagende Pianist maa opfylde. Nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse til »C--eeh Philharmoizic Orchestra« Prague I, Rudolfflium, CZechoslovakia.

// Ifølge en Udtalelse i Nationaltidende den 4. November af Direktøren for det danske Selskab Folmer Visti er Tjekoslovakerne meget Interesseret i dansk Musik. Af vore Komponister skal særlig Carl Nielseiz, Knuelåge Riisager og Niels Viggo Bentzon have deres Interesse. Der arbejdes til Gengæld for Opførelser af Tjekoslovakiske Operaer i Danmark.

// Den tjekoslovakiske Cellist, Milos Sadlo, (ler netop har været i Danmark, fortæller

yderligere, at Carl Nielsen hai været en dejlig Overraskelse for hans Landsmænd og mener, at Carl Nielsens

Z'

Værker vil blive spillet i-neget dernede i Fremtiden.

// Den unge tjekoslovakiske Komponist

Rafael Kubelik- har nylig afsluttet en Ope-

ra, der er bygget over H. C. Andersens

z,

»Kejseren nye Klæder«, og som kommer op paa Nationalteatret i Pra, i denne Sæ

I

Soli.

Danmark

Legater

1~'ilhelm Hansens Musikforlag har

t,

paa sin Stiftelsesd-ag, den 27. Oktober, uddelt en Række Legater. Det nordiske Legat blev tildelt den norske Komponist Irgens Jeizseiz med 180Q Kr. Jonas og Alfred Wilhelm Hansens Mindelegat blev givet til den svenske Komponist Dag Wirén med 1080 Kr. og til John Frandseiz i-ned 540 Kr. Endelig fik Amdi Riis 670 Kr. af Svend og As«-;er Wilhelm Hansens Mindelegat for deres Fader.

Personalia

Violinisten Harald Andersen fyldte ,(len 28. Oktober 70 Aar. Harald Andersen li,,,.tr siden 1927 været knyttet til Radioorkestret og har ja--viilill optraadt som Solist.

// Midt i Oktober rejste Edith Oldrup til Amerika, hvor hun er engageret til en længere Tourné, der vil strække sig over flere M a -,

aneder.

Forskelligt

I »Musikpædagogen« Nr. 8 er der en Samtale med den engelske Dr. Leslie Russel, Lederen af (let musikopdragende Arbejde ved Londons Skoler, som paa Spørgs

ma,alet - Hvordan har De været tilfreds ined (let Børnemateriale, De har haft til Raadighed her i Landet? - udtaler: »Udinærket. Børnene var overalt ivrige, interesserede og lærenemme. De var absolut lige s,-,.,ia gode som vore Londoner Børn i musikalsk Henseende og lige saa flinke til at lytte til 2dusik. Jeg vilde blot ønske, at de danske Børn ligesom hos os kunde faa meget mere Musikkundskab og Instrumentalundervisning i selve Skoletiden. Dette lægger vi stor Vægt. paa, ikke for at uddanne Børnene til professionelle Kunstnere, nien fordi vi betragter Musiken som en vigtig kulturel Faktor.«

Danske i Udlandet

Fløjtenisten kgl. Kapelmusikus Peter Mollerup har efter Koncerter i forskellige europæiske Radiofonier sidst spillet i den italienske Radio d. 30. September.

Grammofon

Som tidligere omtalt har den berønite franske Klarinettist Louis Cahuzac under sit Ophold her indspillet Carl Nielsens Klarinetkoncert for »His Masters Voice« saninien med Det k-l. Kapel under John

Frandsens Ledelse. Ogsaa Fritz Busch

har været lier paa et kort Besøg for at ind-

spille Bralims' 2. Synifoni nied Radiosym-

foniorkestret. løvrigt har Badiosynifonior-

kestret under Malkos Ledelse indspillet

Johan Svendsens Pariserkarneval, Carl

Nielsens Ouverture til »,~laskar,-ade«, Stra-

winsky's 2. Suite og Rinisky-Korsakows

Capriccio espagnole. Under Launy Grøn-

dahls Ledelse har man indspillet Hart-

nianns Sorgeinareh over Thorvaldsen og

Carl Nielsens »Ved en ung Kunstners

Baare« og endelig har Thomas Jensen le-

z,

det Indspilningen af Carl Nielsens Symfo~ii Nr. 2, »De fire Temperamenter«. Der forventes yderligere Indspilninger med Poul Kletzki og Albert l Volf, - med den sidstnævnte antagelig Debussy's »Iberia«.

