Radion i januar

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 02 - side 36-38

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Radioen i Januar

af N. B. Møller Nielsen

Ved Torsdagskoncerterne fik to store danske Orkesterarbejder deres Uropførelse; det var Vagn Holmboe's Symfoni Nr. 6 og Jørgen Bentzon's ditto Nr. 2. Vi hilser med Glæde dette Fremstød for den nye danske Musik, og tager, det som et Tegn paa, at Radiofonien i Fremtiden vil opfylde sin Pligt overfor nulevende danske Komponister.

Holmboe's Symfoni, der opførtes d. 8. Januar blev et storslaaet Vidnesbyrd om sin Autors f aste og sikre Greb om det symfoniske Arbejde. Rent stofligt er Værket noget af det mest enkle i nyere dansk Musik; dette kom især til Udtryk i første Sats, Adagio e molto semplice, hvori Holmboe, i Kraft af et kolossalt intenst Arbejde med Begyndelsesmotivet, en ren Kvart, naaede en stærk. og meget virkningsfuld symfonisk Udfoldelse. Vort fine Radioorkester med Erik Tuxen i Spidsen gjorde overmaade smukt og præcist Rede for Symfonien. 14 Dage senere kom saa Jørgen Bentzon's Symfoni til Opførelse. Her blev vi præsenteret for et Værk, der trods smukke og udmærkede Enkeltheder ikke ,opfyldte de strenge Kravl den symfoniske Form stiller til Komponisten i Retning af tematisk Arbejde og organisk Sammenh se n g.

Torsdagskoncerterne præsenterede Lytterne for tre Solister af virkeligt Format. Endré Wolf ' der ved denne Lejlighed fik sin Debut i dansk Radio, spillede Prokofief's Violinkoncert Nr. 1 (komp. 1913), et let og fantasifuldt legende Stykke, der udførtes elegant og teknisk fuldendt. Den amerikanske Sangerinde Doris Dorée afleverede nogle gamle Operatravere; men formaaede dog med sin store kunstneriske Begavelse at gøre sin Optræden til en smuk Oplevelse. Den italienske Bratschist Renzo Sabbatini overraskede ved paa sit Program at have en Bratschkoncert af G8sta Nystroem; et Værk af usædvanlig Kvalitet, baade hvad det artistiske og det stoflige angik.

Ved alle tre Koncerter kunde man glæde :sig, over et Symfoniorkester af en ' høj Kvalitet, men et Orkester, der ikke er til at kende igen fra de daglige Radiokoncerter. Og_ her er vi ved et Punkt, hvor Radioen gør sig skyldig i et stærkt Misbrug af sit dygtige og fornemme Orkester, ved at lade , det medvirke ved en lang Række mer eller mindre ligegyldige Udsendelser; Udsendelser, der ikke imødekommer Ønsker fra de forskellige Lyttergrupper, idet de hverken tilfredsstiller de Lyttere, der søger den lette musikalske Adspredelse ved Højtalerne, eller de, der søger at faa dækket, et dybere musikalsk Behov. Radiofonien burde, i langt højere Grad end det nu er Tilfældet, stræbe efter at præstere Kvalitetsudsendelser.

Der har i Maanedens Løb været flere Tilløb til noget i den rigtige Retning, f.Eks. da Radiofonien i Begyndelsen af Maaneden fortsatte sin Række af Ungdomskoncerter med en Bach-Koncert. Nogle Dage forinden var Koncerten som det er sædvanligt ved denne Serie forberedt med et udmærket Foredrag ved Børge Saltoft. I Foredraget trak Saltoft jævnt og klart Hovedlinjerne op i Bach's Produktion, og belyste dem med udmærket valgte Grammofoneksempler. Ved selve Koncerten fremførtes saa nogle Prøver paa Bach's Kunst, hentet fra Orgelværkerne, Kantaterne og Orkestermusikken, mens Bach's Klavermusik mærkelig nok blev forbigaaet. De enkelte Værker blev føjet sammen ved nogle orienterende Bemærkninger af Vagn Kappel. Alt i alt et udmærket, Fremstød for øget Musikforstaaelse

blandt de unge; men desværre bar Udsendelsen Præg af Orkestrets forcerede Arbejdsform, dette kan Radioen ikke være bekendt; man burde søge frem til en Arhejdsform, der kunde give Orkester og Dirigenter tilstrækkelig Tid til at sætte sig ind i deres forskelligartede Opgaver, en saadan Arbejdsform vilde give en sikker Garanti for virkelig Kvalitet i Orkesterudsendelserne.

Den samme Skavank skæmmede en ellers udmærket anlagt Orkester- og Solistkoncert senere paa Maaneden. Her indlededes med Händels Concerto grosso Nr. 5 d-moll, hvorefter fulgte Haydn's Concert for Cembalo og Orkester. Programmet afsluttedes med Mozart's Ouverture til »Tryllefløjten«. Solostemmen i Haydn~Koncerten spilledes af Karl Johan Isaksen, der paa den smukkeste Maade viste sin fine og sikre Fornemmelse overfor dette gamle vidunderlige Instrument. Men Orkestrets Mangel paa Præcision og Dirigentens ringe Fordybelse i Værkerne blev et stort Minus for Udsendelsen. Begge de ovennævnte Udsendelser viser med al ønskelig Tydelighed, at Ra~ dioen. i allerhøjeste Grad savner et fint og virkeligt sammenspillet Kammerorkester.

I Maanedens Slutning delagtiggjorde Radioen Lytterne i en stor Begivenhed i jydsk Musikliv.-Det var da Aarhus Byorkester og det nyoprettede Operakor fremførte Stravinsky's »Salmesymfoni« ved Aarhus philharmoniske Selskabs Koncert. Her fik man Lejlighed til at høre Resultatet af et stort og dygtigt gennemført Arbejde, saavel fra Dirigentens som fra Korets og Orkestrets Side. Det var første Gang »Salmesymfonien« opførtes i dansk Radio. Det unge Tonekunstnerselskab opførte Symfonien i 1945, og man forstaar ikke, at Radioen paa daværende Tidspunkt ikke benyttede sig af Lejligheden til at præsentere dette Værk for Lytterne.

Radioen satte d. 29. Januar et smukt og elegant Punktum for Maanedens Udsendelser. Ved en Orkester- og Solistkoncert spillede den franske Harpenistinde Janine Moreau Ravel's Introduktion og Allegro for Harpe og Orkester, og der sluttedes af med Mussorgsky's »Udstillingsbilleder« i Ravel's straalende og fængslende Instrumentation. Denne Udsendelse viste til fulde, at Radioen ikke fattes Evne til at yde det helt fine.

I denne Tid, hvor man saa ofte taler om Udsendelse af Kulturgesandter, der overfor Udlandet kan hæ-vde de danske Farver, maa vi gøre os klart, at en saadan Gesandt har vi i den danske Statsradiofoni, der Døgn efter Døgn sender sit Budskab om dansk Musikkultur langt ud over vore egne Grænser. Dette er endnu en

Grund til at øge Anstrengelserne for at gøre vore Musikprogrammer til et fuldgyldigt Udtryk for dansk Musikliv.