Musiklivet

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 10 - side 236-242

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

Musiklivet

1Udlandet

Ved Vagn Jensen

MUSIKVARLDEN beretter om et interessant og vellykket eksperiment, som fandt sted på Brommas højere almenskole, hvor eleverne på initiativ af musiklæreren Carl Ahlberg opførte Glucks »Orfeus«. Tidligere, allerede i 1903, har værket været opført i Malmø i en halvt pantomimisk, halvt scenisk fremførelse, men det viste sig hurtigt, at eleverne uden vanskelighed lærte partierne, hvorfor man udvidede det tidligere arrangement ved Preben Noder-

man (!) til at omfatte praktisk talt hele operaen med undtagelse af »genopstandelsen« og nogle sværere instrumentale partier. Tidligere har man ved gymnasiet i koncertfremførelse udført dele af forskellige operaer, men for at prøve nye teorier indenfor funktionspædagogiken indstuderedes »Orfeus« med henblik på en fuldstændig scenisk fremførelse. Foretagendet og Carl Ahlbergs artikel har inspireret tidsskriftets redaktør (Folke H. T8rnblom) til i en leder at opfordre komponisterne til at interessere sig for fænomenet skoleopera. Her er lejlighed til at skabe brugsmusik i ordets bedste betydning: vanskeligheden for musiklærerne er jo netop at finde værker, hvis tekniske og musikalske krav honoreres af eleverne. Må vi her benytte lejligheden til at erindre om, at man herhjemme har arbejdet ~aktivt med sagen; af værker må særlig nævnes Finn Høffdings skoleoperaer. - -»Musikvårlden«s septembernummer indeholder iøvrigt en illustreret reportage »En dag på operaen« fra operahuset i Stockholm, Ivar Stares artikel »Guds ædle gave« om ældre tiders musikopfattelse og musikpraksis, i serien »Vor tids musik« en gennemgang af Sibelius' strygekvartet »Voces intimae« af Niels-Eric Ringbom, Tórnbloms »Moderne musik i Amsterdam« om den internationale musikfest i sommer foruden de faste rubriker.

// Det engelske kvartalsskrift for moderne musik, TEMPO, har formet sin sidste publikation som et rent Strawinskynummer med mange interessante artikler, bl. a. om komponistens nyeste værker. Heftet slutter med en fortegnelse med grammofonindspilningerne af Strawinskys kompositioner.

// »I SCHWEIZER MUSIKERBLATT

(september) refereres kort en international musikerkongres, der på initiativ af Det schweiziske Musikerforbund fandt sted i Zilrich i august i år. Man enedes om oprettelsen af et internationalt musikerforbund, hvis statutter nu er til ratification hos de respektive landes organisationer. Pr2esidiet tilfaldt England, mens sekretariatet blev overdraget til Schweitz, der med vicepræsidentskabet repræsenterer også den nordiske union, hvoriblandt Danmark, som også deltog i kongressen.

// Fra Mexico har vi modtaget majnummeret af ORIENTACION MUSICAL, der nok skal indeholde artikler om musiklivet i Spansk-Amerika. Et musiktillæg bringer et klaverstykke af Gabriel Fabre (»En Bretafia«) og i en musikliterær afdeling offentliggøres nyere lyrik, dels spansk, dels oversat (bl. a. Paul Verlaines »Mandolin«). Ikke nogen ringe idé, eller med andre ord »at tage ved lære af«!

// MUSIC & LETTERS sender med en for musiktidsskrifter sjælden præcision oktobernummeret, der som sædvanlig indeholder nogle dybtgående musikvidenskabelige artikler af et omfang, der gør et referat næsten umuligt indenfor denne ramme. Det er denne gang ret specielle emner, der behandles, men interesserede vil få udbytte af at læse f. eks. A. V. Butchers artikel om Housman og de engelske

komponister, Millers afhandling om Purcell og generalbassen og John Manifolds Teatermusik i det 16. og 17. århundrede med en teatermusikalsk fortegnelse over periodens vigtigste værker. Endelig bringes en kronologisk oversigt med kommentarer over den store engelske sangkomponist Peter Warlocks arbejder, redigeret af K. Avery.

