Musiklivet

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 07 - side 178-178

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet

Vdlandet

Ved Bengt Johnsson

For første Gang siden Krigen præsenteres nu et tysk Musikblad, der hedder STIMMEN, og som startedes i Januar 1948 og udkommer en Gang om Maaneden. Bladet er udgivet med Licens fra den amerikanske Militærregering og er trykt paa meget daarligt Papir. Majnummeret bringer bl.a. et Udsnit af Sergei Prokofieff's Autobiografi. - Lad os haabe, at dette nye tyske Fagskrift maa vinde Fremgang, og at vi herhjemme maa faa Lejlighed til at lære det nærmere at kende.

// I SCHWEIZERISCHE MUSIK-ZEITUNG meddeles, at Musikforskere fra 9 Lande i Pinsedagene enedes om at forny det saakaldte »Internationale Gesellschaft ffir Musikwissenschaft« ' der opløstes grundet paa Krigen. Danmark er jo som bekendt repræsenteret af Professor Knud Jeppesen, der, som Redaktør af det internationale Fagskrift »Acta Musicologica«, allerede siden Krigens Ophør har publiceret 2 Hefter. I samme Nummer af det svejtsiske Blad bringes en lille Artikel om Musiklivets Stilling i den »rhein-mainische Kulturkreis« efter Dr. Goebbels Kulturkaos og under Tilstandene efter Krigen.

// Det store engelske Musikforlag Chester udgiver et lille Blad THE CHESTERIAN, der baade bringer Fortegnelse over Forlagets Publikationer og mindre Artikler, saaledes en højst læseværdig Artikel af Gérard Michel om »Jeune France«.

// Ogsaa Mexico møder med et Musikblad, der hedder ORIENTACION MUSICAL. I en interessant Artikel af Hector

Manuel Romero redegøres for Sehumanns. Nervelidelse. - Ikke mindre end 9 for-skellige Institutioner i Hovedstaden har afholdt Koncerter med baade klassiske og moderne Programmer; deriblandt finder man en Komponist, som vi burde lære~ nærmere at kende her i Danmark: Villa Lobos, der er uhyre produktiv.

// Det svenske Tidsskrift MUSIKVÅRLDEN har i Nr. 6 en storartet Artikel af Hans Eppstein om Heinrich Schiitz. Man faar baade lidt at vide om Mesterens Liv, Datidens Miljø og frem for alt en kort Gennemgang af de vigtigste musikalske Træk belyst ved talrige Citater. - I samme Nummer af Bladet findes en Artikel om Carl Nielsens Klavermusik.

// Pianisten Walter Gieseking har igen vist sig i Svejts og med stor Succes optraadt. i St. Gallen. Derimod fremgaar det tydeligt af en Anmeldelse fra Basel, at Alfred Cortot, der fornylig koncerterede i denne By, ikke mere er paa Højden af sin Kunst.

// Den internationale Musikuge i Lucern, der afholdtes 11.-29. August, tæller følgende store Navne blandt de medvirkende: Dirigenter som Rafael Kubelik, Furtwångler, Herbert v. Karajan, Pianister som Brailowsky, Schnabel, Fischer, Backhaus, Trioen: Fischer-Kulenkampff Mainardi og endelig det berømte Strassburger Domkor.

// Bruno Walter dirigerede i Carnegie Hall i April Beethovens Missa Solemnis.

// Fjernsynsradioen benyttedes ved en stor Festkoncert samme Sted, saa »L~

yt-

terne« i deres Stue kunde faa Lejlighed til

baade at se og høre Toscanini opføre Beethovens Niende. - Hvornaar bliver en ,,saadan Oplevelse os beskaaret?

// Thomanerk-oret har første Gang siden Krigen gæstet Udlandet, d. v. s. Svejts, ,der synes at blive Europas musikalske -Centrum. Koret og dets Leder, Professor ,Gånther Ramin er blevet modtaget med stormende Begejstring, og det verdenskendte og traditionsrige Kor har i Genéve, .Zilrich og Basel opført Værker af Schiltz, Schein, Bruckner, Reger og naturligvis -J. 8. Bach.

// I den franske By Aix en Provence .afholdes der i Dagene 23. Juli-l. August Mozart-Festspil. Foruden en lang Række af Wienermesterens Storværker - der.iblandt »Cosi fan tutte« - opføres ogsaa -Renaissance- og Barokmusik samt nyere Kompositioner af Ravel, Dukas og Mil1iaud. Musikfestens Dirigenter er Milnehener-Philharmonikernes, Kapelmester Hans Bosbaud samt Lederen af det franske Radioorkester Ernest Bour, endvidere .medvirker bl.a. det i den følgende Pariser~k-ronik omtalte fremragende italienske Ensemble »Nuovo Quartetto Italiano«.

