Foreningerne

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 11 - side 242-243

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16. Raadhusstræ-de 1, 1. Sal, K. Tlf. Palee 7576.

Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsenta_ntskab: Erik Abrahamsen, Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wåldike.

Sekretærogjuridisk Konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Husikpædago-gisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Det første af de før omtalte Instruktionsnio, der finder Sted Mandag d. 26. Januar 1948 Kl. 20 i Hindsbergs Sal, Instruktionstime med Elever paa forskellige Stadier ved Esther Vagning.

Det andet finder Sted Fredag d. 6. Februar 1948 Kl. 20 i Sverre Forchhammers Sal, Snaregade 4. Instruktion for viderekomne Violin-Elever ved Emil Telmånyi.

Der er altid en ganske særlig Stemning Dver de Sammenkomster som »De Danske Folkemusikskoler« afholder flere Gange

aarligt for at tale oni fælles Arbejde indvundne Erfaringen - og Planer videre f rem.

Efter indenfor det sidste Aar at have afholdt Møder i Aarhus og Odense var Turen nu kommet til København, hvor man benyttede Københavns Folkemusikskoles 15 Aars Fødselsdag til at samle Lederne rundt fra hele Landet.

Som saa ofte før, naar Folkemusikskolen arrangerer noget, var Musikpædagogisk Forenings Medlemmer indbudt til at deltage i flere af Møderne.

Man samledes Lørdag Eftermiddag Kl.16 i K.F.U.K., hvor Magister Heerup gav en levende og godt tilrettelagt Fremstilling af sit Hørelæresystem: »Melodilæsning«. Selv meget overbeviste »Tonicado«- og »Solfége«-Folk maatte indrømme, at her er en Vej, der hurtigere end de to omtalte Systemer fører til Kirketonearterne.

Senere overværede alle Deltagerne en Aften i »Levende Musikhistorie«, hvor cand. mag. Povl Fledelius forklarede, og »Koppelkvartetten« spillede: Smetana og Dvorak. En meget stor Oplevelse saavel for Lederne fra Provinsen som for de mange, der Vinteren igennem følger denne udmærkede Serie.

Aftenen sluttede med »Hyggeaften« i 3,Jusikvidenskabeligt Laboratorium, livor der blandt de mange Taler ogsaa blev talt for de tre Stiftere af Folkemusikskolen i Danmark: Jørgen Bentzon, Gunnar Heerup og Finn Høffding. Gunnar Heerup tog Ordet paa Stifternes Vegne og mindede om, at Folkemusikskolens Idé oprindelig var den, at Musikken skulde virke samlende, saaledes at de forskellige Samfundslag gennem Musikken kunde finde Vej til mere Forstaaelse af hinanden.

Aftenen sluttede med, at alle sang engelske Madrigaler under Ledelse af Lektor Ronald Kay.

Søndag Formiddag var viet Drøftelse af mere intern Art. Kristian Riis, der som bekendt er Medlem af begge Bestyrelser, fremlagde lier et længe næret Ønske om et nærmere Samarbejde mellem »De Danske Folkemusikskoler« og »Musikpædagogisk Forening«. Et Ønske, der fandt me,,,en Genklang hos de Medlemmer af Mpf.s Bestyrelse, der var til Stede. Man enedes om i nærmeste Fremtid at danne et Udvalg af Medlemmer af begge Institutioner, der kunde tilrettelægge videre Planer for dette Arbejde.

Derefter fulgte et glimrende orienterende Foredrag af cand.magr. Willum Hansen om: »Nyere engelsk Korlitteratur«. Paa Grund af Hr. Willum Hansens overinaade .store Kendskab til delte Emne, lykkedes (let h,,im paa den ret l)egr,,-viisede Tid at give Tilhørerne en udniærket Oversi-t o,, en god Basis for videre Arbejde indenfor Emnet.

Efter en fielles Frokost skiltes »De Danske Folkeniusikskoler«s Ledere ined et paa Gensyn i Viborg til Foraaret.

E. P.

Det unge Tonekunstinerselskab

Konlor: Kontortid 11-15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15 20. Anmodning om Legi

,t, I z,

timationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Sverre Forchhammer, Snaregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Johan

I

- Bentzon, Eindrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.