Fra forlagene

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 02 - side 38-38

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Fra Forlagene

Wfihelm Hansen (forts.)

Mozarl: Sonater for Violin og Klaver (Thorvald Nielsen).

Saa snart vi naar det ca. halve Aarhundrede længere frem, som betegner Afstanden mellem »Wohltemperiertes« og Mozart-Sonaterne, bliver det straks mindre diskutabelt, hvordan en Revision skal foretages for at være i Overensstemmelse med historiske Fakta. Men det udelukker selvfølgelige ikke, at det kan gøres mere eller mindre godt. Thorvald Nielsens Revision er gjort med Smag, Omhu og musikalsk Finsans uden for mange Petitesser, der forvirrer mere end de gavner. Man mærker, at der staar en erfaren Musiker* og Kunstner bag dette Arbejde.

Händel: Sonater for Violin og Klaver Hft. I og II (Emil Telmånyi).

Händels 6 Sonater for Violin og Klaver

foreligger nu i Emil Telmånyis utroligt

samvittilghedsful . de Revision. Telmånyl

gaar til Værks næsten som en Videnskabs-

mand; hans Rettelser er omhyggeligt moti-

veret i disse seks Sonater, hvortil man ikke

har nogen Autoprapher men maa støtte sig

til Walshs og Rogers Udgaver samt Chry-

sanders samlede Händels-Udgave. Men Tel-

månyi repræsenterer -baade den sagkyn-

dige Forsker og Kunstneren, hvilket ogsaa.

præger denne Udgave, saavel hvad Hen-

synet til Solostemmen som hvad Udsættel-

sen af Generalbassen angaar.

Bach: Au,-,erwåhlte Geistliche Lieder und Arien (Wóldike - Vilstrup).

Mogens W61dike har foretaget et Udvalg (35) af Lieder og Arier fra Bachs »Schemelli's Gesangbuch« og »Notenbfichlein ffir Anna Magdalena Bach«. Harald Vilstrup har oversat Teksterne til dansk, som er vedføjet sammen med de tyske Tekster. Samlingen foreligger baade i Original og i Transposition for en dyb Stemme.

Sehubert: Lieder (Sigurdsson).

I den foreliggende Udgave har Dora og

Haraldur Sigurdssorz - to af Danmarks

fineste Schubert-Fortolkere - samlet. en

anselig Del af den store Sangkomponist.,s

skønneste og mest kendte Lieder, som,

hvor det har været nødvend * igt, er blevet

transponeret til et Leje, der passer for

Mezzo-Soprpn eller Baryton. Selvoni fuld-

stændige Udgaver af hans Sang-Cykler

saadanne vilde have været meget bekostelige - og andre Lieder vilde have vaeret at foretrække, saa er denne Udgave dog en stor Hjæ- lp for dem, der ønsker at sætte sig ind i de betydeligste af Sehuberts Sange, og som næppe har Raad til at anskaffe sig store Dele af hans righoldige Produktion, hvis de kun skal bruge nogle udvalgte Sange. Det omfangsrige Hefte, der ligesom de tidligere omtalte Værker foreligger i et smukt og klart Tryk paa godt Papir, vil afbøde et stort Savn.

F. S. P.

Dansk nusikfortegnelse

Af en eller anden mystisk Grund er Noder - som bekendt aldrig forsynet med Aarstal, hvilken Omstændighed utvivlsomt har været Skyld i mange Musikforskeres altfor tidlige graa Haar. Det vakte derfor stor Glæde, da Dansk Musikhandlerforening for en Del Aar siden startede Udgivelsen af Dansk Musikfortegnelse. Fra, 1931 har vi nu komplette Fortegnelser over alle Musikalier, der siden da er udkommet paa danske Forlag; det er smaa, nemme Haandbøger, der udkommer med et Bind hvert tredje Aar. Bind 5, der omfatter Aarene 1943-44-45 er netop udkommet; det ligner sine Forgængere og det er med den sædvanlige Tryghed, man sætter det paa Plads mellem sine aller- uundværligste Haandbøger.

Der er faktisk kun én Forbedring, inan kunde ønske, nemlig at der ved hver Komposition blev angivet (blot med et enkelt Ciffer), i hvilket af de tre Aar, den er udkommet. Skulde det ikke kunne lykkes at gennemføre dette ved næste Udgave?

Og én Ting til: Hvorfor maa det flittige Menneske, der redigerer Bogen, ikke faa sit Navn nævnt paa Titelbladet?

B.