Et svensk bibliografisk standardværk

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 09 - side 210-212

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Et svensk bibliografisk Standardværk

Ake Davidsson: Svensk Musiklitte~ ratur 1800-1945. Eget Forlag. Uppsala 1948. 216 S. (Sv.) Kr. 12,00.

Det er med en vis Misundelse, at en

Dansker konstaterer Udgivelsen af Åke Da-

vidssons statelige svenske musiklitterære

Bibliografi. Selvom den, hvad man kan

slutte af dens Størrelse, ikke kan være alt-

omfattende - (en tilsvarende dansk alt-

omfattende Bibliografi vilde i hvert Fald

blive 4 Gange saa stor), - saa bringer den en saa fyldig Oversigt over, hvad der er skrevet om Musik i Sverige (og om Sverige), at den vil blive staaende som et uundværligt Standardværk - ogsaa for os danske, hvis Musikliv jo paa mange Maader er knyttet til Sveriges (Naumann, Dupuy, Algot Lange m. fl.).

Bogens typografiske Udstyrelse er mønsterværdig. Stoffet er nemt at overse, skønt Pladshensynet har medført stor Kortfattethed overaltl baade med Hensyn til Forfatternavne, hvor i Almindelighed kun Forbogstaverne er medtaget, og med Hensyn til Titlerne i Bogens afsluttende Forfatter- og Sagregister. En yderligere Besparelse af Plads kunde være opnaaet, hvis Forfatteren, istedet for at anføre et Værk flere Gange, hvor det har vist sig nødvendigt, havde nøjedes med Henvisning til Nummereringen. Da de flere Gange anførte Værker stadig fremkommer med nye Numre, ser Bibliografien formentlig noget større ud, end den i Virkeligheden er.

Hvilken uhyre Taalmodighed, der ligger bag et Værk som dette, kan kun forstaas af den, der har beskæftiget sig med tilsvarende Arbejde. Man maa. lykønske Åke Da

vidsson, der er Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Uppsala, med Gennemførelsen af det smukke Værk, der allerede nu' synes at veere en ganske uundværlig Haandbog for nordisk Musikforskning. Det havde dog været ønskeligt, om Litteraturen fra Tiden før 1800 havde været medtaget, saa meget mere som den sikkert kun havde forøget Bogens Omfang med faa, Sider. Ganske vist har Sten Bron2atz i sin Bog »Svensk Musikforskning 1750-1900«, Lund 1927, medtaget en Del af dette Stof, men Bromans Bog er mere af ræsonnerende end bibliografisk Art og kan ikke betragtes som en Opslagsbog paa samme Maade som Davidssons meget anbefalelsesværdige Arbejde. S. B.