Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 03 - side 71-75

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Foreningerne

11)ansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16. Raadhusstreede 1, 1. Sal ' K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kje,rulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen, Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Milller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W,61dike.

Sekre*tær og juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

]Dansk Komponist Fore ng

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpæda W~isk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ- 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-121/-,-». Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Billow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Ordinær Generalforsamling afholdtes Onsdag d. 25. Februar 1948 i K. F. U. K.'s Dagligstue med følgende Dagsorden:

1) Formanden aflægger Aarsberetning.

2) Regnskabsaflæggelse.

a) Regnskab for Mp F.

b) Regnskab for Musikpædagogisk

'Uedlems- og Elevlegat.

C) Regnskab for Fru Gudda Beh-

rend's Legat.

3) Valg af Bestyrelsesmedlemmer.

(Efter Tur afgaar Gerda von Billow,

Knud Leopold Nielsen, Kristian Riis og, Ingeborg Strøyberg, som er villige til Genvalg).

4) 'Valg af Suppleant.

(Efter Tur afgaar Henny Prior, som er villig til Genvalg).

5) Valg af Revisorer.

(Efter Tur afgaar Emil Friis, som er -villig til Genvalg).

6) Kontingentf orhøjelse.

7) Eventuelt.

Tilstede var hele Bestyrelsen og ca. 35 Medlemmer. - Traditionen tro valgtes ORsagfører Fabricius til Dirigent. 0. F. gjorde opmærksom paa, at Indkaldelsen for første Gang fandt Sted gennem et Medlemsblad. Da ingen havde noget at indvende imod denne Form for Indkaldelse, erklærede Dirigenten Generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

1) Formanden indledede sin Aarsberetning ved at mindes Foreningens døde: Rudolph Simonsen, Anna Christensen og Ellen Laub.

Formanden udtalte derefter:

Medlemstallet var d. "/12 1946: 4 ekstraordinære 12 passive, 453 aktive, 4 hvilende. I Løbet af 1947 er eet Medlem udnævnt til Æresmedlem (som bekendt Finn Høffding), 1 Medlem er foreløbig overgaaet fra aktiv til hvilende; der er indmeldt 33 nye Medlemmer (32 aktive, I passiv). Pr.V, 47 er udgaaet 2, og i Løbet af 1947 er 2 døde. Medlemstal `/,2 47: 1 Æresmedlem, 4 ekstraordinære, 13 passive, 497 aktive, 5 hvilende, ialt 502. Til Drøftelse af Foreningens Anliggender har Bestyrelsen haft 10 Mødeaftener. Ved vor første Sammenkomst efter forrige Generalforsamling konstitueredes. Bestyrelsen, der efter at Finn Høffding havde nedlagt sit Hverv som Næstformand valgte Kristian Riis som hans Efterfølger.

I Anledning af Mp F's 50 Aars Jubilæum i 1948 har vi ønsket at udgive et Festskrift, hvis Indhold skulde omfatte Træk af Musikpædagogikkens Historie gennem det forrige Aarhundrede op til vor Tid. Musikforfatteren Sigurd Berg, der længe har gjort et stort Forarbejde, har paataget sig Forfatterskabet. Men til et saadant Foretagende kræves, en betydelig Suin Penge, som Foreningen selvsagt ikke raader over. Imidlertid er det lykkedes os ved Velvilje fra Direktør C. J. Michaelsen og Frue (Vera og Carl Johan TINfichaelsens Legat), Violinbyggerfirmaet Emil Hjort & Sønner, D Hrr. Musikforlæggere Asger og Svend Wilhelm Hansen samt Piano-Firmaet, Hornung & Møller foreløbig at skaffe 2800 Kr. tilveje. Dette er dog ikke nok til at føre Sagen igennem; men vi haaber at finde Udvej for det resterende Beløb. Trykningen vil blive overdraget Universal Trykkeriet. Foreningens' Stiftelse fandt Sted d. 3. April 1898; den 9. Juni konstitueredes den første Bestyrelse. Man er derfor blevet enige om at fastsætte Jubilæumsfesten til d. 9. Juni. - Endvidere har vi arbejdet paa Oprettelsen af et Pædagogisk Bibliotek i Statens Studiesamling. De Noder og Bøger, der ejes af Mp F., vil overgaa til Studiesamlingen. Denne skal omfatte nyere Udgaver af Elementærundervisningslitteratur, samt Bøger om Pæda~ gogik. Bøgerne vil være helt i Studiesamlingens Eje til Brug for alle Lærere, hvorimod Noderne reserveres udelukkende til Mp F.'s Medlemmer. Samlingen skal indeholde Undervisningslitteratur for Klaver, Violin, Sammenspil, Skoleorkestermusik, Blokfløjte, Hørelære og Rytmik, samt Musiktidsskrifter og Bøger om Pædagogik og Psykologi.

