Musiklivet

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 02 - side 39-43

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet

Udlandet

ved Vagn Jensen

// NORSK MUSIKLIV, nr. 9-10, bringer en mindeartike! om Maurice Ravel, skrevet af Maurice Bedel i anledning af tiaarsdagen for Ravels Død. I samme nummer paabegynder Mary Barrat Due en serie artikler om klaverteknik. Jon Hustad interviewes om de nordiske konservatoriers musikfest, i København. Om den fremførte nye musik meddeles det, at sær-. lig danskerne havde haft Vinduet aabent mod den sto~e, verden. Særskilt nævnes den unge danske komponist Thorkild Knudsens strawinskyinspirerede klaversonate.

// SLóJD OCH TON hedder et nydeligt tidsskrift for tonekunst, folkemusik, violinbygning m. m., som under redaktion af Carl Nordberger udgives af Sveriges Fiolbyggaref~rbund. Julenummeret (5-6) indeholder en række artikler om musikliv i Danmark, først og fremmest en interessant beretning om Frederik IX af Danmark og tonekunsten., Sin første musikundervisning modtog kong Frederik af sin mor, Dronning Alexandrine, senere overtoges hvervet af frk. Hohlenberg, med hvem dronningen spillede firliændigt. Det er kendt, at Georg Høeberg har ansvaret for majestætens uddannelse i musikteori og orkesterinstruktion; lier oplyses ydermere, at kong Frederik ejer en smuk sangstemme, som kom under Albert Høebergs røgt og pleje. Artiklen fortæller videre om de forskellige lejligheder, ved hvilke kong Frederik har optraadt som musiker. Carl Nordberger skriver endvidere om Danska violinspelare och violoncellister og afslutter med et kapitel fra sin bog »Interniezzo«, nærbilleder af stjerner fra scene og tribune, om Andrés Segovia - guitarens Paganini. Endelig skriver Torslen Boheman, om Musiken i K5penhanin fórr och nu.

// Det fornemme engelske kvartalsskrift MUSIC & LETTERS har udsendt et særdeles righoldigt januarnummer. Edgar Shelton offentliggør sine Victorian Memoires, Frank Walker har fundet Four Unpublished Verdi Letters, mens Barbara Reynolds skriver om Verdi and Manzoni. En anden konstellation er Britten and Mozart, som gøres til genstand for en begejstret artikel af Hans Keller. Lighederne i hverdagens livsførelse og musikalsk geni dokuniente

res gennem analytiske citater fra datidens og nutidens musikskribenter og der konkluderes, at først med Britten har Mozart faaet en ligemand i kunstnerisk universalitet o-,, musikalsk absorption. Peter Plalt gør rede for de musikalske fraser hos Johan Sebastian i en artikel kaldet Melodic Patterns in Bachs Counterpoint, og sluttelig fortæller Richard Freymann i The Functional Dynamics of Music om de psykologiske og fysiologiske forudsætninger for musikens opstaaen og fortsatte eksistens. Forfatteren bevæger sig indenfor den fabulerende psykiatri og søger at forklare musiken som en bevidst eller ubevidst hensigtsmæssig udløsning for et angstkompleks.

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITbil ZG bringer i sit januarnummer en artikel af

t,

1Villy Hess om Die Teilwiederholung in

Beethovens Sinfoniensåtzen; der kan ikke

opstilles nogen fast regel for repetition,

idet gentagelsestekniken varieres i de for-

skellige værker. Afgørelsen maa. træffes efter en analyse af form og indhold som helhed. Michael Mann, skriver om musikens væsen paa grundlag af T homas Manns komponistroman »Doktor Fauslus«. Das Leben des deutschen. Tonsetzers Adriaiz Leverkiihn, erzåh11 von einem Freunde, der fornylig er udkommet hos Bermann Fischer, Stockholm. Romanens musikalske perspektiver skal senere trækkes frem i D.M.

// Ernest Bloch blev i november hædret med 2 offentlige koncerter, arrangeret af The Juilli~rd School of Music, i samarbejde med The League of Composers. Programmet gav et tværsnit af Blochs produktion gennem 35 aar, fra de 2 interludier fra operaen »Macbeth« til den 2. strygekvartet, der huskes fra Den internationale musikfest i København. Samme strygekvartet opførtes i december ved 2 koncerter i kammermusikforeningen gymnan2usa af København.

