Hoftrompeterne. Et værdifuldt bidrag til dansk musikhistorie

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 03 - side 57-58

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Hoftrompeterne

Et værdifuldt Bidrag til dansk Musikhislorie

Af Sigurd Berg

Niels Friis: Det danske Hof Irompelerkorps. En historisk Undersøgelse. Eget Forlag. 126 S. Ill. Kr. 35,00.

Redaktør Niels Friis, der bl. a. har indlagt sig stor Fortjeneste ved en lang Række Arbejder om den danske Militærmusiks Historie, har i sin sidste Bog Det danske Hoftrompeterkorps, der udkom i Ef teraaret, foretaget en overordentlig grundig Undersøgelse af Forholdene omkring de kongelige danske Trompetere, lige fra Erik Menveds Tid til Korpsets Ophævelse i 1769. Et Arbejde som dette hviler først og fremmest paa minutiøse Arkivstudier af Hoffets Regnskaber og Journaler og af mange andre vanskeligt overskuelige Arkivalier, hvorfra der saa lidt efter lidt

danner sig et samlet Billede af Undersøgelsens Genstand. At der er kommet en fængslende og livfuld Bog ud af det tørre Materiale, er vel ikke andet, end hvad man kunde have ventet udfra sit tidligere Kendskab til Forfatteren. En Mængde fornøjelige Billeder pryder Bogen, som er ualmindelig smukt trykt paa fint Papir og i et stateligt Format, svarende til det »kongelige« Indhold. Ogsaa Oplagets Størrelse er fornemt, nemlig kun 150 Eksemplarer.

Indholdet er tredelt. Bogens første Del behandler Trompeterkorpsets Andel i Hof Ceremoniellet og dets Funktioner i Krig og Fred. Anden Del omfatter selve Korpsets indre Struktur, dets Rekruttering og Uddannelse, - og i tredje Del gives en Fremstilling af selve Trompetblæsningens, Teknik og musikalske Indhold (samt af Paukeslagningens Kunst) indenfor Bogens historiske Ramme.

Som bekendt fejrer vort kongelige Kapel iaar sit 500-aars Jubilæuni, idet Kapellet

betragter sig som stammende fra det kongelige Cantori, der var baadet et Sangerog Instrumentistkorps, og som etableredes under nogenlunde fast Form i 1448. Niels Friis antyder i sin Bog, at Kapellets Op

rindelse i Virkeligheden bør føres endnu længere tilbage, fordi de Instrumentister, der Tid efter anden var knyttet til Hoffet, baade administrativt og regnskabsmæssigt var anbragt blandt det langt ældre traditionsrige Trompeterkorps' Medlemmer, hvorfor man tør antage, at Trompetblæsningen er den tidligste Form for instrumental Musikudfoldelse ved Hoffet. I saa Tilfælde kan Kapellet forsvare at føre sine Aner helt tilbage til den fjerne Fortid, da Trompeten holdt sit Indtog ved det danske Hof.

Blandt Bogens interessanteste Partier maa regnes den Del af sidste Afsnit, som behandler Troinpetblæsningens Teknik, der i Begyndelsen af Christian d. IV's Regeringstid naaede en Fuldkommenhed som aldrig senere. Den Blæseteknik, som inan dengang udviklede, den saakaldte Klarinblæsning, gik ud paa at udnytte de højeste Toner i Trompetens Naturtonerække, en Kunst der er forbunden i-ned de største Vanskeligheder, fordi disse Toner er urene o-r under Blæsningen maa korrigeres ved"forskellige Kunstgreb. Da Tronipeterne først havde tilegnet sig denne Kunst, laa et helt nyt Land aabent. Den

øvre Del af Naturtonerækken er nemlig af diatonisk, ja delvis kromatisk Karakter og Trompetmusikken kunde derfor nu blive langt mere melodisk præget end det tidligere havde været Tilfældet. De Trompetere, som specialiserede sig paa Klarinblæsningens Omraade, bestilte fra deres yngste Dage ikke andet end at blæse de høje Trompetregistre, ja, skaanedes maaske endda for anden Tjeneste, netop for at de kunde holde deres fornemme og vanskelige Kunst vedlige.

Klarinblæsningskunsten forfaldt i Løbet af det 18. Aarhundrede af forskellige orkester- og instrumenttekniske Aarsager

Som Slutsten paa sin Bo,',,, bringer Niels Friis en fuldstændig Fortegnelse over alle de indrullerede Hoftrompetere fra 1542 til 1769. Ved hvert Navn (der findes ialt 278) er -vedføjet Oplysninger, som fremgaar af de gamle Regnskaber o" andre Arkivalier. Denne »Rulle paa Hoftroi- npeter-Korpset« maa siges at være en Guldgrube for Forskningen af ældre dansk l Musikhistorie.

Alt i alt betyder dette Værk en Berigelse indenfor den danske musikhistoriske Litteratur af mere videnskabelia Art.