Fra forlagene

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 12 - side 261-261

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fra Forlagene

Richard Straizss: »Metainorphosen«, en Studie f or 23 Solostrygere. (Studiepartitur) .

Dette Værk hører, sammen med Cembalokoncerten, til de seneste fra den nu 83 Aar gamle Richard Strauss' Haand. Kompositionen er paabegyndt d. 13. Marts 1945 og fuldendt d. 12. April samme Aar; den er tilegnet Paul Sacher og Collegiuni Musieum. i Zilrich, som uropførte Værket d. 25. Januar 1946 i Zilrich. De 23 Stemnier er fordelt paa 10 Violiner, 5 Viola, 5 Celli og 3 Kontrabasser, og liver enkelt Stenline er geniienigaaende behandlet med stor Selvsuændighed, saadan at Værket som Helhed kommer til at virke som Kammerinusik sat op i et w-eldigt Format med z:,

Strauss' karakteristiske symfoniske Drag. Adagioen bygger paa tre tematiske Fragmenter, som i den følgende hurtigere Sats

undergaar kontinuerlig Forvandling og Uddybning. Paa sidste Partiturside iiffltræder i Basserne Temaet fra Sørgemarchen af Beethovens »Eroica«. Under dette Tema staar: »In memoi,iéim!« sandsynlig N,is refererende til, at denne Idé ligger til

z,' ~ I

Grund for Temafragmenterne og til (le store musikalske Traditioner, for hvilke Strauss staar som den sidste store nule N- ende Repræsentant. Værkets Karakter ligger tæt op ad hans symfoniske Digtninge og slutter sig helt til hans stærkt personlige, senromantiske Stil; Behandlingen af Strygerne i Sammenspillet - »Instrumentationen« - viser en Virtuositet og en Sans for Orkesterklangen, som er forbilledlig. »TNIetamorphosen« er kommet til Opførelse i de fleste store Musikbyer

Verden over. F.S.P.