Det er paa høje tid

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 11 - side 232-233

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Det er paa høje Tid

af Bengt Johnsson

I foregaaende Nluninier af D. M. slaar

t,

]Redaktør Frede Schandorf Petersen til Lyd for danske Optryk af de Carl Nielsen-Værker, der før Krigen forelaa i tyske Udgaver, livilke nu er fuldkommen umulige at opdrive. Men dette storartede Forsla,,, burde udvides ined en Plan omfattende'en samlet Udgivelse af Carl Nielsen's Værker og ikke blot Optryk af de gamle Udgaver, nienen fuldstændig ny revideret

låm

»oevres completes«. Det er paa høje Tid, at vi sikrer vor store Komponist et saadant Monument, som lian rettelig har Krav paa, og inan kunde udvide dette Ønske med lignende Udgaver af vore ældre Tonemestres Værker. Jeg kan slutte mig 100-Procent til Frede Schandorf Petersens Udtalelse, at denne Negligeren af dansk Musik ikke alene er beskæmmende men yderst katastrofal, ikke kun for ~,ort Musikliv, men for vort nationale Aandsliv overhovedet. Det skæve Forhold belyser Redaktøren ved Eksemplet med den store Import af udenlandsk Døgnlitteratur, »kulørte Hefter«, der griner os sit kulturfjendtlige Dødningeansigt imøde fra næsten ethvert Boghandlervindue.

Det er i 11. Time, at der sættes fuld Kraft ind paa at dæmme op mod denne Leflen, denne usmagelige Given efter for en ganske vist uhyre stor Læsekreds' daarlige Smag, og alle, der har Raadighed og Magt, bør koncentrere sig om det centrale: at sætte vor nationale Kunst og Kultur i Højsædet.

Som berørt ovenfor vil jeg kun gentage,

1D Z,,

at fyldestgørende kritiske samlede Udgaver af vore Komponisters ',,lærker og (la først og fremmest Carl Nielsen',,,, burde være den mest nærliggende Opgave. Og

omkring denne maa, -vi alle slaa Kreds, Musikorganisationer, Musikforlag, og fremfor alt maa Midlerne stilles til Raadighed ,gennem et virkeligt Arbejde fra Regeringens Side; hvad om en Institution som Radioen satte sig i Spidsen for et saadant Foretagende? Vor nationale Toneskat smuldrer bort, og der maa sikres den det Monument, som for længe siden burde v.ære virkeliggjort. Vi kan ikke være bekendt overfor Udlandet, at vore Musikværker enten er hengemt i sjældne Eksemplarer paa Biblioteker og i Arkiver eller er umulige at fremskaffe, fordi et dansk Værk kun er udgivet paa tysk Forlag. Der inaa Vilje til, en effektiv Indsats paa dette Omraade inden det er for sent, inden vor Tonekanst er spredt for alle Vinde, der maa gøres noget, og det skal gøres NU, det er paa høje Tid.