Musiklivet

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 09 - side 217-220

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet

Udlandet

Ved Vagn Jensen

// MUSIC TEACHERS' QUARTERLY er et engelsk musikpædagogisk tidsskrift, der i korte artikler bringer store som små nyheder mellem hinanden. Trods et noget lokalpatriotisk tilsnit findes der iblandt så fornuftige betragtninger som en kommentar til apellen fra USA om at spille og lytte til de amerikanske komponisters mesterværker, hvori det bemærkes, at god musik lytter man altid gerne til, men i det øjeblik opmærksomheden er en national pligt, mister musiken ligesom lidt af sin værdi. (MTQ XIV, 283).

// Julinummeret af MUSIC & LETTER,-_'~' indledes med en række mindeartikler i anledning af tidsskriftets grundlægger A. H. Fox Strangway's død i maj i år. Det fornemme hefte, der stadig holder samme lødighed, indeholder iøvrigt artikler af F. Kelsey (om textbehandling og stemmeteknik), af Adam Carse (kilderne til Beethovens 5. symfoni, i anledning de forventede nye udgaver til erstatning for de tyske, der nu ikke lader sig genoptrykke på grund af ødelæggelsen af forlagene under bombekrigen) og endelig Simon T. Worsthones afhandling om venetiansk teater

1637-1700. Opmærksomheden henledes iøvrigt. på kvartalsskriftets udførlige anmeldelser af bøger og musik, ligesom artikler fra andre tidsskrifter gennemgås kritisk refererende. (Sic!)

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG indleder sit julinummer med en syntetisk artikel om kunstnerretten af Adolf Strenli. I literaturlisten savner man Torben Lunds danske afhandling. Renée Bader skriver om musikfamilien Hånsel og Erich Schmale redegør med literaturhenvisninger for Joseph Matthias Hauers 12-tonemusik.

// THE ETUDE er stadig det indholdsrigeste af de amerikanske tidsskrifter, som kommer os i hænde. Fra maj-nummeret skal påpeges to interessante interviews med henholdsvis Jaques Thiband og Charles Månch, i juni-nummeret artikler af Arthur Rubinstein (How can I beconie a pianist?) og Mauro-Collone (A basis for plano technique) samt et interview med Horowitz.

// MUSICAL AMERICA og -MUSICAL COURIER indeholder dels reportager fra musiklivet i staterne, dels mere eller mindre officielle reklamer for iøvrigt sikkert fortræffelige kunstnere. En væsentlig del af de efterfølgende notitser er hentet fra disse tidsskrifters sommernumre.

// Aksel Schiøtz finder vi forrest blandt 6 berømte vocalister under Charles L. Wagner & Edward W. Snowdons management. Han præsenteres som sensational young Danish tenor. New York debut, October 20th, sponsored by Town Hall Music Committee. Tickets on sale October 4th! Over 100 magnificent HMV cordings avallable; first RCA Victor release, in November. Coast-to-coast tour nearly sold-out!«

// Den kendte jazzpianistinde Hazel Scolt, der herhjemme kendes både fra film og fra nogle storartede grammofonplader, har nu også slået sig på den klassiske musik. Den 19. juni debuterede hun på'Lewisohn Stadium i New York som solist i Beethovens 1. klaverkoncert efter i sidste sæson at have tourneret med et koncertprogram »Fra Bach til Boogie Woogie«.

// Ellabelle Davis er vendt tilbage til USA efter 28 succesrige koncerter i Europa. MUSICAL AMERICA fortæller om hendes triumftog gennem Danmark videre til andre lande og slutter med den interessante meddelelse, at 2 danske komponister vakte gehør hos hende, »Carl Nielsen, who is still living (!) and Nils Gude« (Niels Gade?), hvis værker hun nu studerer med henblik på et nyt gæstespil.

// Walter Piston har fået tildelt et nyoprettet professorat ved Harvard universitet.

// Aaron Copland skal skrive musik til filmatiseringen af Steinbecks novelle »The red pony«, som Lewis Milestone skal isce~ nesætte for Republie Films.

// Arnold Schoenberg og Darius Milhaud er blevet knyttet til The Music Academy of the West i Santa Barbara, Calif ornien.

// Paul Hindemiths requiem »»For those we love« over Walt Whitmans mindehymne for Abraham Lincoln, der havde verdenspremiere den 14. maj 1946, netop kort efter en anden stor præsidents bortgang, er nu udkommet hos Associated Musie Publishers, lnc. i klaverpartitur. Værket, der gjorde et dybt indtryk ved førsteopførelsen, karakteriseres som et overordentlig betydeligt arbejde, ikke blot inden for vor tid. Måtte rette vedkommende i Statsradiofonien blot erindre sig det.