// I.S.C.M.'s Musikfest 1949 skal afhol-des i Italien (Palermo) 22.-30. April. -Dette Land var det eneste, som mødte med en direkte Indbydelse. Radio di Roma's Orkester vil blive stillet til Raadiglied for Musikfesten paa Sicilien. Til Jury valgtes i Amsterdam: Francesco Malipiero (Italien), Karel Ancerl (Tjekkoslovakiet), Paul Collaer (Belgien), Roberto Gerhard (Spanien-England) og Henri Martelli (Frankrig). Ved Valg af Jury stod sidstnævnte i lang Tid lige med Karl-Birger Blomdahl (Sverige), først efter fem Omvalg lykkedes det Franskmanden at faa Flertal.

Pairiseirkronik

Sædvanligvis kulminerer den parisiske rnusiksæson, naar sommeren nærmer sig. Dette har ogsaa været tilfældet i aar. Et væld af udenlandske stjernenavne har koncerteret i Frankrig i løbet af de sidste maaneder. Først og fremmest maa nævnes Gieseking - der iøvrigt efter eget udsagn besøger Danmark i oktober maaned. - Edwin Fischer har med et parisisk kamrnerorkester givet 3 aftener med Mozartklaverkoncerter. Fischer er aabenbart paa retur, teknikken er ofte utilfredsstillende, men i inspirerede øjeblikke yder han stadig det sublime. Brailowsky imponerede som vanligt med Chopin. Trods sin levende, plastiske rytme skuffede Menuhin en smule. Intonationen var mærkværdigt usikker. Ogsaa Milstein, Prihoda og Fran

ceseatti har givet violinaftener. Blandt de i Danmark mindre kendte navne bør fremhæves, den polske pianist Uninsky, hvis fremførelse af Petrouchka-suiten var langt mere pianistisk, klarere og med skarpere relief end Borowskys en maaned tidligere. Og endnu en pianist: Franskmanden Dinu Lipatti, der paa usædvanlig redelig, strengt nodetro maade spillede romantiske komponister, saa man paany oplevede dem med glæde.

Jeg føler trang til endnu at omtale to stjernekoncerter. Nuovo Quartetto Italiano er en ganske ung italiensk strygekvartet. Jeg har simpelthen aldrig hørt finere kvartetspil. Præcisionen var haarfin (der spilledes uden noder). Til klassikerne benyttedes kun et ganske lille vibrato, saa alt stod klart. Selv i det svageste pianissimo var balancen ulastelig. Debussys strygekvartet var vel nok kvartettens allerfineste præstation. - I lige saa høj grad dette ensemble maa anbefales danske koncertarrangører, maa der advares mod den sydamerikanske pianist Del Pueyo, der under besættelsen skulde have været solist ved en dansk torsdagskoncert. Del Pueyos fremførelse af Beethovens 32 sonater var yderligtgaaende subjektiv med krasse kontrastvirkninger, rubate til overmaal, ogsaa i de første sonater, og med tempi, der vanskeligt kan karakteriseres i parlamentariske vendinger.

Operaerne fortsætter med de god'e, gamle trækplastre. Der er genoptaget operaforestillinger som »Hoffmanns Eventyr«, »Mestersangerne i Nårnberg« og »Lucia di Lammermoor«. »Lucia« er ikke synderlig interessant i sig selv (specielt er 1. akt og 2. akts 1. scene en musikalsk ørkenvandring), men fremførelsen er overordentlig fin med Solange Delmas som et straalende midtpunkt. - Paa Champs Elysée-teatret har sangere fra Scala-operaen og Wiener-operaen givet udmærkede opførelser af »Bortførelsen fra Seraillet«, »Figaros Bryllup« og »Don Pasquale«.

Den moderne musik er stadig et stedbarn i Paris. Der har dog været lejlighed til at høre to store Honegger-værker: »Kong David« og »Jeanne au Boucher«. Casadesus har givet sin klaverkoncert den europæiske førsteopførelse. Koncerten er sikker i formen og har gode oplæg, er dertil elegant. Tonesprogets blege efterimpressionisme er imidlertid ikke synderlig personlig, ligesom virtuosens smidige haand ofte nok kvæler musiken.

I den nærmeste fremtid spilles en orkesterversion af Strawinskys nye ballet »Orfeus«. Ved to lejligheder har Nadia Boulanger sammen med Sulima Strawinsky (i en lukket kres samt i radioen) opført balletmusiken paa 2 klaverer. I sit nye værk fortsætter Strawinsky den flegmatiske akademisme, der kendetegner saa stor en del af hans produktion fra de senere aar. Men kvier man sig end ved at kalde musiken til »Orfeus« for levende; ufrisk er den ikke. Og som overalt hos den store mester opdager man den ene geniale detaille efter den anden. Som nu det cykliske motiv, der bygger 1. billede op! Eller modulationen over til 2. billede, hvor Strawinsky i løbet af faa takter bevæger sig fra en aaben a-tonalitet til en lukket b-tonalitet ved hjælp, af cis-des som drejecentrum. En nærmere omtale af »Orfeus« faar dog vente til efter orkesterkoncerten.

