Dansk Mensural-Cantori

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 01 - side 13-14

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Mensural-Cantori

af Sigurd Berg

Den 14. Januar var det 30 Aar siden Organist Julius Foss stiftede Dansk Mensural-Cantori. Starten var uhyre beskeden. Paa den nævnte Dato i Aaret 1918 mødtes Organist Foss hjemme hos sig selv med 7 Damer og 3 Herrer, som alle var interesserede i at dyrke a capella Sang, væsentlig fra Mensuralmusikkens Tid. Men Begyndelsen var egentlig gjort en Del Aar tidligere, da Julius Foss paa Foranledning af Professor Angul Hammerich havde givet sig i Lag med at dechiffrere nogle gamle Stemmebøger fra 1541, som ejes af det kgl. Bibliotek, og som stammede fra det kgl. Cantori. Om dette Arbejde har Foss selv skrevet en Afhandling i »Aarbog for Musik« 1923 (1924). I Løbet af ca. 5 Aar var alle de i Stemmebøgerne samlede Kompositioner dechiffrede og sat i Partitur, ialt 165 Kompositioner af baade danske og fremmede Komponister lige fra store Berømtheder som Josquin des Prés og Johannes Walther til mere ukendte Navne og helt unavngivne Komponister. Her forelaa nu allerede et stort og delvis ukendt Repertoire, som det nye Kor saa godt som havde Eneret paa. I Efteraaret 1918 var man naaet. saa vidt, at alle kunde enes om at fortsætte Arbejdet paa det givne Grundlag og hermed var »Dansk Mensural-Cantori« en Kendsgerning. Professor Hammerich, der stadig havde fulgt Korets Arbejde med den største Interesse, fik efter en Tids Forløb foranlediget en Slags Debut, som foregik ved en af hans Forelæsninger, og i Tilslutning til denne, paa Universitetet d. 27. April 1920.

To Aar efter, d. 8. April 1922, slog Koret sit første store Slag ved at opføre Allegris berømte »Miserere« i St. Pauls Kirke og fra nu af fulgte Koncerterne efter hinanden med stadig tiltagende Hyppighed. Lokaler, som ellers ikke benyttedes til Musik, blev taget i Brug, naar de ansaas for at være passende Rammer om Opførelserne af den gamle Musik, f. Eks. Glyptotekets Antiksal og Riddersalen paa Rosenborg. I 1926 sang Koret første Gang ved en Radioudsendelse og har optraadt paa Radioen mange Gange siden. Det bør ogsaa noteres, at Dronning Alexandrine i 1928 overtog Protektoratet for Cantoriet og siden har været en trofast Gæst ved Koncerterne og paa mange Maader vist Koret sin Interesse.

Flere Gange har »Dansk Mensural-Cantori« været, paa Koncertrejser i Udlandet. Den første Rejse (1930) gik til Sverige, hvor man sang i Domkirken i Lund. I 1937 deltog Koret i et internationalt Korstævne i Budapest og gjorde stor og berettiget Lykke. Sidste Efteraar, fra d. 18.-27. Oktober var Koret paa Koncertrejse i Norge, hvor man, foruden ved en Radiokoncert (der dog først blev udsendt senere) optraadte ved 5 Koncerter i Oslo, Lillehammer, Trondhjem og Hamar.

Ved »Dansk Mensural-Cantoris« 25 Aars Jubilæum i 1943, der bl. a. blev fejret ved Udsendelse af et stort og smukt Festskrift, kunde man med en vis Stolthed notere, at Koret siden 1921 havde optraadt 145 Gange, altsaa gennemsnitlig næsten 7 Gange hvert Aar. Over 40 Gange har Koret i disse Aar sunget ved Radioudsendelser, ca. 60 Gange ved Kirkekoncerter og iøvrigt, som nævnt, i Glyptotekets Antiksal, Riddersalen paa Rosenborg samt i Frederiksborg Slots Riddersal, Forum, Musikkonservatoriet, Studenterforeningen, Gentofte Raadhus,- Tivolis Koncertsal og mange andre Steder. - Af danske Komponister er der i samme Tidsrum opført 65 Kompositioner, af udenlandske Komponister 133. Disse ca. 200 Opførelser er næsten alle Førsteopferelser i Danmark i nyere Tid.

Det er ikke svært. at se, at der har ligget et Kæmpearbejde bag alle disse Aars Virksomhed. Julius Foss fylder 70 Aar d. 21. April 1949, altsaa om godt et Aar, og det er givet, at der da vil blive en kærkommen Lejlighed for alle dem, han har samarbejdet med, til at hylde ham for den dygtige og uselviske Indsats, han har ydet ved Opbygningen og Befæstelsen af »Dansk Mensural-Cantori« gennem dette lange Tidsrum.