Med Hensyn til Musikundervisningen paa Skoler og Seminarier indbød vi D'Hrr. Sanginspektører Rudolf Grytter og Einar Boesen til en Samtale om dette Problem. Begge D'Hrr. var interesserede i Fornyelse og Forbedring af Undervisningen, for Seminariernes Vedkommende specielt af Sangpraktiken og for Skolerne især Instrumentalundervisningens Kontingent. Man kunde ønske et kommunalt Tilskud til hver Skole til Undervisning af begavede Elever, der ikke har Raad til at betale deres Undervisning. Forskellige Spørgsmaal drøftedes, uden at man dog saa nogen Mulighed for deres Løsning i Øjeblikket. Man enedes om ' at Mp F. - dog til vor store Beklagelse foreløbig ikke skulde foretage no-gle officielle Skridt paa andre Omraader end Instrumentalundervisningen. Men lad os haabe det alligevel ikke varer for længe.

Angaaende Universitetets Musikstuderende, Konservatorieelever og Seminarieelever har vi besluttet at give disse gratis Adgang til Foreningens Møder.

Med Kongreskomitéen fra Norge har vi haft et Møde, hvor der blev talt om den kommende interskandinaviske musikpædagogiske Kongres, sorn er planlagt 1949 og formentlig skal finde Sted i Oslo.

Til Københavns Folkemusikskoles 15 Aars Fødselsdag i November, der markeredes ved en Række Sammenkomster med Foredrag og Demonstrationer, havde Musikpædagogisk Forenings Medlemmer den Glæde ogsaa at være inviteret. Et enkelt Møde var viet Drøftelser af mere intern Art. Kristian Riis fremlagde her et længenæret Ønske om nærmere Samarbejde, mellem De Danske Folkemusikskoler og Mp F. Dette Ønske fandt stærk Genklang~ hos de Medlemmer af Mp F.'s Bestyrelse, der var til Stede. Et Udvalg af Medlemmerfra begge Institutioner vil blive dannet 1 den nærmeste Fremtid og derefter tilrettelægge Planer for et saadant Samarbejde.

Vi havde 3 Elevkoncerter i April: d25. med Elever paa forskellige Stadier, d26. Sammenspilsaften og d. 29. med viderekomne Elever.

Der har været god Gang i Arbejdet ude-i Provinsen. Baade Ribe, Randers, Aarhu& og Aalborg ydede en udmærket Indsats !Form af oplysende Foredrag med efterfølgende Diskussion. I Aarhus afholdtes ikkemindre end 5 Møder paa Initiativ af det der nedsatte Udvalg bestaaende af Knud-. Skytte Birkefeldt, som er Formand, Jette Tikjøb (Kasserer) og Alma Jørgensen (Sekretær). I Ribe, hvor Frede Enkegaarder virksom, talte Prof. Abrahamsen om. Musik og Musikopdragelse. Ogsaa der vil man danne en Sammenslutning med lignende Formaal for Øje. Gunnar Heerup,. der paa sine Rejser har rig Anledning til at komme i Forbindelse med vore Underafdelinger, var som Bindeled vor udmær-kede Gesandt.

Vi har stadig haft Samarbejde med Danmarks Sanglærerforening, hvor flere af" vore Medlemmer virkede som Instruktører--ved de 5 Musikdage i Vallekilde i Begyndelsen af August Maaned.

