Dansk musiklitterær bibliografi over aaret 1945

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 08 - side 191-191

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Sigurd Berg

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI FOR AARET 1945

This bibliography comprises all the literary works printed in Denmark concerning musical life and its personalia as well as corresponding works printed in other countries as far as they deal with Danish musical life ore are written by Danish authors.

In this list are included all special publications as well as articles in periodicals and papers for the year 1945, and furthermore references to music-historical sections in works not exclusively dealing with music. The bibliography has this year been paginated apart and may be separated from the periodical.

Indholdsoversigt:

BIBLIOGRAFI, TERMINOLOGI, MUSIKFØRERE III

TIDSSKRIFTER., AARBØGER III

ALMINDELIG MUSIKHISTORIE III

DANSK MUSIKHISTORIE IV

Folkelig Musik . Kirkelig Musik . Dramatisk

Musik . Sange . Instrumentalmusik . Korsang .

Dansemusik, Jazz . Musiklivet . Musikforeninger . Radio . Grammofon . Forlystelseslivet .

Faglig Organisation . Undervisning . Personalia . Provinsens Musikliv.

FREMMEDE LANDES MUSIKHISTORIE X

TEORI OG TEKNIK . ÆSTETIK o. I . XII

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI

FOR AARET 1945

I. Bibliografi, Terminologi, Musikførere

Sigurd Berg: Dansk musiklitterær Bibliografi for

Aaret 1942. / D. Musiktidss. S. 30-35, 49-52,

77-79. [il

Knud Jeppesen: Et Nodefund paa Konservatoriet.

/ Da. Musiktidss. S. 41-47, 67-70. [21

Erling Winkel: Dansk Musikudgivelse. En delvis

forsømt kulturel Opgave. / Jyllandsposten 21.

Juli. [31

- : Nodemanuskripter paa Statsbiblioteket i Aarhus. / Da. Musiktidss. S. 164-67, 182-85. [4]

Oversigt over engelske Musik-Fag-udtryk. / Musik

og Handel Nr. 6 S. 4. 151

Kai Flor: Symfonibogen. 1-11. 198+ 189 S. [61

Knud Hegermann-Lindenerone: Det kgl. Teaters

Operafører. Scenisk Gennemgang af 40 Operavæ-r-

ker med historiske og litterære Kommentarer. 260

S.+32 Tvl. Se hertil Gerhard Schepelern i Lev.

mus. S. 43-44 og Dr. gram. i Discophilen [1944-]

45 Nr. 12 S. 8-11. [7]

11. Tidsskrifter, Aarbøger

ACTA: MUSICOLOGICA. Dansk Red. Knud Jeppesen.

Vol. XVII 1945[-46]. 181

ARBEJDERSANGEREN. Red. L. Mouning. 8. Aarg. 191

DANMARKS SANGL.AERERFORENINGS

AARSSKRIFT. 2. Aarg. [10]

DANSK KIRKEMUSIKERTIDENDE. Red. F. Klæbel,

Th. M. Aagaard og V. Bitsch. 42. Aarg. [11]

DANSK KIRKESANGS AARSSKRIFT. Red. P. Hamburger og H. Vilstrup. 6. Aarg. 1945-46. [12]

DANSK MUSIKER-TIDENDE. Red. 0. Kruuse-An-

dersen. 35. Aarg. [131

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT. Red. Nils Schiørring.

20. Aarg. [14]

DISCOPHILEN. Red. Knud Kotzebue. 1. Aarg.

[1944-]45, 2. Aarg. 1945E-461. [151

GRAMMOFON-BRANCHEN. Red. Mogens Kaarøe;

fra Nr. 4 Gustav Brock. 7. Aarg. [IGI

LEVENDE MUSIK. Red. Gunnar Heerup. 4. Aarg.

1945 [-461. [17]

MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORGANIST- OG

KANTORSAMFUND AF 1905. Red. Peter Thomsen

og Emillus Bangert. 11. Aarg. 1181

MUSIK OG HANDEL. Red. M. 0. Richfelt. 16. Aarg. [191

MUSIK-AMATØREN. Red. H. C. Larsen. 4. Aarg. [20]

MUSIKENS JULE-ALBUM. Red. Herman G. Larsen.

48 S. Aarhus. [21]

NORDISK TIDSSKRIFT FOR TALE OG STEMME. Red. A. Tamm, A. Dahl, E. Jacobson-Lilius, H.

Rering Liisberg. 9. Aarg. [22]

ORD OG TONER. Red. K. Rostgaard-Frøhne. 10.

Aarg, [231

SANGERBLADET. Red. 0. Th. Christensen. 24.

Aarg. [241

SOLISTEN. Red. Vagn Hedemann. 25. Aarg. [25]

TRIBUNE. Udg. af Artum Musikforlag. Red. Børge

J. C. Møller. 1. Aarg. [261

111. Almindelig Musikhistorie

Stilretninger i den nyere Tids Musik. (Jørgen Jer-

sild: Fra Debussy til Milhaud. - Niels Viggo

Bentzon: Fra Schdnberg til Hindemith. - J£irgen

Balzer: Igor Stravinsky og Béla Bartók). Udg. af

Det unge Tonekunstnerselskab i Anledning af 25-

Aars' Jubilaet den 10. April 1945. [271

Erik Abrahamsen: Lynkompositioner. / Aalborg

Stiftstid. 19. Januar. [2 81

- : Musik og Landegrænser. [Om Musikken som

international Kunstart]. / Aarh. Stiftstid. 10.

April. [ 29 9 1

Børge Friis: Den klassiske og den romantiske Mu-

sik. / Aalb. Stiftstid. I. Maj. [301

Povl Hamburger: Kulturkrisen - musikalsk set.

64 S. Se hertil Finn Høffding i Da. Musiktidss.

S. 140-45. Beniærk. af Hamburger S. 167-69, af

Høffding S. 169-70. [311

Musikkens Fremtid. / Morgenbl. 7. Juli. [321

Fru Musica paa Skillevejen. / Morgenbl. 16.

Juli. [331

Germansk og Gallisk i Tidens Musik. / Mor-

genbl. 28. Aug. [341

Gunnar Heerup: Kulturen er udelelig. / Lev. nius.

S. 1-7. [351

J. N.: Musikkens Epoker. / Musikamatøren Nr. 4,

5, 6. [361

Knud Jensen: Om moderne Musik. / Roskilde Dag-

bl. 21. og 22. Juni. [371

Sven Møller Kristensen: Musikalske Stilproblemer. / Social-Demokr. 21. Jan. Bemærkn. af Knudåge Riisager 25. Jan., af Møller Kristensen I. Febr., af Finn Høffding 20. Febr., af Møller Kristensen, Hanna Lund og Karl Bjarnhof 22. Febr. [381

H. Trolle-Steenstrup: Det syvende Bud i Musiken.

[Om musikalsk Plagiat]. / Mandens BI., Marts,

S. 30-33. [391

Knud Jeppesen: »Choralis Gonstantinus« som litur-

gisk Dokument. / Festskrift til 0. M. Sandvik.

Oslo. Ogsaa i Særtryk. 31 S. Oslo. [401

Poul Hamburger: Operaens Problem. / Morgenbl.

2 0. 0 kt. [41]

Svend Kragh-Jacobsen: Ballettens Blomstring ude

og hjemme. 208 S.+14 Tvl. [42]

Erik Abrahamsen: Krig og Sang. / Aalb. Stiftstid.

27. Juni. [431

Th. Wellejus: De allierede synger. [Lidt om, hvad de synger - og om nogle berømte Sanges Historie]. / Viborg Stifts Folkebl. 15. Dec. [44]

Bengt i~ohnsson: Den moderne Klavermusik. / Lev.

mus. S. 7-13, 29-34. [45]

Børge Friis: Symfonisk Programmusik [paa Gram-

mofonpladerl. / Krist. Dagbl. 20. Febr. [46]

- : Ny Grammofonmusik. I-IL / Aalb. Stiftstid.

6. og 29. Sept. [47]

[Om Grammofonindspilninger af Musikens Hoved-

værker], se Nr. 15. [481

H. C. I-lansen: Kunstnerhonorarer i gamle Dage. /

D.,scophilen 1945[-46] Nr. 12. [49]

Georg Fjelrad: Hvad de sagde om hinanden. [Store Komponisters Domme over hinanden]. / Aarh. Stiftstid. 13. Jan. Ogsaa i Danmarks Sanglærerforenings Aarsskr. 1945 [19461 S. 9-18. [501 Se ogsaa Nr. 6.