Poul Rovsing Olsen.

Danmark

Det kgl. Teater

Til Optagelse paa Operaskolen havde der ved Sæsonens Slutning indstillet sig 14 Damer og 11 Herrer. To blev antaget: Karen Weeke, Elev af Helga Weeke, og Lene Lund, Elev af Ingeborg Steffensen.

// Operasangerinderne Ruth Guldbæk og Lilian Weber-Hansen er rejst til Gardasøen, hvor de skal studere i to Maaneder hos Maria Labia.

Legater

Komponisten John Våin,5 Forsman. har modtaget Kontorchef Andersen og Hustrus Legat paa 4000 Kr.. Det er første z~.

Gang, Legatet er blevet uddelt.

// Komponisten, Magister Jørgen Jersild har af Dansk-Amerikansk Selskab faaet tildelt 3000 Kr. af Danmark- Amerika Fondet. Beløbet skal anvendes til en Studierejse til Amerika.

// Bestyrelsen for »Unge Tonekunstneres Fond« har for Aaret 1948 tildelt Operasangerinden Ruth Guldbæk, Violinisten Richardt Ha~sen og Pianisten Bengt Johnsson hver 200 Kr.

Hærkedage

// Kgl. Kammersangerinde Ingeborg Steffensen fyldte d. 4. Juni 60 Aar. Hun debuterede i 1909 og har fra 1919 været fast knyttet til Det kgl. Teater. Hun kan saaledes fejre sit 30aars Jubilæum næste Aar.

Forskelligt

Selskabet til Udgivelse af dansk Musik har iaar udgivet 6 nye danske Værker: Herm. D. Koppels Fest-Ouverture, Knudåge

Riisagers Koncertouverture »Primavera«, Finn Høffdings »Evolution«, Niels Viggo~, Bentzons Cellosonate, N. 0. Raasteds Sinfonia da chiesa og Sv. S. Schultz's Oratorium »Job«.

// I en Kronik i »Social-Demokraten« 17. Juni anstiller Frede Schandorf Petersen nogle Betragtninger i Anledning af Statens Overtagelse af Musikkonservatoriet. Han kommer til den Slutning, at den paatænkte Ordning ikke kan imødeses med større Glæde, eftersom Planerne ikke givernogensomhelst Garanti for, at Undervisningen i det nye Statskonservatorium vil. blive udvidet i det Omfang, som er saa haardt paakrævet.

// Kapelmester Thomas Jensen er engageret til at dirigere en Række Koncerter i Norge, Sveri 11~ e og Finland efter Tivolisæsonens Slutning. Programmet skal bl. a.

n

omfatte Symfonier af Carl Nielsen og Vagn Holmboe.

// Pianistinden ~libeke Warlev rejser først i Juli til England paa et tre Maaneders Studieophold hos Jan Smeterlin.

// Komponisten og Musikkritikeren Svend Westergaard var den eneste Repræsentant for den Københavnske Presse, som overværede Koncerterne ved I.S.C.M.s Musikfest i Amsterdam. I en Række Artikler i »Land o-,r Folk« har han resumeret sine Indtryk af de brogede Koncerter.

Provinsen

// Randers philharmoniske Selskab har udsendt sin Aarsberetning for 1947-48. Af den nydelige Tryksag fremgaar det, at Selskabet er vokset med 140 Medlemmer i det forløbne Aar. Svend Chr. Felumb, Launy Grøndahl og Lavard Friisholm har foruden Selskabets faste Dirigent Ejner Rasmussen ledet de i Sæsonen afholdte Koncerter, hvoraf 5 har været Skolekoncerter, én Fabrikskoncert, én saakaldt Forældrekoncert og én Kirkekoncert. Foruden de nævnte Dirigenter har W. Børner-Nielsen, Johannes Jensen og Kenneth Shoer gæstedirigeret. Af nyere Ting har været opført Værker af Riisager, Høffding, Tarp, Holmboe, Stravinsky, Prokofiev,Sjostakovitch, Lars-Erik Larsson og Wm. Schumann, den sidste med en Klaverkoncert i dansk Uropførelse. Fra Randers Byraad har Selskabet modtaget et Tilskud paa 35.000 Kr. og fra Den kulturelle Fond 2.000 Kr., - men man frygter, at Gennemførelsen af Landsdelsorkestersagen vil betyde et Dødsstød for Orkesteret.

// Dansk Musiker Forbunds og Danske Provinsmusikeres Pensionskasses aarlige Musikfest vil finde Sted i Aalborg d. 6.

Juli. Joh. Hye-Knudsen og Jens Schrøder skal dirigere det 85 Mand store Harmoniorkester.

// Prosektor Gregersen, der i mange Aar har været Formand for Aarhus Byorke

sters Forretningsudvalg, er udnævnt til Æresmedlem af Aarhus Orkesterforening.

// Arize Hammelboe vil fra 1. August tiltræde Stillingen som Dirigent for Odense By- o--. Teaterorkester.