Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 01 - side 21-23

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16.

1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Fre.uler.

Rve,p,rwsenlantskab: Erik Abrahamsen, Emi Hus Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Miil~er, Knuddge Riisager, Godtfr. Skjerne, M-øgens W1dike.

.Sekretær og juridisk Konsulent: Højesteiretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde I., København K., Tlf. Central 2270 og 1Ralæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finfi Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens KQntor,

Nu skal -der betales Aarskontingent for 1'948. Beløbet bedes reguleret snarest enten kontant ved Check, eller ved Indbetaling paa Postgirokonto Nr. 3252. Medlemmer, der ønsker Indbetalingskort tilsendt, kan ringe til Kontoret herom. Gyldigt Medlemskort for 1948 er Betingelsen for Adgang til Generalforsamlingen og for Udbetaling af Honorarer.

I Overensstemmelse med Dansk Koinponist-Forenings Loves § 18 vil der af Understøttelsesfonden være at uddele:

1) Enkefondsandele til Enker eller forældreløse Børn under 18 Aar efter Komponister, der har været aktive Medlemmer af Dansk Komponist-Forening, og

2) Understøttelse til økonomisk vanskeligt stillede aktive Medlemmer.

Ansøgninger (for Enker med Angivelse af eventuelle Børn under 18 Aar) bedes indsendt til Dansk Komponist- Forening inden den 20. Februar d. A.

De Ansøgere, der kommer i Betragtning, vil senest den 15. Marts faa Brev herom fra Raadet. Anden Bekendtgørelse bliver ikke udsendt. løvrigt henvises til Overgangsbestemmelsen i Lovenes § 18.

I Overensstemmelse med Lovenes § 19 c kan Foreningens Medlemmer - dog ikke Arvingers Repræsentanter - indgive Ansøgning om Rejse- og Studielegater. Ansøgninger af denne Art kan indsendes i Aarets Løb, naar Anledning gives, og maa indeholde Oplysninger om Rejsens eller Studiernes Formaal eller anden Begrundelse.

Af Hensyn til Revisionen af Foreningens Aarsregnskab bedes Medlemmerne omgaaende indsende Kvitteringer for de ultimo December 1947 udbetalte Honorarer m. v., ligesom de tilsendte Cheks bedes hævet snarest.

Husilkj Pæ.dagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. Povl Fledellus (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg S1røyberg.

Musikpæ.dagogisk Forenings Sekretariat har modtaget følgende Brev, som vi hermed bringer videre:

Undertegnede tillader sig herved høfligst at forespørge, om De kender en Musiklærerinde (Klaver), som ønsker at overtage min Moders 30aarige Virksomhed som afstaas til 1. April 1948, paa Grund af Udenlandsrejse. Elevantal 65- 70. Eventuelt kan god Lejlighed med Have medfølge.

Saafremt De skulde vide nogen, bedes De venligst sætte Vedkommende i Forbindelse med Undertegnede.

Med Højagtelse H. E. Schack

Arbejdsleder

Det flyvende Korps

Simmelkjær - Tlf. 24 Sunds St. Jylland.

Følgende Kandidater har bestaaet Musikp.--r-dagogisk Eksamen i Novbr. 1947:

Klaver: Bente Berggreen, Aase Christen

~r_»

seq, Inger Clausen (Udmærkelse), Anne Sofi Grieg Grung (Udmærkelse), Sisse Hammerich, Karen Madsen, Hanni Møller (Udmærkelse), Birte Olsen, Anna Søe.

Sang: Mirjam Madelung, Jolanda Rødio-

Orgel samt Musikteori og Musikhistorie:

Chr. Vestergaard Petersen.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 11

13. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Sverre Forchhammer, Snaregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

3die Ung Aften finder Sted Mandag den

26de Januar Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal.

PROGRAM:

Haydn: Sonate D-Dur. Erna Svante Ander-

son.

Schubert: Am Grabe Anselmos; Glaube, Hoffnung und Liebe, Mit dem grdnen Lautenbande. Ellen Margrethe Edlers, v. Flyglet: Hans Meyer Petersen.

Mozart: Duet Nr. 2 for Violin og Bratsch.

Erik Lind Hansen, Preben Løw.

Verdi: Fra Operaen Otello: Visen om Piletræet, Ave Maria. Ellen Margrethe Edlers, v. Flyglet: Hans Meyer Petersen.

Debussy: Clair de lune, La Danse de Puck.

Ibert: Le petit ane blane. Erna Svante An-

derson.

Medlemskort giver Adgang.

Torsdag den 29de Januar Kl. 20 afhol

des i Odd Fellowpalæets store Sal en Orkesterkoncert under Medvirken af Unge Tonekunstneres Orkester. Dirigent: Lavard Friisholm.

PROGRAM:

Sv. S. Schultz: Ouverture chanipetre (Ur-

opf).

Vagn Holmboe: Concerto Nr. 7 for Obo og Orkester (Uropf.). Solist: Waldemar Wolsing.

Igor Strawinsky: Concerto i D for Stryge-

orkester. (1. Opf.).

William Schuman: Concerto for Klaver og mindre Orkester. Solist: Herman D. Koppel.

Mod Forevisning af Medlemskort kan af-

hentes to Billetter hos Wilh. Hansen.

2den Kaniniermusikkoncert - Belgisk og Hollandsk Musik - finder Sted Onsdag den 18de Februar Kl. 20 i Konservatoriets Sal.

PROGRAM:

Rene Bernier: Sonatine for Violin og Bratsch.

Victor Legley: Sonate for Violoncel og Klaver.

Francis de Bourgignon: Strygekvartet Nr. 2.

Bertus v. Lier

Klaver.

Marius Flothuis: Kammersonate for Fløjte

og Klaver.

Guillaume Landré: Strygekvartet Nr. 2.

Medvirkende: -Erling Bloch-Kvartetten: Erling Bloch, Lavard Friisholm, Hans Kassow, Torben Anton Svendsen samt -Johan Bentzon, Holger Lund Christiansen og Asger Lund Christiansen.

Medlemskort giver Adgang.

Lille Stiite for Violin og

Årgang 23/1948, nr. 01