// Kurt Weill har skrevet en populær l-akts opera over den amerikanske folkesang »Down in the valley«.

// Det franske nationalorkester vil under Charles Månch tage på tourne, i USA næste år. Det bliver det første store europæiske symfoniorkester, der gæster Ame

rika. siden Toscanini i 1920 rejste med Seala-operaens orkester. Sidstnævnte maéstro dirigerede iøvrigt for nylig en fuldstændig fjernsynskoncert, et morsomt forsøg på at gøre radiomusiken mere »levende«. Programmet omfattede karakteristisk nok kompositioner af Rich. Wagner.

// 1.000 $ er prisen for en l-akts opera på engelsk, i hvilken barytonen får pigen! Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Mr. Merrild, 48 West 48th Street, N.Y.C.

/,/ Hail MCDonalds »Missisippis saga« uropførtes af The Philadelphia Orchestra under Ormandy. H. Me Donald har en rig produktion bag sig, bl. a. 4 symfonier og 3 orkestersuiter. Desuden er han manager for Philadelphiaorkestret.

// Den unge amerikanske komponist Glan-Carlo Menotti, der som 17-årig korn til USA og uddannedes ved The Curtis Institute, har haft stor succes med sine to små operaer »The telephone« og »The medium«. »Telefonen« er nu kommet på plader hos Columbia (MM-726 B), og for første gang i musikhistorien følger librettoen med albummet. Bravo!

// 2 præludier af Purcell er udkommet hos I. Fischer i klaverbearbejdelse ved Bela Bartók.

// Metropolitan-Operaen, der havde aflyst hele sæsonen 1948-49, vil alligevel gennemføre den som normalt. Formanden for operaens bestyrelse, George A. Sloan, gav meddelelse herom * efter at have fort forhandlinger med de 12 fagforeninger, der har medlemmer ansat ved operaen.

// Det meddeles fra London, at den verdensberømte opera Covent Garden, der blev stiftet i 1732, vil blive tvangssolgt til den engelske stat. Covent. Garden har hidtil været i Privateje, men når den femårige lejekontrakt udløber i januar 1949, vil staten i henhold til »By- og Land-loven«, der trådte i kraft 1. juli, overtage operaen, uden at man dog på nærværende, tidspunkt er helt klar over, hvordan planerne for den fortsatte drift vil blive udformet.

// Det amerikanske »Copyright Office«, Washinglon meddeler:

Musikere og Musikhandlende har længe savnet en omfattende Bibliografi over Musikken i U. S. A. Dette Savn er nu udfyldt ved Udgivelsen af en speciel Musikaf deling af Kataloget over Copyright Tilmeldelser. Dette aarlige Musikkatalog omf atter ikke blot den Musik, der er udgivet og registreret i U. S'. A., men ogsaa. Musik, udgivet i Udlandet og tilmeldt Copyright Registret i U. S. A. Fortegnelsen er ordnet alfabetisk efter Komponistnavne hvortil er tilføjet et Titelregister. I- Kataloget for 1948 er yderligere tilføjet Tekstforfatterog Emneregister. Denne Udgivelse har hidtil ikke været kendt i videre Omfang, men fortjener større Udbredelse. Den kan rekvireres fra »The Office of The Register of Copyrights««, The Library of Congress, Washington 25, D. C., U. S. A.

Danmark

]Legater og Bevillinger

Musiklegatfondens Legat, der uddeles af »Musikanmelderringen af 1924«, omfattende Musikkritikerne ved de kø benhavnske Dagblade, er i Aar tildelt Operasangerinden Ruth Guldbæk og Pianistinden Lilian Madsen.

// Den kulturelle Fond, der efter Departementschef Fr. Graae's Død har faaet Departementschef K. L. Paludan-Måller til Formand, har uddelt Bevillingerne for 1948-49.-Det kgl. Musikkonservatorium har faaet 30.000 Kr., Det jydske Musikkonservatorium 25.000 Kr., Det fynske Musikkonservatorium 8.000 Kr.; Aarhus og Aalborg Byorkestre har hver faaet 50.000 Kr., Odense Byorkester 35.000 Kr., Sønderjyllands Symfoniorkester 20.000 Kr., Det unge Tonekunstnerselskab 10.000 Kr. og Studentersangforeningen 4.000 Kr.

Mærkedage

// Den landskendte Bassist, Komponisten Carl Olsen, Aalborg, fyldte d. 13. August 70 Aar. Han har komponeret et Utal af populære Marscher. Ved Opførelsen af »Bajadser« i Sommer paa Bellahøj spillede Carl Olsen Bas.

