Radion i marts

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 04 - side 98-99

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Radioen i Marts

Ved N. B. Møller Nielsen

I kammermusikalsk Henseende arbejder Radiofonien øjensynligt efter Devisen: »Lidt, men godt«; og dette betyder, at man, naar Programmet byder paa Kammermusik, har Lov til at vente Udsendelser af

meget høj Kvalitet. Den Omstændighed, at Udsendelserne paa faa Undtagelser nær er henlagt til Sendetiden efter Kl. 22.15 betyder ikke, ifølge Statsradiofoniens Oversigt over Sæsonen 1947-48, at man fra Musikafdelin-n,ens Side tillæ-,,-:~,er den mindre Be-

z, ~Dt,

tydning, men er udelukkende et Resultat af den Mangel paa Programplads, der først kan afhjælpes ved Indførelse af Dobbeltprogrammer. Dette Synspunkt er meget forstaaeligt, ikke mindst naar man tager den store Lytterskares stærkt begrænsede Interesse for Kammermusik i Betragtning; men man kan dog ikke lade være med at ~ønske, at Radiofonien blot engang imellem vilde give Kammermusiken Del i den saa stærkt. eftertragtede Sendetid mellem Kl. 19.15-22. Og medens vi er ved Ønskerne, kunde vi saa ikke som før faa meddelt Tempobetegnelserne ved Annonceringen af Værkerne. Dette gælder ikke alene Kammermusik, men overhovedet alle Musikudsendelser.

Koppel-Kvartetten har to Gange i den forløbne Maaned spillet Kammermusikværker af Brahms. I Begyndelsen af Maaneden opførte Kvartetten sammen med Paul Allin Eriksen Kvintetten for Klarinet og Strygere i h-moll. Og ved en senere Lejlighed fremførtes med Herman D. Koppel, Kvintetten for Klaver og Strygere i f-moll, i begge Tilfælde kunde man glæde sig over det fine Ensembles meget smukke Præstationer.

Erling Bloch Kvartetten indledte Maane-dens Kammermusikudsendelser med en usædvanlig smuk Gengivelse af Beethovens cis-moll Kvartet. Bloch Kvartetten er en hyppig Gæst ved Mikrofonen, hvor den i denne Sæson har løst en Række krævende Opgaver paa den smukkeste Maade.

I en Udsendelse med Musik af gamle franske Mestre spillede Poul Birkelund, Guido Vecchi og Liselotte Selbiger Værker &: Léclair, Couperin, d'Hervelois og Rameau. Denne Udsendelse skæmmedes i nogen Grad af en manglende Fordybelse i de fremførte Værker. Dette skyldtes sandsynligvis at man fra Trioens Side havde ofret for lidt Omhu paa Indstuderingen, en Fristelse man meget let kan falde for i disse gamle Ting, der ikke stiller større Krav til den tekniske Kunnen. Man savnede i særlig Grad den tydelige Skiften mellem Forte og Piano, der i denne Musik er af overordentlig stor Virkning

En Udsendelse med Dansk Kammermusik afsluttede denne Maaneds Kammermusikudsendelser, medvirkende var: Ernst Hye-Knudsen, Waldemar Wolsing, Ole Frøsig, Christian Esbensen og Alberto Medici og Programmet bestod af en Kvartet af Joh. Hye-Knudsen og en Kvintet af Herman Sandby. Begge Værker har Rod i den danske Senromantik; paa dette Grundlag hviler de, men ellers gaar Komponisterne hver sine Veje. Hye-Knudsen arbejder meget musicerende, medens man hos Sandby møder Senromantikens harmoniske Fordybelse; trods meget udmærket, Stof og dygtig Udformning taler disse Værker dog et Sprog, der ikke er aktuelt i Dag.

Den forløbne Maaneds tre Torsdagskoncerter blev meget smukke Præstationer, selv om Radioen næsten svigtede den ny Musik. Kun den første Koncert med den unge Dirigent Igor Markevitch bød paa et vægtigt Værk fra vor Tid: Igor Strawinskijs Klaverkoncert, som i Herm. D. Koppels Gengivelse blev en meget stærk. Oplevelse. Strawinskij har i dette Stykke suget Næring af Barokkens Tonekunst, der er en nøje Sammenhæng, baade hvad Form og Indhold angaar, mellem denne Koncert og Bach's instrumental Koncerter. Koncertens kernefulde Melodik, den levende Rytmik og kraftige Harmonik fik igennein Koppels personlige Spil en fuldendt Udførelse.