I vort fortsatte Samarbejde med Dansk. Musikhandlerforening arrangerede vi i. Propagandaugen for levende Musik en Koncert i Tivoli d. 31. August med Elever af Mp F.'s, Lærere. Der var Solospil og: Sammenspil i forskellige Aldre og paa forskellige Udviklingstrin. Koncerten gjorde~ stor Lykke og var meget velbesøgt. Ligeledes en Transmission fra Radioen, hvor Aarhus Folkemusikskole paa Mp F.-s Vegne demonstrerede flere Fag ved Jette Tikjøb.

Efter Krigen har det været os magtpaaliggende igen at kaste Blikket udover Landegrænserne. Vi har længe vidst, at navnlig England var vidt fremme paa Musikpædagogikkens Omraade, ogsaa at det ejer en ældgammel pædagogisk Tradition. I Særdeleshed een Pædagog fandtes derovre, som nød vidt udbredt Anerkendelse: Dr. Leslie Russel. Hvad var da mere: naturligt end at søge Kontakt med ham og «,derved muligvis faa opfyldt vort Ønske at se ham herovre. En Korrespondance blev -tidligt paa,Aaret bragt i Stand, og efter nogle Brevvekslinger var vi saa vidt, at vi kunde nedsætte et Udvalg bestaaende af Mr. Key fra British Council, Kristian Riis -og Gerda v. Billow til Udarbejdelse af Planerne for hans Besøg. D. 14. Oktober indledte Musikpædagogisk Forening da Seesonen med en Foredragsaften med Demonstrationer paa Det kgl. Musikkonservato-rium, hvor Dr. Russel fra London var Taler. Hans Emne bestod af 2 Punkter: »London County Councils Musikundervisning« og »Hvorledes lærer man Barnet at forstaa. Musikkens Sprog«. Som Tolk stillede G. v. Billow sig beredvilligt til Disposition. Her at gaa mærmere ind paa Forløbet af den indholdsrige Aften vil tage lor megen Tid. I Stedet for henviser jeg til det udmærkede Referat, som findes i Dansk Musiktidsskrift, 22. Aargang, Nr. 10, :af Sanginspektør Rudolf Grytter.

Under Dr. Russels Besøg arrangerede vi ,en Middag for ham og indbød foruden Mr. Taylor og Frue fra British Council, Repræsentanter for vore førende hjemlige Organisationer: Radioen (Hr. Redaktør Lawaetz), Musikkonservatoriet (Hr. Chr. Christiansen), Universitetet (Hr. Prof. Abrahamsen, som dog var forhindret) og Sanginspektionen (Hr. Rudolf Grytter). Meningen med dette var foruden at hædre Dr. Russel ogsaa gennem selskabeligt Samvær at udveksle Meninger og knytte Forbindelser. Bl. a. kom der en Forhandling i Stand med Radioen, hvor Dr. Russel kort efter aflagde et Besøg. Vi tør formode, at de Impulser, som vi i det hele modtog fra Dr. Russel, i Fremtiden vil vise sig frugtbringende. Yderligere traadte Provinsen paa virkningsfuld Maade til, idet Det fyn~ ske Musikkonservatorium (Direktør Martin Andersen) som Medarrangør foranle-digede Dr. R.'s Optræden som Gæst i Odense. Ogsaa vore Afdelinger i Aarhus -og Aalborg var med i Lauget og Dr. R.'s Succes sikker overalt. Takket være vort Samarbejde med vore Kolleger i Norge og Sverige, kunde Dr. R.'s Tourné fortsætte til disse to Lande.

Diskussionsklubben for sanglige Problemer, Selskabet for Rytmik og Afspænding og Talepædagogisk Forening indbød sammen med os til et Foredrag d. 7. Oktober om »Koncentration ved kunstnerisk Arbejde«. Hindsbergs Sal var fuld, og Sceneinstruktør Asmund Rostrup holdt Tilhørerne fangne ved sin overordentlig levende og interessante Belysning af Emnet, vedlagt ypperlige Eksempler paa Stanislavskys' Teorier, som Hr. Rostrup gik stærkt ind for. Lektor Forchhammer indledte og sluttede den fornøjelige Aften.