// The Juilliard School of Music, hvis præsident er komponisten W. Schumarz, har til en række kendte komponister rettet en opfordring til komposition, dels for at forøge nutidsmusiken, dels for at skaffe studieopgaver. Igor Strawinsky har lovet at skrive en strygekvartet1 hans første arbejde i denne form i mange aar, Honegger vil komponere et stort orkesterværk. Af amerikanere har Roy Harris lovet et stykke for træblæsere, mens Leon Bernstefn tar sig af messinget.

// Bartoks 3. klaverkoncert fik en vellykket amerikansk førstefremførelse i Carnegie Hall først i november (solist Andor Foldes) med efterfølgende begejstrede anmeldelser i pressen. Herm. D. Koppel og Thomas Jensen, som spillede den i Tivoli sidste sommer, opfører den i Aarhus d. 18. ds. Koppel skal senere fremføre koncerten i Góteborg og Oslo.

// Bela Bartoks søn Peter har aabnet. et grammofonoptagelsesstudie i New York.

// Sergei Koussevitzky vil i nær fremtid opføre Olivier Messians symfoni for stort orkester (10 satser!) med Bostons symfoniorkester.

// Richard Strauss har i Montreux fuldendt en Duet-concertino for klarinet og fagot med strygeorkester og harpe.

// Dohnanyis klaverkoncert, som uropførtes i december af komponisten med Royal Philharmonic Orchestra under Sir Thomas Beecham, er nu udkommet hos Alfred Lengnick.

// Den amerikanske komponistforening League of Composers kan iaar fejre 25 aars jubilæum.

// Den saakaldte Auer-siradivarius, der stammer fra 1690, og som siden 1927 har tilhørt en amerikansk sydstatsfamilie, udbydes nu til salg. Hill i London garanterer kvaliteten, og Lloyd har forsikret den for 25.000 dollars. Interesserede købere kan efter aftale med Nationalbanken henvende sig til Jessie Mc Cutcheon. Nelson, box 522, Grand Central Station, New York 17, N. Y.

Dødsfald

// Den verdensberømte Klavervirtuos Ignaz Friedman er den 27. Januar afgaaet ved Døden paa et Hospital i Sidney, efter at have gennemgaaet en Underlivsoperation. Friedman, der blev 66 Aar gammel, er født i Polen af jødiske Forældre, han var Elev af Leschetitzky i Wien og blev som moden Kunstner regnet for en af sin Tids største Chopin- Fortolkere. Friedman blev en Del knyttet til dansk Musikliv, da han under forrige Verdenskrig opholdt sig i Danmark, hvor han fik en stor Vennekreds.

// I Fortsættelse af den første Komponist- og Musikkritiker-Kongres, der i Maj 1947 fandt Sted i Prag, vil der i Dagene fra d. 20. til 29. Maj 1948 under Mottoet: »Tendenser i Musikens Udvikling« blive holdt den anden internationale Komponist- og Musikkritikerkongres i Forbindelse med den internationale Musikfest: »Prague Spring 1948«, hvor der vil blive

spillet betydelige Værker af baade moder

ne og ældre Komponister. Eventuelle Deltagere i Kongressen opfordres til at indsende skriftlige Bidrag, der skal danne Grundlag for Diskussioner med to Hovedemner som Udgangspunkt, nemlig: »Den moderne Komponists Problemer« og »Den moderne Musikkritiks Problemer«.

Program til Den internationale Musikfest

i Amsterdam i 194S

lste Orkesterkoncert

Raymond Chevreuille: Concerto for Orkester (Belgien).

Sem Dresden: Violin Concert (Holland). Malipiero: Symfoni V (Italien).

Miloslev Kabelec: Symfoni Il (Czechoslovakiet).

2den Orkesterkoncert "/,,.

Roger Sessions: Symfoni II (U.S.A.).

Karl Birger Blomdahl: Violin Koncert (Sverrig).

Arthur Malawsky: Etudes symphoniques for Piano og Orkester (Polen).

Jean Louis Martinet: Orphée, symfonisk Suite (Frankrig).

3die Orkesterkoncert 12/~.

