Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 05 - side 130-133

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningerne

Danisk Tone~stner Foreni-

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ- 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand),

Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen,

Emilius Bangert, Ellen'Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger 'Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knuddge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W61dike.

Sekretærogjuridisk Konsulent: Højeste

relssagfører Elv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ, 7576.

Dansk Kompolaist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10

-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (For-

mand), N. 0. Raasted (Næstformand),

Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Xusi""acdagogisk Forening

Ko - ntor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag,

Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiks-

borggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912.

Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-12Y~.,». Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Biilow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Medlemsmøder i den kommende Sæson.

Med Hensyn til Foredrag i den kommende Sæson vil disse, saa vidt mulig blive fastlagt til den sidste Tirsdag i Maanederne September, Oktober, November, Januar, Februar og Marts. Instruktionstimerne, saa vidt muligt, den anden Tirsdag i Maaneden.

Diskussionsklubben for sanglige Problemer har meddelt os, at den har fastlag sine Møder til den tredie Tirsdag i hver Maaned.

Paa Grund af international Musikfest i Holland i Begyndelsen af Juni, hvor flere af Mp F.s Medlemmer deltager, er Festlighederne i Anledning af Foreningens 50 Aars Jubilæ-um. udsat til Begyndelsen af September.

Meddelelse fra British Council

Kursus, der afholdes i Sommer i England:

1) ""/, ""A: Dovne, House School,

Cold Ash, near Newbury,

Berks.

(6 Guineas pr. Uge).

1. Uge: Kammermusik

2. Uge: Principper i Direktion

Kunsten at akkompag~

nere Korsang

3. Uge: Madrigal Sang etc.

Afsluttende Dato for Indmeldelse V, 48.

2) Bryanston (10-12 £ pr. Uge)

3) 2/7-----~'/8 : London (15 £ pr. Uge)

Nærmere Oplysning i British Council, Richshuset, Raadhuspladsen 16.

»Kongedøtrene i Bjerget det blaa«

Paa Udstillingen »Ny Slægt« i »Forum« fandtes en lille Børnescene, hvor der bl. a. nogle Gange opførtes et Æventyspil med indlagt Musik. - Spillet var skrevet af Frøken Irene Skovgaard, Lyngby Folkemusikskoles Leder, og et anseligt Antal af hendes Børne-Elever kom ved denne Lejlighed i Ilden.

Det er interessant at høre og se Musikundervisningen af Børn tage denne Retning.

Børnene leger sig ind i Musiken, de synger og de spiller paa deres Blokfløjter, og de gør det virkelig rent og smukt, baade i Solosteder og Koroptrin. Typisk er det at se, hvorledes de mindste fører sig friest, og mest naturligt. De store har Lampefeber og maa rømme sig, før de skal synge.

Den Musik, der er samlet og indlagt i dette for Børnene uhyre spændende Æventyr, bestaar hovesagelig af forholdsvis ukendte Ting, ligefra Folkeviser til en Korsats af Händel, og der er ingen Tvivl om, at Børn, der er med til Undervisning af denne Art, kommer langt bedre i Kontakt med Musiken, end Børn, der »gaar til Spil« alene. De faar udviklet deres Øre (her er Blokfløjten et glimrende Undervisningsinstrument) og de f aar en sikker Rytmef ornemmelse.

»Ny Slægt« skulde vise, hvad der gøres for Børn og Ungdom til dens Udvikling og Uddannelse; det er glædeligt, at Musiken ikke er blevet glemt her.

Forstaaelsen af Musik og det at kunne synge og spille selv er en stor Ballast, naar man bliver voksen, og lykkeligt er det Barn, hvis Forældre forstaar, at uden denne Ballast vil de Unge komme til at savne noget væsentligt, noget af det skønneste og bedste i Kunsten.

En Tilhører.

""Det unge Tonekunstner'

selskabj

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 11

13. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred'Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Sverre Forchhammer, Snaregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Vi minder om, at Ansøgning om at komme i Betragtning ved Fordelingen af Radiokort maa. være indgivet til Kontoret inden 1. Juni.

Der maa ansøges, selvom man ogsaa havde Kort i forrige Sæson.

Generalforsamlingen I

den 26. April 194S l Odd Fellow-Palæet.

Formanden byder velkommen og overlader ifølge Lovenes § 19 Dirigenthvervet til Selskabets juridiske Konsulent, HRSagfører Helsted, der konstaterer Generalforsamlingens Lovlighed.

