Radioen i juli og august

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 09 - side 209-210

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Radioen i Juli og August

Ved N. B. Møller Nielsen

Statsradiofoniens Musikafdeling har øjensynligt i Sommer arbejdet ud fra den Betragtning, at Interessen for den lødige Musik gaar i Dvale fra engang i Juni til henimod 1. September. Saaledes ser det ihvertfald ud, naar man ser Musikprogrammerne igennem; Udsendelserne med lødig Musik har været indskrænket til et absolut Minimum, medens de underhol

dende Musikudsendelser har behersket Æteren Morgen, Middag og Aften. Tendenser i denne Retning er naturlige i Sommersæsonen; men i Sommer har der været en saadan Mangel paa Balance, at det mere tyder paa manglende Forstaaelse end paa bevidst Stræben. (Men Musikafdelingen har naturligvis ogsaa holdt Sommerf erie!).

Den Omstændighed, at Radioorkestret holder Sommerferie i en Maanedstid, behøver ikke at betyde, at de lødige Orkesterudsendelser suspenderes. Radiofonien kunde f. Eks. etablere et endnu større Samarbejde med Tivoli, hvis Solist-og Symfonikoncerter har budt paa mange overordentligt fine Ting, ligesom man ved Hjælp af Grammofonen kunde arrangere udmærkede Orkesterafdelinger.

Efter Afslutningen af Radioorkestrets Sommerferie har Lytterne kunnet glædet sig over flere gode Orkesterudsendelser; saaledes opførtes med Erik Tuxen som Dirigent Sv. E. Tarp's levende og livlige Koncert i C-Dur for Klaver og Orkester, med den udmærkede Pianist Ole Willumsen paa Solostemmen, og efter en forrygende og spændende Reportage af en Olympiade-Fodboldkamp fulgte Carl Nielsen's femte Symfoni. Ved en senere Lejlighed bragtes en smuk Afdeling med Værker af Bach omfattende bl.a. Bach's Koncert for to Klaverer med Herm. D. Koppel og Berl Botschinsky ved Klavererne. Det var Udsendelser, der gjorde godt; det var som herligt Solskin midt i det Ligegyldighedens Graavejr, der har hvilet over Sommerprogrammerne.

Den 1. August udvidedes Radioorkestret fra 68 til 92 Mand. Denne Udvidelse vil i Følge den Repertoireplan, Statsradiofonien offentliggjorde i Slutningen af August, gøre det muligt bl. a. at oprette et Kammerorkester; hvis dette gribes rigtigt an, og der virkelig bliver Tale om et sammenspillet Orkester, vil det blive en overordentlig værdifuld Landvinding for Radiofoniens musikalske Arbejde.

Samtidig med Udvidelsen af Orkestret startedes en Udsendelsesrække under Titlen: »Nye Medlemmer af Radioorkestret præsenterer sig«. Disse Udsendelser indledes med, at Karl Bjarnhof paa sin charmerende og naturlige' Maade interviewer de nye Medlemmer, hvorefter de paagældende med Orkestret fremfører en eller anden Soloting. Disse Udsendelser er særdeles velegnede til at bringe Lytterne i en mere personlig Kontakt med Radioens fornemme Symfoniorkester ' en Kontakt, der vil være af stor Værdi i Arbejdet for øget Forstaaelse omkring Musikudsendelserne.

Det mægtige Behov for Underholdningsmusik, der ikke mindst gør sig gældende i Sommersæsonen, dækker Radiofonien paa en Maade, som overhovedet intet kræver af Musikafdelingen i Retning af Opfindsomhed og Originalitet, nemlig ved simpelthen at stille om til et eller andet Forlystelsesetablissement. Denne Udvej har Musikafdelingen ikke blot brugt, men der har været Tale om et steerkt Misbrug, idet man har benyttet ikke mindre end en Trediedel af den daglige Sendetid paa denne Maade. Kvaliteten i disse Transmissioner kan selvsagt ikke være den bedste, da der fra Restaurationernes Side ingen radiofoniske Hensyn tages. De paagældende Ensemblers Kvalitet er heller ikke særlig høj, idet der ved deres Sammensætning næsten udelukkende er taget rent forretningsmæssige Hensyn. Naar hertil kommer, at det gængse Repertoire saadanne Steder er lagt saaledes, at det tilfredsstiller selv den daarligste Smag, vil man forstaa, at disse Udsendelser ikke tjener Musikafdelingen til Ære. Her bør ske en Ændring, hvis man fortsat skal kunne nære Tillid til Musikafdelingens Muligheder for at klare denne Side af sin Virksomhed. Et ubønhørligt Krav til Radioens musikalske Arbejde, under enhver Form, er Kravet om gennemført Kvalitet, ogsaa naar det gælder de lette Musikudsendelser.