Musiklivet

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 03 - side 68-69

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Musiklivet

Udlandet

ved Vagn Jensen

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG bringer i sit februarnummer en artikel om klaveret og klaverbygningens udvikling af Franz Josef Hirt. Hovedparten af stoffet er en meget udførlig tidstavle over klaverets geografiske fremtrængen og dets musikalske konsekvenser og mekaniske resultater. Videre bringes en værdifuld oversigtsartikel om unge Schweizerkomponister af Hans Ehinger.

// TEMPO (England) er et tiltalende kvartalsskrift for moderne musik. Det modtagne nr. 6 indeholder af større artikler bl ' a. Howard Fergusons gennemgang af Arnold van Wyks 4 elegier for strygekvartet (1940-41) og Andrzej Panufniks musikbiografiske noter om moderne polske komponister. Tidsskriftet bringer endvidere et helsidefoto af John Frandsen i anledning af hans talentfulde fremførelse af Brittens »Peter Grimes« paa Det kgl. Teater i København, samt en artikel af Haddon Squire om den indiske danser Ram Gopal, der iøvrigt vil gæste København i dette foraar med sit ensemble og fremføre ægte indisk ballet.

// Bohuslav Martinu, hvis 4. symfoni for nylig opførtes ved en af Statsradiofoniens torsdagskoncerter, er af sit hjemland blevet hædret ved, at hans fødested i Policka, Czekoslovakiet, er blevet indrettet til museum.

// Igor Strawinsky har fuldendt sin nye ballet »Orpheus« og arbejder nu videre paa en symfonie for 20 blaesere. W. H. Auden lægger imens sidste haand paa librettoen til Strawinskys nye kammeropera efter Hogarths »The Rakes Progress«.

. // Den 72-aarige Arnold Sch5nbergs sidste værk »Thema med variationer« op. 43 b, som igen er en variation over op. 43 a, vakte usædvanlig opmærksomhed ved uropførelsen i Paris fornylig paa grund af værkets konservative holdning, der gav anledning til adskillige kommentarer.

// Alban. Bergs violinkoncert førsteopførtes fornylig i Arnsterdam for en begejstret kritikerskare og et reserveret publikum.

// Othmar Schoecks koncert for cello og strygeorkester er nu udkommet hos Hug &- co., Zilrich. Den uropførtes 10. februar samtidig i Zilrich og Basel af henholdsvis Pierre Fournier og August Wen

zinger. Fremtidige opførelser foreløbig ansat i Frankfurt, Milnehen, Wien, Konstantinopel, Lissabon og New York.

// Benny Goodman roses for sin fremførelse i Town Hall, New York, af Mozarts klarinetkoncert og Ferrucio Busonis koncert for klarinet og kammerorkester (1918). Sidstnævnte karakteriseres iøvrigt som et overflødigt studiarbejde.

r_, Z-",

// MUSICAL COURIER bringer i sit første januarnummer en smuk mindeartikel af komponisten Karl Weigl om dennes læremester Gustav Mahler i anledning af New York Philharmonics opførelse af Mahlers »Das Lied von der Erde« under Bruno Walter.

Samtidig bringer MUSICAL AMERICA en artikel om Rosalyn Turecks undervisningsteknik, meddelt af Robert Sabin.

// Kapelmester Erik Tuxen. gav d. 4. Februar en Koncert i Oslo med det filharmoniske Orkester, ved hvilken Lejlighed han bragte Hindemiths Symfoni i Es sin norske Førsteopførelse. Som det vil fremgaa af nedennævnte Pressecitater, blev Koncerten en stor Succes:

»Dagbladet« (Pauline Hall) - »Det var en prestasjon på høyde med de største og mest krevende dirigentydelser vi har opplevd i Filharmoniens levetid, den la i mektig grad beslag på den ro, den evne til klarhet og den urokkelige musikalske viljen som er Erik Tuxens særlig eie og fremfor alt hans plastisk formende evne.«

»Arbeiderbladet« (Klaus Egge) - »Denne dirigenten har den store evne å leve med i tidens egen spenning. Han føler sin samtid på pulsen, og det blir stor kunst av det. Han er velkommen iden. Stor

t,

sukeess.«

For en Fuldstændigheds Skyld skal det blot bemærkes, at alle Anmeldere laa paa denne Linje.

1»odsfald

// Den verdensberømte Pianist Frederie Lamond er, meddeles det fra Skotland, afgaaet ved Døden, 80 Aar gammel. Lamond, der var kendt som en fremragende Beethoven-Interpret, var Elev af Liszt.

Danmark

Det kgl. Teater

Sceneinstruktør P. S. Kanneworff har modtaget den svenske Medaille »Litteris et artibus« i Guld.

// Operaen skal i Slutningen af April give Gæstespil i Aarhus med »Peter Grimes«.