Walther Piston: Sinfonietta (U.S.A.).

Fartein Valen: Violin Concert (Norge).

Andr. Panufnik: Lullaby for Strygere og Harpe (Polen).

Alex Spitsmilller: Orkester Suite (Østrig). Elisabeth Lutyens: Horn Concert (England) .

Rud. Escher: »Musique pour 1'esptit en deuil« (Holland) -

lste Kammermusikkoncert «/,.

Klaus Egge: Trio for Klaver, Violin og Violoncel (Norge).

Humphrey Searl: »Put away the flute« for Tenor og seks Instrumenter (England).

Hans Henkemans: Sonate for 2 Pianoer (Holland).

Ant. Szalowsky: Digte af Michelangelo for Baryton og Strygekvartet (Schweitz).

Finn Høffding: Blæserkvintet (Danmark).

2den Kammermusikkoncert.

Charles Koechlin: »Primavera« Kvintet for Harpe, Fløjte og Strygere (Frankrig).

Sandor Temnitz.- Tre Sange (Ungarn).

P. Glanville Hicks: Kammerkoncert. for Fløjte, Klarinet, Fagot og Piano

(Australien) -

Julian Bautista: Catro poemos (Spanien). Stefan Lucky: Blæserkvintet (Czechoslovakiet).

Danmark

Det kgl. Teater

Kgl. Kapelmusici Erling Bloch og C. R. Espersen er udnævnt til Riddere af Dannebrog.

// Efter kgl. Kapelmusikus Axel Jørgensens Død er kgl. Kapelmusica Adda Varnung efter Konkurrence blevet udnævnt til Solo-bratschist.

Radio

// Kapelmesterpladsen ved Radio-Ensemblet, blev efter Konkurrence besat med Ove Peters.

// Efter Konkurrence om de nye Pladser i Radioorkestret blev følgende Musikere ansat: Oboisten Erik Hovaldt, Fagottisten Leif Sønderup-Carlsen, Klarinettisten Ib Eriksson, Cellisterne Svend Nielsen, Jørgen Friisholm, Alf Petersen.

Musikkonservatoriet

Bestyrelsen for Det kgl. danske Musikkonservatorium har tildelt Klarinettist Tage Scharff 10,00 Kr., Poul Rovsing Olsen 1000 Kr. og Violinist Jørgen Larsen 1700 Kr. af »Dr. med. Villiam Richard Christiansen og Hustrus Legat«.

Arne Karecki har faaet tildelt Professor

Valdemar Toftes Legat, Ruth Olsen har faaet

Musiklærer Hans Lunds Legat, Eyvind

Sand-Kjeldsen har faaet Frk. Ida Schrei-

bers Legat, Annie Larsen har faaet tildelt

Frk. Ellen Schmidts Legat, Lisbeth Knud-

sen har faaet Frk. Sofie Petrea Enghoffs

Legat, Erling Helmer Petersen har faaet

Etatsraad Isac Salomon Salomonsens Le-

gat, Karen Weeke Lersey har faaet tildelt

Elna Rothenborgs Legat, Erling Kabel har

faaet Enkefru Anna Ida Malvine Petersens

Legat, Kjeld Hansen har faaet Kirstine

Lunds Legat, Ellen Margrethe Givskov har

faaet, tildelt Angul Hammerichs Legat,

Alice Kappen Olsen og Fru Astrid Ring-

berg har faaet tildelt Grethe Anker Jen-

sens Legat, Benny Christensen har faaet

Else Lichtenbergs Legat, Kirsten Elmer,

Anna Koppel og Ruth Savery har faaet til-

delt Ilse Wests Legat Silva Schuetzsack

har faaet Familien Gaudenzis Legat og Pe-

der Holm har faaet tildelt Gerhard Weis

. og hans Søskendes Legat.

// Konservatoriets »store Eksamen« er bestaaet af Hjørdis Arthury, Benny Christensen, Egon Christiansen, Eifred Eckart Hansen, Karen Weeke Lersey, Aase Nørgaard, Alice Kappen Olsen, Bodil Petersen, Tove Anker Sørensen, Peder Holm og Arne Karecki. De to sidstnævnte fik Udmærkelse.

Legater

Af Rundskuedagens Studielegater har Pianistinden Margot Keller og Harpenistinden Minna Borre hver modtaget 750 Kr.

