Musiklivet

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 05 - side 127-129

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet

Udlandet

ved Vagn Jensen

Det svenske musiktidsskrift. MUSIK'V-~k RLDEN, der fremtræder i et bedre kioskudstyr end sit danske halvbroder- organ i kraft af at være et uafhængigt bladforetagende, der søger et lidt større publikum, har i sine marts- og aprilnumre ]bragt et par artikler, som bør bemærkes hersteds. Edvin Kallstenius har skrevet en usnobbet selvbiografisk artikel, der samtidig bringer en fuldstændig oversigt over hans kompositioner, Ivar Stare skriver rned Schering og Jansen som inspiratorer en literaturmatematisk analyse og fortolkning af Bachs tonesymboler (bevægelsessymbolik i intervaller og motivisk arbejde, talsymbolik i rytmen, saaledes at f. ex. tallet paa 32dele peger paa respektive bibelsteder, etc.), og Moses Pergament fremsætter nogle synspunkter paa Berwalds omdiskuterede, af artikelforfatteren 2 gange bearbejdede opera Estrella de Soria. Endelig maa vel ogsaa Hans Eppsteins gennemgang af Hindemiths 3. klaversonate (1936) have bud til dette blads læsere.

// MUSIC & LETTERS for april kvartal bringer som sædvanligt en række fortræffelige artikler, blandt hvilke man hæfte sig ved Hans Corrodis udmærkede indføring i svejtserkomponisten Othmar Schoecks sange, der slutter med en liste over grammofonindspilningerne, og 0. E. Deutchs artikel om Joseph Deyms mekaniske orgler, til hvilke der bl. a. foreligger originalkompositioner af Mozart.

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG har i sit martsnummer en interessant beretning om det gamle kinesiske strengeinstrument Win, dets historie, teknik, notation og filosofi af Heinz Trefzger. Instruinentet har sin oprindelse omkring 1600 f. kr., saa der er naturligvis med aarene opstaaet, en righoldig literatur for og om det sarte K'in. Efter at være skudt ud i revolutionsaaréne oplever instrumentet en vis renaissance, der skylder musikhistorikerne sin opstaaen. Saa skyd ikke paa magisteren, selv om han ikke kan spille. K'in er særdeles særpræget baade i sine krav og sine ydelser, men vil næppe nu kunne vække anden interesse end den kulturhistoriske paa grund af sin intimitet.

I aprilnummeret maler Josef Rufer et portraet af den tysk-baltiske komponist Boris Blacher, der om kort tid faar uropført sin enaktsopera Nachtschwalbe i Leipzig. Hans værker blev forbudt under naziregimets, sidste aar, hvorfor han idag hører til Tysklands førende komponister, hvad hans kunstneriske kvaliteter saavist ogsaa berettiger ham til. Sine nyeste værker har han tilrettelagt for smaa besætninger under hensyn til det 3. riges nuværende instrumentale muligheder. Efter for nylig at have lagt sidste haand paa en klaverkoncert arbejder Blacher for tiden paa en komisk opera efter motiver fra Zuckmayer og Heinrich Mann.

// ETUDE hedder et amerikansk musiktidsskrift, hvis februarnummer med sine 60 sider kan erholdes for saa billig penge som 30 cents. Bladet sælges i stort oplag, sikkert paa sit nodetillæg, der her omfatter klaverarrangement af temaet(!) fra Griegs klaverkoncert, 2. sats, Chopins regndraabepræludium, en sonatesats af Mendelssohn foruden en række nye(re) amerikanske salonstykker, hver med talangiven sværhedsgraduering. Hæftet indeholder i-øvrigt en lang række ret populære, artikler, hvor der undertiden staar noget virkeligt fornuftigt, f. ex. en lille artikel om, hvordan vesterlandenes musik kom til Kina, undervisningsinstruktion af Jenny Lind og Jesus Maria Sanmora o. m. a. Et typisk amerikansk-pædagogisk musikmagasin, men altsaa af de bedre: der staar dog noget paa siderne.

