Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 08 - side 193-196

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand),

Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen,

Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højeste

retssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10

-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (For

mand), N. 0. Raasted (Næstformand),

Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Xusikpædagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-121/2). Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Billow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

I Anledning af Mp F.s 50 Aars Jubilæum, der fejres den 17. September, tillader Bestyrelsen sig at anmode eventuelle Organisationer og Privatpersoner, som har tænkt sig at ville sende en Blomsterhilsen, om i Stedet for at sende tilsvarende Pengegave, der kan indbetales paa Foreningens Kontor, Frederiksborggade 50, København K.

I samme Anledning udgiver Mp F. et Festskrift, der er forfattet af Sigurd Berg og indeholder følgende Afsnit: Forord ved Thorvald Nielsen. Nogle Træk af Dansk Musikpædagogiks Historie i ældre Tid. Musikpædagogisk Forenings Historie. Udsyn og Fremsyn ved Finn Høffding. Bibliografi over dansk musikpædagogisk Litteratur.

Festskriftet vil blive sendt gratis til alle Foreningens Medlemmer. Desuden vil der blive et begrænset Antal nummererede Eksemplarer, der kan købes for 15 Kr. De, der ønsker at sikre sig et saadant Eksemplar, bedes meddele det til Kontoret, Frederiksborggade 50, København K., inden den 1. September.

Mp F.s 50 Aars Jubilæum

Den 17. September nærmer sig og mange kræfter er i gang med forberedelser til dagens højtideligholdelse. Målet er at skabe en fest, som alle der deltager vil komme til at mindes, og uden at røbe hemmeligheder eller tage glansen af overraskelsernes mangfoldighed vil jeg kort fortælle hvad der afsløredes for mig ved et hurtigt blik bag kulisserne:

Vi skal samles i Borgernes Hus Kl. 16"", hvor Povl Fledelius først fremfører en kantate af Finn Høffding med tekst af Sigfr. Pedersen og Christy Bentzon; den transmitteres i radioen. Mogens Wóldike har velvilligst stillet medlemmer af Københavns Drengekor og skoleorkestret fra sangskolen til disposition for opførelsen. Derefter serveres middagen (hors d'oeuvre kødret, is med henholdsvis øl, rødvin og madeira). Dirigenten ved bordet vil sørge for at talerne holdes på det rette tidspunkt (så at maden ikke bliver kold) og at sangene synges i den rette toneart. Asta Whitta Jørgensen og Ærbødigst kappes om inspirationens nådegave.

For at understrege foreningens betydning udadtil,, inviteres repræsentanter fra de institutioner der på nogen mulig måde har - eller bør have! - forbindelse med musik: bl. a. Borgmesteren, Undervisningsministeren, en fra radiohuset, fra andre foreninger, fra de københavnske dagblade og last not least legatydende. Obs! vor egen bestyrelse er ikke indbudt, men betaler lige som alle menige medlemmer!

Aftenen igennem bliver der munter underholdning i et jeevnt crescendo, som kulminerer ved et punschebord. med magister bibendi. Når De hører at navne som, Loudrup Jensen, Prior, Printz, Strøyberg, Knud Leopold Nielsen, Bolette Schiøler og selveste Bernhard Christensen, for blot at nævne nogle få, prøver på at yde deres

bedste, vil De forstå, at vi ikke starter ringere end mindst ved et mezzo forte.

Da Kristian Riis har lovet at lede fællessang, - kanon og sligt - består medlemmernes og venlige interesseredes bistand, - foruden at De sørger for et modtagelig sind og klare stemmer, - kort sammenfattet kun i følgende:

1) at indme4de sig på foreningens kontor---

inden den 12. september!

2) velvilligst at betale forud til kontoret,. kontant eller pr. postgiro;. prisen er 30 kr.

3) at medbringe rationeringsmærker samme aften: 10 gr. smør eller margarine, 20 gr franskbrød og 20 gr rugbrød.

God fornøjelse og på gensyn!

Ilse Meyer.

Musikpædagogisk Bibliotek.

Det har i flere Aar været Bestyrelsens. Ønske at oprette et musikpædagogisk Bibliotek, hvor vore Medlemmer og andre Musikpædagoger kan laane eller gennemse Undervisningsmusik og Bøger om Musikundervisning. Den første Begyndelse til et saadant Bibliotek blev lagt, da Valdemar Esbensen testamenterede Foreningen sin Samling af Bøger og Noder. (Se »Levende musik« 1945, Side 113). Først nu vil det imidlertid være muligt at realisere Planen, idet vi har opnaaet et Samarbejde med Statens pædagogiske Studiesamling.

