Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 06 - side 161-164

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16. Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kje.rulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen, Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike.

Sekretærog juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 11 København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10

14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. -Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knuddge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Xusikpædagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiks~ borggade, 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-121/.-». Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerdav.Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøgberg.

Ved Udstillingen »Ny Slægt« i Forum, hvor Mp F. som tidligere meddelt havde en Stand, blev der hver eneste Dag demonstreret Undervisning af Mp F.s Lærere dels i Standen og dels paa Tribunen og

det lille intermistiske Teater. De besøgende fik saaledes Lejlighed til at overvære, Demonstrationer af: Tonicado, Solfége, Sang, Klaver, Violin samt Skoleorkester. O,,:rsaa et Par interessante Foredrag omhandlende musikpædagogiske Emner blev holdt af Foreningens Medlemmer. Nærmere Referat i »Musikpædagogen«.

Paa nærværende Tidspunkt kan man meddele, at Festen i Anledning af Mp F.s 50 Aars Jubilæum, der blev udsat paa Grund af den internationale Musikfest i Holland, vil finde Sted Fredag d. 17. September. Nærmere Oplysninger om Program, Priser og Indmeldelsesfrist vil fremkomme i Augustnumret af »Musikpeedagogen«.

Følgende Kandidater har i Maj 1948 bestaaet den musikpædagogiske Eksamen:

Klaver: Lisbeth Knudsen,

Inge Rutzou og

Ruth Savery.

Klarinet: Aage Bonde Larsen. Orgel: Svend Aage Spange.

Fra Statens pædagogiske Studiesamling, som Mp F. er traadt i Samarbejde med med et kommende Musik-Bibliotek for Øje, skal vi meddele, at der allerede paa nuværende Tidspunkt ved Velvilje fra British Council findes fire forskellige engelske Musiktidsskrifter, der er fremlagt paa Læsealen.

Alle Musikpædagoger er velkomne.

Studiesamlingens Adresse er: Frederiksbergallé 22. Der er aabent daglig mellem 10-17; Lørdag: 10-14.

En ny Sammenslutning

Paa Indbydelse af Mp F. blev der Fredag d. 28. Maj afholdt et Møde mellem Bestyrelserne for følgende Foreninger: Musikpædagogisk Forening, Diskussionsklubben for sanglige Problemer, Solfégelærerforeningen, Selskabet for Rytmik og Afspænding, Københavns Folkemusikskole, og Danmarks Folkemusikskoler. Formaalet var at danne en Sammenslutning af de nævnte Foreninger til en Slags »Ring« til Varetagelse af fælles Interesser og Løsning af fælles Opgaver.

Resultatet af Drøftelserne blev følgende:

Der blev fra alle Foreningers Side udtalt Tilslutning til Dannelsen af en saadan »Ring«. Desuden enedes man om at op~ fordre »Talepædagogisk Forening« til at indtræde i Samarbejdet. De fælles Interesser, hvorpaa Sammenslutningen er baseret, er: Pædagogik, Psykologi, Hørelære, Rytmik og Afspænding. Det blev besluttet at danne et Fællesraad bestaaende af een delegeret + een Suppleant fra hver af de sammensluttede Foreningers Bestyrelser. Dette Feellesraad skal i første Række drøfte følgende Opgaver:

1) Fællesmøder med Emner, der har Interesse for flere af de sammensluttede Foreninger. Det vil her paa Grund af Sammenslutningen forhaabentlig blive muligt ogsaa at invitere udenlandske Foredragsholdere og Instruktører.

2) Ansøgning om offentlig Støtte til Løsning af pædagogisk-kulturelle Opgaver (Foredrag, Instruktioner o.lign.), som det i Øjeblikket er økonomisk umuligt for de enkelte Foreninger at gennernf øre.

Udgivelse af et musikpædagogisk Tidsskrift, maaske i Samarbejde med de andre nordiske Lande.

Eventuelt et udvidet internationalt pædagogisk Samarbejde.

Endelig blev man enig om, at man lejlighedsvis skal foranstalte Møder eller Demonstrationer for Elever af de sammensluttede Foreningers Medlemmer.

Fællesraadet skal første Gang træde sammen i Juni d. A. og drøfte, i hvor høj Grad de allerede lagte Sæsonplaner har Interesse for den nydannede »Ring«. Først fra næste Aar vil dog Sammenslutningens egentlige Arbejde kunne tage faste Former.

Den 6. marts indbød Mp F. til et instruktionsmøde ved Emil Telmanyi.

I en kort indledning oplyste E. T., at der her kun var tale om viderekomne elever hos ham; han forudsatte kendskab til solfége, teori og f ormleere. E. T. søgte altid hos eleven at fremelske selvstændig tænkning, og iagttagelse. Langt de fleste hører ikke tilstrækkelig objectivt. E. T. betonede nødvendigheden af en rigtig (ubesværet) violinholdning og udtalte, at en meget væsentlig del af tekniken er betinget af skalaøvelser og at tonedannelsen bør behandles ud fra akustiske principer.