// THE ARTS COUNCIL OF GREAT BRITAIN har udsendt sin anden beretning, der i statistisk form fortæller om kunstens trivsel i øriget. Her kan hentes god oplysning om samtlige skønne kunsters udfoldelse, literaturen undtagen.

// Othmar Schoecks koncert for violoncel og strygeorkester op. 61 uropførtes 10. februar i Zilrich af Pierre Fournier, hvem værket er tilegnet, med Zilreher Tonhallgesellschaft under Volkmar Andrae. (Anmeldelse med en kortere omtale af Schoecks senere værker af Willi Schuh i Schw. Musz martsnummer). Schoecks violinkoncert op. 21 f oreligger om kort tid hos HMV (Solist Stefi Geyer).

// En musikfest til æresminde for Leos Janacek (1854-1928) afholdtes fra 2.9. maj i hans fødeby Brno i Czekoslovakiet under protektion af præsident Benes.

// George Gershwins opera Porgy og Bess har nu naaet Gåteborg. Den svenske urpermiere betegnes i Musikvårlden af Folke Tårnblom, som en straalende forestilling, men værket karakteriseres iøvrigt som et svagt arbejde, en efter gængs maalestok simpelthen daarlig opera af stærkt fascinerende virkning. Den danske gæsteinstruktør Poul Kanneworff faar en usædvanlig fin omtale af sin indsats.

// Vaclav Talich er af den nye czekoslovakiske undervisningsminister afskediget fra sin stilling som chef for nationaloperaen i Prag.

// En strygekvartetsats af Richard Wagner er udsendt af Oxford University Press. Det drejer sig om en rekonstruktion, foretaget af Gerald Abraham paa grundlag af nogle skitser fra 1864, der senere af kom~ ponisten benyttedes til Siegfried- idyllen. Her foreligger altsaa en strygekvartetver~ sion af det bekendte værk, Dg ifølge den hidtidige kritik heller ikke mere.

// Den hollandske komponist Hendrik Andriessen har skrevet en opera »Phi

lomele« i anledning af dronning Wilhelminas 50 aars. jubilæum som dronning af Holland. Operaen er skrevet specielt for hollandske kunstnere, og hovedpartierne skal synges af den nye hollandske operas førende sangere, sopranen Grett Koeman og barytonen Theo Bayle. Værket skal uropføres paa selve jubilæumsdagen d. 6. september i Amsterdam.

Danmark

Den kulturelle Fond

Undervisningsministeriet har af Den kulturelle -Fond foreløbig for et Aar bevilget Konservatoriets Elevraad 5.000,0G Kr. til Samarbejdet mellem Elevforeningerne ved de nordiske Landes Konservatorier. Summen vil blive administreret af Konservatoriets Bestyrelse og Elevraadet i Fællesskab.

Pengene skal først og fremmest anvendes til Støtte ved Studieudveksling, saaledes at 6 danske Konservatorieelever hver i et halvt Aar vil kunne studere i et af de andre nordiske Lande. Til Gengæld oprettes der paa Konservatoriet i København 6 halvaarlige Fripladser for Musikstuderende fra Norge, Sverige og Finland.

Radio

Magistrene Harald Krebs og Børge Saltoft er blevet ansat som Programsekretærer i Radioens Musikafdeling.

Mærkedage

// Komponisten Emil Juel-Frederiksen fyldte d. 14. April 75 Aar. Han var Organist ved Apostelkirken i over 40 Aar og tillige Lærer i Sang og Tonedannelse ved Statens Lærerhøjskole.

// Else Schøtt havde d. 3. Maj 25 Aars Jubilæum for sin Ansættelse ved Det kgl. Teater. Paa Jubilæumsaftenen opførte Teatret »Drot og Marsk« med Jubilaren som Fru Ingeborg.

]Dødsfald

// Redaktøren af »Musik-Amatøren«, Mogens Holmegaard Nielsen, døde d. 2. April, kun 26 Aar gammel.

Forskelligt

Victor Schiøler kom d. 21. April hjem fra sin 3 Maaneders Tourné i USA.

// Poul Wiedemarm har været i Helsingfors, hvor han paa den finske Opera har iscenesat Carl Nielsens »Maskarade«, som blev en stor Sukces.

