Musiklivet

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 01 - side 19-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet

Danmark

Fødselsdage

Operasanger, men ogsaa Skuespiller Aage Fønss fyldte d. 12. December 60 Aar. Aage Fønss debuterede paa Dagmarteatret i Riis-Knudsens Tid for 42 Aar siden og var senere i fem Aar ansat ved Operaen i Milnehen. 1 1917 kom han til Det kgl. Teater, hvor han startede med at synge Titelpartiet i »Don Juan«; han har saaledes nu været knyttet til Det kgl. Teater i 30 Aar. Bemærkelsesværdigt er det, at han i hele sit lange Teaterliv kun - har været sygeineldt én Gang.

Legater

// Niels Viggo Bent-on har faaet. det Ancherske Legat.

// Pianisten Eyvind Møller har modtaget »B.T.«s Legat for unge Kunstnere, 1000 Kr.

// Kapelmester ved Det kgl. Teater John Frandsen modtog iaar »Politiken«s Kunstnerpris paa 10.000 Kr.

// Dansk Komponistforenings 25-Aars Jubilæumslegat blev d. 5. December 1947 tildelt Komponisten N. 0. Raasted med 1000 Kr.

Kirkemusik

Hidtilværende Organist ved Store Magleby Kirke, Carl Riess, er udnævnt til Organist ved Filips Kirken.

// Hidtilværende Organist ved Vedbæk Kirke, Richard Jørgensen, er udnævnt til Organist ved St. Jakobs Kirke.

// Hidtilværende Organist ved Emmaus Kirke, Tage Højby Nielsen er udnævnt til Organist ved Solbjerg Kirke.

// Organist Leif Thybo er udnævnt til Organist ved Vedbæk Kirke.

Forskeffigt

// Herman D. Koppels Sekstet for Blæsere og Klaver blev d. 10. December opført i Paris ved en Koncert, arrangeret af »Emissions de musique de chambre«. Koncerten blev transmitteret af Paris Radio. Værket fik en fremragende Udførelse af f ranske Musikere.

// I December dannedes der en Komité med det Formaal at arbejde for Udveksling af unge udenlandske og danske Mu

sikere. Komitéen bestaar af Flemming Weis, Johan Bent.on, Kai Aage Bruun, Legationssekretær D. A. van Hamel, Direktør I. Blicher-Hansen og Fuldmægtig Dan Fog-Olsen. Begyndelsen er gjort med Udveksling af unge hollandske og danske Kunstnere.

Itadioen kendte det

I Nummer 11 af D.M. 1947 bragtes en

Anmeldelse af Brittens Purcell-Variatio-

ner, som blev anbefalet stærkt til Statsra-

diofonien. Det viser sig imidlertid, at Vær-

ket har været opført ikke mindre end to

Gange, een Gang med Fortæller og sidst

ved Folkekoncerten d. 30. Sept. 1947 uden

Fortæller. Undertegnede var ikke klar

over dette, og jeg givér derfor Statsradio-

fonien. og Kapelmester Erik Tuxen, der er

en ivrig Forkæmper for Samtidens Musik

i Radioen, en uforbeholden Undskyldning

for den varme men forsinkede Anbefaling.

Man kan ogsaa gøre Skarn Uret - ja, det

sidst sagte gælder kun den først nævnte.

F.S.P.

Udlandet

ved Vagn Jensen

// Schwetzerische Musikz-eitung offentliggør Hugo Wolfs »dagbog« fra 1875-76. Det drejer sig om en notesbog, der fra at indeholde optegnelser fra forelæsninger og kurser gaar over til at anføre de mange koncerter, som den unge musikstuderende fulgte, indtil den med Wagners besøg i Wien udvikler sig til en regulær dagbog. Som bekendt fik Wagner den allerstørste betydning for Wolfs udvikling, hvilket umiddelbart aflæses af optegnelsernes stil; med Wagners indtræden sker der en regulær vækkelse af følelsen, hvis stærke svingninger farver de ellers nøgternt meddelte fakta. Dagbogen er ført i begejstringens rus; i de samtidige »Familienbriefen«, udgivet 1912 i Leipzig, citerer brevskriveren sin dagbog, men ordner stoffet og afrunder sin form. De interessante ungdomsoptegnelser er paa initiativ af den engelske musikhistoriker Frank Walker hentet op fra ósterreichischen Nationalbibliotheks bombesikre kældre; de findes offentliggjort i engelsk oversættelse af Walker i »Music, and Letters« (London jan 47), hvorfra Schw.Mus. har hentet sin. artikel. (dec, 47).