IV. Dansk Husikhistorie

Folkelig Mus ik

Johs. Nørgaard: Den danske Folkevise. / Musik-

amatøren Ni-. 1. [511

Gamle Danse fra forskellige Egne. 24 S. Jelling.[52]

Svend Erik Tarp: Den folkelige Sangs Problemer.

/ Da. Musiktidss. S. 147-48. Bemærkn. af Otto

Mortensen S. 148--49, af Carl Willum Hansen

S. 170-71, af Sven Lunn S. 171-73, af Tarp S.

190-91, af J. L. Emborg S. 192-93, af Oluf Ring

S. 193. [53]

Se Nr. 332

Kirkelig Mus ik

C. F. Balslev: Et glemt Udrensningsfelt. [Om Ten-

densen til at erstatte danske Salinemelodier med

tyske.] / Sorø Amtstid. 24. Nov. Ogsaa i Vest-

kysten 28. Dec. [54]

Viggo Bitsch: Læreren og ]Kirkemusikken. / Da.

Kirkemus-Tid. S. 4-5. [551

- : Økonomi og Kirkemusik. / Da. Kirkemus-Tid.

S. 29-30. [561

Jørgen Drachinann: Aktion mod Kirkesangen. [De

kendte Salmemelodier contra de Laub'skel. /

Aalb. Stiftstid.-15. Febr. [571

Georg Fjelrad: En gammel Tradition genoplives. /

Aarh. Stiftstid. 22. Marts. [581

Jørgen Hundahl: Problemer omkring Kirkesangen.

/ Aalb. Amtstid. 24. Febr. [591

Kirkekoncertprogrammer (Kbhv. og Provinsen). /

Medl.bl. f. Da. Org. o. Kantorsamf. S. 16-20, 59

63, 97-100, 117-20. [60]

Jakob Lykke: Det grundtvigske Salmebogsforslag. /

Højskolebl. 5. 38-40. [61]

Peter Østergaard: Salmebogen som Andagtsbog. /

Kirken og Tiden S. 61-65. [62]

Se ogsaa Nr. 11, 12, 18.

D r a m a t i s k M u s i k

Dansk Teater-Aarbog for 1944-45. Ved Knud At-

lung. 46 S. [63]

Johannes Fønss: Med den kongelige Thespiskærre

gennem Danmark. 144 S. [64]

H. Norman Hansen: En Rædselsdag i dansk Teaterhistorie. [Operahusets Brand 1689]. / Aalb. Amtstid. 24. Jan. Ogsaa i Da. Politik Nr. 6. [651

Vilh. Saxtorph: Opera- og Balletanmeldelser. [Cavalleria rusticana - Det hemmelige Ægteskab - Lavlandet - Drot og Marsk - Maaneskinssonaten - Sylfiden - Fjernt fra Danmark - Liden Kirsten]. / Da. Politik Nr. 8, 9, 12, 15, 22, 24. [661

Robert Neiiendam: Theatermuseet ved Christians-

borg i Ord og Billeder. 4. forøgede Udgave. 104 S.

1944. [66 al

Se ogsaa Nr. 7, 42.

S a n g e

Sven Møller Kristensen: Danmarks Frihedssang. /

Salmons. Leks. Tidss. Sp. 257-258. [67]

I n s i r u m e n t a 1 ni u s i k

Richard Hove. Ny [dansk] Klavermusik. / Da. Mu

siktidss. S. 179-82. Bemærkn. af Bengt Johnsson

sst. 1946 S. 7-8. [681

Korsang

Viggo Bilsch: Folkekorene synger. / Da. Kirkemus.-

Tid. S. 30-32. [691

Sangforeninger i Kbh. og Provinsen, se Nr. 24.

STUDENTER-SANGFORENINGEN. Otto Mack-e-

prang: Studenter-Sangforeningen under Besættel-

sen. / Berl. Aft. 22. Maj. [701

- : Eugen Olsen: Vor Konge og Studenter-Sang-

foreningen. / Danmarks Samfundet Nr. 7, S. 25--

31. [71]

VALBY SANGFORENING AF 1860. Valby Borger-

forening (Valby Sangforening af 1860. 1860-1945.

18 S. [72]

Dansemusik . Jazz

Mogens Holmegaard Nielsen: Dansk Jazz-Album.

Indledn.: Johs. Nørgaard. 80 S. Aarh. [731

Mogens Holmegaard Nielsen [Udg.]: Hvad med

Jazz'en? Jazz-Enquete. 56 S. Aarhus. [74]'

Sven. Møller Krislensen: Dansk Jazz. / Social.' Deni.

94. April. [751

-Mus ik livet

Georg V. Bengtsson: Vi spiller os frem ... En For-

tælling om Nutidens Troubadourer. 140 S. Frede-

ri ci a. [76]

Werner Wolf Glaser: Svenskt och danskt musikliv.

/ Vår sång S. 120. [77]

Povl Hamburger: Koncertlivets Krise. Morgenbl.

5. Aug. [781

Alma Heiberg: Københavnsk Musikliv. Da. Kirke-

mus.-Tid. S. 16-17, 42-45. [79]

Henning Helger: [Forslag til] En Bygning for Det

kgl. Musikakadem! i København. Tildelt Akade-

miets mindre Guldmedaille 1945. / Arkitekten S.

17-25. [801

Hvordan bør Musiklivet reformeres? Forslag fra

Det kommunistiske Partis Ledelse. / Lev. mus.

S. 56-58. [811

Hvordan bør Musiklivet reformeres? Udg. af Dan-

marks kommunistiske Parti. Se hertil Otto

Kruuse-Andersen i Da. Musiker-Tid. S. 277-78;

C. 0. sst. S. 279; Frans Groth S. 310-11; Kai

Helmuth S. 311-12; Walther Lfitzhøft, I. Grøn-

ning, Wald. Wolsing og Kruuse-Andersen S. 312

-15. - Johan Bentzon i Da. Musiktidss. 1946 S.

8-9. [82]

Axel Kjerulf: Der mangler en Muse. [Om det gamle

Københavns Koncertliv og Koncertsale]. / Pol.

14. Jan. [83]

Knudåge Riisager: Kommer Koncerthuset? El Kø-

benhavn]. / Nat.tid. 6. Febr. Bemærkn. af Gu-

stav Albeck i Jyllandsposten 3. Marts, af Riis-

ager sst. 15. April, af Albeck 20. April. [84]

- : Præterea censeo - [Betragtninger efter Be-

frielsen]. / Da. Musiktidss. S. 103-04. Bemærkn.

af Jørgen Bentzon S. 127, af Bjørn Gamborg S.

127-28, af Carl Willum Hansen S. 129. [851

: Musikalsk Signalskrift. / Nat.tid,. 15. Aug. Be-

mærkn. af Richard Hove d. 10. Sept., af Nils

Sch-iørring d. 11. Sept. [861

: ~dsyn [Dansk Musikliv og Udlandet]. / Nat.-

tid. 23. Okt. [87]

Øystein Rykkja: Folkelig musikliv i København. /

Norsk Musikkliv Nr. 9/10 S. 12-13. [881

Jórn Utzon: [Forslag til] En Bygning for Det kgl.

Musikakadem! i København. Tildelt Akademlets

mindre Guldniedaille. / Arkitekten S. 26-31. [891

Waldemar W'olsing: Store Forventninger. [Om Mu-

siklivets Udsigter]. / Da. Musiktidss. S. 145-47.

[901

Mus ikforen inger

Sven Lunn: En ny Musikforening. / Da. Musikti,dss.

S. 71-72. [911

Kai Berg Madsen: Musik i Hjemmet. / Bygge og

Bo Hft. 2-3 S. 58-59. [91 al

EUPHROSYNE. Karl Bjarnhof. Musikforeningen »Euphrosyne« jubilerer. / Social-Dem. 7. Febr. [92]

- : Musikforeningen »Euphrosyne« 1875-1945. Ju-

bilæumsskrift. [93]

FRIT FORUM FOR ~IU$IK.'/ Da. Musiktidss. S.

