Musiklivet

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 11 - side 238-240

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet

Danmark

I

Det kgl.. Teater

Kgl. Kapelmusikus, Kapelmester og Musikchef i Tivoli Svend Chr. Feffin2b, der har staaet udenfor Nummer i Det kgl. Kapel, har nu efter Ansøgning modtaget sin Afsked som kgl. Kapelmusikus fra 30. November. Stillingen som Tivolis Musikchef giver ham et saa omfattende Arbejde, at han ikke samtidig kan passe en Stilling i Kapellet.

// Som Sv. Chr. Felumbs Efterfølger i Det kgl. Kapel er efter Konkurrence i November ansat den kun 21-aarige John Westergaard, der iøvrigt er Elev af Felumb og har spillet i Tivolis Koncertsals Orkester i de to sidste Sæsoner.

.// Operasanger Henry - Skjær er blevet udnævnt til Kgl. Kammersanger.

// Kgl. Kapelmusikus I. A. Warner er blevet ]Ridder af Dannebrog og Kgl. Kapelmester Johan Hye-Knudsen har faaet tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

// Knudåge Riisager har skrevet en ny Ballet, hyis Musik er frie Bearbejdelser af Czernys Etuder. Harald Lander har digtet Koreografien.

IHLadio

// Koncertniester i Radioorkestret Leo Hansen er blevet udnævnt til Første-Koncertmester, sideordnet med Otto Fessel. Radioorkestret har dermed ligesom' Det kgl. Kapel nu faaet to alternerende Førstekoncertmestre.

// Radioorkestret skal nu udvides fra 68 til 92 Medlemmer. Der skal ved en

Række Konkurrencer i Januar ansættes 10~ Violinister, 4 Bratschister, 3 Cellister, 4 Kontrabassister, 1 Oboist, 1 Klarinettist og~ 1 Fagottist.

// Radioorkestret gav i Begyndelsen af" December Koncerter i Silkebor«,, og Aalborg.

Dødsfald

// Komponisten o,, Organisten Chr. Kjellerup døde d. 9.Noveinber, 58 Aar--gammel. Kjellerup blev blind soni Barn o. kom, ind paa Blindeinstituttet, hvor han blev uddannet som Violinist af Nicolaj Hansen og senere Peder Møller. Sammen med Aksel Agerby og Karl Bjarnhof dannede han siden den kendte »blinde« Trio. Forholdsvis sent tog han Organisteksamen og virkede en Aarnække som Organist ved Københavns Begravelsesvæsen. Han har komponeret en Del, navnlig Smaasange, har forfattet en Mæiigde elegante Aforismer og har desuden gjort et stort Arbejde for Blindesagen.

// Operasangeren og Komponisten Gunder Knudsen døde (1. 27. November, 64 Aar gammel. Gunder Knudsen debuterede i 1921 o«:t har siden tilhørt Det kgl. Teater, hvor hans lyse, lyriske Tenor gjorde smuk Fyldest i en lang Række større og mindre Operapartier. Sorn Komponist har han navnlig gjort sig bemærket ved en ',Nlængde Børnesange, hvoraf flere har opnaaet stor Popularitet. Han var en uhyre pligtopfyldende Mand, men efter en alvorlig Sygdom for en halv Snes Aar siden optraadte han sjældnere. Hans sidste Rolle --var den gamle Tigger i »Porgy og Bess«.

Fødselsdage

Violinbyggeren Otto Hjoi-th fyldte d. '22. November 70 Aar. Otto Hjorth overtog .sammen med sin yngre Broder Knud det ,,gamle Violinbyggerfirnia i 1906.

Legater

Koncertmester ved Radioorkestret Leo Hansen har faaet Prof. Ove Christensens 'Erespris paa 2500 Kr

Nyt dansk Y-ærk uropfort i Góteborg

Ebbe Hanieriks nyeste Opus, Cantus fir_znus Il, blev (1. 23. Novernber uropført i ,G~)teborg under kgl. Kapelmester Johan Hye-Knudsens I,edelse. Værket, en Slags kortfattet Synifoni, vakte stor Opmærk:somhed. Bjbrn Johansson skrev i »Góteborgs Handels- och. Sjbfarts-Tidning« bl.a..

Den instrumentala uppfinnings-

~n

fórmågan var så rik, att man ej kånde behov av gångse symfonisk kontrastverkan. En kunnig polyfoni och en sund - klangkultur voro vårdefulla element i -detta verk, som onekligen hade resning -,oeh suggestiv kraft.« U.E-r. i »G~Steborgs Posten«: »- - Kompositbren visade både rik melodisk ingivelse och stor skieklighet -i de f yre satsernas uppbyggnad. - - - -d-et raffinerade anvåndandet av slaginstru-menten i slutsatsen både roade och imponerade.« A.A. i »G8teborgs-Tidningen«:

z:-,

-»- - den klara stundorn v,,*,il-órande

hånsyns Y3sa polyfona stånifbring var

-fångslande att. fólja. Sammankopplad med

påtagliga exotismer såvål i melodik som

ry~mik gav den åtskilligt av vår tids grhlla

.och motoriskt verkningsfulla ståniningar.«

T.Ag. i »GBteborgs Morgenpost«: »- -

Denna cantus varierar lian på alla mójliga

sått, den fórstoras, f8rminskas, omvåndes

,osv., upptråder i sållskap med sig sjålv i

,olika skepnader, hela tiden omvårvd av en

glindrande orkestral skrud. Helhetsresul-

tatet er mycket vackert - - -«

Hye-Knudsens Fremførelse af Værket

-vakte udelt Beundring og den tilstedeværende Ebbe Hamerik blev hyldet.

