En bog om Delius

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 07 - side 177-177

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

En Bog om Delius

Af Bengt Johnsson.

Arthur Hutchings: Delius, A critical Biography. Forlag: Macmillan - London.

Det er vist i Danmark kun faa, der kender noget til den engelske Komponist Frederick Delius. Denne Kunstner indtager en mærkelig Mellemstilling mellem Romantik og den begyndende Modernisme. Sin germanske Afstamning tro følte han sig lidet tiltrukket af de franske Strømninger, som han ikke kunde undgaa at lægge Mærke til under sit mangeaarige Ophold i den lille franske By Grez sur Loing. Men hans Begejstring for Wagnerstilen saavel som for den senromantiske Stil overhove

det umuliggjorde en Løsrivelse fra denne

Periode, og det skyldes vel tildels hans

manglende Sammenfatningsevne og Sans

for det arkitektoniske. Samtiden og Efter-

tiden har ogsaa kun i ringe Grad interes-

seret sig for Delius. Men man har i høj

Grad gjort ham Uret. Hans Kompositioner

rummer talrige særegne Skønheder, og et

Vaerk som »»A song of the High Hills«« for Kor og Orkester fortjener mere Opmærksomhed, end det er Tilfældet.

Den smukt udstyrede lille Bog om Delius af Professor A. Hutching, der foreligger paa Maemillans Forlag, giver Interesserede værdifulde Oplysninger om Komponisten og Mennesket Fr. Delius. Bogens Autor giver paa en objektiv Maade en klar Redegørelse for Komponistens Liv, der har formet sig uhyre tilbæ:,,etrukket, og Hutching søger at placere ham i Forhold til samtidigt engelsk Musikliv. Vi faar Oplysning om den tyske Kulturs stærke Indflydelse paa hans Musik, men ogsaa Grieg, der var Delius' nære Ven fra Studietiden i Leipzig, skildres som hans store Forbillede. Delius' Produktion gennemgaas og hans karakteristiske harmoniske og instrumentationsmæssige Detaljer belyses gennem talrige Eksempler. Hutching slaar meget stærkt. til Lyd for, at hans Musik burde vinde større Udbredelse, end den har, og her i Danmark maatte vi have Interesse af et Værk som Operaen »Fennimore and Gerda« bygget over I. P. Jacob- sens Roman »Niels Lyhne«, ligesom Delius ogsaa har sat Toner til en Del af' denne Digters Sange (f. Eks. »Irmelin Rose«). Bogen er yderst læseværdig for musikinteresserede, og baade det biografiske Afsnit, der undgaar »heroiske« og~ banale Lovtaler over Delius, saavel som Værkgennemgangen tegner klart og gennemtænkt. Konturerne af denne Overgangsskikkelse i Musikhistoriens seneste, Periode.