115-16. [94]

GYMNAMUSA. Hvad er Gymnamusa? / Da. Musi-

ker-Tid. S. 264-67. [95]

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB. 25 Aars

Jubilæum. / Da. Musiktidss. S. 25, 54-56, 99-

102. [961

- : Richard Hove: Til Lykke, til Lykke gamle

Dreng! [I Anl. af 25aars Jubilæet]. / Da. Musik-

tidss. S. 57-63. [97]

: Knudåge Riisager: Femogtyve runde Aar. /

Nat.tid. 6. April - 1981

: Herbert Steintlial: Hjemsted for ung Musik i 25 Aar. [Interview med Flemming Weis]. /Pol. 4. April.

- : Adam Wiehe: [Interview med Flemming Weis

om Det unge Tonekunstnerselskab]. / Berl. Tid.

10. April. [1001

Se Nr. 14.

R a d i o

Ernst Cliristiaiisen: I~anipen om Radioen i de fein

Besættelsesaar. / Social-Dem. 6. Maj. [101]

Svend Engelhardt: Musikken i Danmarks Radio. /

Lev. mils. S. 1-1-18. [102]

Povl Hamburger: Radioen og Musikkulturen. I-II.

/ Morgenbl. 6. og 21. Sept. [103,'

Slig Mervild: Glimt fra det besatte Radiohus. /

Aalb. Stiftstid. 28. Maj. [104]

Tage Mortensen: Da Danmarks Radio blev tysk Propaganda-Apparat. / Aalb. Amtstid. 3. Maj.

[1051

Tage Nissen: Radioen før, under og efter / In-

formation 16. Juni. [1061

Radioen og den danske Musik. / Ord og Toner Nr.

3, 7-8, 10. [107]

V. E. Rasmussen: En Musiker ser paa mekanisk

Musikgengivelse. Referat af Foredrag af Jilrgen

Balzer. / Ingeniøren E S. 43-44. [1081

Knudåge Riisager: Radioen og Musiklivet. / Tidss.

f. Radio S. 29-35. [1091

- : Musik i Radioen. [Forskellen paa mekanisk

og direkte Musikgengivelse]. / Nat.tid. 2. Marts.

[110]

S. C.: Radioens Direktør om Ufrihedens Aar. / Berl.

Tid. 6. Maj. [1111

Hans Seherfig: Den befriede Radio. / Land og Folk

11. Juni. [112]

Helmer Sørensen: Den sidste Aften. [Om den frie

danske Radio]. / Social-Dem. 18. Maj. [113]

Flemming Weis: [Om den nye Radio-koncertsall. /

Da. Musiktidss. S. 135-36. [114]

Waldemar Wolsing: Radio-Orkestret gennem 20

Aar. / Da. Musiker-Tid. S. 273-75. Ogsaa i Da.

Musiktidss. S. 188-90. [1151

G r a ni m of o n

Knud Atlung: Statens Stemmearkiv. / Discophilen

[1944-145 Nr. 9. [1161

Børge Friis: Smukt dansk Initiativ i Grammofon-

plader. / Aalb. Stiftstid. 11. Jan. [117]

: De sidste Nyheder i danske Grammofonpla-

der. / Aalb. Stiftstid. 2. Juni-. [1181

: Nye danske Grammofonplader. / Krist. Dagbl.

7. Aug. [1191

G. Br.: [Nordisk Polyphon A/S 25aars Jubilæuml.

/ Grammofon-Branchen Nr. 4 S. 3. [120]

Knud Hegermann-Lindenerone: Diskografier IV:

Borghild Bryhn Langaard. / Da. Musiktidss. S. 11-14; V: Peter Cornelius S. 91--95, 113-15.

[1211 Erling 1Vinkel: Nye [danske] Grammofonplader. /

Da. Musiktidss. S. 175, 193-94. [122]

Se ogsaa Nr. 15, 16.

. Forlystelseslivet

Børge Hamann: Natklub-Erindringer. Livet i Kø-

benhavner-Klubben - set fra Musiktribunen. /

Mandens Bl. Nr. 1 S. 8-10. [123]

Eddie Salicalh: Frederiksbergske Forlystelser. 58 S.

[124]

Hans Hansen: Konkurrencen om Fremtidens Tivoli.

/ Arkitekten Ugehefte Nr. 16 S. 61-68. [1251

Hakon Stephensen: Det gamle Tivoli i en ny Som-

merdragt [Resultatet af Politikens Arkitekt-Kon-

kurrence om det ny Tivolil. / Pol. 4. Febr. [1261

- : Fremtidens Tivoli. / Pol. 11. Febr. [127]

I,' a g I i g 0 rg an i s a l i o n

DANMARKS SANGLÆRERFORENING. Danniarks

Sanglærerforening 1935-45. Aarsberetning for

1944. 54 S. Aarh. 1128]

- : Se Ni-. 10.

DANSK DISCOPHIL FORENING. Se Nr. 15.

DANSK GRAMMOFONHANDLER-FORBUND. Se Nr.

16.

SAMFUNDET »DANSK KIRKESANG«. Se Nr. 12.

DANSK KOMPONISTFORENING. Se Nr. 14.

DANSK MUSIKER FORBUND. Se Nr. 13.

DANSK MUSIKHANDLERFORENING. Se Nr. 19.

DANSK ORGANIST- OG KANTORFORENING.

DANSK KIRKEMUSIKER FORENING. Se Nr. 11. DANSK ORGANIST- OG KANTORSAMFUND AF

1905. Se Nr, 18.

DANSK PIANOFABRIKANT-FORENING [50 Aarl. /

Tidss. f. Industri S. 155. [129]

DANSK REVYFORFATTER- OG KOMPONISTFORBUND. Se Nr. 23.

DANSK SOLIST-FORBUND. Se Nr. 25.

DANSK TONEKUNSTNER FORENING. Se Nr. 14.

FORENINGEN AF SANGL-ERERE VED GYMNASIE-

SKOLERNE. / Medd. i Gymnasieskolen S. 304,

387-88. [1301

MUSIKPÆDAGOGISK. FORENING. Se Nr. 17.

31 u s i k u n d e r v i s n in g

Karl Bjarnhof: Sangundervisning eller fidusmager!'»

/ Lev. mus. S. 36-42. 11311

Gunnar Mogensen: Morsom Musikskole fra 1782 [Om Lorens Nic. Berg: Den første Prøve for Begyndere. . l. / Musikamatøren Nr. 4. [132]

DET KGL. DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM. Se Nr. 2.

UNIVERSITETET. Bjørn Hjelmborg og Finn Høffding: Besættelsen af det nye Professorat i Musikvidenskab. / Da. Kirkemus-Tid. S. 16. [1331

- : Peter Fyhns Mindelegat. / Da. Musiktidss. S.

154-56. [1341

Viggo Bitsch.- Orgelprøven paa Seminarierne. / Da.

Kirkemus-Tid. S. 18. [1351

Knut Brodin: Børnenes Musik. / Pol. 24. Dec. [136]

J. L. Emborg: Hvordan bør Musiklivet reformeres?

/ Lev. mus. S. 53-56. Bemærkn. af Axel Olesen

S. 86-87. [1371

31r. Graa: Skolekoncerternes Værdi og deres Fremtidschancer. / Da. Musiker-Tid. S. 70-71. [138]

Rudolf Grytter: Skole-Elever til Koncert. / Børn

April S. 8-9, 21-22. [1391

Se ogsaa Nr. 95.

Erik Abrahamsen: Folkelig Musikopdragelse.

Aarh. Stiftstid. 28. Dec. [140]

Werner l Volf Glaser: Folkemusikskolorna i Dan-

mark. / Vår sång S. 160-61. [141]

Rudolf Grytter: Om folkemusikalsk Arbejde. / Dan-

marks Sanglærerforenings Aarsskr. 1944 [19451

S. 34-40. [142]

Finn Høffding: Musiken. Skolen og Samfundet. /

Land og Folk 30. Aug. [143]

Solistkoncerterne for de arbejdsløse. / Solisten Nr.

1-2. [144]

Al u s i k i ii s t r u in e n t e r

Finn Viderø: Orglet i Landsbykirken. / Aarsskr. udg. af Selsk. f. kirkelig Kunst. S. 3-12. [146]

Sverre Forchhammer: [Om Emil Telmanyis Amati-

Violin]. / Berl. Tid. 29. Jan. [147]

S. A. Andersen: Guldhornene. 63 S.+Tvl. [148]

Gunnar Millhers: Guldhornsfundet 1639. / Aarb. f.

nord. Oldkynd. o. Hist. S. 167-86. [149]

Niels Friis: Vor Frue Kirkes Sangværk. / Hist.