Else Printz havde i Efteraaret samlet en Tilhørerkreds, for hvilken hun udviklede sine Anskuelser om Emnet: »Hvad gør vi for vore Børns musikalske Opdragelse«. Kernepunktet i denne er for hende at vække Børns Sans for Musikkens Historie, kort sagt: Musikkundskab. Efter dette udviklede der sig en livlig Diskussion.

D. 12. December afholdtes det første Diskussionsmøde om Violinteknik i Sverre Forchhammers Sal i Snaregade. - For Forchhammers fortsatte Generøsitet at stille dette udmærkede Mødelokale til vor Disposition vil jeg her benytte Lejligheden til at bringe ham vor hjerteligste Tak. - Forchhammer var selv Foredragsholder og talte om Grundprincipper i Strøg og Vibrato og behandlede disse vigtige Sager med indgaaende Redegørelse, som bar Præget af hans store Viden og Erfaring som Pædagog. Vi agter at fortsætte vore Diskussioner om Violinteknik og gøre dem til et fast Punkt i vort Arbejde.

Fremdeles havde vi megen Glæde af vor Opfordring til Esther Vagning om d. 26. Januar at holde Instruktionstime med Elever paa forskellige Stadier. Livfuldt og grundigt gav Frk. Vagning Anvisning paa teknisk og musikalsk Indstudering; og de 3 Elever, hun fremstillede, var et godt Vidnesbyrd om hendes høje Undervisningsstandard. (Se DM, 1948, Nr. 2, S. 44).

Emil Telmanyi, som skulde have haft et Instruktionsmøde d. 6. Februar, maatte desværre melde Afbud, men lovede at komme d. 9. Marts. I Stedet for viste Pianisten Bengt Johsson os den Venlighed at holde et Foredrag om Klaver- Undervisning for Viderekomne. Under ret god Tilslutning fulgte Tilhørerne levende interesseret, hvad han havde at sige om dette Emne. Herefter kom der Liv i Diskussionen, til hvilket der ydedes vægtige Bidrag af saa prominente Kunstnere som Chr. Christiansen, Walter Meyer Radon og Liselotte Selbiger. Et nærmere Referat vil fremkomme i D.M.T. og Musikpædagogen.

Fra 1. til 15. Maj vil der blive arrangeret en Udstilling i Forum med Titlen: Ny Slægt - Børn og Ungdom. Formaalet med denne Udstilling er at bringe Oplysning om alt, hvad der gøres - og bør gøres

for at give den opvoksende Slægt de bedste Udviklingsmuligheder - baade i legemlig og aandelig Henseende. I den Anledning har Udstillingskomitéen rettet en Henvendelse til Mp F. og tilbudt os en Musik-Stand til Belysning af Forholdet Børn og Musik. Vi finder, at det ogsaa vil være en smuk Opgave for os, hvorfor vi agter at indlede Forhandlinger desangaaende med Ny Slægt.

Ligeledes vil vi sætte os i Forbindelse med Musikhandlerne for at undersøge Mulighederne for en fast Udhængsplakat med Meddelelser til Offentligheden om Mp F.'s Møder og andre Arrangementer.

Det har været vort Ønske at danne en Sygeforsikring og nedsatte med dette for Øje et Udvalg bestaaende af Ingeborg Strøyberg, Bjørn Evald Jensen og Povl Fledelius, som skulde tage sig af den praktiske Start. Desværre sporedes ikke tilstrækkelig Interesse, hvorfor Sagen indtil videre er lagt hen.

Efterhaanden som Mp F. er vokset i Medlemstal - heldigvis - har det rent administrative Arbejde for vor Sekretær og Kasserer antaget saadanne, Dimensioner, at man billigvis maa sætte en Grænse for dette. Ved Velvilje fra Københavns Folkemusikskole har vor Forening fra I. November faaet sit eget Kontor, Frederiksborggade 50. Kontorarbejdet varetages af Fru Carly Ørneborg, til hvem alle Henvendelser angaaende Foreningen bedes rettet. Kontortid: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Telf.' Palæ 1912.

