Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 04 - side 103-106

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand),

Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen,

Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W61dike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højeste-

retssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10 14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Nusikpædagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Palæ 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-121/2). Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Generalforsamlingen (fortsat).

I Anledning af Formandens Beretning fremkom følgende Udtalelser:

Aage Andersen ønsker Minimumshonoraret taget op til fornyet Drøftelse. Endvidere ønsker han Oplysning om den i sin Tid planlagte Sygeforsikring.

Povl Fledelius oplyser, at kun 13 har besvaret den udsendte Forespørgsel om en Sygeforsikring for Musiklærere ved Skoler. Man maatte derfor lade Sagen falde i første Omgang. Angaaende Minimumshonoraret oplyser P. F., at de i sin Tid udsendte Spørgeskemaer gav et saa broget Resultat, at det var umuligt at gennemføre noget paa dette Grundlag.

Thorvald Nielsen foreslaar, at Bestyrelsen ansætter et bestemt Minimumshonorar og gennem »Musikpædagogen« forespørger Medlemmerne, om de vil anerkende dette. En nærmere Drøftelse af Punktet viser, at der i Forsamlingen er Stemning for denne Fremgangsmaade.

Angaaende Sommerferiehonorar foreslaar Inger Loudrup-Jensen, at man paa Kvitteringernes Bagside sletter Sætningen: »hvis ikke anden Aftale foreligger«. En orienterende Afstemning viser Flertal for dette Forslag. Man enedes dog om, inden nærmere Afgørelse treeffes, at forespørge alle Foreningens Medlemmer.

Formandens Beretning godkendtes enstemmigt.

Under Punktet »Eventuelt« oplæste Otto Fabricius et Brev fra Niels Rosendal~Han.sen, som skal refereres i denne Sammenhæng, fordi det nærmest hører til de Indlæg, der knytter sig til Formandens Beretning.

0. F. gjorde først udtrykkelig opmærksom paa, at denne Form for skriftligt Indlæg er noget enestaaende, som ikke paa nogen Maade maa danne Præcedens. Naar man i det foreliggende Tilfælde har taget det til Følge, skyldes det, at vedkommende Medlem, ved en Fejl fra Postvæsenets Side, har faaet Generalforsamlingsindkaldelsen

saa sent, at han ikke var i Stand til at komme personlig.

I sit Brev beklager Niels Rosendal-Hansen Heerups Afgang som Redaktør. Han kritiserer DMT's Varetagelse af de pædagogiske Interesser, idet han hævder, at det musikpædagogiske Stof er blevet stærkt reduceret i Forhold til tidligere. Han henstiller til Bestyrelsen, at man vil søge, at raade Bod herpaa.

Som sit personlige Synspunkt fremsætter Povl Fledelius følgende Udtalelser:

P. F. udtrykker sin Tilslutning til Rosendal-Hansens Ønske om flere pædagogiske Artikler. Han kritiserer, at Anmeldelserne af nyudkommen Undervisningslitteratur undertiden har været for kortfattede og holdt i en afvisende Tone. Han foreslaar at man henvender sig til DUT's Formand for at drøfte disse Forhold.

Qbs.: De øvrige Punkter paa Dagsordenen

og den herunder hørende Drøftelse er

fremkommet i »Musikpædagogen«, Nr. 3

(Marts 1948).

Obs..'

1. Der var paa Generalforsamlingen Stemning for, at man i vore »Regler for Musikundervisning« (der er trykt paa Bagsiden af Kvitteringerne) skal slette den sidste Sætning i Punkt 4: »hvis ikke anden Aftale foreligger.« Det paagældende Punkt vil saaledes i sin Helhed lyde: »Paa Helligdage undervises ikke. For Ferier, der falder sammen med de almindelige Skoleferier, betales Honorar. For Sommerferien betales halvt Honorar.«

Hvis der blandt Medlemmer er Flertal for, at den omtalte Seetning slettes, vil dette ske i næste Oplag af Kvitteringer og Regler.

2. Der blev paa Generalforsamlingen udtrykt Ønske om, at man vilde fastsætte en Minimumstarif, der kan støtte Medlemmerne økonomisk i deres Krav overfor Eleverne. Bestyrelsen mener, at man i disse Tider, hvor Honorarerne ved Skoler, Aftenskoler o. lign. er sat betydeligt op, skal gøre, hvad man kan, for -ogsaa at hæve Musikpædagogernes økonomiske Kaar. Bestyrelsen foreslaar derfor at man som vort officielle Minimumshonorar ansætter 24 Kr. maanedligt for en Times ugentlig Undervisning. Selvom en saadan Minimumstarif ikke bliver lovpligtig, vil det være en afgjort Støtte for Medlemmerne, hvis saa mange som muligt følger den og officielt dokumenterer, at den eksisterer.

Alle i disse Spørgsmaal interesserede Medlemmer bedes inden d. 1. Maj sende deres Svar til Musikpædagogisk Forenings Kontor, Frederiksborggade 50, Kbhvn. K.

Ekstra Gebyr

Paa Grund af Foreningens vanskelige ~økonomiske Forhold blev der paa Generalforsamlingen med overvældende Flertal (een stemte imod, een stemte ikke) vedtaget, at man for indeværende Aar skulde opkræve et Ekstragebyr paa 4 Kr. for passive Medlemmer, 8 Kr. for Provinsmedlemmer og 14 Kr. for Medlemmer i København.

Dette Gebyr vil ligesom det ordinære Kontingent blive opkrævet i to Rater, saaledes at der hvert Halvaar betales henholdsvis 2 Kr., 4 Kr. og 7 Kr. udover det sædvanlige Kontingent.