Medd. om Kbh. 1944-46 S. 425-51. [1501

I n s t r u rn e n t b g g g e r e

HORNUNG & MØLLER. Woliner: Interview med Knud Møller. / Da. Arbejde S. 237-38. [150 al Se ogsaa. Nr. 129.

KROHN, TROELS [Hillerød].

Mr. graa: Orgelbygger! i Hillerød. / Menigheds-

raadenes Bl. S. 74-75. [1511

LORENTZ, JOHAN.

Niels Friis: Johan Lorentz, Chr. IVs Orgelbyg

ger. / Da. Musiktidss. S. 104-08. Ogsaa i Medlbl.

f. Da. Org. o. Kantorsamf. S. 83-91. [152]

SØRENSEN, MARNO.

J. W. i Da. Musiker-Tid. S. 51. [1531

P e i, s o n a I i a

Johs. Allen: »De tre fra Radioen« blev opfundet af

Skaarup. / B.T. 7. Febr. [154]

Mogens Brandt: Else Marie [Hansen] og Hans Kurt.

68 S. [1551

Torben Drechsel: Tre nye Stjerner. [Interview med

Erik Sjøberg, Arne Hammelboe og Wandy Two-

rek.] / Berl. Tid. 25. Marts. [1561

Chr. Houmark: [Interview med I. Blicher-Hansen

om »De tre fra Radioen«]. / Berl. Aft. 10. Febr.

[1571

AABYE, LILIANA.

Adam Wiehe: [Interview]. / Berl. Aft. 26. Marts

[158]

AAGAARD,FERD.TH.M.

Gi-. i Da. Kirkemus-Tid. S. 41. [1591

AAGAARD,THORVALD.

Fr. Joh. Ring i Danmarks Sanglærerforenings

Aarsskr. 1944 [19451 S. 22-33. [1601

ALLERT.

L. Larsen Eske: En falstersk Musikerslægt. /

Loll-Falst. hist. Samf.s Aarb. 1943-45 S. 260-

64. [1611

ANDERSEN, HAKON.

Karl Clausen i Da. Musiktidss. S. 173-74. [1621

ANDERSEN, MAGNUS.

Til Medlemmerne af »Dansk Solist-Forbund«.

Solisten Nr. 9-10. [163]

BAY,RUDOLPH.

Se Nr. 147.

BENTZON,JØRGEN.

Bjørn Hjelmborg: Jørgen Bentzons Opera »Sa

turnalia«. / Da. Musiktidss. S. 6-11. [164]

BENTZON, NIELS VIGGO.

Jfirgen. Balzer: Monumentalt Klaverværk. EN. V.

Bentzons Passacaglia Op. 311. / Ekstrabl. 23. Maj.

[1651

- : Richard Hove: Passacaglia, op. 31./Da. Musik

t*dss. S. 181. Bemærkn. af Bengt Johnsson sst.

1946 S. 7-8. [166]

BERNTSEN, ANTON.

Jens Rolighed: Hos Digteren Anton Berntsen.

Fyns Venstreblad 13. Jan. [167]

- : Minder fra min Barndom. / Vejle Amts Folke

bl. 3., 12., 15., 22. Maj; 7. 15., 25. Juni; 9., 11.,

94., 27. Juli; 2., 10., 25. Aug.; 22. Okt.; 19. Nov.;

4. Dec.; 27. Dec. [1681

BIDSTED, ERIK.

Svend Kragh-Jacobsen: [Interview]. Berl. Tid. 4.

Jan. [1691

BLICHER-HANSEN, I.

Se Nr. 154, 157.

BORGSTRØM, ERNST.

Orla Johansen: Med Gellin og Borgstrøm Europa

rundt [Interview med Ernst Borgstrøm]. / Fyns

Tid. Till. 8. April. [170]

BRAESCH, ROBERT.

/ Da. Musiker-Tid. S. 113. [171]

BRANDSTRUP, LUDVIG.

Herbert Steinthal: [Interview]. / 18. Marts. [172]

BREDAL, I. F.

Se -N'r. 2.

BUSCHARDT, KAI.

/ Da. Musiker-Tid. S. 130. [1731

BUXTEHUDE, DIDERIK.

Niels Friis: Diderik Buxteliude. Den store Dan

sker. En Biografi. 82 S. [174]

- : Henrik Haarløv i Sorø Amtstid. 7. Nov. Og

saa i Da. Politik Nr. 46. [175]

CARLANDER, CARL.

Keep-Smiling: Den gamle Musiker og Operasan

ger bliver 75 Aar. / Da. Musiker-Tid. S. 98-99.

[176.1

CHRISTIAN X.

Se Nr. 71.

CHRISTIANSEN, ERIC.

/ Ord og Toner Nr. 5. [177]

CHRISTOPHERSEN, GERDA.

Jeg gav aldrig op. [Erindringer]. 176 S. 1781

- : Henry Hellsen: Lykønskning til Gerda Chri-

stophersen. / Berl. Aft. 28. Febr. [179]

- : Vagn Poulsen: Et Liv i Arbejde. / Horsens

Folkebl. 27. Febr. [1801

CHRISTOPHERSEN, H. E.

Gerda Christophersen: Min Far. / Berl. Tid. Till.

25. Febr. [1811

CORNELIUS, PETER.

Knud Hegermann-Lindencrone: Diskografier V.

Da. Musiktidss. S. 91-95, 113-15. [182]

DENEKE, ERIK.

/ Ord og Toner Nr. 6. [183]

DIETZMANN, RUDOLPH.

Chr. Houniark: En lykkelig Familie. [Interview

med Rudolph Dietzmann]. / Berl. Aft. 23. Marts. [184]

DUPUY,EDOUARD.

Teatern, Sth. Nr. 8 S. 10-11. [1851

Iris Dhejne: Prinsessan och sångaren. / Syd-

svenska Dagbladet Snållposten 23. Dec. [1861

ELSE MARIE.

Flemming Geill: Danmarks Operettepar. / Grani

mofon-Branchen Nr. 2 S. 7-8. [187]

- : Se Nr. 155.

FRIISHOLM, LAVARD.

Karl Bjarnhof: [Interview bl. a. om Stravinskys

Salniesymfonil. / Social-Dem. 20. Febr. [18,Sj

FRóHLICH, FR.

Se Nr. 2.

FYHN, PETER WESSEL.

Søren Sørensen i Da. Musiktidss. S. 87-88. Se

ogsaa. S. 154-56 og Lev. mus. S. 34-36. [189]

GADE, LILI.

Vagn Hedeniann i Solisten 1945 Nr. 3-4. [190]

GANDRUP, RICHARDT.

Emanuel Sejr: Richardt Gandrup i Foredrag, De

bat og Musik. / Aarli. Stiftstid. 21. Jan. [1911

GEBAUER, J. C.

Th. Wellejus: Naar Mænd jeg kasted min Hand

ske. / Viborg Stifts Folkebl. 23. April [192]

GELLIN, HERMANN.

Se Borgslrøm, Ernst.

GJØRUP, AAGE.

/ Da. Musiker-Tid. S. 199. [1931

GLAHN, HENRIK.

Magisterkonferens. / Da. Musiktidss. S. 156. [194]

GROSMANN, HEINRICH ERNST.

Se Nr. 4.

GRØNBORG, PEDER PEDERSEN.

[Komponist og Landsbyspillemandl./ Jens Thise:

Ungdonisaar Aalb. S. 227-30. [1951

HAMBURGER,POVL.

Martin Nielsen: Mennesker, jeg mødte paa min

Vej. Odense S. 297-99. [1961

HAMMELBOE, ARNE.

Herbert Steinthal: [Interview]. / Pol. 26. Febr.

[197]

- : Se Nr. 156.

HANSEN, ELSE MARIE.

Se Else Marie.

HANSEN, ERIK.

K. Rostgaard-Frøhne: 60 Aar. / Ord og Toner Nr.

12. [1981

HANSEN, ERNST.

N. N. i Da. Musiker-Tid. S. 99-100. [199]

HARTMANN, J. P. E.

- : Henrik Juul Hansen: Peter Heise. / Grammo

fon-Branchen Nr. 3 S. 6-8. [204]

HEDEMANN,VAGN.

Louis Halb,-rstadt i Solisten Nr. 9-10. [201]

HEILMANN, ELLEN.

Georg Fjeldrad i Lev. mus. S. 46-47. [202]

HEISE, PETER.