Derpaa gik E. T. over til sin instruktion Det var en af hans elever fra Jysk Musikkonservatorium som mødte med saa krævende en opgave som Bach's d-moll Partita for soloviolin. Den meget omhyggeliger baade tekniske o,, musikalske gennemgang var overordentlig lærerig. F. eks. om akkordspil blev den talentfulde elev gjort opmærksom paa, hvorledes man med lidet spændt bue og hurtig ansætning fik 3; toneakkorder til at »klinge«.

Til slut instrueredes 2 elever fra Kgl. danske Musikkonservatorium: Opgaven var Mozart's Sonate Nr. 17 - A-Dur for violin og klaver. Ogsaa her glædede man sig over den talentfulde udførelse og dea inspirerende instruktion. Desværre maatter man p. gr. af det fremskredne tidspunkt nøjes med 1. satsen.

Man maa undres over, at der til saa interessant en aften ikke var større tilslutning.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15"". Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Sverre Forchhammer, Snarregade 4, Tlf. Palæ 3196. Kasserer: Johart Bentzon, Emdrup Banke .159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Anmodning om Medvirken ved Ung Aften i Sæson 1948-1949 maa være indgivet til Kontoret inden I. September.

Antagelsesprøve vil finde Sted i første Halvdel af September.

Kontoret er lukket i Juli og første Uge i August.

Generalforsamlingen

(fortsat)

Sagfører Knud Atlung beder om Ordet til Formandens Beretning. Han redegør for sit Standpunkt til Redaktør Schandorf Petersens Anmeldelse af den danske Udgave af Jeanson og Rabes »Musikken gennem Tiderne« med Nodeeksempler ved Knud Atlung, DM. Nr. 2. Redegørelsen er i det væsentlige identisk med Knud Atlungs, i sidste Nr. af DM.I og skal derfor ikke gentages her. Han slutter med at gøre Formanden opmærksom paa det af ham til Punkt 8 paa Dagsordenen indsendte Forslag, idet han foreslaar følgende Resolution vedtaget af Forsamlingen:

»Idet Generalforsamlingen udtaler, at det maa være Bestyrelsens Pligt selvstændigt at undersøge og tage Stilling til Klager fra Medlemmer over DM.s Indhold især hvis saadanne drejer sig om nedsæt-tende Omtale af Medlemmet eller dets Veerker - tager den Formandens Beret~ ning til Efterretning og gaar over til Dags-ordenen.«

Formanden erklærer i Tilslutning til det ,oplæste Forslag, at Selskabets Bestyrelse ikke har noget Ansvar for Bladets Indhold. Dette Ansvar hviler udelukkende paa Redaktørerne og de paagældende Artiklers Forfattere.

Atlung mener, at dette Synspunkt er i Uoverensstemmelse med Presseloven og gør opmærksom paa, at man i tidligere Tilfælde har indkaldt til Møde mellem Repræsentanter for de udgivende Foreninger i Anledning af lignende Klagemaal.

Dirigenten foreslaar, at hele Spørgsmaalet om DM. og dermed ogsaa Atlungs Forslag til Dagsordenens Punkt 8 tages op straks.

Atlung hævder derefter, at Sagens Realia er, at d'Herrer Redaktører har udsat Udgivelsen af sidste Nr. af DM., saaledes, :at det ikke er udkommet inden Generalforsamlingen. Han hævder, at denne Udsættelse skyldes, at Schandorf Petersen samtidig med hans Redegørelse har villet medtage sit eget Svar. Desuden beklager han sig over at have f aaet tildelt for lille Plads i Tidsskriftet til sin Redegørelse, hvilket han finder udemokratisk. Med Hensyn til Schandorf Petersens Anmeldelse hævder han, at den er fuld af Fordrejelser og Fortielser, fjernt fra den Aand, som burde præge et Fagtidsskrift.

Redaktør Sigurd Berg mener ikke, at Diskussionen hører hjemme paa Generalforsamlingen og tilbageviser Atlungs Kritik af, at han ikke har haft Lejlighed til at se Anmeldelsen af sit Værk, inden den kom i DM., idet han hævder, at en saadan Praksis aldrig har været gældende. Desuden gør han opmærksom paa, at medens de øvrige medudgivende Foreninger er strengt faglige, kan enhver Sypige blive Medlem af DUT. Vedrørende Bladets Forsinkelse hævder han, at det skyldes, at Hr. Atlung ikke selv har overholdt Afleveringsf risten.

Komponisten Einar Jacobsen retter Angreb paa Kritiken i Almindelighed. Han hævder ogsaa, at Selskabets Koncertprogrammer er dikteret af for snævre Hensyn. Han savner Kontakt med den folkeli-re Musik og en saglig Anmeldelse af denne i DM. Mener, at Kritikerne gennemgaaende er for unge. Han mener ikke, at det skader en faglig Bog, hvad der end staar i DM., men han mener, at en misvisende Kritik skader Musiklivet. Slutter sig til Atlungs Anskuelse om, at Bestyrelsen har Medansvar for, hvad der staar i Tidsskriftet.

