Oluf Rings minde

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 10 - side 221-221

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Oluf Rings Minde

Y-ed Oluf Rings Død mistede dansk Folkesang ,sin bedste Mand. Han lignede den Folketone, han b.,,inede Vej for: venlig og vækkende.

Her er det virkelig de Tusinde Hjem, -der har noget at takke for; thi han kom .geihnem Lalrige Sammenkomster, i Radioen, i Kor og i sin Lærer~ og Udgivervirk

z CI zn

-somhed hele det sangglade Folk i Skole -og Hjem, i Menighed og Forsamling i Møde med Sangen.

Oluf Ring fornyede Folkesangen ikke alene ved at vække den hos niange, men .oc,s,-,i«,-i ved en Række nye 31elodier, som han, der i Ordets egentligste Forstand var en folkelig Mand, bedre end andre k Ul Id IC ,sk,-,-il)e. Ogsaa Korsangen lik. -,,ed Udvælgelse og Udsættelser en Fornyelse.

Vi har derfor Lov til at tro at mange gerne vi! vise deres Taknemniciighed mod Oluf Ring ved at være med til at rejse en Mindesten paa hans Grav paa Vejstrup Valgn-lenigheds Kirkegaar(1.

Bidrag. bedes indbetalt til Komitéens Kasserer, medunderskrevne Doininerfuldniæ,gtig A. flabersaat, Svendborg. (Postkonto, Nr. 43558).

A. Habersaal.

Dommerfuldmægtig, Svendb,);:,,i.,,.

Margrete Lindelof.

overkerer, svendborg.

Gunnar lledersen.

-)gnepræst, Iljerreb,~ ~,vendborg.

Ejizar Skovrui).

I T øj s;~') IC fi) l's t l,

J. Winther.

M,~jeribest~rer, Oure pr. Vejstru:)

Tiltræ. des bl. a. af: Sanginspektør Rudolf Grytter, Kirkeminister 'Carl Hermansen, Professor Jens Peter Larsen, Mogeits Wijldike ol,-,, Biskop H. Øllgaard.