Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 09 - side 220-221

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningerne

. 'Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16. Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen, Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Miiller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræ-de 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ- 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand) '

Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Iflusikpædagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag,Tirsdag,

Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand),

Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-12%). Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Billow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Fru Gudda Behrends Legat under

Musikpædagogisk Forening

Legatets Renter skal anvendes til Understøttelse af trængende ældre- Enker efter Musikere, der ved deres Død var aktive Medlemmer af »Musikpædagogisk Forening« og/eller til Understøttelse af trængende ældre kvindelige Musikere, der er aktive Medlemmer af nævnte Forening.

Enhver, der ønsker at komme i Betragtning ved Uddelingen af dette Legat, maa skrive en motiveret Ansøgning (trykte Blanketter forefindes ikke) til Mp F.s Bestyrelse, Kontoret, Frederiksborggade 50, København K., inden I. November.

Fra vor underafdeling i Aarhus, hvor Knud Skytte Birkefeldt er formand, har vi fået meddelelse om den sidste sæsons forløb.

Der har været afholdt 8 møder. - Hans Erik Knudsen holdt et foredrag med demonstrationer om »Hørelære i violinspillet«. Dr. Russel fra London holdt to foredrag om de samme emner som i København. Organist Georg Fjelrad talte om »Orglet og dets virkemidler«; pianistinde Augusta Haugsted om »Hvad er musik?« med efterfølgende fremførelse af kompositioner i de forskellige stilarter; K. Skytte Birkefeldt om »Klaverpedalets rette brug«; koncertsangerinde Else Gottlieb om »Solfége« og koncertsanger Thøger Rasmussen om »Musikopdragelse i børneskolen«. *

Foruden dette var medlemmerne en aften forsamlede for at gennemse en stor mængde undervisningsmateriale, som Kaabers Musikhandel havde sendt.

Ved alle foredrag havde også ikke-medlemmer adgang.

Der klages også dér over medlemmernes mangel på interesse for møderne.

Desværre har man endnu ikke rigtigt kunnet komme i gang med afholdelse af elevkoncerter.

Lige inden sæsonen sluttede, havde Else Printz inviteret medlemmerne til et møde med to førende musikpædagoger fra New York: Angela Diller og Kate Stearns Page, to af forfatterne til the Diller-Quaile-books, en klaverskole, som demonstreredes på en meget morsom, levende og inciterende måde. Deres undervisning begynder med småbørn før skolealderen og går gradvis frem. De dyrker holdundervisning, hvor hørelære, teori, rytmik og Dalcroze for de små går op i leg, hvorved der skabes det musikalske grundlag til den sideordnede instrumentundervisning, som foretages individuelt. Deres princip er, ikke at indterpe fakta, men at lede til forståelse gennem lette spørgsmål.

De går altid ud fra helheden, begrænser derfor heller ikke toneområdet i begyndelsen. De lader altid børnene synge under spillet med hensyntagen til de forskellige punkter, deres opmærksomhed skal ledes hen til: takt, fingersætning, nodenavne, linjer og mellemrum nodelængde og endelig de evt. ord. (Jeg tror, at det engelske sprog egner sig bedre til sådan en metode end det danske. Den virker her hos os lidt overdreven. Men jeg vil dog antage, at børnene til sidst ved, hvad det drejer sig om.)

Stor vægt lægges fra første færd på den musikalske frasering, som udføres gående på gulvet, tegnes op og opleves på mange morsomme måder. F. eks. demonstreredes faren ved en forkert frasering således: »Woman without her man is a menace!« - Vi så forfærdede på hinanden. Men se, hvilken misforståelse! -: »Woman! without her, man is a menace!« (dette-eksempel synes ikke at være taget fra småbørnsundervisningen.)

Det var synd, at der på grund af det forhastede arrangement ikke kunde gives meddelelse til alle medlemmer, thi mødet var som et friskt pust fra den store verden og der faldt mange guldkorn.

L m.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag Il13. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15"". Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. .