Musiklivet

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 08 - side 190-193

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet

Danmark

Ved Bengt Johnsson.

Mærkedage

// Operasanger Carl Madsen fyldte den 14/7 70 Aar. 1 1940 trak han sig tilbage fra Teatret og fra sin Lærergerning ved Konservatoriet, hvor han havde virket i 24 Aar.

Carl Rydahl fyldte d. 11. Juli 60 Aar.

Fløjtenisten, Kapelmester Ernst Hye Knudsen fyldte 50 Aar d. 8. Aug.

// Pianisten Axel Schnor fyldte d. '28. Juni 70 Aar.

Legater

// Niels Viggo Bent-zon har af Den kulturelle Fonds Bestyrelsesraad faaet. tildelt Lange-Miiller Stipendiet for 1948.

// Kgl. Kapelmusikus Ilietor Melchior har modtaget Christian Barnekows Mindelegat, der uddeles af Organist Povl Hamburger og Forfatteren René v. Barnekow.

// Undervisningsministeriets »Sommerunderstøttelser« iaar blev givet til følgende indenfor Musiklivet: Violinistinden Ninna Bentzen, Pianistinderne Gerda Harbom og Ida Koppel, Pianisterne Egil Harder, Einar Trærup Sark, Viggo Synnestved og Frant Z Rosenbaum, Sangerinderne Birthe Kallenbach, Anna Kerstin Rasmussen og Grete Rix, Koncertmester Carlo Andersen, Cellisten Asger Lund-Christiansen, Sangeren Frode Madsen, Organist Edwin Nielsen og Komponisten Jens Bjerre.

Forskelligt

Jolanda Rodio, som debuterede i København i Foraaret, medvirkede d. 30. Juni ved en Udsendelse i den franske Radio, hvor hun bl. a. fremførte Sange af Carl Nielsen og Poul Rovsing Olsen. Nogle Dage senere, d. 3. Juli, blev en Trio af Jens Bjerre opført i »Tribune des Jemies Compositeurs«.

// Niels Viggo Bent-zon har spillet egne Kompositioner (Koncertetuder, Sonate, Toccata og Partita) d. 18. Juni i Bruxelles Radio, d. 23. Juni i Luxembourg og d. 2. Juli i Radiodiffusion francaise.

// Unge Akademikeres Kor, Dirigent Svend G. Asmussen har været paa en 16 Dages Tournée i Skotland, hvor de har givet 8 Koncerter, heraf een Radioudsendelse. Koret bestaar af 23 Damer og 21. Herrer, alle Studenter ved Københavns Universitet.

// Den amerikanske Komponist Percy Grainger kommer i Efteraaret til København, hvor han vil fortsætte sine Studier

af dansk Folkemusik i Det kgl. Biblioteks Folkemindesamling.

// Københavns Kammerkor, der ledes af Arne Berthelsen, vendte hjem fra det internationale Korstævne i Llangollen (Wales) med en 1. Præmie for Folkesang. I Hovedkonkurrencen, hvor Opgaverne var bundne, blev Koret placeret som Nr. 4 af de 12 anmeldte Kor.

// Erling Brene har faaet 3. Præmie plus Broncemedaille med Diplom for sin Komposition »Vigeur« ved Olympiadens Konkurrence om musikalske Værker.

// Den danske Udstilling i London vil blive aabnet under Medvirken af det danske Radiokor, der vil synge latinske Motetter af Mogens Pedersøn og Carl Nielsen under Mogens W81dikes Ledelse. BBC vil benytte Korets Besøg til at a~rangere en stor offentlig Koncert i Albert Hall, hvor Programmel udelukkende skal bestaa af dansk Musik. Koncertens første Halvdel bliver dirigeret af Sir Adrian Boult, hvor~ efter W81dike dirigerer Knud Jeppesens »Te Deum Danicum«, som han dirigerede første Gang i England i Oktober 1947. Ved Opførelsen i Albert Hall vil Værket blive sunget af BBCs Kor og det danske Radiokor i Forening under Medvirken af BBCs Symfoniorkester. Man tør vel regne med, at den danske Radiofoni vil transmittere Koncerten.