Erik Abrahamsen: Jylland i Sang. [Om Heises

Melodier til »Jylland mellem tvende Have« og

»Gold er den Jord«]. / Aalb. Stiftstid. 3. Marts. [203]

Henrik Juul Hansen: Peter Heise. / Grammofon

Branchen Nr. 3 S. 6-8. [204]

HENRIKSEN, ELVI.

Sven Lunn i Salmons. Leks. Tidss. Sp. 113. [2051

HINGST, CARL.

/ Da. Musiker-Tid. S. 233-34. [2061

HOFFMARK, HERMAN.

/ Ord og Toner Nr. 7-8. [2071

HOYER, BJARNE.

/ Ord og Toner Nr. 7-8. [2081

IJØEBERG, GEORG.

Chr. Houmark: [Interview]. / Berl. Aft. 5. Marts. [2091

INGEMANN, B. S.

Erik Abrahamsen: En musikalsk Barndom.

Aarh. Stiftstid. 9. Juli. [210]

JENSEN, F. E.

Se Nr. 111.

JENSEN, HARRY.

/ Ord og Toner Nr. 9. [211]

JENSEN, J. SØRENSEN.

Se Nr. 332.

JERSILD, JØRGEN.

Richard Hove: Trois Piéces au Concert. / Da.

Musiktidss. S. 181-82. [212]

JESSEN, ANNIE.

Frode Carlsen: [Interview]. / Fyns Venstrebl. 27.

April. [213]

- : Bent Rasmussen: [Interview]. / Fyns Tid. Till.

29. April. [214]

JØRGENSEN, KJELD.

/ Ord og Toner Nr. 11. [2151

KOLBE,GRETHE.

awi: [Interview]. / Berl. Aft. 8. Febr. [2161

- : Knud Poulsen: [Interview]. / Nat.tid. 16. Fe-

bruar. [217]

- : Johannes Jacobsen: [Interview]. / Pol. 19.

Febr. [2181

KROGH,TORBEN.

Karl Bjarnhof: [Interview]. / Social-Dem. 15.

April. [219]

: Kjeld Elfelt:[Interview]. / Berl. Aft. 19.

April. [220]

: Haagen Falkenfleth: [Interview]. / Nat.tid. 19.

April. [2211

: Poul Linneballe i Berl. Tid. 21. April. [2221

KUHLAU, FR.

V. Lauritz-en: Elverhøj. / Discophilen 1945[46]

N r. 2. 22 31

- : Se Nr. 359.

KURT, HANS.

Flemming Geill: Danmarks Operettepar. / Gram-

mofon-Branchen Nr. 2 S. 7-8. [224]

- : Se Nr. 155.

LANDER,HARALD.

Ole Vinding: [Interview]. / Ekstrabl. 10. Febr.

[2251

LANDER,MARGOT.

Scout: [Interview]. / Ekstrabl. 19. Marts. [226]

LANGE-MVLLER, P. E.

Henrik Juul Hansen: P. E. Lange-Milller: Der

var engang - / Grammofon-Branchen Nr. 2 S.

1-3. [227]

LARSEN, JENS PETER.

J. S.: [Interview]. / Pol. 27. April. [228]

- : Adam 1Viehe: [Interview]. Berl. Aft. 27. Marts.

[229]

LOCHER, NIELS.

Mogens Holmegaard Nielsen: Interview. / Musik-

amatøren Nr. 1. [230]

LORENTZ, JOHAN.

Se Nr. 15*2.

LORENTZ, JOHAN HENRIR.

Se Nr. 4.

LOUENS, EMMA.

Gunnar Foss i Lev. mus. 5. 45. [231]

LUMBYE, H. G.

Aug. Felsing: »Champagnegaloppen« fylder 100

Aar. / Nat.tid. 19. Aug. [232]

- : / Sydsvenska dagbladet Snållposten 4. Nov.

[2331

MAIER, MAX.

/'Da. Musiker-Tid. S. 130. [234]

- : / Arbejdersangeren Juni. [2351

MALLING, JØRGEN.

Frederik Nygaard: Genspejling. [Om Jenny Mal-

lings Bog »Ad Livets og Kunstens Vej -« (Om

Jørgen Malling)]. / Berl. Aft. 17. Marts. [236]

MELCHIOR, LAURITZ.

Carsten Nielsen: [Interview]. / Berl. Tid. 17.

Sept. [237]

DE MEZA, CHR. JUL.

Sigurd Berg: Den musikalske General. / Da. Mn-

siktidss. S. 1-6. [2381

MORTENSEN, OTTO.

Niels Viggo Bentzon: Otto Mortensen: Kvintet for

Fløjte, Obo, Klarinet, Horn og Fagot. / Da. Mu-

siktidss. S. 150-53. [239]

MØLLER, IDA.

Carl Johan Buchwald i Discophilen [1944-]45

Nr. 8. [240]

NAUMANN, J. G.

Richard Englånder: Instrumentalmusik i Dresden

under wienerklassisk tid. 1. Johann Gottlieb Nau-

manns instrumentalmusik. / Svensk tidskr. f.

musikforskn. S. 76-94. [241]

NEUMANN, ASTRID og GERDA.

Kamma Svensson: [Interview med Astrid og Ger-

da Neumann]. / Nat.tid. 6. Marts. - [242]

NIELSEN, CARL.

Anne Marie Telmanyi: Min Far. / Berl. Tid. Till.

28. Jan. [2431

: Henrik Juul Hansen: Carl Nielsen ved Skrive

bordet. / Berl. Aft. 31. Marts. [244]

: Steen Albrectsen: Et sdste Besøg i Carl Niel

sens Stuer. / Nat.tid. 15. April. [2451

: Jilrgen Balzer: Carl Nielsen og Vi. / Ekstrabl.

25. April. [2461

Niels Friis: Vor store Komponist Carl Nielsen. Aalb. Stiftstid. 6. Juni. Ogsaa i Viborg Stifts

tid. 7. Juni. [247]

: Jilrgen Balzer i Grammofon-Branchen Nr. 3

S. 2-3. [248]

- : Dag Winding Sørensen i Festskrift til 0. m.

Sandvik. Oslo. [249]

NIELSEN, N. M.

h. c. j. i Da. Musiker-Tid. S. 284. [2501

NIEMEYER, JOHAN CHRISTOPH.

Se Nr. 4.

NUTZHORN,H.

Martin Nielsen: Mennesker, jeg mødte paa min

Vej. Odense. S. 68-69. [251]

OLSSON, KJELL.

Sven Lunn i Salmons. Leks. Tidss. Sp. 70. [252]

PETERSEN, KIRSTEN THRANE.

M. H. N. Interview. / Musikamatøren Nr. 2. [2531

PETTERSON-NORRIE, ANNA.

Kårlek måste vi ha ... 189 S. Sth. [254]

PRICE'RNE.

Ellen Price: Pricernes Historie. / Berl. Tid. Till.

4. Marts. [255]

PRICE, ELLEN.

Svend Kragh-Jacobsen: [Interview]. / Berl. Tid.

28. Jan. [256]

- : Andreas Vinding: [Interview]. / Pol. 28. Jan. [ 2,5 7 1

PRICE, JAMES.

Torben Krogh: En Bellman-Hyldest til James

Price. / Nat.tid. 25. April. [258]

RASMUSSEN, THØGER.

V. B.: 6 Sange for Smaabørn. / Da. Kirkemus

Tid. S. 45. [259]

REUMERT, ATHALIE.

Ole Vinding: Debut i 187,5 [Interview]. / Ekstra

bl. 16. Febr. [260]

RIIS, AMDI.

/ Ord og Toner Nr. 9. [261]

RIIS, KRISTIAN.

Karl Bjarnhof: [Interview]. / Social-Dem. 21.

Jan. [262]

RIISAGER, KNUDAGE.

Carl 1Villum Hansen: Kultur og Frihedssang. /

Da. Musiktidss. S. 129. Bemærkn. af Otto Mor

tensen S. 148--49, af Sven Lunn S. 171-73. Se

ogsaa Nr. 53. [2631

- : Papageno: »Ånd er makt« [Interview]. / Norsk

Musikliv Nr. 9-10 S. 5-10. [264]

RING, OLUF.

Ib Paulsen: [Interview]./Fyiis Tid. 9. Sept. [265]

ROSVÆNGE, HELGE.

Skratta, Pajazzo. 332 S. Sth. [266]

RÆHS, MARTINUS (og Søn).