// Thyge Thygesen, der for nylig er vendt hjem fra sit Gæstespil paa Scala Operaen, har i Nationaltidendes Tillæg d. 2. Maj fortalt om sine Oplevelser i Milano.

// Gunnar Heerup anfører i det socialdemokratiske tidsskrift »Verdens Gang«, januarnummeret, nogle radiomusikalske tanker. Efter at have omtalt de tekniske grunde til radiomusikens klanglige reduktion kommer Heeru P ind paa de musikkulturelle forudsætninger, der kræves af en lytter, et omraade, som Statsradiofonien ikke arbejder tilstrækkeligt. med. Der gøres for lidt for at hjeelpe lytterne med tilegnelsen. Eksempelvis savnes systematiske tekster til vokalmusiken. Problemets løsning ligger i udgivelsen af et radiotidsskrift, hvis virkeliggørelse ikke maa sinkes af en nok saa haard papirrationering, det koster en haardere valuta at udskyde foretagendet. I et kulturelt radiotidsskrift kan den sungne og spillede musik, det talte ord gives dybde, forstaaelighed og interesse, det er ikke musiken alene, det er hele kulturen tidsskriftet skal tjene. Ingen vil mene, at vi alle skal elske musik, men alle tror vi, at en eller anden kulturel interesse er en nødvendighed for mennesket, der vil være menneske. - Ogsaa det evige orkesterproblem paa land og i by, samt den nødvendige almene musikskoling paapeges i Heerups associationsrige artikel.

«Dansk Korforening - Nordisk Stævne 194S«

l København

// I Dagene fra den 31. Maj til den 2. Juni d. A' ' afholder Dansk Korforening et nordisk Musik- og Sangst2evne i København, hvortil er indbudt ialt. 500 Sangere - Damer og Herrer - fra Island, Finland, Norge og Sverige og 500 Sangere fra hele Danmark. Tirsdag d. I. Juni afholdes en Festkoncert paa Det kongelige Teater. Umiddelbart efter denne Koncert er der Modtagelse paa Københavns Raadhus. Onsdag d. 2. Juni finder der en stor Koncert Sted i »Forum,«, hvor der bl.a. op

føres det store Korværk »Sangen i Norden«, Tekst af Axel Juel, Musik af Fini Henriques, Danmark, Sigfus Einarsson, Island, Leevi Madetoja, Finland, John Hal~ vorsen, Norge og Kurt Atterberg, Sverige. Ved Koncerten i Det kongelige Teater medvirker Det kongelige Kapel og ved Koncerten i »Forum« Radiosymfoniorkestret forstærket til 100 Musikere. Kongelig Kapelmester Georg Høeberg er Stævnets Overdirigent. Efter Koncerten i »Forum« har Deltagerne gratis Adgang til »Tivoli«, der i Dagens Anledning vil illuminere og afbrænde Fest-Fyrvæ-rkeri.

Provinsen

// Esbjerg Byraad har bevilget 30.000 Kr. til Vestjydsk Orkester.

// Odense Byorkester har modtaget »Vera og Carl Johan Michaelsens Legat« for 1948 som Anerkendelse for Orkestrets symfoniske Virksomhed.

~~ 1 7

Sommerstævne i Ry

De danske Folkemusikskoler afholder Sommerstæ-vne paa Ry Højskole fra 6.-13. August. Der er lagt et omfattende Program, som hver Dag strækker sig fra Kl. 7-12 og fra Kl. 17-23. De forskellige Discipliner og Ledere er:

Rytmik: Astrid Gøssel,

Fællessang: Kristian Riis,

Korsang: Arne Berthelsen, Hans Erik Knudsen og Vagn Rehling,

Orkesterspil: Asbjørn Meyer og Johs. Nielsen og

Grammofoncauseri: Carl Willum Hansen, Vagn Rehling, -Herbert Rosenberg, Gerhard Schepelern og Jette Tikjøb.

Endvidere bliver der Musikgennemgang og Foredrag, hver Disciplin med 5 forskellige Emner, samt Udflugter, Hyggetimer og Koncert.