indholdsfortegnelse årgang 22, 1947

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 12 - side 255-255

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DA ' ~; S K

I

JL. IKTID

1W-u s SSKRIFT

Udgivet af.

DET UNGE TONEKI ' ~NSTNERSELSKA13

DANSK KW.MPONIST FORENING

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

OG MUSIKP.EDAGOGISK FORENING

Redaktører:

GUNNAR HEERUP og SØRENi SØRI,".NSEN

(1,'ra og med M-. ")', S. 61):

SIGURD 13ERG og FREDI,'l SCHANDORF PETEIBx SEN

22. AAM;ANG

G. H. C. GADS FORLAG

KØBENHAVN

1947

INDHOLD

side

"VAGN ANDERSEN: Radio 40

JOHAN BENTZON: Oni Indholdsproblemet i Nutidens ~Musik . 31

» » Sønderjyllands Orkestei-beho . 203

» » 24usikmidervisnin,,en i østri-ske Skoler 260

SIGURD BERG: Dansk musiklitterær Bibliografi for 1944 81, 141, 164

» » : »,-,Kirke og Oi,gel« 225

HAKON BØRRESEN: Georg Høeberg 75 Aai 229

HELGA KNOBLAUCH CHRISTENSEN: Dreiigekorsang i Etiglaiid 254

KNUD CHRISTENSEN: A-abent Brev til Knudåge Riisagei . 204

OSCAR COMETTANT: Dansk Musikliv i 1864 1, 38, 70

EN AF DENM1 DER VAR MED: Et Tilbageblik over »Palestriiiakoi,et«s Virksomhed ... 249

NIELS FRIIS: Arp Schnitger 151

GNNAYH: Yalioossa. 23, 52

RUDOLF GRYTTER: Musikopdragelse i Londons Skolei . 215

POVL HAMBURGER: Kunst og Etik 159

Bach's 01-,,elværker 183

Klaiig og Rum 209

CARL WILLUM HANSEN: The Danish Music Review 28, 58

GUNNAR HEERUP: Herinan D. Koppels 4.S~-infoni, 01). 42 12

» : Sagadrøm 18

Z-,,

Bemærkninger hertil 79

» » Cultural Imperialisni 28

» » Omkriiig eii Radiouropførelse 46

» : How to niake a dictioiiary 58

VAGN HOLMBOE: Carl Nielsen Biografien 236

THE I.S.C.M. IN COPENHAGEN 59

I.S.C.M.s MUSIKFEST i København. Særhefte 91-128

(Heri bl. a. en Enquete med Bidrag af Fiiiii Hoffiling, Knudåge Riisager,

Mogens Wöldike, Erik Tuxen, Flemming Weis, Herbert Rosenberg, Sv.

Erik Tarp, Johan Bent-zon, Jørgen Jersild, Niels Viggo Bent-zon, Polil Rov-

sing Olsen og Bengt Johnsson, samt Uddrag af udenlandske Anmeldelser.)

side

EJNAR JACOBSEN og 'VAGN KAPPEL: Et Par Bem-.ærkninger 184

11. CHR. JENSEN: Apropos Landsdelsorkestrene 200

Y AGN JENSEN: Fra Aviser og Tidsskriftei 21, 50

BENGT JOHNLSSON: Det er paa høje Tid 232

LEIF KAYSER: Kunst og Krav 7 (;

HARALD KREBS: Annieldelser af nye Bo-er 46

HANNA LUND: Det ukendte Buxtehudehus i Helsingør 233

THORVALD NIELSEN: Finn Høffdin ............................................................ 85

FREDE SCHANDORF PETERSEN: Rudolph Simonsen in meinoriain 63

I. S. C. M.s Musikfest i København 91

N-diske Musikdage i Stockholm 175

oi

-et paa Drottningholin 180

Slotsteati

Nu niaa der gøres noget 19 8'

-ngste Kuld ....................................... 213

Det ~

Annieldelser af nye Bø,er o- Noder ............

.................................... 120, 186, 221, 240, 261

IREDAKTIONSSKIFTE . 61

KNU-DÅGE RIISAGER: Landsdelsorkestersagen 129

OLUF RINGS MINDE 221

KAJSA ROOTZÉN: Hilding Rosenberg och »Lycksalighetens ö« 245

HERBERT ROSEN13ERG: »Peter Griines« 193

POUL SCHIERBECK: Ture Rangst KSni er død ................................ 75

H. SCHN1IT-GARRE: :~1usikberetning, Tyskland 77

IRENE SKOVGAARD: Folkei-nusikskoleriies Sommerstævne i By 139

SØREN SØRENSEN: Professor Knud Jeppesen 5

» » : Moderne Musik, opført i København 20, 49

Graniinofon, nyere PIa-dei . . 42

Anmeldelser af nye Bøger og Nioder 44

SVEND ERIK TARP: Radiofonisk og journalistisk S-aglighed 42

SVEND WESTERGAARD: »Altid frejdig ---«. Anmeldelse af Musikkens Mestre, 11... 135

» » Svar paa et Par Bemærkninger . 185

FINN VIDERØ: Barokmusikkens Fortolkning 9, 35, 64

MUSIKLIVET, Danmark . 1,9, 46, 48, 79, 122, 145, 171, 188, 219, 238

Udlandet . 47, 119, 169, 218

GRA2VI.M0FON (ved Søren Sørensen) 17, 42

Side

FRA AVISER OG TIDSSKRIFTER (ved 1"agiz Jensen) 21, 50

ANTMELDELSER AF NODER OG BØGER (ved Søren Søreizseii og Frede Schan-

dorf Petersen) 44, 120, 186, 221, 240, 261

KALMONENS BETRAGTNINGER 171, 188, 220, 240

FORENINGSMEDDELELSER

Dansk Tonekunstner Forening .........................................................

26, 54, 84, 146 (Generalforsamlingsreferat), 172, 190, 205, 222, 242, 261

Dansk Komponist Forening 26, 54, 84, 149, 172, 190, 205, 222, 242, 262

Musikpædagogisk Forenin . 27, 54 (Aars-

beretning), 85 (Generalforsamlin,,,sreferat), 14,9, 172, 190, 205, 223, 242, 262

Det unge Tonekunstnerselskab ............................................................

28, 58, 86 (Generalforsamlingsreferat), 149, 172, 191, 206, 223, 243, 262

THE DANISH MUSIC REVIEW 28, 58, 89, 123, 149, 173, 191, 207, 223, 243, 262