Legater

Musikpædagogisk Forenings Elev-Legal, stiftet af Valdemar Esbensen, til Fordel for ubemidlede Musikelever. Ansøgningsskema faas ved skriftlig Henvendelse til Musik~ pædagogisk Forenings Kontor, Frederiksborggade 50, København K. Skemaet maa i udfyldt Stand sendes til Kontoret, saaledes, at det er Foreningen i Hænde senest d. 1. Maj 1948.

Den legatsøgende Elev vil komme til at spille for en Komité i Slutningen af Maj eller Begyndelsen af Juni dette Aar.

Kun Elever i følgende Instrumenter-. Violin, Bratsch, Cello og Klaver kommer i Betragtning.

Kun Lærere, der har taget den fuldstændige musikpædagogiske Eksamen, kan undervise legatnydende Elever.

Musikpædagogisk Forenings Medlemslegat stiftet af Valdemar Esb,~nsen til Fordel for ældre eller syge, ubemidlede Medlemmer. Medlemmer, der ønsker at komme i Betragtning ved Uddelingen af dette Legat, maa skrive en motiveret Ansøgning (trykte 'Blanketter forefindes ikke) til Mp F.s Bestyrelse, Kontoret, Frederiksborggade 50, København K, inden 1. Maj.

Ansøgeren maa have været Medlem af Foreningen i mindst 7 Aar. I Legat-Fundatsen § 7 hedder det: Legatets Renter udbetales efter indsendt Ansøgning med Kr. 200.00 til Kr. 400.00 aarligt til ældre og syge, ubemidlede Medlemmer, som har været Medlem af Foreningen mindst 7 Aar.

Legatet kan bevilges for indtil 5 - fem - Aar ad Gangen, det udbetales halvaarsvis bagud og i Tilfeelde af Legatnyderens Død ophører Retten med sidste Forfaldsdag før Nyderens Død.

Som meddelt skal Musikpædagogisk Forening arrangere en Stand i den store meget interessante Udstilling, »Ny Slægt

Børn og Ungdom« -, der aabner i Forum fra 1. til 15. Maj. Medlemmerne opfordres endnu en Gang indtrængende til at være behjælpelige ved Standen, dels i Form af Undervisningsdemonstrationer af alle Arter, dels ved Oplysning og Vagt i Standen. Enhver ledig Time, der ofres paa denne Udstilling, vil være til Gavn for Mp.F.

Xp F.s, 50 Aars Jubilæum

Foreningens 50 Aars Jubilæum er nu fastlagt til Onsdag den 9. Juni. Nærmere Program for Jubilæ-umsdagen vil fremkomme dels i næste Nr. af DM. og dels i »Musikpædagogen«.

Knud Vikrot paa Desøg

»Diskussionsklubben for sanglige Problemer« havde anmodet den kendte Taleog Sangpædagog Knud Vikrot fra Lund om at komme til Stede ved Mødet d. 12. Marts for at besvare nogle Tvivlsspørgsmaal med Hensyn til Principperne for hans Undervisningsterapi. Knut Vikrots Bog, der nylig er udkommet i dansk Ove'rsættelse og Bearbejdelse ved Egil Forchhammer under Titlen: Stemmen, dens Skoling og Pleje, formodedes kendt af Mødedeltagerne. Christian Riis fungerede som Interviewer, og gjorde det paa en baade klog og elskværdig Maade. Pladshensyn forbyder mig at komme ind pjaa alle Detailler, her skal kun nævnes et Par at de vigtigste af de ca. 15 Spørgsmaal, der blev stillet og deres omtrentlige Besvarelse. »De siger, at,Forholdet mellem Lufttryk og Stemmeleebemodstand altid bør være konstant. Vil det sige, at en Sanger, ligegyldigt om han synger Viser, Arier eller Recitativer altid skal have eens Kompression?« - »Nej, ovennævnte Udtalelse gælder naturligvis kun for det tekniske Arbejde, ikke hvor der er Tale om kunstneriske Virkemidler.« »De raader fra at arbejde med dybt Strube~ hoved, skal det forstaas saaledes, at De i Deres Undervisning bandlyser alle Udtryk som: »Gabestilling«, »varm. Kartoffel« etc.?« »Jeg frygter, at Tanken paa den dybe Strubestilling kan medføre Tungerodspres, og at Tanken paa en stor Gabestilling kan bevirke en utæt primær Tone. Ydermere drejede Diskussionen sig om Anvendelsen af de forskellige Aandedrætsformer, Begreber som »Støtte«, »Dækning«, Hovedklang eller Nasalklang, samt forskellige artikulatoriske Problemer. Det var en helt igennem meget interessant og instruktiv Aften, hvilket tydeligt mærkedes paa de tilstedeværendes livlige Deltagelse i Diskussionen. Knut Vikrots Bog er en stor Landvinding for vort Fag, og det gunstige Indtryk, man havde faaet under Læsningen, bestyrkedes yderligere gennem denne Aften, der afsluttedes med, at den fremragende Pædagog selv demonstrerede en Del af sine Øvelser.

Agnete Zacharias.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa. sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Godtfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1'812. Næstformand: Sverre Forchhammer, Snaregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Joharz Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Som tidligere meddelt kan nye Kompositioner, der ønskes opført ved DUT.s Koncerter indsendes frit Aaret rundt, men for at komme i Betragtning ved den kommende Sæsons Koncerter maa Kompositionerne dog af Hensyn til Programlægningen være DUT ihænde senest 1. Juni.