// KUBELIK-PRISEN uddeles ved en international violinistkonkurrence i Prag i dagene 18.-28. maj 1949. Konkurrencen foregår i tre afdelinger. Til den første prøve er de tvungne opgaver Bach og Mozart (sidstnævnte med Kubelik-kadence), til den anden Paganini og Smetana. Desuden skal kandidaterne spille 2 kompositioner af verdensrepertoiret efter eget valg, deriblandt en violinkoncert. Ved den afsluttende prøve kommer de udvalgte til at spille offentligt med orkester, og resultatet heraf vil så bestemme prisfordelingen. 1.præmie er ca. 5.000 danske kroner. Konkurrencen om Kubelik-prisen vil forme sig ligesom konkurrencen om Smetana-prisen (for pianister) -sidste år i

hvilken der deltog 44 kandidater fra 15 lande. I dommerkomitéen sidder bl. a. så kendte navne som Isaae Stern, Joseph Szigeti og Jacques Thibault. Nærmere oplysninger og tilmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet for den internationale musikfest i Prag, tlf. 63856-58 eller til nærmeste czekiske myndighed. Oplysningerne er venligst sendt os af det czekiske gesandtskab i København.

// Det amerikanske THE ETUDE fejrer med julinummeret sit 65 års jubilæum. James F. Cooke har skrevet en artikel om tidsskrif tets stif ter Theodore Presser (1848-1925), og af det øvrige stof må nævnes et interview om amerikansk ballet med Aaron Copland, og ét med den kendte engelsk-amerikanske pianistinde Harriet Cohen.

// Det internationale selskab for musikvidenskab har nu under J. Dents præsidlum genoptaget sin virksomhed, som naturligvis standsedes under krigen. Bl.a. har man besluttet at afholde en musikvidenskabelig kongres i Basel i april 1949. Af selskabets videnskabelige organ »A-cta musicologica« er allerede på Munksgårds forlag i København udkommet 19. bind under redaktion af professor Knud Jeppesen (Århus). Selskabets sekretariat ligger i Basel, og adr. Miinsterplatz 19.

Fra forlagene - udlandet

Boo-sey & Hawkes (London)

Straivinsky-partiturer

// Fra Boosey & Hawkes er der kommet en omfattende kollektion af Strawinskypartiturer, hvoraf nogle er genoptrykt af tidligere foreliggende studiepartiturer. Til disse hører hovedværkerne »Le sacre du printemps«, »Symphonie de psaumes« (Salmesymfonien) og Blæseroktetten. Af nyheder i disse udgaver er der de fire orkesteretuder, som blev skrevet i tidsrummet 1914-1929, og som bærer undertitlerne »Danse«. »Exe ntriaue« »C nti

I

que« og »Madrid«. Endvidere foreligger Strawinskys sidste ballet »Orpheus«, der i sommeren 1948 fik sin europæiske førsteopførelse i Paris (se artiklen i D.M. nr. 9, s. 207) samt en lækkerbidsken for liebhavere til moderne instrumentation: »Petrouchka« i sin n-ve version, revideret 1947 af komponisten. Det første iøjnefaldende ved partituret er en lille forenkling af orkestrets besætning - i stedet for to harper kun een o. s. v. -, men dertil føjer sig så de steder, hvor Strawinsky foretrækker nye fordoblinger eller ønsker at understrege en musikalsk detaille ved nye instrumentkombinationer, og det er unægteligt, ikke det mindst interessante ved denne »revision«, der utvivlsomt tillige - i forbindelse med den første publikation -vil blive et kærkomment arbejdsmateriale for komponister og musikere, der ønsker at trænge ind i den moderne instrumentations utallige problemer.

