Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 02 - side 43-45

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningerne

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10

-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (For-

mand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. Juridisk Konsulent: Højesteretssagfører

Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Dansk Komponist Forening afholder or

dinær Generalforsamling i Lokalerne Tietgensgade 30 Tirsdag d. 24. Februar Kl. 16. Opmærksomheden henledes paa,, at kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen.

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand),

Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen,

Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W,51dike.

Sekretærogjuridisk Konsulent: Højeste

retssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag,

Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: ', 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand),

Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøgberg.

Musikpædagogisk Forening afholder or

dinær Generalforsamling Onsdag d. 25. Februar Kl. 20 i K.F.U.K., St. Kannikestræde 19.

Det, d. 6. Februar, aflyste Instruktions

møde ved Emil Telm,,anyi vil finde Sted Tirsdag d. 9. Marts Kl. 20 i Sverre Forchhaniniers Sal, Snaregade 4.

Onsdag d. 3. og Torsdag d. 4.' Marts

Kl. 20 afholdes i Konservatoriets Festsal,

Vestre Boulevard 36, to Diskussionsafte-

ner om Tonika-Do og Solfége med Fru

Brieghel-Mfiller (Solfége) og Hr. Dr. phil.

Herbert Rosenberg (Tonika-Do) som Dis-

kus,sionsindledere og Hr. Finn Høffding

n

,som Diskussionsleder. Diskussionsindledningen omfatter følgende to Punkter:

1. Psykologisk Begrundelse for Valget af

Hørelæremetoden.

2. Der gives et Referat af Hørelæremetodens Anvendelse i den instrumentale Børneundervisning.

Musikpædagogisk Forening indbyder Medlemmerne til at deltage i en Studiekreds om Undervisningspsykologi. Studiekredsen vil blive ledet af cand. psych. Rigborg Volqvartz og finder Sted hos Gerda von Billow, Set. Thomas Allé 1. Første Gang Onsdag d. 10. Marts Kl. 20,15 og formentlig de følgende 9 Onsdage. Kursus'et er bindende og Prisen vil afhænge af Deltagernes Antal, men vil ikke overstige Kr. 15.- ialt. Hver Aften vil strække sig over ca. 11/2 Time.

Interesserede bedes melde sig inden 1. Marts til Kontoret, Frederiksborggade 50, Palæ 1912 (Kl. 14-16).

Instruktionstime med elever paa forskellige stadier ved Esther Vagning.

Det var en udmærket. idé af bestyrelsen at bede Esther Vagning om at demonstrere vor undervisning. For en gangs skyld var der virkelig kommet ret mange medlemmer til stede, som bestemt ikke blev skuffede. Det var en sand fornøjelse at lytte til den udmærkede instruktion som E.V. gav, livfuld og grundig baade i den tekniske vejledning som i den musikalske indstudering og fremfor alt meget inspirerende. Hun viste os tre elever paa forskellige stadier: en lille pige paa 12 aar (Ilm), en dreng paa 14 aar (IV m), som ogsaa blæser Oboe - dog ikke hos hende! I derefter en voksen, og vi oplevede hver gang en sammentrængt »time« med henboldsvis fingerøvelser, skalaer, etuder og stykker, og som afslutning fik hver af dem lov til at spille en stor færdigindstuderet. opgave. Jeg tør rolig sige, at alle tre forbløffede os med deres færdighed og til trods for at vi efter det oplevede har lyst til at bruge alle de superlativer, som staar til raadighed for at beskrive E. V.'s undervisning, kan vi dog ikke lade være med at betegne de tre udvalgte af hendes elevskare som ualmindelig talentfulde.

Men nu kommer den berømte historie om lille-fingeren: vilde det ikke være en idé, om bestyrelsen opfordrede E. V. i tilslutning til dette at fortælle om, paa hvilket standpunkt hun havde overtaget f. ex. Karin eller John, med hvilke vanskeligheder de havde at kæmpe, hvordan hun havde anlagt sin undervisningsplan i hvert tilfælde og ogsaa give en lille henvisning til, hvordan hun kunde tænke sig den videre udvikling. Det er jo de samme problemer, vi allesammen beskæftiger os med, og en saadan uddybning og præcisering, evt. med paafølgende diskussion, kunde være interessant og berigende for alle parter - maaske endnu mere end en opvisning af et tilfældigt standpunkt.

Ilse Meyer.

Det unge Tonelkunstnerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunst

nerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Sverre Forchhammer, Snaregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

4. Ung Aften finder Sted Fredag d. 27. Februar Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal.

Program:

Joh. Seb. Bach: Trio-Sonate i G-Dur for Fløjte, Violin og Klaver. Uffe Agerschou,

Mogens Brendstriip og Marie Sophie

Z,,

Haar.

G. F. Händel: »Du holder Schlaf« af Oratoriet Semele.

Fr. Schubert: Nacht und Tråume. - Gott im Fr Uhling. Aase Lindh, v. Fl.: Hans Meyer Petersen.

N. V. Gade: Knud Lavard. - Olufs Ballade. Frants Grabowsky, v. Fl.: Hans Meyer Petersen.

Hans Hansen: Trio for Fløjte, Violin og Klaver i 1 Sats 1947 (Uropf.). Uffe Agerschou, Mogens Brendstrup og Marie Sophie Haar.

Edv. Grieg: Fra Monte Pincio.

Hugo Wolf: Verborgenheit. - Gesang Weylas. Aase Lindh, v. Fl.: Hans Meyer Petersen.

Weyse: Den mørke Nat.

Heise: Der var en Svend. --- Der er en Trolddom. - Ber-,manden. Frants Grabowsky, v. Fl.: Hans Meyer Petersen.

Fr. Kuhlau: Grand Trio for Fløjte, Violin og Klaver. Uffe Agerschou, Mogens Brendstrup og Marie Sophie Haar.

Mi L-dlemskort giver Adgang.

5. 1.7ng Aften afholdes d. 12. Marts Kl. 20

i Hornung & Møllers Sal.

Program:

C. W. Gluck: 0 del mio dolce ardor.

W. A. Mozart: Das Veilchen.

J. Brahms: Sandmånnchen. Inger Haugaard, v. Fl.: Hans Meyer Petersen.

Ravel: Tzigane for Violin og Klaver. Jørgen Larsen og Egon Christiansen.

I. P. E. Hartmann: Lær mig Nattens

Stjerne.

P. E. Lange-Milller: Gjenboens første Vise.

P. Heise: Igennem Bøgeskoven.

Ad. Riis-Magnussen: Kirsebærtræerne. Inger Haugaard, v. Fl.: Hans Meyer Petersen.

Poul Rovsing Olsen: Sonate for Violin og Klaver. Jørgen Larsen og Egon Christiansen.

Svend Westergaard: Kvintet for Blæsere (Uropf.). Blæserkvintetten af 1932: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Ingbert Mikkelsen og Kjell Roikjer. Medlemskort giver Adgang.