Fødselsdage og Jubilæer

Fhv. Kapelmusikus, Trompettisten Carl Lorentzen fyldte d. 12. Februar 70 Aar. Han begyndte som Militærmusiker. Fra 1903-06 spillede han i Tivolis Koncertsal, 1909 i Promenadeorkestret, 1913 -33 i Harmoniorkestret sammesteds. Desuden spillede han i Cirkus fra 1908-18 og var Assistent i Det kgl. Kapel fra 1910, hvor han var fast ansat fra 1919-44. Tillige har han spillet ved Københavns Kommunes Friluftskoncerter fra 1903, hvor han stadig spiller og er Orkestrets Arkivar.

// Kapelmester Henrik Clausen fylder d. 24. Februar 60 Aar.

// Komponisten, Cellisten, Forfatteren, Musikkritikeren, Redaktøren og Radiointervieweren Karl Bjarnhof fyldte d. 28. Januar 50 Aar.

Dødsfald

Sangkonsulent Hans J. Larsen døde d. 31. Januar, 76 Aar gammel. Han har virket som Sanglærer paa Holsteinsgades Skole, Vajsenhuset og Det kgl. Opfostringshus og har udgivet en Række Skolesangbøger samt en Erindringsbog »Fra Gry til Kvæld«, der giver en god Fremstilling af hans Virksomhed som Skolesangpædagog.

Forskelligt

Danmark har faaet en »Musikgesandt«

New York, idet der mellem Koda og Redaktør Niels Bonnesen er sluttet Kontrakt om, at Bonnesen foreløbig i et Aar skal repræsentere Koda i U.S.A. med Hensyn til Medlemmernes Interesser, derunder arbejde for Udbredelse af dansk Musik paa nærmere aftalt Maade.

// Mogens W61dike er blevet hædret med Medaillen Ingenio et arti, der som bekendt uddeles til danske Mænd og Kvinder, som særlig har gjort sig fortjent indenfor dansk Aandsliv og Kunst. De andre nulevende danske indenfor Musiklivet, der har modtaget Medaillen, er: Ellen Beck, Valborg Borchsenius, Gunna Breuning-Storm, Adelina Genée, Else Højgaard, Tenna Kraft, Lilly Lamprecht, Margot Lander, Lauritz Melchior, Ulla Poulsen, P. S. Rung-Keller, Else Schøtt og Ingeborg Steffensen. Som man ser, er Damerne i betydeligt Flertal.

// I Emil Telmånyis Kammerorkester skal der ved Konkurrence d. 2. Marts besæltes flere Strygerpladser (Violin og Bratsch). Oplysninger faas hos Hr. Violinist Jørgen Olsen, Tagensvej 112, Tlf. Taga 194.

]Provinsen

// Organist Kai Senstius opførte d. 26. Januar Haydns »Aarstiderne« i Fyns Forsamlingshus med Bistånd af Odense Byorkester, ca. 100 Sangere fra Cæciliakoret, Odense Motetkor, Odense Madrigalkor og Kerteminde Korforening. Solister var Ka

ren Heerup, Niels Brincker og Holger Nørgaard.

// Aalborg By-Orkesters Bestyrelse har aflagt Undervisningsminister Hartvig Frisch et Besøg for at forebringe nogle Synspunkter med Hensyn til Aalborg Orkestrets Stilling og Arbejde, idet man ikke mener, at der i Landsdelsorkester Betænkningen er gjort tilstrækkelig Rede for visse Forhold vedrørende Orkestret.

Et Forslag

Som det var at vente, blev det, trods Valuta-Restriktionerne, en Koncert-Sæson helt i de fremmede Solisters Tegn, hvilket snart sagt blev en Misére for Landets egne udøvende Kunstnere, naår undtages de ganske enkelte, der er rodfæstet i det store Publikums Bevidsthed. Forhaabentlig har man indenfor de Institutioner, der er vort Musiklivs økonomiske Støtter, allerede Op-' mærksomheden henvendt paa den Katastrofe, det kan udvikle sig til, hvis der ikke i Tide sættes ind for at række vore egne Solister en hjælpe~nde Haand. Jeg tænker i denne Forbindelse først og fremmest paa de Unge, der allerede har gjort. sig bemærket som talentfulde Kunstnere, og paa debuterende Solister, der staar foran en offentlig Optræden, hvorpaa mange Aars Arbejde er sat ind, men som ikke har Raad til at gøre Springet til Koncertsalen; for dette at give Koncert nu, er blevet et økonomisk set meget enerverende Foreta

gende, som kun Velhavere er i Stand til at gennernf øre.

