Fra forlagene

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 06 - side 154-157

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Forlagene

Vfihelm Hansen:

// Paa Wilhelm Hansens Musikforlag er som Klaversolo udkommet J. S. Bachs Bourrée af Sonate 11 for Soloviolin i et fornemt Arrangement af Edwin Nielsen. Det er altid et Eksperiment at foretage den Slags Operationer, men Opgaven er

løst med stor Behændighed, idet Arrangøren med sin dybe Indsigt i Bachs Musik har formaaet at skabe den helt rigtige Stil. Vore hjemlige Bachdyrkere vil vide at værdsætte den.

// Paa samme Forlag er udsendt et Hefte »Negro Spirituals«, hvis Titelblad bærer Angivelsen »Harmoniseret og for.synet med Noter af Dr. Alma Heiberg«, en ,Oplysning, der er egnet til at vække Forbavselse. Ialtfald med Hensyn til Harmoniseringen opdager man hurtigt, at den stammer fra en Amatørs Haand. Selve Harmonivalget og den teoretiske Ortografi ,er svært ubehjælpsom, og det er ubegribeligt, at Forlaget udsender et Hefte af saa ringe Standard, naar det i Forvejen har et saa fortrinligt Hefte som »Amerika synger«, der musikalsk set tilfredsstiller det imest kreesne Øre. Det ser jo heller ikke , odt ud, at flere af Dr. A. H.s Arrange

,9

menter synes ret nærgaaende overfor J. W.

-& J. R. Johnsons bekendte »American Ne-

.gro Spirituals« (The Viking Press, New

York 1947) tilmed i forringet Skikkelse.

Eeldi-,ere er de indledende Noter, der er

-ret underholdende, men alt i alt er det et

Hefte, som knap er Papiret - det kostbare

Papir - værd. Ges.

// Wilhelm Hansen har yderligere ud.sendt et Nyoptryk af Schumanns a-moll Klaverkoncert og i Nyudgave Romance af »Mignon« med Teksten paa fransk og i -svensk Oversaettelse af Edvin Kallstenius (»Mycket fritt efter Frans Hedberg«).

// Af den verdensberømte Klarinetist Louis Cahuzac, der nylig paa H.M.V. har indspillet Carl Nielsens Klarinetkoncert, foreligger der en »Fantaisie variée« for Klarinet og Klaver. Det er et Stykke ganske intetsigende Musik med Variationer skaaret til efter det gængse Mønster: først i Ottendedele, saa Sekstendedele, derpaa i Toogtredivededele og lidt senere i Trioler, men der er ellers intet, som vidner om en selvstændigt skabende Komponist bag No«Ierne.

// Efter et Foredrag om Carl Nielsen, som undertegnede holdt paa Musikkonservatoriet i Oslo, vilde Værtsfolkene ved ,en lille Festlighed paa Hotel »Bristol« glæde mig ved at bede Kapelmesteren spille nogle Uddrag af »Maskarade«; han maatte desværre beklage ikke at kunne ,efterkomme Ønsket, da han ikke havde Nodematerialet dertil. Nu har W.H. udsendt Uddrag af »Maskarade« i Kjell Roikjers, Bearbejdelse for Salonorkester, - maatte et Eksemplar saa bl. a. finde Vej til »Bristol« i Oslo.

// Professor Knud Jeppesens store Korværk »Te Deum Danieum« er udkommet i Orkesterpartitur.

// Komponisten, Domorganist N. 0. Raasted har paa samme Forlag faaet udgivet et Orkestervæ-rk - H. C. Andersen Suite - i stort Partitur. Suiten bestaar af fem Satser, der hver som en Slags Motto

har et Citat fra forskellige af den store Digters Eventyr. Tredje Sats har saaledes .som Motto »Det er ganske vist«, men denne staar dog ikke i Humor, Vitalitet og Opfindsomhed nær paa Højde med Finn Høffdings Orkesterfantasi af samme Navn.