1Etadio

// Konkurrencerne om de nye Pladser i Radioorkestret er nu afsluttet. Foruden de tidligere nævnte blev følgende ansat: Bratschisterne Ejvin Andersen, Henry Jensen, Holger Valbjørn, Richard Dahl Eriksen, Violinisterne Pia Uldall-Ekman, Richardt Hansen, Arne Karecki, Jørgen Larsen, Ellen Marquard, Niels Nielsen, Minna Poulsen, Carl Georg Reisinger, Allan Schou og Arne Aaboe Sørensen og Kontrabassisterne 'Ludvig Bramsen, Helge Ploug Christensen, og Svend Gulf eldt Tregart.

Legater

Oboisten Mogens' Steen Andreasen har faaet tildelt Gudrun Wilhelm Hansens Legat.

// Kgl. Kapelmusica. Fru Else Marie Bruun har modtaget »Peder Møller Prisen« for 1948 med 500 Kr.

// Koda's Belønningspræ-mie for 1947 vedrørende den populære Musik er tildelt Komponisten Hugo Gyldmark.

Mærkedage

// Violinistinden Lili Gade fyldte 60 Aar d. 6. Marts. Lili Gade har spillet i Tivoli Koncertsals Orkester i over 25 Aar, men har nu taget sin Afsked.

// Komponisten Flemming Weis, Det unge Tonekunstnerselskabs Formand, fylder 50 Aar d. 15. April.

Dødsfald

Fløjtenisten Fritz Egeblad døde d. I. Marts, 67 Aar gammel. Han var uddannet paa Musikkonservatoriet, studerede nogle Aar i Paris, tog senere Organisteksamen og har udfoldet en omfattende pædagogisk Virksomhed.

Forskelligt

Solobratschist Chr. Esbensen har dannet sin egen Strygekvartet, hvor han

selv spiller Primoviolin. Paa de andre Pladser sidder Erling Sell, Johs. Mcwke og Erling Løsekraut.

// Som meddelt i en Annonce i D.M.s Februarnummer afholdes i Tiden 19.-29. Maj en international Musikkonkurrence i Scheveningen, Holland. Philips Radio har elskværdigst lovet at hjælpe to danske Deltagere med Rejseudgifterne hertil. Ansøgninger skal sendes til Konkurrencens danske Sekretariat Skandinavisk Koncertdirektion, Ny Østergade 4, hvor man kan indhente yderligere Oplysninger. De indsendte Ansøgninger om økonomisk Støtte vil blive behandlet af Musikraadet, som udpeger de to bedst kvalificerede. Ansøgningsfristen udløber 1 - April.

// Drengekorets Koncert d. 27. Februar var Institutionens 260. Koncert. Det er nu 16 Aar siden, disse Koncerter blev startet.

// Brønderslev Klokkestøberi, der har fremstillet Helligaandskirkens nye Klokkespil, har faaet Bestilling paa et Klokkespil til Skamlingsbanken.

// Atter iaar har Staten bevilget Beløb til Afholdelse af Skolekoncerter i København, Aarhus, Aalborg og eventuelt ogsaa Randers og Horsens.

// Inden sin Kursus- og Koncerttourné til Sydamerika vil Moysetrioen, der bestaar af Marcel Moyse (Fløjte), Blanche Honegger Moyse (Violin), Louis Moyse (Klaver og Fløjte), under en lignende Tourné i Europa opholde sig i Danmark fra 26. Marts-l. Juni.

Foruden Kursus for Fløjtenister vil Marcel Moyse - som paa Pariserkonservatoriet - give Kursus for Oboister, Kla-. rinetister og Fagotister i Toneegalisering, Teknik og musikalsk Form.

Endvidere vil der blive Kursus i Kammermusik (Sonater, Duetter, Trioer o.s.v.), hvor Deltagerne spiller sammen med Medlemmerne af Moysetrioen (Enetimer og Hold). Amatører har ogsaa. Adgang til Kursus. Henvendelse: Poul Birkelund, Fuglebo 16, Telf. Fasan 1104.

Efter de forhaandenværende, Søms Princip

Da Knud Allung har følt sig stærkt brøstholden over den Kritik, Frede Schandorf Petersen i D.M. Nr. 2 S. 33 ff. har rettet mod hans Arbejde i den danske Udgave af Jeanson og Rabe's »Musikken gennem Tiderne«, har vi indrømmet ham Plads for en saglig Imødegaaelse, der af tekniske Grunde først kan bringes i næste Nummer af D.M.

Vi beklager Aqvendelsen af Udtrykket »moralsk inkompetent« (S. 35 øverst), der kan opfattes i videre Betydning end berettiget og tilsigtet.

Ved Renskriften af F. S. P.'s Anmeldelse er der blevet overset en Rettelse i Kladden, hvorfor der S. 34 Sp. 1 staar »Tempobetegnelser« i Stedet for »Taktbetegnelser«. Red.

Årgang 23/1948, nr. 03