Niels Friis: To Aarhus-Musikanter. / Aalb. Stifts

tid. 18. Okt. [267]

SADOLIN, MARGRETHE KRABBE.

Vagn Hedemann i Solisten Nr. 7-8. [268]

SCHALL,CLAUS.

Se Nr. 2.

SCHIØTZ, AKSEL.

Chabir i Discophilen 1945 E-46] Nr. 1. [2691

- : Jørgen Drachmann: [Interview]./Aalb. Stifts

tid. 23. Febr. [2701

SCHLt TER, MAX.

Kai Flor i Berl. Aft. 5. April [2711

Axel Kjerulf i Pol. 6. April. [2721

Gudrun Jespersen i Da. Musiktidss. S. 96-97.

[273]

- : Wandy Tworek i Lev. mus. S. 45-46. [2741

SCHREIBER, HANS.

Ove Thuelund: [Interview]. / Morgenbl. 2. Juli.

[2751

SCHRØDER, JENS.

Holger Christensen: [Interview]. / Jyllandspo

sten 27. April. [276]

SCHRØDER, WALTHER.

Kay Rostgaard-Frøhne i Ord og Toner Nr. 3. [2771

- : / Da. Musiker-Tid. S. gl. [2781

SEEMANN,HENRY.

A. P. Nørlund i Hunden S. 52. .[2791

SJØBERG, ERIK.

Ask: Bliver Nexø-Skomageren Danmarks nye He

rold. / Da. Politik Nr. 2. [2801

Ralf Buch: [Interview]. / B.T. 14. Marts. [2811 Se Nr. 156.

.SVENSTRUP, LE0.

/ Ord og Toner Nr. 10. [2821

SYNNESTVEDT, VIGGO.

Herbert Steinthal: [Interview]./Pol. 28. April. [283]

SØBY, OLAF.

Herbert Steinthal: [Interview]./Pol. 3. Maj. [284]'

SØRENSEN,SØREN.

Magisterkonferens. / Da. Musiktidss. S. 156. [2851

TARP, SVEND ERIK.

Richard Hove: Ett danskt Te Deuni. / Musik

vårlden Nr. 7 S. 7-9. [2861

- : Richard Hove: Trois danses pour piano, op.

41. / Da. Musiktidss. S. 181. [2871

TELLING, HUGO.

/ Ord og Toner Nr. 12. [2881

TELMANYI, EMIL.

Sverre Forchhammer: Mesterens Violin. [Om Emil

Telmanyis Amati-Violinj. / Berl. Tid. 29. Jan.

[2891

THIELEMANN, PER.

/Ord og Toner Nr. 10. [290]

THODE,HERTHA.

Mindernes Rigdom. 196 S.+4 Tvl. [2911

THYBO, LEIF.

Niels Viggo Benlzon: Leif Thybo.- Concerto for

Kammerorkester./Da. Musiktidss. S. 36-38. [292]

TRAULSEN, PALMER.

/ Musikamatøren Nr. 5. [2931

TWOREK, WANDY.

Johannes Allen: [Interview]. / B.T. 24. Jan. [294]

- : Chr. Houmark: [Interview]. / Berl. Aft. 16.

Febr. [2951

- : Victor Gandrup: En ny Peder Møller. / Da.

Musiker-Tid. S. 110-11. [2961

M. H. N. i Musikamatøren Nr. 8. [297]

Se Nr. 156.

ULRIK, SVEN.

Pseud. for Harry Jensen.

VAD-THOMSEN, KNUD.

/ Ord og Toner Nr. 11. [2981

WEEL, LIVA.

Ole Vinding: [Interview]. / Ekstrabl. 3. Marts. [2991

WEIS, FLEMMING.

Niels Viggo Bentzon: Flemming Weis: »Diverte-

rende Musik« for Fløjte, Violin, Viola og Violon-

cel (1943). / Da. Musiktidss. S. 83-84. [3001

- : Se Nr. 99, 100.

VENDELHAVEN, HARRIET.

Axel Kjerulf i Pol. 23. Jan. [301]

WEYSE, C. E. F.

J. B.: G. E. F. Weyse, en dansk Klassiker./Gram-

mofon-Branchen Nr. 1 S. 7-8. [3021

- : Mogens Brandt: Hvorledes et Musikgeni blev

opdaget. / Holstebro Avis I. Sept. [303]

WIEHE-BERÉNY, CHARLOTTE.

Chr. Houmark: [Interview]. / Berl. Aft. 28. Aug.

[304]

WINDING, AUGUST.

Se Nr. 2.

WINKEL, ERLING.

Axel Holm: [Interview]. / Aarh. Stiftstid. 15.

Juli. [305]

VOLKERSEN, N. H.

Hjalmar Davidsen: Den uforlignelige Pjerrot.

Pol. Till. 4. Marts. [3061

P r o v i n s e n s 211 u s i k I i v Jørgen Drachmann: Pro-vinsens Musikliv. / Aalb.

Stiftstid. 21. Marts. [307]

Richard Sennels: Musikken og den lille By. / Jyl-

landsposten 28. Marts. [308]

Kai Helmuth: Et Byorkesters Berettigelse og Virke-

felt. / Da. Musiker-Tid. S. 133-35. [309]

Sangforeninger i Provinsen, se Nr. 24.

AALBORG

Jørgen Drachmann: Koncertlivet. / Da. Musik-

tidss. S. 18-19, 115, 194-95. [3101

- : Helge Kaarsberg: Kilden - Aalborgs Smil. /

Aalb. Stiftstid. Till. 4. Marts. [3111

- : F. C. Lund: Konkurrencen om en ny Aalborg-,

hal. / Arkitekten S. 101-120. [312]

AARHUS

Aarhus By-Orkester. Jydsk symfonisk Orkester.

1935-45. 67 S. Aarh. [3131

Georg Albeck: Folkeparken. Aarh. Stiftstid.

10. Dec. [3141

: Georg Fjelrad: Musiklivet. Da. Musiktidss.

S. 84-85. [31 51

- : Se Nr. 4 og 267.

ALS [i Himmerland]

Jørgen Drachmann: En hel Egn vugger i Takt -

[Om Byorkestret i Als i Himmerland]'. / Aalb.

Stiftstid. 9. Marts. [3161

HERNINGSHOLM

H. P. Hansen.: Hovvisen fra Herningsholm. / Hard

syssels Aarb. S. 5-12. [3171

HJØRRING

R. Herskild: I Morgen lyder Hjørrings Klokke-

spil for første Gang officielt. [Om Klokkespillets

Indretning]. / Vendsyss. Tid. 19. Maj [3181

HOLBÆK

Nye Symfoniorkesterplaner .1 Provinsen./Da. Mu-

siker-Tid. S. 61-62. [3191

HORNE

Horne Sang- og Musikforening fylder 100 Aar.

Sangerbl. Nr. 6, 7. [3201

IGLSØ

N. I. Nielsen: Iglsø Rapels Klokke. / Morsø Ven-

strebl. 30. Okt. [321]

KERTEMINDE

50 Aars Jubilæum i Kerteminde Sangforening.

Sangerbladet Nr. 1. [322]

NYKØBING F.

Harald. Brøndlund: Koncertlivet 1943-44. / Da.

Musiktidss. S. 19-20. [3231

ODENSE

Martin Andersen: Orkesterplanerne i Odense.

Da. Musiker-Tid. S. 206-08. Bemærkn. af K.-A.

S. 208-11. [324]

- : Olaf Wentrup: Lidt Odensiana. [Forlystelses-

liv i det gamle Odense]. / Fyns Stiftstid. 25. Nov.

[3251

RANDERS

Misse Worm Jørgensen: Musiklivet. / Da. Musik-

tidss. S. 85. [3261

SVANEKE

Wi Wam Jensen: Til Russerdans paa Svaneke

Torv. / Holbæk Amts Avis 8. Juni. [327]

SVENDBORG

Svendborg Sangforening fylder 90. / Sangerbl.

Nr. 9, 10. [3281

VALBY

Se Nr. 72.

VEJLE

Nye Symfoniorkesterplaner i Provinsen. / Da.

Musiker-Tid. S. 60-61. ' [329]

- : Vejle Koncertforening. Da. Musiker-Tid.

S. 282. [330]

FYN

Niels Friis: De fynske Stads-Musikanter. / Fyns

Stiftstid. 27. Okt. [331]

- : Knud Hylleberg: Fyn er den Landsdel, hvor

Interessen for Folkedansen er mest levende. [In-

terview med Oversergent J. Sørensen Jensen om

Folkedansen i Danmark]. / Fyns Venstrebl. 19.