Forskelligt

/V Arne Hammelboe er engageret til at

-dirigere Wiener-Symfonikerne d. 18. De«_,ember.

// Privat Kammerinusikforening havde

d. 8. December 60 Aars Fødselsda,,,,. I disse z,

mange Aar har Foreningen, som tidligere

populært blev kaldt »Natmandsforeningen«, kun haft tre Formænd: Anton Bloch, Julius Borup og den nuværende: Siegfried Salomon, der har været Formand i 10 Aar. Ved Jubilæuniskoncerten fremsagde Karin Nellemose en Prolog af Mogens Lorentzen, hvorefter nian opførte Beethovens Septet og Haydns Fuglekvartet.

Dansk Mensural-Cantori har i Da,ene d. 18.-27. Oktober været paa Tourné i Norge og givet 6 Koncerter i Oslo, Lillehammer, Trondhjem og Hamar med et Program, der spændte fra Palestrina, Josquin og Mogens Pedersøn til Nutidskoniponister som Sigurd Islandsmoen, Per Stenberg og Korets Dirigent, Julius Foss. Af norske Presseudtalelser fremgaar det, at Koret overalt har gjort stor og fortjent 1,ykke.

// Samfundet »Dansk Kirkesang« havde 25-Aars Jubilæum d. 5. December. »Dansk Kirkesang« blev stiftet paa Thomas Laubs .0 Aars Fødselsdag. Laub var Formand indtil sin Død i 1927 og afløstes af Mogens W,51dike, der stadig beklæder Formandsposten.

// I Tilknytning til H. Chr. Jensens Artikel i D.M. Nr. 9 bragte »Frederiksborg Arnts Avis« d. 6. December følgende:

»Al Respekt for H. Chr. Jensens store Erfaring. Muligt er det saadan paa de Egne, hvor han færdes. Men gribes Sagen rigtigt an, er det i hvert Fald anderledes her i Nordsjælland. Hillerød er ikke mere end en middelstor Provinsby (snarere mindre), og det er ikke saa længe siden, »Arte« her arrangerede en Koncert med Wandy Tworek og Kjell Olsson, som samlede fuldt Hus paa Leidersdorff, skønt Billetterne kostede 2 Kr. 50 Øre over hele Salen. Og Glæden hos det fortrinsvis unge Publikum var umiskendelig hele Aftenen baade for Kjell Olssons indledende Forklaringer og for de to Kunstneres udmær~ kede Musik.

Man kan o 11 saa være for pessimistisk, og

efter at i har overværet en lang Række

Skolekoncerter, tror vi ogsaa fuldt og fast

paa, at Pengene til Landsdelsorkestrene

vil være givet godt ud, hvis de rette Folk

kommer i Spidsen, og man ikke i Begyn~

delsen med Vold og Magt vil søge at inter-

essere Publikum for Musik, som uden

Tvivl har sin eksperimentelle Betydning,

men som man ikke kan vente, at »den

jævne Mand« straks skal tage til sit Hjerte.

Mr. graa. «

Provinsen

// Odense Byorkesters Koncert d. 18. November bød paa en dansk Uropførelse, nemlig Svend S. Schultz's »Sinfonia seinplice«. Ved samme Koncert spillede Cassado Haydns Violincelkoncert. Povl Ingerslev Jensen dirigerede.

// Banders Byorkester under Ledelse af Lavard Friisholm og med Herm. D. Koppel som Solist opførte for første Gang i Skandinavien Amerikaneren William Schumans Klaverkoncert oll Mare. Blitzsteins Rhapsodi over Negermelodier, et Værk, der er tilegnet de amerikanske Negertropper, som deltog i Krigen. Begge Værker blev opført sammen med Stravin.skys Orkestersuite Nr. 2 og Schuberts 5. Symfoni ved en Koncert d. 21. Nov. i Randers. De moderne Værker vakte stor Glæde, og Klaverkoncerten blev gentaget efter Koncertens egentlige Afslutning. Det tjener Provinsens Musikpublikum til stor Ære, at saa godt som alle Tilhørere blev og overværede Gentagelsen.

Paa Opfordring af Martin Andersen, Direktør for Det Fynske Musikkonservatorium, har Komponisten Kai Senstius skrevet et nyt Værk til Det Fynske Kammerorkester, en Koncert for Klaver og Strygeorkester, Opus 29.

Det Fynske Kammerorkester har opført Værket 2 Gange, 1. Gang i Odense d. 27. August ved Kammerorkestrets egen Koncert, 2. Gang i Viborg Musikforening d. 28. Oktober, begge Gange blev Koncerten dirigeret af Martin Andersen, Pianistinden Elisabeth Fribo udførte Klaverstemmen.

Det er Kammerorkestrets Hensigt, saafremt de fornødne økonomiske Midler kan

freniskaffes, at opføre Koncerten i Kobenhavn i en ikke for fjern Fremtid.

Kalmonen i Bedring

Vi liar nu begrundet Haab om, at voi-es lille Kalinon er i Bedring. Paa Huske-. gens Anbefaling gav vi luain Lov til at Iæsenogle udenlandske Tidsskrifter, og der var et lunt Glimt i hans udtryksfulde Øjne, da lian med følgende Replik viste os nedenstaaende Annonce fra »Musical Courier«:

Mon ikke dette Fingermuskeltræningsapparat var værd at anbefale seneskedehindebetændte Pianister, som arbejder med Afslapningsovelser?