Man kan ganske vist henvise til Det kgl. Musikkonservatoriums Solistklasse med Koncert som Udgang, men det er kun det første Skridt paa Kunstens besværlige Vej, og saa er det jo desuden langtfra alle, der søger Uddannelse dér. Hvad om »Den kulturelle Fond« her traadte hjælpende til og f. Eks. aarligt bevilligede 20 Portioner å 500 Kr. til virkelig kvalificerede Solist-Emner. Et meget beskedent Beløb, men dog tilstrækkeligt til Dækning af de rent løbende Udgifter ved et enkelt Koncert-Ar~ rangement. Ganske vist søges der fra alle Sider om Hjælp f ra denne Fond, men her er et Omraade indenfor dansk Tonekunst, ,,om er af saa. fundamental Betydning, at Hjælp maa ydes fra det Offentlige. Man behøver ikke være nogen skarp Iagttager for at kunne se, hvor stærkt denne meget vigtige Del af vort Musikliv er i Fare.

Hans Chr. Jensen.

Der burde gøres noget, - det er paa høje Tid, -men -

Efter at have modtaget forskellige Oplysninger kan vi meddele følgende: '

I D.M., Numrene 9 og 11 af 22. Aargang, slaar Schandorf Petersen og Bengt Johnsson kraftigt til Lyd for, at der' fra dansk Side gøres noget for at faa genudgivet de af Carl Nielsens Værker, som udkom paa tyske Forlag (Peters og Kahnt). Ingen kan vel være i Tvivl om, at dette Initiativ er ikke alene berettiget, men ogsaa paakrævet - men paa den anden Side er der vel Grund til at trække Sagens Linier op, saa at man dels gør sig klart, hvorfor Tanken ikke forlængst er realiseret og dels, hvor der skal sættes ind for at opnaa en Gennemførelse af Planen.

Som bekendt ejer de tyske Forlag Rettighederne til Kompositionerne, og man

kan naturligvis ikke selv ud fra de bedste Motiver negligere en saadan Ret. Spørgsmaalet er da kun, hvem der er berettiget til at overdrage en saadan Tilladelse til Optryk. For at give et Billede af de mildest talt indviklede Forhold, der gør sig gældende med Hensyn til Dispositionsretten, er det paa sin Plads at anføre, at det engelske Tidsskrift »The Strad« i September 1947 bragte et Indlæg fra Direktør Max Hinrichsen, London, der meddeler, at han har opnaaet Dokumentation for, at han alene disponerer over alle Rettigheder, der tilhørte Peters- Edition, og at de Rettigheder, Novello & Co., London, havde som Peters Enerepræsentanter i England, kun refererer til Storbritanien og ikke gælder udenfor Landets, Grænser. Men i Decembernummeret bringer »The Strad« en Korrektion, hvori det bl. a. hedder:

»- at vor Artikel er misvisende, naar den fastslaar, at kun de originale Peters Udgaver, trykt af eller med Tilladelse af Ed. Hinrichsen, London, er lovlige paa Kontinentet og i oversøiske Lande«.

En grundig Undersøgelse har foreløbig kun haft det Resultat, at det viste sig, at Max Hinrichsen i 1937 rejste til England, hvor han optog Samarbejde med Novello. Dette Samarbejde varede imidlertid ikke længe, idet Novello efter et Par Aars Forløb opsagde det. Det er rigtigt, at Max Hin

richsen opnaaede den allierede Kontrolregerings Attest for, at han alene havde Rettip,hederne til Peters, men da den engelske Regering underkender dette Dokuments Gyldighed, er dets Værdi problematisk. Rettighederne til Ed. Peters, som repræsenterer en ganske anselig Værdi, vil sikkert indgaa som Led i den endelige Fredsslutning mellem Tyskland og de Allierede, og før den foreligger, kan Spørgsmaalet ikke afklares.