Injuriesagen mod Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 10 - side 243-244

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

Injuriesagen mod Dansk Musiktidsskrift

Som meddelt i DM Nr. 6., S. 159, havde Sagfører Knud Allwig anlagt Sag mod D~i for Injurier i ' en Annieldelse af den danske Udgave af Jeanson og Rabes: »Musikken gennem Tiderne«. Sagen har været behandlet ved Nordre Birks Civilret. Dommen, der faldt d. 23. Sept., lød paa Frikendelse for DM. Vi bringer nedenfor et Uddrag af Domsprotokollen:

Idet Sagsøgeren ikke mener ... at have faaet tilstrækkelig Satisfaktion, har han tinder de nærværende i Medfør af Rpl. § 286 tinder eet behandlede Sager gjort gældende, at de Sagsøgte ved Anvendelsen af Udtrykkene »Dilettant« og »inoralsk inkompetent« har krænket hans Ære som Menneske og Musikkyndig, og han ha'r derfor efter sin endelige Paastand paa.staaet Sagsøgte Petersen idønit Straf efter Straffelovens § 270 for Anvendelsen af Udtrykket »Dilettant« og sanit efter Straffelovens § 267, jfr. § 270, Stk. 1, for Anvendelsen af Udtrykket »nioralsk inkompetent«, og Sagsøgte Berg idømt Sti-af efter de samme Bestemmelser, jfr. Presselovens § 6, Stk. 3 in fine. Han har derhos paastaaet de Sagsøgte tilpligtet til i Medfør af Ikrafttrædelsens § 15 solidarisk at betale harn en Erstatning for Tort paa 500 Kr. Endvidere har han i Medfør af Straffelovens § 273 paastaaet de paagældende Udtalelser kendt ubeføjet og de Sagsøgte tilpligtet solidarisk at udrede en af Retten fastsat Sum til Bestridelse af Omkostningerne ved Dommens Kundgørelse.

De Sagsøgte har paastaaet sig frifundet,

idet (le gør gældende, at der i den on-lhandlede Artikel ikke er anvendt skarpere Udtryk end begrundet i den almindelige Ytringsfrihed.

Heroverfor har Sagsøgeren særlig anført, at en »Dilettant« er identisk med en Person, der kun har et overfladisk Kendskab til Tingene. Da han har studeret Musik i 40 Aar og har virket baade som Komponist og Musikforfatter, kan Sagsøgte ikke selv i en Kritik af et af hans Værker være berettiget til at kalde ham en »Dilettant« eller Fusker. Den Forni, hvori denne »Sigtelse« frenisættes, er desuden saa utilbørlig, at Straffelovens § 270 maa. finde Anvendelse paa dette Forhold.

Først bem,-,-f-,i-kes, at Udtrykket Dilettant ikke findes at kunne betragtes som en Sigtelse, men alene som en Ringeagtsytring, hvorfor Straffelovens § 270 allei-ede af denne Grtind ikke vil kunne finde Anvendelse, forsaavidt angaar dette Udtryk.

Selvoni de anvendte Udtryk taget isoleret rnaa anses ærekrænkende for Sagsøgeren, findes disse anvendt i en iøvrigt saglig Kritik af det af Sagsøgeren offentliggjorte Eksempeludvalg efter hele (len ,sammenhæng, hvori (le forekommer, ikke at overskride Ytringsfrihedens Grænser og derfor ikke i det foreliggende Tilfælde at kmine erklæres retsstridige, hvorfor de Sagsøgte vil were at frifinde.

Sagens Omkostninger findes Sagsøgeren at burde godtgøre de Sagsøgte med 150 Kroner.

Thi kendes f or Ret:

De Sagsøgte, Redaktør Sigurd Berg og Redaktør Frede Schandorf Petersen, bør for Tiltale af Sagsøgeren, Sagfører og Musikforfatter Knud Atlung, under nærvæi-ende Sag fri at være.

Sagens Omkostninger betaler Sagsøgeren

til de Sagsøgte med 150 Kr. inden 15 Dage fra Dato under Adfærd efter Loven.

Civildommeren i Københavns Amts ndr. Birk, den 23. September 1948.

Årgang 23/1948, nr. 10