Den Musikpædagogiske Eksamen i Maj er bestaaet af følgende Kandidater: Klaver: Lilian Sindorf, Lisbeth Olsen og Bente Randbo.. Violin: Anders Hasager. Violoncel: Ida Spring. Sang: Niels Rosendal Hansen. Klarinet: Tage Scharff. Musikteoriog Musikhistorie: Svend Westergaard. - I November: Klaver: Bente Berggreen, Aase Christensen, Inger Clausen ' (Udmærkelse), Anne. Sofi Grieg Grung (Udmærkelse), Sisse Hammerich, Karen Madsen, Hanni Møller (Udmærkelse), Birte Olsen og Anna Søe. Sang: Mirjam Madelung, Jolanda Rodio. Orgel samt Musikteori og Musikhistorie: Chr. Vestergaard Petersen.

Følgende Medlemmer af Mp F. har modtaget Legater fra »Pensions- & Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder«: Ellen Jærbæk, Emma Schmidt, Jenny,Schrøder, Rigmor Plougmann, Ingrid Holm, Astrid Bruun, Anne Margrethe Larsen og Einar Kabell.

Formanden endte med at rette en Tak til Revisor Dyekjær fo.r hans udmærkede Arbejde for Foreningen. (Fortsættes).

Meddelelse..

Censur til Elevkoncerterne d. 26., 28., 30. April samt 3. Maj vil finde Sted i Hornung & Møllers Sal Tirsdag d. 6. eller Ons

dag d. 7. April; 'lærmere angaaende Dag og Tid vil blive meddelt hver enkelt Lærer. Antagelig vil Koncerterne fordeles. saaledes:

d. 26.-28. April: Elever paa forskelligt

Standpunkt.

d. 3 0. « : Sammenspil.

d. 3. Maj: viderekomne Elever.

Skriftlig Tilmeldelse med Oplysning om Elevens Navn, Alder, Undervisningstid samt Opgavens Varighed maa. være tilsendt Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø., inden d. 24. Marts.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Kontortid 14-15, Lørdag 11

13. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinse'ssegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen' Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. teater maa. sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adress'e.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næsiformand: Sverre Forchhamm:er, Snaregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

~. Ung Af ten finder Sted Fredag de n 2. April Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal.

Program: Walther Jensen: 4" Klaverstykker.

Karl Johan Isaksen.

Carl 'Nielsen: Irmelin Rose - I Aften

Det bødes der for - 0, hvor er jeg glad i D ag.

Aksel Rindel.

Flemming Weis: Sonate for Solo-Violin.

Helge Vef linge.

Franz Schubert: Der Neugierige - Sehå

fers Klagelied - Das Rosenband.

Aksel Rindel.

C. Armstrong Gibbs: Miniaturekvartet

Op. 74. *

Knud Rosenkiær Jensen (1. Violin), Helge Veflinge (2. Violin), Erik Vexø (Bratsch), Børge Carlsen (Cello).

3. Kammermusikaften. finder Sted Onsdag den 7. April Kl. 20 i Konservatoriets, Sal, Vestre Boulevard 36. Programmet er tilrettelagt af den svenske Sektion af I. S. C.M. og følgende Værker udføres af svenske Kunstnere:

Carl Olof Anderberg: Sonate for Violin og

Klaver.

Charles Senderovitz og Komponisten.

Gustav de Frumerie, Sven Erik Båck, Gustaf Paulson og Svea Welander: Romancer. Astrid Andersson.

Ingvar Lidholm: Sonate for Klaver. Brita Hjort Karstr6n7.

Sven Erik Johansson: Strygekvartet. Skånekvartetten: Gunnar Andersson, Erik Ekelund, Sten Broman, Guido Vecchi. Medlemskort giver Adgang til begge Koncerter.

Årgang 23/1948, nr. 03