// Folmer Jensen fejrede d. 20. August i al Ubemærkethed sit 25 Aars Jubilæum som Pianist. Han debuterede ved en »Ung Aften« i Tivoli, hvor Fini Henriques hørte ham og engagerede ham som Akkompagnatør. Først i 1929 blev Folmer Jensen fast knyttet til Radioen. Desværre har han været syg i længere Tid, men haaber inden altfor længe at kunne faa arrangeret en Jubilæumskoncert.

Grammofon

I en Artikel i Nationaltidende d. 2. Aug. skriver Nils Schiørring om den nylig udkomne, 1400 S. store »Record Book« af David Hall (Oliver Durell, New York). Af særlig Interesse er det, at danske Grammofonindspilninger er ret indgaaende be-. handlet. Navnlig Aksel Schiøtz-pladerne

fremhæves som noget ganske ekstraordinært. Ogsaa Carl Nielsen-Indspilningerne betragtes som fremragende. - Værket er saaledes blevet en effektiv »Kulturgesandt« for Danmark.

Forskelligt

Ved de bekendte Sommer-Klokkespilskoncerter i Mecheln (Malines) spilledes d. 6. Sept. bl. a. 2 Kompositioner af P. S. Rung-Keller: Variationer over »Dies est, lætitiæ« og »Dronning Dagmar« for Klokkespil. - Det er de to førende Klok~ kespillere, Direktøren for Skolen i Malines, Prof. Staaf Nees og Prof. van den Broek, der spiller disse og andre danske Sange. - Ved Indvielsen af Raadhusspillet i Aarhus d. 7. Aug. gav van den Broek et Par Dages Koncerter dér.

// Musikforlægger Handberg Jørgensen har d. 31. Juli afhændet »Nyt dansk Musikforlag« til Musikforlægger Peer Frost (»Viking Musikforlag«)..»Nyt dansk Musikforlag« drives videre som selvstændigt Forlag med Poul London som Disponent.

.// Else Brems skal i Oktober og November synge »Carmen« paa Covent Garden.

// Komponisten Knudåge Riisager oplyser, at Johan Christian Gebauers Grav paa Solbjerg Kirkegaard er bleven sløjfet, og at selve Gravstenen er blevet tilintetgjort, da Gravstedet i 1940 overgik til en ny Ejer. Man har gjort Forsøg paa ved et Mageskifte at faa den nuværende Ejer til at afstaa Gravstedet men uden Resultat, og Kirkegaarden har ikke kunnet gøre noget ved Sagen. Riisager vil ved. et Radioforedrag d. 19. September komme nærmere ind paa Emnet.

Nordiske Musikdage

I Oslo afsoldes der »Nordiske Musikdage« fra d. 29. Sept. til 6. Oktober. Det i 1946 oprettede »Nordisk Komponistraad« har planlagt, at saadanne Musikdage skal afholdes hvert andet Aar. Oslo har paataget sig det første Arrangement, hvor »Norsk Komponistforening« er Vært. Dagene omfatter 3 Symfonikoncerter, 2 Kammermusikkoncerter, 1 Romance- og Korkoncert, hvor der tillige opføres Klavermusik, og 1 Kirkekoncert. Desuden vil »Peer Gynt« blive opført med Sæveruds Musik. Af dansk Musik opføres Værker af Jørgen Bentzon, Niels Viggo Bentzon, Jens Bjerre, Ebbe Hamerik, Finn Høffding, Knud Jeppesen, Jørgen Jersild, Herm. D. Koppel, Otto Mortensen, N. 0. Raasted, Sv. S. Schultz, Sven Erik Tarp og Flemming Weis. - Niels Viggo Bentzon medvirker personlig som eneste Dansker. Billetbestillinger foregaar hos Sekretariatet, Klingenberggt. 5, Oslo.

Dødsfald

Sangeren Frantz Rabinowitz-Wennerholm døde d. 234- Aug. efter en Blindtarmsoperation paa Sygehuset i Ljungby, Sverige. Han havde nylig haft en vellykket Optræden i Tivoli efter et længere Ophold i Amerika. Han blev kun 30 Aar gammel.

Provinsen

Vestjysk Musikkonservatoriu-rn, Es-, bjerg, har i det forløbne Skoleaar haft 86 Elever. Ved Afgangseksamen og Aarsprøverne var følgende Censorer udpeget af Musikraadet: Pianisten Holger Lund Christiansen, kgl. Kapelmusikus Thorvald Nielsen og Magister Jørgen Jersild. Konservatoriet har modtaget økonomisk Støtte fra Den kulturelle Fond, fra Esbjerg Kommune og fra De danske Folkemusikskoler.