Formanden aflægger Aarsberetning:

Det unge Tonekunstnerselskabs Ordinære Koncertrække har i den forløbne Seeson indeholdt een Orkesterkoncert, 4 Kammermusikkoncerter og 6 Unge Aftener

Ved Orkesterkoncerten, hvor Unge Tonekunstneres Orkester medvirkede under Ledelse af Lavard Friisholm, fremførtes for første Gang Vagn Holmboes Concerto for Obo og Orkester med Waldemar Wolsing som Solist og Svend Schultz' Ouverture champétre, samt to udenlandske Nyheder nemlig Strawinskys Concerto for Strygeorkester og William Schumans Klaverkoncert med Herman Koppel som Solist.

Den første Kammermusikkoncert omfattede en Række nyere danske Værker, den anden var helliget hollandsk og belgisk Musik, den tredie indgik i den Række Udvekslingskoncerter, som efter Krigen er genoptaget med den svenske Sektion af I.S.C.M. i Lund. Programmet var sammcnsat af nyere svensk Musik og Svenskerne varetog selv Udførelsen af de valgte Værker. Den fjerde Koncert havde et blandet Program bestaaende af Walter Pistons Kvintet for Strygere og Fløjte, Ingvar Lidholms Sonate for Solo Fløjte, Bela Bartoks Contrasts for Klarinet, Violin og Klaver samt to polske Værker, Roman Palesters Sonatine for to Klaverer og Woytowics Strygekvartet. Samtlige Værker fremførtes ved denne Lejlighed for første Gang i Danmark.

Ved de Unge Aftener har en Række af Selskabets Medlemmer faaet deres første of f entlige Optræden. Den ene af disse Aftener har ligesom i forrige Sæson været overladt til Aalborg Kammermusiksammenslutning »Pro musica«. En anden af disse Aftener har helt været helliget Værker af unge danske Komponister, som fik fremført Kammermusikværker og Værker for mindre Orkester.

Som Følge af en Henvendelse fra Skandinavisk Koncertdirektion indtraadte Det unge Tonekunstnerselskabs Formand og Medlem af Bestyrelsen Johan Bentzon i December 1947 i en Komité for international Kunstnerudveksling. Resultatet af Komitéens Arbejde var en Indbydelse til Holland til at sende to yngre Kunstnere til Danmark. Denne Koncertrejse organiseredes fra hollandsk Side af Nederlandsche Impressariat, som udvalgte Violinisten Dick de Reus og Pianisten André Jurres til at varetage-de med et saadant Koncertbesøg forbundne Forpligtelser indenfor de af Komitéen foreskrevne Rammer: nemlig dels ved gennem en selvvalgt Programafdeling at bevise kunstneriske Intentioner og teknisk Kunnen indenfor det klassiske Repertoire og dels ved Fremførelse af nye hollandske Værker at gøre Propaganda for deres Hjemlands Musik fra vor egen Tid. De to hollandske Kunstneres Koncert fandt Sted 19. Januar og indgik i Det unge Tonekunstnerselskabs ordinære Koncertrække og desuden arrangeredes der en Optræden i Statsradiofonien, i Kammermusikforeningen og et Koncertbesøg i Lund i den svenske Sektion af I.S.C.M.

Fra hollandsk Side arrangeredes under lignende Former et Gengældelsesbesøg i Begyndelsen af April og Komitéen udvalgte kgl. Kapelmusikus Henrik Sachsenskjold og Pianist Fritz Rasmussen til at modtage Indbydelsen, og vi takker Undervisningsministeriet for det ydede Tilskud til de to danske Kunstneres Rejse.

I Samarbejde med det kommunale Fortsættelseskursus for Sprog og Handelsfag har der været afholdt en ]Række Foredrag og Kammermusikforanstaltninger samt en enkelt Orkesterkoncert under Ledelse af John Frandsen. Vi takker Københavns Kommune for den Sum, Kr. 6.000, der har været stillet til vor Raadighed.

Fra den czeckiske Sektion af I.S.C.M.

har Det unge Tonekunstnerselskab som Gave modtaget en righoldig Sending czeckisk Nodemateriale omfattende ca. 600 Nr. af baade ældre og nyere czeckisk Musik.

Da Selskabet af pladsmæssige Hensyn ikke kan paatage sig at administrere denne Samling, vil den i sin Helhed efter Samraad med den herværende czeckiske Minister blive overgivet Det kgl. Bibliotek.

Der har siden forrige Sæsons Afslutning været en Medlemsafgang paa 70 og en Tilgang paa 30, saaledes at Medlemsantallet for Tiden er 715.