provillilsen

// Aarhus By-Orkesters Koneertsæson, (ler under Thomas Jensens Ledelse allerede længe har været i fuld Gang, omfatter i denne Sæson følgende fastsatte Koncerter og Operaforestillinger:

z:,

14 Symfonikohcerter i Aarlius. 14 Synifonikoncerter i Nørrejylland. 5 Symfonikoncerter i Sønderjylland. 20 Orkesterkoncerter i Radioen.

2 Operauger paa Aarhus Teater: I Efteraaret »Elskovsdrikken«, Dirigent: Gerhard

. Schepelern. I Foraaret 1948 »Traviata« eller »Fidelio«, Dirigent: Thomas Jensen, under Medvirken af Gæste- Operakræfter ol', iscenesat af Holger Boland.

Som Solister ved de indenbys Koncerter er engageret den amerikanske Pianist 1Villiam Kapell, Operasangerinde Doris Doree, Pianisten Edwin Fischer, den franske Klarinettist Louis Cahuzac, endvidere af danske Solister b I. a. Niels Viggo Benl Zon, Wandy Tworek, Pianistinden Kirsten Trane, Ilerm. D. Koppel, Karen Heerup, Else Marie Bruun og Julius Koppel og Trompetisten Jens Andreasen.

Foruden gængse klassiske Standardværker kommer bl. a. føl~5ende moderne Værker til Opførelse:

Strawinsky: Salme-Synifoni, under 'NIedvirken af det nye Operakor. Copland: »Rodeo«-Suite og »An outdoors ouverture«. Prokofieff: Klaverkoncert Nr. 3 og Syn-lfoni classique«. Bartók: Klaverkoncert Nr. 3 (Herm. D. Koppel). Schostakovich: Klaverkoncert (Kirsten Trane). Vagn Holmboe: Concerto Nr. 9. Finn Høffding: »Det er ganske vist«.

Aarhus By-Orkester fungerer i øvrigt som Teaterkapel for Aarhus. Teater under Ledelse af Holger Prehn.

Kalmonen syg!

Vores k,--,ere lille K,,alnion, der - som de L U,glspil han er -- var rundt i Landet for at bente Indtryk til sine lunefulde Betragtilinger, er beklageligvis blevet meget syg,hans Tilstand er kritisk. Ifølge Hus!,-el,,ens Diagnose lider lian ,tf en svær Depression, og lian gennemgaar for Tiden en stærksj,-,ie.lelig Krise, som -- trods hans i psykisk Henseende ellers saa sunde Konstitution -- skyldes (let Chok, han fik ved i Dagbladet VESTKYSTEN at se, at en af Landets Domorganister -- - altsaa, efter Titlen at dømnie en begavet Mand - kan forflægte et saa snævert og reaktionært Syns- punkt, som det der kom til Udtryk i denne Mands Indlæg,

Der stod:

Til »Hørt i Radioen«

Vi har modtaget:

I VESTKYSTENs 2~ffisikannieldelse Fredag den 17. Oktober 1947 staar en Beniærkning. Maa jeg have Lov at sige føl-ende derom: Det hedder »Vi lever i en ny jernhaard. Tid, o-,, ~Llusiken har sin Udvikling ligesom andre Kunstarter«. Dette Ord »Ud ikling« gælder ikke mere i »vor Tid« angaaende Musik. Saaledes som Musiken har »udviklet« si., i »vor Tid« er den færdig. Komplet indholdsløs. Fuldstændig mening-sles. Tilbage til Romantiken! Der er overhovedet ingen -inden værdifuld Redning »freniad«! Ribe, 17/10 1947.

Rued Langgaard,

Domorganist.