// Poul Schierbeck har hos Wilh. Hansen faaet. udgivet 5 smaa Klaverstykker, hans 32. Opus, som han med sit karakteristiske Lune kalder »Sydvest, Sweater og Shag - Maritime smaarids for Klaver« med Titler som: »Rigning« - »Krap sø (bi de vind») - »Oceanets vuggesang«

»Kølvand (for de vind)« og »Harmonika«. Tempobetegnelserne i disse elegante Stykker siger lidt om, hvordan Schierbeck te'r sig som musikalsk Marinemaler: frisk, fygende, stampende - i storladen Ro, sælsomt. og sørgmodigt - hurtigt, enstonigt pludrende - og - gemytligt, forsorent.

// Af Niels Viggo Bentzons 3 Dance Pieces for Klaver, som blev uropført af Pianisten Bengt Johnsson d. 12. Marts 1948, foreligger nu hos Wilh. Hansen Nr. 1, Valse subtile og Nr. 2, Polonaise. Førstnævnte er en temmelig ubetydelig Bagatel, men iøvrigt haandterlig for almindelig dødelige Klaverspillere, medens Nr. 2 indeholder betydelig mere af det Stof, der er karakteristisk for Niels Viggo Bentzons espressive Klaverstil. Alt i alt. forekommer disse Klaverstykker som en relativt let Kost ind imellem de virkelig betydelige Klaverværker fra denne begavede Kunstners Haand.

// I John Våin,6 Forsmans Klaversonatine op. 2 Nr. 2, som er udkommet hos Wilh. Hansen, sporer man en stærkt søgende Komponist, hvis Tonesprog endnu ikke har fundet et karakteristisk og personligt Leje. Hans Melodik kan virke temmelig skruet, næ-sten forskruet, uden virkelig Prægnans eller kompositorisk Oprindelighed. Der er megen Tomgang i Passagespillet og ingen overbevisende Form~ givning, ligesom det klanglige synes at svæve noget frit over Tilfældighedernes Bølger. Den endnu ikke udgivne Sonate op. 3 viser en større kompositorisk Fasthed, men begge Værker synes endnu at være Udtryk for musikalske Tanker hos en Komponist in spe.

// Blandt de sidste Sendinger af W.H.Studiepartiturer var ogsaa Franz Berwalds »Sinfonie singuliére«. Partituret har kun den Fejl, at der i Paukestemmen raader komplet Forvirring. Stemmen er sat i Basnøgle, medens Noderne passer til Diskantnøglen. I Begyndelsen af Finalen er Pauken rigtig noteret, men naar saa Tonearten skifter, indtræder samme Forvirring i Nodebilledet. Dette gælder dog kun Paukestemmen.

Carl Gehrmans Husikforlag - Stockholm

// I Studiepartitur foreligger nu ogsaa Franz Berwalds »Symphonie serieuse« (gmoll) dog uden Anarki i Paukestemmen (sv. Kr. 8,50).

// August S,6dermans fortræffelige,

Ouverture til »Jomfruen af Orleans« er ligeledes udkommet i Studiepartitur ligesom den førnævnte i klart Tryk og paa godt Papir (sv. Kr. 5,00).

// Knudåge Riisagers »Bellman-Variationer« for mindre Orkester op. 45 er udkommet i Orkesterpartitur. Variationerne ,pr bygget over Fredmans Epistel Nr. 61: »Kåra mor, slå nu hand på kjolen«, og de er formet med Riisagers sikre Haandelag for Klarhed i Instrumentationen og præget af hans Sans for den» artistiske, orkestrale Effekt (sv. Kr. 25,00).

// Dag Wiréens Symfoni Nr. 3 er ligeledes udkommet i stort Orkesterpartitur (sv. Kr. 35,00).