Som meddelt i DM. Nr. 3, 1947 fandt der fra 1. Juli, som Følge af Udfaldet af den af Domorganist Raasted mod Redaktør Gunnar Heerup anlagte Injuriesag, et Redaktionsskifte Sted, idet Gunnar Heerup og hans Medredaktør Søren Sørensen opsagdes til øjeblikkelig Fratræden, hvorefter de udgivende Organisationer ansatte d'Herrer Sigurd Berg og Frede Schandorf Petersen som Redaktører. Mag. art. Søren Sørensen har i den Anledning rejst Erstatningskrav overfor Det unge Tonekunstnerselskab, idet han anser sig for uberettiget opsagt.

De to nye Redaktører har med stor Interesse og Iver kastet sig ud i Opgaven, og vi skylder at sige dem en hjertelig Tak for, at det Afbræk som Typografstrejken foraarsagede i Tidsskriftets Udgivelse efter Strejkens Ophør blev udlignet saaledes, at Aargangen alligevel kom op paa de oprindelig planlagte 12 Nr., idet det lykkedes Redaktørerne at gennemføre Udgivelsen af de pr. 1. Juli resterende 10 Nr. inden Aarets Udgang.

I Dagene fra 29. Maj til 4. Juni afholdtes her i Byen den 21. Internationale Musikfest, og vi kunde glæde os over stor og interesseret Tilslutning. Fra Udlandet mødte ca. 200 Deltagere fordelt paa 18 Nationer. DM. udsendte et dobbelt Nr. omhandlende Musikfesten og indeholdende Uddrag af udenlandske Presseanmeldelser, og det har været os en Glæde senere at konstatere, at de ved denne Lejlighed fremførte danske Værker ogsaa har fundet Vej til udenlandske Koncertsale.

Naar Musikfesten fik et helt igennem vellykket Forløb, skyldtes det Hjælpsomhed, Forstaaelse og Imødekommenhed hos mange forskellige Institutioner, og Det unge Tonekunstnerselskab er i den Anledning en hjertelig Tak skyldig til Den kulturelle Fond for et Tilskud paa Kr. 10.000, til Det kgl. Teater for Tilrettelæggelse af en Festforestilling med danske Værker, til Koda for afgiftsfri Opførelse af samtlige Værker, til Københavns Drengekor for en Koncert 'i rrederiksborg Slotskirke med ældre og nyere danske Korværker, til Københavns Magistrat for den festlige Aabningsreception paa Raadhuset, til Odd Fellowpalæet for stor Imødekommenhed ved Leje af Koncertsalene, til Statsradiofonien for Afholdelse af de to Orkesterkoncerter og den festlige Afslutningsreception, til Tivoli for den indledende Fest i Taarnpavillonen og Afholdelse af en Koncert med danske Orkesterværker, og sidst men ikke mindst til Wilhelm Hansens Musikforlag, som foruden at udfolde stor Gæstfrihed ved en Reception hos Nimb beredvillig havde stillet sit elskværdige Personale til Disposition til Assistance ved hele Musikfestens Praktiske Tilrettelæggelse.

Den 22. Internationale Musikfest finder Sted i Amsterdain i Dagene 5.-13. Juni. Det fuldstændige Program har været bragt i DM., men vi vil dog gerne ved denne Lejlighed udtale vor Glæde over, at Danmark igen er repræsenteret. Det udvalgte

Værk er Finn Høffdings Blæserkvintet, som vil blive udført af Blæserkvintetten af 1932.

Som Følge af det Tilbageblik, der altid ligger til Grund for en Aarsberetning, vil vi desuden udtale vor hjerteligste Tak til Undervisningsministeriet og til Den kulturelle Fonds Bestyrelse for ydet Tilskud til Selskabets Drift. Vi takker Koda baade for Tilskud og for de overordentlig fordelagtige Vilkaar, der altid bydes os ved Arrangement af vore Koncerter. Vi takker Direktionen for Det kgl. Teater for Adgang paa lempelige Vilkaar til Opera- og Balletforestillinger. Vi . takker Statsradiofonien for Adgang til Torsdagskoncerternes Generalprøver og vi takker Fru Foberg Petersen o-, Direktør Kai Friis for udmærket Hjælp med Tilrettelæ. gningen af vore Koncerter, - o«,r tilsidst beder vi alle - Dirigenter, Ensembler og Solister modtage vor hjertelige Tak for hver enkelts Bidrag til den forløbne Sæson. (Fortsættes.)