Statens pædagogiske Studiesamling (der ligger Frederiksberg Allé 22) er en meget værdifuld Institution, der i stedse stigende Grad benyttes af Pædagoger (specielt Skolefolk) baade i København, Provinsen og de andre nordiske Lande, fordi det er det største pædagogiske Bibliotek i Norden. Ved en levende Forstaaelse fra Studiesamlingen, Bibliotekar og Inspektør Poul Mfiller og cand. mag. Frk. Gad er der nu etableret et Samarbejde med MPF. om at opbygge en musikpædagogisk Afdeling til Brug for Sang- og Musiklærere i Skoler, Seminarier, Højskoler og andre Undervisningsanstalter saa vel som for privat Nlusikundervisning, ikke blot i Danmark, men i hele Norden.

Det er Hensigten, at den musikpædagogiske Afdeling efterhaanden skal indeholde Tidsskrifter, Undervisningsmusik samt den nyere Litteratur om Sang- og Musikundervisning, Musikpsykologi, Rytmik, Hørelære etc.

Ved Velvilje fra British Council f aa r man nu tilsendt 4 engelske Musiktidsskrifter, der ligger fremlagt paa Læsesalen. Desuden har man gennem American Foundation rettet Anmodning om at faa, tilsendt en Del amerikanske Bøger. Man vil endvidere anmode Det unge Tonekunstnerselskab om et frit Abonnement paa Dansk Musiktidsskrift; og man vil rette Henvendelse til danske og andre nordiske Forlag om at faa alle nyere Publikationer tilsendt.

For imidlertid yderligere at faa Samlingen opbygget, vil vi gerne appellere til Medlemmernes Hjælp. Hvis De har Bøger eller Noder, som De mener har Interesse o,,,, som De kan tænke Dem at skænke Biblioteket, bedes De saa hurtigt som muligt meddele dette skriftligt med Angivelse af Forfattere (Koffiponist) o-, Titel til Else Printz, Lyngbyvej 431 B, Gentofte. De paagældende Bøger og Noder vil da enten blive optaget i Samlingen eller anvendt til Udveksling med andre Lande.

Det, der har Interesse, er pcædagogisk Litteratur: Bøger om Musikundervisning, Psykologi, Rytmik, Hørelære, Musikkundskab o. lign. Derimod ikke Haandbøger eller Værker om Musikhistorie, Harmonilære, Kontrapunkt, Instrumentation o. lign., med mindre disse Bøger repræsenterer en bestemt Undervisningsmelode efter pædagogisk Tilrettelægning.

Med Hensyn til Noder er Samlingen især interesseret i Studieværker: Skoler, Etuder, tekniske Studier o-n, Undervisningsstof, der er velegnet ved en pædagogisk tilrettelagt Elementarundervisning. - Derimod ikke Klassikerudgaver eller Værker, der hører ind under den videregaaende Undervisning.

Det er vort Haab, at Medlemmerne (og evt. andre interesserede) vil støtte os i Opbygningen af dette Bibliotek. Der er utvivlsomt baade her i Landet og i hele Norden et stort Behov for et saadant mu

sikpædagogisk Bibliotek; og det vil være.et smukt Led i Mp F.s musikkulturelle Bestræbelser, hvis ogsaa dette Arbejde kan lykkes.

For at undgaa eventuelle Misforstaael-ser skal det tilføjes, at den musikpædagogiske Samling endnu er i sin Vorden. Dervil gaa et Stykke Tid, inden den er til-strækkelig opbygget og katalogiseret til, at der kan finde Udlaan Sted. Saasnart dette, er Tilfældet, vil det blive meddelt i vore Musikblade. Indtil videre kan interessere-. de imidlertid have Glæde af at gennem-læse de ovenfor omtalte engelske Musik-tidsskrifter, der findes fremlagt paa Læsesalen.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer.Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf.. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 11

13. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15"". Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

11

Anmodning om Medvirken ved Ung Aften i Sæson 1948-49 maa være indgivet til Kontoret inden 1. September. Antagelsesprøve vil finde Sted i første Halvdel af September.