Dirigenten trækker Hovedlinierne i Affæren op og hævder, at der en Misforstaaelse fra Hr. Atlungs Side, naar han har troet, at han optraadte som Sagfører for de to Redaktører. Han tog kun Del i Sagen som DUT's juridiske Konsulent. Han mener, at Atlung fra Begyndelsen skød over Maalet og derved afskar enhver Baggrund for en saglig Drøftelse. Da Dirigenten fra DUT blev anmodet om at gøre et Forsøg paa at udjævne Uoverensstemmelserne, foreslog han Atlung, at man udvalgte en Skønsmand i Sagen, hvilket Forslag dog senere blev begravet. Desuden opnaaedes der en Beklagelse fra Schandorf Petersens Side over en enkelt Vending i Anmeldelsen, som kunde fremkalde Misforstaaelser, og man overlod fra første Færd Atlung den Spalteplads, som han udbad sig. Beklagelsen fra Schandorf Petersen kom allerede i DM. Nr. 3 d. 20. Marts med en Bebudelse af Atlungs Indlæg, men d. 1. April havde man endnu ikke modtaget en Linie fra Hr. Atlung. Vedrørende Rækkefølgen af Indlægene i Sagen fastholdt Dirigenten følgende logiske Rækkefølge: Punkt 1: Jeanson og Rabes Bog. Punkt 2: Schandorf Petersens Anmeldelse. Punkt 3: Atlungs Replik og Punkt 4: Schandorf Petersens Duplik. Atlung kunde saaledes ikke forvente at komme yderligere til Orde i DM. vedrørende Sagen, idet der er vist enhver Hensyntagen fra DUT's Side, og at det i saa Fald ikke vilde dreje sig om en saglig Diskussion, men om Polemik.

Atlung hævder, at han overfor Helsted havde indvilliget i et Forlig, men at Betingelserne for dette Forlig ikke var blevet overholdt. Han har reserveret sig Krav paa Ret til et Sagsanlæg, og da han mener at have bestridt Schandorf Petersens Paastande, maa han forlange Beviser paa Paastandenes Rigtighed. Bl. a. var en af Betingelserne, at han fik det sidste Ord i Sagen. Tilstedes det ham ikke, bortfalder Betingelserne for det formelle Forlig.

Derefter kommer Atlung med en Redegørelse for sine personlige Kvalifikationer som Musikvidenskabsmand'og slutter med en Udtalelse om, at han kun ønsker at tjene Musikkens Sag. Han giver Einar Jacobsens Udtalelser om, at Kritikerne gennemgaaende er for unge sin varmeste Tilslutning. Han hævder, at han ved, at fire københavnske Kritikere har holdt et Møde, hvor de har vedtaget, at Atlung skulde rakkes ned.

Dirigenten spørger, om Atlung vil staa ved den Udtalelse, idet han foreholder ham, at der er flere Medlemmer af Musikanmelderringen til Stede.

Atlung tager Udtalelsen tilbage, idet han 'vedgaar, at det kun er noget han har hørt. Han oplæser det udsendte Forslag til Dagsordenen og foreslaar det vedtaget af Forsamlingen.

Dirigenten spørger Bestyrelsen, om den vil anerkende Atlungs Forslag til Dagsordenen.

Johan Bentzon gør Rede for, at Sagen er blevet drøftet paa et Bestyrelsesmøde og hævder, at hvis Atlung S Forslag om, at Bestyrelsen selvstændigt skal tage Stilling til enhver Klage vedrørende Stof i DM., bliver vedtaget, vil han nedlægge sit Mandat, da det vil medføre et alt for uoverkommeligt Ekstraarbejde.

Efter nogen Diskussion bliver Forslaget-. f orkastet.

Derefter oplæses det Medlemmerne til-sendte Forslag til Dagsordenens Punkt 8.. Dette bliver ligeledes forkastet.

Einar J«,.-,,cobsen retter et Angreb paa.

Bestyrelsen, fordi den ikke har Haand i' -

Hanke m(~d, hvad der bringes i Bladet..

Han fore.~-laar, at man ved Lejlighed op--

tager en saglig Diskussion om Emnet, idet

han mener, at Atlung har Ret i Principet..

Derefter godkendtes Formandens Beretning.

Kassereren aflægger Regnskab, hvorforder gives Decharge.

Ved Valg af Formand genvælges Flemming Weis.

Johan Bentzon motiverer en særlig Akklamation i Anledning af Weis' nylig 21holdte 50 Aars Fødselsdag.

Den øvrige Bestyrelse og Suppleanterne blev genvalgt. I Stedet for Jørgen Jersild., der ønsker at nedlægge sit Mandat som Suppleant, vælges Peter Holm.

Formanden flikker Dirigenten, der, da ingen yderligere ønsker Ordet, erklærer Generalforsamlingen for hævet.