// Norsk Musikliv bringer 2 artikler om amerikanske musikforhold. Komponisten Knut Nysted fortæller om et studieophold paa »Tanglewood«, et storgods, som

2 rige amerikanske damer for en halv .snes aar siden skænkede som gave til Boston Symfoniorkester. Tanglewood ligger i Berkshirefjeldene i Massachusets, smaa 4 timers rejse fra Boston. Skaberen og lederen af sommerskolen og musikfesten, der for en stor del finder sted i fri luft, er Bostonorkesterets mangeaarige dirigent, dr. Serge Koussevitzky, der her har faaet skabt et konservatorium for viderekomne, saa nær fuldkomment indrettet, og i forbindelse hermed en aarlig tilbagevendende musikfest, hvis koncerter takket være de aabne koncertsale har kunnet overværedes af 14- 15.000 mennesker! Antallet af musikstuderende ligger i reglen mellem 4-500. Foruden de faste lærerkræfter bliver hvert aar indbudt internationale berømtheder til Tanglewood, f. x. var Hindemith i fjor gæstelærer for komponistgruppen, i aar kom Honegger flyvende fra Paris.

Mildred Selmer paabegynder en artikelserie »Set og hørt i Amerika«, som foreløbig fortæller om de enorme dimensioner, der præger Forholdene derovre. Alle universitetsbyer byder paa et utal af kurser, som noget usædvanligere kan nævnes grammofonteknik, mikrofon- og fjernsynsteknik. Musikstudiet i Amerika vedkender sig hverdagens praksis. Ogsaa fra New York fortælles om friluftskoncerter. N.Y.Filharmonikerne gir 5 ugentlige koncerter lpaa Lewisohn Stadium for et auditorium -af 20.000 mennesker. Blandt solisterne ,nævner Selmer Simon Barer og Marion Anderson. En dansker smiler lidt ved tan-!ken paa Fælledparkens repertoire. Even:tuelle amerikafarere kan have nytte af at ,orientere sig i artiklerne. (Nor Mus nr. 7-8).

// Rytmus (Czekoslovakiet) bringer et billede af Statsradiofoniens koncertsal i København, vistnok i forbindelse med musikfesten i sommer. Samme sted meddeles det, at kgl. kapelmester Joh. Hye Knudsen har komponeret en opera »Chråm a varhany«, som ogsaa er antaget af Det kgl. Teater.

// I Saarbråcken aabnedes 15. oktober '1947 et statskonservatorium med Erich ,Paul Stekel som leder. Blandt lærerkræfterne mærkes Walther Gieseking, Roland Charmy, Ferdimand Lemaire og Hans Ka,rolus.

// Paul Hindemith 'har -tul~,dfoft léfi. opera, »Kopernikus«.

// Den østrigske kompon1s1 ~ókt~rk.d Einems første opera »Dantons død« havde urpremiere ved festspillene i Sa Izb"",Utg for nylig. Operaen er desuden opf~ør~ i Wien og planlagt fremført i Hambu-flg, S'tuttgart, H:annover, Milnehen og Berlift,

// Igor Strawinskys »Concerto in D«, der er komponeret i 1-94'6 til Paul Sacher og Baseler Kammerigrchester, som uropførte den januar 47, er udkommet hos Boos£y &- Hawkes. Værket faar sin danske Førsteopførelse ved D.U.T.s Koncert d. 29. Januar.. Fra Boosey & Hawkes vil der om kort tid foreligge en ny udgave af »Petruschka« for mindre besætning. En ny indspilning af Strawinskys, »Salmesyrnfo-, ni«z er foretaget for Decca af Londons Ph~1, harmoniske Orkester under Ernest Az~spr

~,net.

// Benjarnin Brittens »Peter Grimes« skal op p,-~q ~f~tropolitan-operaen i feb~ 48.