Okt. [3321

JYLLAND

Erik Abrahamsen: Hvorfor har Jylland ingen

stor Komponist? / Aalb. Stiftstid. 9. April. [333]

FÆRØERNE

H. Grilner-Nielsen: De færøske Kvadmelodiers

Tonalitet i Middelalderen. Belyst gennem Nutids-

overleveringen. Under Medvirkning af Erik Peter-

sen. 80 S.+7 Tvl. [334]

S k a n d i n a v i e n

Nordisk Musikermøde i Stockholm. / Da. Musiker-

Tid. S. 231, 245-49. [3351

VI. Fremmede Landes Musikhistorie

AFRIKA

Jens Yde: Etnografisk Samlings Taletrommer.

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark S. 18-24. [3361

AMERIKA

Børge Friis: Amerikanske Swingplader dukker op

igen. / Aalb. Stiftstid. 13. Juni. [337]

ENGLAND

International Konkurrence om et nyt Crystal Pa-

lace, i London. / Arkitekten Ugehefte Nr. 45 S.

189-90. [3381

ITALIEN ing Scala-Operaen. / Pol- 7.

Chr. Elling: Omkr

Jan. [3391

- : Arne Hjorth: Berømte Violinbyggere. / Da.

Musiker-Tid. S. 2-3 (Gasparo da Salb), S. 20

(Gio. Paolo Maggin!), S. 38-40 (Cremona. Amati-

Dynastiet), S. 50-51 (Antonio & Hieronymus

Amati. Nicola Amat!), S. 59-60 (Nicola. Amati's

berømte Elever), S. 87-90 (Antonio Stradivar!),

S. 112-13 (Guarnerius Dynastiet), S. 122-24

(Giuseppe Guarneri). [340]

: Martha Pedersen: Mestrene i Cremona. / Aarh.

Stiftstid. 15. Jan. [341]

: Se Nr., 147.

KANADA

Hanna Lund: Musikundervisning i Kanada. / Da.

Musiktidss. S. 159-61. [342]

NORGE

Pauline Hall: Norsk Musikliv under Okkupasjo-

nen. / Da. Musiktidss. S. 119-21. [3431

: Ernst Fr. Hansen: Norske Musikere holdt Kon-

cert under Jorden. [Interview med Pianistinden

Bergljot Havnevirk om norsk Musikliv under

Krigen]. / Krist. Dagbl. 26. Nov. [344]

- : K.-A.: Norsk Musikerforbunds Kongres. / Da.

Musiker-Tid. S. 278-79. [345]

: Tora Raknes: [Teater- og] Musiklivet i Norge

under Okkupationen. / Land og Folk 16. Nov.

[346]

- : Knudåge Riisager: Den norske Musikuge.

[Oslo 30. Sept.-6. Okt.]. / Da. Musiktidss. S.

161-63. [347]

RUSLAND

Irene Osiander: Kaukasiske Melodier. Georgisk

Folkesang, georgisk Dans. / Da. Musiktidss. S.

109-10. [348]

SVERIGE

Bengt Håger: Konkurrencen om moderne Ballet i

Stockholm. / Pol. Till. 24. Juni. [3491

: Et militærmusikalsk Eksperinient i Sverige. /

Da. Musiker-Tid. S. 295-96. [3501

Nordisk Musikermøde i Stockholm. / Da. Mu-

siker-Tid. S. 231, 245-49. [351.1

: Hugo Seligmann.- Nogle Indtryk fra en frem-

med Musikby. [Musiken i Gijteborg]. / Pol. 2.

Okt. [352]

TYSKLAND

Karl Clausen: Ideologi og Praksis i det tredie Riges Musikliv. / Da. Musiktidss. S. 121-25, 136--40. Bemærkn. af Knudåge Riisager S. 173. [353]

P e r s o n a I i a

BACH, JOH. SEB.

Povl Hamburger: Joh. Seb. Bach og vor Tid. /

Da. Musiktidss. S. 88-91. Bemærkn. af Carl Wil-

lum Hansen S. 112-13, af Erik Abrahamsen S.

125-26, af Carl Chr. Maegaard S. 126-27, af

C. Willum Hansen S. 150, af Hamburger S. 150.

[354]

- : Liselotte Selbiger: Bach på klaver. / Musik

vårlden Nr. 5 S. 2-8. [355]

BARTóK, BÉLA.

Niels Viggo Benizon i Aarh. Stiftstid. 11. Okt. [356]

- : Niels Viggo Bentzon i Da. Musiktidss. S. 185

87. [357]

-: Se Nr. 27.

BEECHAM, THOMAS. -

/ Discophilen [1944-] 45 Nr. 8. 3,5 8

BEETHOVEN, LUDWIG VAN.

Johs. Nørgaard: Et Besøl, hos Beethoven [Kuh

lau's Besøg]. / Musikamatøren Nr. 3. [359

: le panache: »Maaneskinssonaten« blev ikke

inspireret af Maaneskin. / Da. Pol. Nr. 22. [3601

: Beethoven i sit Hjem. Da. Musiker-Tid. S

321-22. 3 61

BEI,LMAN, C. M.

Torben Krogh: Bellman som musikalsk Digter

(Studler fra Sprog- og Oldtidsforskn. Nr. 196)

144 S. [362]

: Ragnhild Rørdam Clausen: Bellman, hans Liv

og Digtning. / Fyns Tid. 4. Febr. [363]

: Chr. Elling: Bellman'ske Interiører. / Pol. 15.

Febr. [364]

: Chr. Elling: Glimt af Bellmans Stockholm. /

Ord och Bild S. 107-112. [3651

Ulver Forchhanimer: En Song i rosenrødt.

Aalb. Amtstid. 17. Febr. [366]

- : / Da. Politik Nr. 5. [367]

BJóRLING, JUSSI.

John Frænkel i Mandens Bl. Nr. 3 S. 26-27. [3681

BRYHN, BORGH1I,D.

Se Langaard, Borghild.

BULL, OLE.

Da Frantz Liszt og Ole Bull skulde spille sam

men. / Da. Musiker-Tid. S. 322-23. [3691

CAVALLI, FRANCESCO.

Bjørn Hjelmborg: Une Partition de Cavalli. Acta

musicologica. S. 39-54. Ogsaa i Særtryk. [370]

CROSBY, BING.

M. H. N. i Musikamatøren Nr. 7. [371]

DEBUSSY, CLAUDE.

J. N.: [Om L'apres midi d'un faunej. / Musik

aniatøren Nr. 7. [372]

: S e N r. 2) 7.

FOSTER,STEPHEN.

Mac. i Musikamatøren Nr. 6. [373j

GERHARD,KARL.

Ejnar Black: Et Besøg hos Karl Gerhard i Salt

sj,5baden. / Berl. Aft. 4. Juni. [374]

HAUER, JOSEF MÅTTHIAS.

Se Nr. 27.

HAVNEVIK, BERGLIOT.

Se Nr. 344.

HAYDN, JOSEPH.

J. N.: Den store Komponists Gavtyvestreger.

Musikamatøren Nr. 5. [375]

- : Se Nr. 2.

HINDEMITH, PAUL.

Se Nr. 27.

KERN,JEROME.

Miisic bog i Nat.tid. Till. 18. Nov. [376]

LANGAARD, BORGHILD.

Knud Hegermann-Lindencrone: Diskografier IV.

/ Da. Musiktidss. S. 11-14. [377]

LASSON, BOKKEN

Karl Bjarnhof: [Interview] Social-Dem. 17.

Nov. [3781

LÉHAR, FRANZ.

Helge Jensen: Enkevals - Enkefeber - Enke

tragedie. / Aarh. Stiftstid. Till. 18. Febr. [379]

LISZT, FRANZ.

Da Franz Liszt og Ole Bull skulde spille sam

men. / Da. Musiker-Tid. S. 322-23. [380]

MAC CORMACK, JOHN.

Carl Johan Buchwald i Discophilen 1945[-46j

Nr. 3. [381]

- : Hans Meyer Petersen i Da. Musiktidss. S. 174. [382]

MASCAGNI, PIETRO.

V. L.: Cavalleria rusticana. [Pladeoptagelser]. /

Discophilen, [1944-]45 Nr. 9. [383]

: Nils Schiørring: Sejrherren fra Apulien. D.

kgl. Tea.s Progr. Febr. [384]

MILLER, DIANA.