Forskelligt

Fest-Sange

// Den Samling »Fest-Sange«, som Engstrøm og Sødring har udgivet, maa hilses med Glæde; det er tre af den folkelige danske Sangs ivrigste Forkæmpere, Magistrene Arthur Arnholtz, Karl Clausen og Finn Viderø, som har indsamlet, redigeret og for Størstedelen arrangeret Sangene. Samlingen skal ikke betragtes selvstændig - til Erstatning af de tidligere store Folkesangs-Udgaver men som et Supplement til de allerede foreliggende Korbøgel-. Fest-Sangenes store Værdi ligger dels i Valget og Redaktionen af de 96 Sange, som er grupperet i otte Afsnit, hvert omhandlende et specielt Emne: 1) Konge, Land og Folk, 11) Norden, III) Aaret, IV) Dagen, V) Ungdommen, VI) Kvinden, VII) Manden og VIII) Drik og Skæmt - og dels i Korudsættelsernes Enkelhéd og fine musikalske Kvalitet. Ganske vist har Laubs og Carl Nielsens Indsatser for den folkelige Sang sat dybe og varige Spor, men ofte, naar man i Feststemning har ønsket at udstrække Sangglæden til de ovennævnte tre sidste Emner, har det været vanskeligt at finde de rette Sange, og man er derfor i desværre altfor høj Grad tyet til den forfladigede Døgnmusik eller ganske indholdsløse Travere som »Vi sejled' op ad Aaen« eller »Skaal, Skaal, Pedersens Skaal« o. I. Paa dette uheldige Forhold bøder disse »Fest-Sange«, der,

foruden at være udgivet i et udmærket »handy« Format lige til at stikke i Lommen, alle er forsynet med fyldige leksi- kalske Kommentarer. Derfor vil Samlin-gen afbøde et stort Savn i vor hjemlige. ellers saa rige Sangskat - og man maa, ønske Fest-Sangene den videst mulige Ud-bredelse ikke alene i Skoler, Seminarier,. Kor- og Ungdomsforeninger men ogsaa. i alle Hjem, hvor Sangen kan skabe Fest. og Glæde.

// Wilhelm Hansen har udgivet 15 af' Oluf Rings hidtil utrykte Salmer og folke-. lige Sange, der næsten alle er skrevet un-. der Besættelsen 1940-45. Sangene er, komponeret i den for Ring saa karakteri-stiske og enkle Stil, der er helt i Pagt med Carl Nielsens og Laubs Aand, og Teksterneer hovedsagelig hentet fra Grundtvigs. Poesi. De 15 Sange er udmærkede som Sup.plement til Folkehøjskolens Sangbog, hvortil der ogsaa. henvises med Hensyn til Teksterne, idet disse i nogle af de herforeliggende Tilfælde er stærkt forkortede..

// 0. Lohses Forlag har udsendt en Samling med 20 Præ- og 2 Postludier for Orgel eller Harmonium af Louis Kæstel. Man forstaar ikke, at alle de Bestræbelser, der har været i Gang for at rense Kirkemusiken for det 19. Aarhundredes Slam, er gaaet sporløst hen over Hovedet paa Komponisten, som man dog maa, antage selv er Organist. Men hans Nulliteter tyder derpaa. Samtlige Præ- og Post'er hæver sig ikke et eneste Sted over den Slags Præluderen, som enhver nogenlunde habil Harmoniumsspiller kan improvisere, blot er de tillige helt stil- og ofte yderst smagløse med en Del elementære Fejl og uden een ærlig, polyfon følt Melodilinje.

// Som en skærende Modsætning til ovennævnte staar 2. Hefte af den af Oluf Ring og Mogens Wóldike redigerede Samling »Kirkemusik« for bl. Kor, som nu er udkommet hos Wilh. Hansen. Heftet indeholder godt et halvt hundrede Korstykker fra Palestrina til Knud Jeppesen, og Mogens Wóldike har forsynet det med et fortræ,ffeligt Forord »om. Udførelsen af den ældre Kirkemusik«.

// Sv. Erik Tarp har bearbejdet 6 Stykker fra Musiken til sin egen Ballet »Den. detroniserede Dyretærfimer« i et let Arrangement for Klaver og dertil føjet yderligere 4 Stykker med cirkusartistiske Titler. Nr. 1 og 10: »Cirkuskapellet spiller op« og »-slutter aft er udsat for fire Hænder, og Samlingen, der er typisk for Tarps artistisk elegante Skrivemaade, er udmærket anvendelige til Undervisnings

brug saavel for. Børne som Voksne. Klaverstykkerne er udkommet paa Engstrøm og

Sødrings Musikforlag. F. S. P.