Ved aarsafslutningen

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 12 - side 264-264

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Ved Aarsafslutningen

Da DANSK MUSIKTIDSSKRIFT i Juli Maaned iaar skiftede Redaktion, var der paa Grund af Typografstrejken kun udkommet 2 af denne Aargangs 12 Numre. Det var med en vis Skepsis, vi bestemte os til at forsøge at udsende de manglende 10 Numre i Løbet af Aarets sidste Maaneder. Naar det virkelig lykkedes, skyldes det ikke mindst den

T

store Hjælpsomhed og Forstaaelse, der er udvist fra Universal Trykkeriets Side, og vi beder det herigennem modtage vor hjerteligste Tak.

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT er under disse Forhold ikke blevet helt det, vi kunde have ønsket. Vi sætter nu vor Lid til det nye Aar, som forhaabentlig vil bringe os roligere Arbejdsforhold, og vi vil forsøge at give Bladet et Fysiognomi, som er Danmarks førende Musiktidsskrif t værdigt.

Alt tyder paa, at de kommende Aar vil bringe stærk Grøde i dansk Musikliv, og DANSK MUSIKTIDSSKRIFT vil ikke blot bestræbe. sig for at være det Forum, hvor Tidens musikalske Problemer sættes under en saglig forsvarlig Debat, men ogsaa det Sted, hvor betydelige Musikforfattere, saavel danske som udenlandske, udførligt skal kunne behandle Emner af historisk og teoretisk Art.

Sigurd Berg.

Frede Scharidorf Petersen