Musiklivet

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 04 - side 102-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Musiklivet

Vdlandet

ved Vagn Jensen

Under redaktion af den kendte belgiske dirigent André Souris udkommer i Bruxelles et nyt kvartal-musiktidsskrift »POLYPHONIE«, som især beskæftiger sig med nutidig musik og dens problemer. Første hefte er viet det musikalske teater; førende musikere fra hele verden hører til medarbej derstaben.

// Ved festspillene i Salzburg til august er planlagt en scenisk fremførelse af Frank Martins kammeroratorium »Le vin herbé«. Ved samme lejlighed skal Arnold Schönbergs »Pierrot lunaire« opføres af et østrigsk-italiensk ensemble.

// Alban Berg er nu blevet »opdaget« af USA, hvor saa kendte navne som Ormandy, Reiner, Janssen og Bernstein har taget værker af ham paa orkesterrepertoiret. Interessen gælder især violinkoncerten og operaen »Wozzeck«, af hvilken sidste to grammofonselskaber med kort mellemrum har ladet foretage indspilning af »Bruchstilcke aus »Wozzeck«« under direktion af henholdsvis Werner Janssen og Eugen Ormandy efter Ormandys opsigtveekkende førsteopførelse af værket i New York.

// En anden herhjemme uænset komponist er ved at vinde verdensberømmelse, den unge østriger Gottfried von Einem, hvis opera »Dantons død« nu kommer op paa City Opera Company i New York. En

pladeoptagelse fra uropførelsen ved Salzburger festspillene sidste aar, foretaget af Intercollegiate Broadcasting System, har allerede præsenteret værket for de amerikanske universiteter og højere musikskoler! Sic!! En orkestersuite fra operaen er netop afsluttet af komponisten, der har faaet Stokowsky til at planlægge førsteopførelsen i Amerika. Førstefremførelsen i Europa skulde finde sted endnu i denne

sæson.

obs..,

// »Ved et møde forleden dag i »Scandinavian Society«« i Cambridge talte Mr. Knight, Director of Scandinavian Studies, om »German and Scandinavian Relationship«. Han omtalte ligheder og forskelle, og en af auditoriet spurgte: »Hvad med musikken?« Han svarede: »Mig bekendt har Skandinavien kun ringe musikalitet, specielt Danskerne; der var ganske vist Grieg, men mange mente, han var værdiløs. Ingen anden skandinavisk musik var kendt, og i Danmark havde han under gentagne besøg i kirker aldrig hørt menigheden synge rent.« (Mr. Knight er ingen uvidende Mand).«

Fra en læser har vi modtaget ovenstaaende citat af et privat brev, der taler sit eget tydelige sprog om den horrible man,gel paa oplysning om kulturlivet i Danmark, som raader ude omkring i verden. Sammenholder man denne lille »bagatel« med bl. a. den - i forhold til de andre skandinaviske lande - totalt svigtende propaganda for Danmark, der f. eks. føres i New York, faar man en ubehagelig fornemmelse af, at en meget farlig aandelig sovesyge har smittet vort lands kulturpolitik.

Danmark

Personalia

// Pianisten, Balletrepetitør Elof Nielsen fyldte d. 29. Marts 50 Aar.

// Cellisten, Kgl. Koncertmester Fritz Dietzman.n fyldte d. 26. Marts 50 Aar. Fritz Dietzmann blev ansat i Det kgl. Kapel i 1926. Han optraadte første Gang i Cirkus Varieté d. 15. November 1903, kun 5 Aar gammel.

// Stabstambour Leo Sevel havde d. l. April 25 Aars Jubilæum for sin Ansættelse i Hæren. Han har været Tambourmajor ved Livgarden i 19 Aar.

Legater

Operaelev Harald Sireet har modtaget Emanuela Schrøders Legat paa 1317 Kr.

Dødsfald

Teaterdirektør, Kapelmester Carljohan Biering-Petersen døde d. 15. Marts, 61 Aar gammel. Biering Petersen var oprindelig Jurist, men slog sig tidligt paa Musikken, var først Orkestermusiker og siden Kapelmester i Norge og Finland og ved Casino i Kbhvn., hvor han i 1918 tillige blev Direktør. I en Aarrække har han som bekendt ledet Nørrebros Teater.

// Klarinettisten Oskar Vivild, Tivolis Harmoniorkester, er afgaaet ved Døden.

Provinsen

// Odense Kommune har bevilget nogle hele og delvise Fripladser paa Det fynske Musikkonservatorium til Jens Ludvigsen, Jonna Jørgensen, Conni Madsen, Preben Bagnkop Andersen og Ole Rasmussen.

Kirkemusik

// Organist Georg Fjelrad, St. Pauls Kirken i Aarhus, er blevet ansat som Domorganist ved St. Knuds Kirke i Odense.

Forskelligt

Ifølge et Interview i et skandinavisk Blad i Buenos Aires føler Aksel Schiøtz sig nu saa rask, at han har sluttet Kontrakt om en Koncert i New York i Oktober.

// Efter Konkurrencer er Violinistinden Gudrun Jespersen og Oboisten Jørgen Hammergaard blevet ansat i Tivolis Koncertsals Orkester. De 6 af Koncertsalens Musikere, der sejrede ved Konkurrencerne til Statsradiofoniens Orkester, tiltræder ikke deres nye Stillinger før til Efteraaret og spiller i Tivoli hele Sommeren.

// Samtlige nordiske Komponistforeninger har besluttet at svare Nej paa Indbydelsen til den internationale Komponistkonkurrence i Prag i Maj Maaned. Man ønsker ikke at deltage i internationalt Samarbejde med Lande, hvor Aandsfriheden er undertrykt.

// Musikdirigent ved Livgarden Kai Nielsen er udn2evnt til Ridder af Sct. Olavordenen og til Ridder af den svenske Sværdorden.