-tz. i Musikamatøren Nr. 7. [3851

MUCK, KARL.

Chabir i Discophilen [1944-145 Nr. 10. [3861

NIJINSKY, VARSLAV.

Kaj Brusen: Fra Balletten til Sindssygehospita

let. / Aa Ib. Stiftstid. Till. 17. Juni. [387]

PAGANINI, NICOLO.

H. Trolle-Steenstrup: Paganinis seks Begravelser.

Aalb. Stiftstid. 20. Maj. [3881

Paganinis Violin.ffia. Musiker-Tid. S. 291. [3891

PARAKSE, LARIN.

Frits L. Lauritzen: [To finske Naturbegavelser:

Matti Pohto, og] Larin Parakse, Folkesangerske, f.

1833. / Ad Fortids Veje S. 15-22. [3901

PEGELOW, HANINA.

Alfhild Tamm i Nord. Tidss. f. Tale o. Steninie.

S. 25-26. [391]

PURCELL, HENRY.

Otto Foss: Henry Purcell, Englands største Kom

ponist. / Jyllandsposten 21. Nov. [3921

RAVEL, MAURICE.

Se Nr. 27.

RODE,HALFDAN.

Thage Petersen i Discophilen [1944-]45 Nr. 11.

[3931

ROSSINI, GIACOMO.

Chabir: Barberen i Sevilla. / Discophilen [1944-1

45 Nr. 11, 12. . [394]

- : Knud Hegermann-Lindencrone i Grammofon

Branchen Nr. 1 S. 1-4. [3951

ROUSSEL, ALBERT.

Se Nr. 27.

SCHUBERT,FRANZ.

Erik Abrahamsen: Sehuberts »Ufuldendte«. /

Aarh. Stiftstid. 9. Febr. [3961

- - Breve og Optegnelser. Paa Dansk ved Johan

Koch. (Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, Bd. XLIV)

56 S. [3971

SCHNVEITZER, ALBERT.

Bent Esbye Sørensen i Krist. Dagbl. 14. Jan. [3981

: 0. Wedel-Brandt i Nord. Missions-Tidss. S.

-20-26. [3991

SCH,5NBERG, ARNOLD.

Se Nr. 27.

SIBELIUS, JEAN.

Børge Friis i Krist. Dagbl. 8. Dec. [400]

- : Victor Gandrup i Da. Musiker-Tid. S. 294-95.

[401]

Peder Gram i Berl. Aft. 8. Dec. [402]

Pot?l Hamburger i Morgenbl. 7. Dec. [403]

Secher Marcussen i Aalb. Amtst. 7. Dec. [4041

Jen.,,~ Nyberg: Finlandia. / Det frie Nord Nr.

3 S. 5. [405]

N. Chr. Nyberg i Da. Politik Nr. 50. [406]

Emanuel Sejr i Aarh. Stiftstid. 7. Dec. [4071

Richard Sennels i Jyllandsposten 7. Dec. [4081

Hugo Seligmann i Pol. 8. Dec. [409]

SJOSTAKOVITCH, DIMITRIJ.

Johs. Nørgaard: Leningrad-Symfonien. / Musik-

amatøren Nr. 8. [4101

- : Rikard Sneum: En politisk Komponist. / So-

cial-Dem. 11. Okt. [4111

STRAUSS, JOHANN (d.æ.)

E. Kranier-Petersen i Da. Musiker-Tid. S. 284-86.

[412]

STRAUSS, RICHARD.

Børge Friis: Richard Strauss og Programmusik

ken. / Krist. Dagbl. 20. Marts. [4131

STRAVINSKY, IGOR.

Se Nr. 27 og 188.

TALÉN, BJØRN.

K. T. P. i Diseophilen 1945[-461 Nr. 1. [414]

WAGNER, RICHARD.

.NI. Luknian: Wagner og Nazismen. / Sorø Amts-

tid. 5. Nov. [415]

: [Om W. som nazistisk Ideolog]. Indlæg af

Knud Thage Petersen, Rasmus Fog og C. Seegel-

ke. / Diseophilen [1944-145 Nr. 12; 194,5[-46] Nr.

2 og 3. [4161

: Folke H. Tórnblom: Wagner. (Overs. af Johan

Koch). 208 S. [4171

NVENNERBERG, GUNNAR.

Erik Abrahamsen: Gluntarnes Tilblivelse. / Aalb.

Stiftstid. 26. Aug. [418]

VII. Teori og Teknik . Æstetik o. I.

Johan Bentzon: Form- og andre Problemer. / Da.

Musiktidss. S. 95-96. [419]

Knut Brodin: Børnenes Musik. / Pol. 24. Dec. [420]

August Felsing: Kapelmesteren. / Nat.tid. 5. Nov.

[421]

Egil Forchhammer: Fonasteni. / Nord. Tidsskr. f.

Tale og Stemme S. 78-105. [4221

- Om udvikling af stemmens grundfunktioner.

Lev. mus. 1945-45 S. 59-63, 82-86. [4231

Alma Heiberg: Stemmens Væsen. Belyst gennem

sine to Yderpunkter, Sangerstemmen og den syge

Stemme. 56 S. [424]

Fritz Ingerslev: Blografteatrets Akustik. / Arkitek-

ten Ugehefte Nr. 22-23 S. 93-100. [4251

Mogens Koch: To Forslag til Orgler for Landsby-

kirker. / Aarsskr. udg. af Sel.sk. f. kirkelig Kunst

S. 13-15. [4261

Chr. Nielsen: Musikens Pariaer. [Om Mandskorsang]. / Da. Musiktidss. S. 110-12. Ogsaa i San

gerbl. Nr. 9; Bemærkri. af Ejnar Jacobsen i Nr.

3, 1946. [4271

Mogens Holmegaard Nielsen: Tips for Jazzamatø-

rer. / Musikamatøren Nr. 6, 7, 8. [428]

Gunnar Nyborg-Jensen: Korsangeren. Kortfattet Lærebog i Teori og Teknik for Korsangere. 48 S. [4291

Axel Olesen: Rytme og Interval. Til Brug ved Sang-

undervisningen. Elevens Bog. - C. Interval. 11.

48 S. [4301

- : Rytme og Interval. Til Brug ved Sangunder-

visningen. Lærerens Bog. 32 s. [4311

Helge Albrechtsen: Lidt om Grammofonteknik og Pladeslid. / Diseophilen 1945[-46] Nr. 3 S. 1-7. [4321

Om daarlige Grammofoner og »daarlige« Plader. / Grammofon-Branchen Nr. 1 S. 5-6, Nr. 2 S. 5. [4331

N. 0. Raasted: Om Tempofornenimelse. / Da. Mu-

siktidss. S. 28-29; Bemærkn. af Birger Bruhn

S. 72-73, af Ulrik Teuber S. 74-77. [4341

llerbert Rosenberg: Musikbildningens mål och me-

ning. / Vår sång S. 78, 80. Ogsaa i Musikvårlden,

N r. 3 S. 16-19. [4351

Liselolte Selbiger: Bach på klaver. / Musikvårlden

Ni-. 5 S. 2-8. [4361

Ivar Thomsen: Akustik og Rumudformning. / Ar-

kitekten Ugehefte Nr. 42 S. 177-180. [4371

F,'nii. Viderø: Orglet i Landsbykirken. / Aarsskr. u dg. af Selsk. f. kirkelig Kunst S. 3-12. [438~

Erik Abrahamsen: Underholdningsmusik. / Aalb.

St;ftstid. 24. Sept. [4391

- : Den musikalske Oplevelse. / Aarh. Stiftstid-

28. Okt. [440]

Gunhild Andersen: (.-)ni at lytte til Musik. / Land

og Folk 17. Okt. [441]

Jørgen Drachniann. Er Musikkritiken ond? / Aalb.

Stiftstid. I. Dec. [442]

0 Th. Fich: Musiken - Form eller Indhold? /'

Fyns Venstrebl. 29. Juli. [4431

Knudåge Riisager: Om Musikkritik. / Da. Musik-

tidss. S. 225-28; Bemærkn. af Jørgen Bentzon S.

47-48, af Erik Abrahamsen S. 64-67, af Leif

Thybo S. 79-80. [444]

Emanuel Sejr: Hvordan hører vi Musik? / Aarh.

Stiftstid. 25. Marts. [4-1.51