// Den danske Bratschist og Musikpædagog Kai Rasmussen er kommet hjem paa Besøg for første Gang i 21 Aar. Kai Rasmussen er Direktør for den skandinaviske Symfoniforening i Detroit og for de kommunale Symfoniorkestre i hele Staten Michigan. Han vil bringe nyere Musik med tilbage til Amerika, hvor der siges at være stor Interesse for skandinavisk Musik og hvor det er hans Agt først og fremmest at f aa. Carl Nielsens »De fire Temperamenter« opf ørt. .

// Professor Erik Abrahamsen er i en Kronik i Berl. Aft. d. 13. Juli draget til Felts mod Nutidens Tilbøjelighed til at spille de klassiske Musikværker i for hurtigt Tempo. Angaaende den sidste Sats i Beethovens første Symfoni hævder Prof. Abrahamsen, at han kun har hørt faa Dirigenter, der har haft Beherskelse nok til at fremføre den i det rette, maadeholdne Tempo. »En af dem er vor Konge, daværende Kronprins Frederik, ved en Privatkoncert i Odd Fellow Palæet med Det kgl. Kapel«.

// Koda-Dramatik har indbudt Medlemmer af »Dansk Komponist-Forening« og »Dansk Revyforfatter- og Komponistfor'bund« til at deltage i en Konkurrence om ,,en halv Aftens Opera eller en hel Aftens ,Operette. Præmien er paa 5000 Kr. (incl. Tekst). I Dommerkomiteen for Operaen sidder Egisto Tango, Emil Reesen og Tor.ben Krogh, for Operetten *Emil Reesen. og Arne Hammelboe. Indleveringsfristen udløber d. 31. Dec. 1948 Kl. 12 præeis.

// Departementschef K. Paludan-Måller -er indtraadt i Kodas Raad som Undervisningsministeriets Repræsentant.

// Operasanger Frantz Rabinowitz har taget Navneforandring og, hedder nu Frankz,

Wennerholm.

Provinsen

// Aalborg By-Orkester vil efter enstemmig Beslutning af Den kulturelle Fonds Bestyrelse modtage et Tilskud paa 50.000 Kr. for Finansaaret 1948-49. Sidste Aar var Tilskuddet 30.000 Kr. Af Orkestrets Aarsberetning fremgaar det, at der i Sæsonen 1947-48 har været afholdt henved 30 Koncerter og ydet Medvirken ved næsten 200 Teaterforestillinger. Orkestrets

faste Dirigent Jens Schrøder, har trukket Hovedlæsset. Som Gæst har Nicolai Malko dirigeret én Koncert, Eric Bengtson og Otto Mortensen hver én. Blandt de prominenteste Solister kan nævnes Edwin Fischer, Camilla Wicks, Victor Schiøler og Endre Wolf. Men Programmerne har ikke budt paa større Nyheder, idet det yderste, man har vovet sig til, er Lars-Erik Larssons 3. Symfoni og Finn Høffdings »Fire Minespil«. Alt det øvrige har været traditionelt. Randers Byorkester har betydelig mere Vovemod.

// Det jydske Musikkonservatorium har i det forløbne Aar haft 149 Elever, hvoraf 12 bestod Afgangsprøven i Juni. Som Censorer fungerede Dagmar Borup (Solfége),

t, t1

Birgit Engell (Sang), Chr. Christiansen (Klaver, Orgel og Musikteori), Knud Jeppesen. (Orgel og Musikteori), Thorvald Nielsen (Violin) og Erik Fritzner (Trompet).

ITdlandet

Paa Grund af Pladsmangel har vi niaattet lade Musiklivet Udlandet samt »Nyt fra Paris« udgaa af dette Nummer.