// Af Prokofiev foreligger nu på samme forlag studiepartiturer til balletten »Chout« (suite) og »Ala et Lolly - Suite Scythe« op. 20 (se D. M. 1948 nr. 3 og 4, s. 52 og 92).

// Mindre end et år efter førsteopførelsen af Benjamin Brittens opera »Albert Herring«, hvis libretto er formet over en novelle af Guy de Maupassant, foreligger dette værk i klaverpartitur.

Cello og klaver

Darius Milhaud har på samme forlag udsendt en »Elegie« for cello og klaver. For samme besætning har Th. de Hartmann udgivet en sonate, der er udkommet på det russiske forlag M. P. Belaieff i kommission hos Boosey & Hawkes.

Obo og klaver

De færreste kender vel navnet Tomn2aso Albinoni - han er italiener og levede i årene 1674-1740. Om hans levned ved man kun meget lidt; han var af ade

lig familie og behøvede ikke at tjene til,. sit brød ved musiken, derfor kaldte han sig - ligesom Benedetto Marcello - »No-. bile Dilettante Veneto«. Trods den be-skedne karakteristik, han hermed giver sig selv som kunstner, hører han til destørste indenfor den italienske barok pålinje med komponister som Vivaldi, Vera-cini, Tartini m. fl.

Der foreligger kun yderst få komposi-. tioner fra hans hånd, idet mange - der-iblandt adskillige operaer - er gået tabt. Professor, dr. Bernhard Paumgartner, derogså har redigeret udgivelsen af nogle. Veracini-sonater (se D. M. nr. 9, s. 215,. sp. 2), har forestået udsendelsen.af to tre~ satsede obokoncerter, henholdsvis op. 7' nr. 3, B-Dur og op. 7 nr. 6 D- Dur, hvilket. absolut må siges at være en værdifuld forøgelse af barokværker for dette instru-ment.

Vniversal-Ed Ulon (Wien)

// En af de første konkrete ting af den østrigske komponist Gottfried v. Einem, der har vakt så stor opmærksomhed med sin opera »Dantons død«, er nået hertil, det er »Vier Klaverstilcke« fra 1943. Noget dybtgående indtryk af von Einem som komponist får man ikke; stykkerne giver fornemmelsen af, at han skriver lidt i smag med ny-russerne: let diverterende~ uden at være særlig artistisk elegant. Fjerde stykke f. eks. er i en stiliseret jazz-karakter, og alle stykkerne er noget. stereotypt opbygget i en A-B-A-form eller A-B-'A-B-form med stemmebytning.i repriserne nogen steder - hverken nyt eller særlig personligt. Man må stadig vente og se, om f.eks. ikke radioen skulde opdage, at denne komponist eksisterer, at han er stærkt på vej til at vinde sig et navn af' betydning i musikverdenen, sådan at det var værd at finde et større værk frem til opførelse i Rosenørnsallé.

// Samme forlag sender også »Zelin Klavierstilcke« op. 13 kaldet »Kubiniana« af H. E. Apostel. Undskyld den nærliggende brander, men han syntes faktisk at være Apostel for Schónberg,. specielt for dennes første. periode med dens romantisk expressionistiske Klaverstykker, hvor særligt, det dynamisk-rytmiske er drevet til den yderste grænse.

Af den italienske komponist Luig! Dallapiccola foreligger »Ciaccona, Intermezzo e Adagio« for cello solo, et for instrumentet yderst vanskeligt værk, soin Caspar Cassada har forsynet med tekniske anvisninger i samarbejde med komponisten, idet værket i klanglig henseende stiller interpreten overfor helt nye problemer.

,Oxford University Press (London)

// Som led af en lang række Vaughan . Williams-publikationer fra dette forlag -foreligger nu to symfonier i studieparti-tur, henholdsvis f-moll, der blev uropført af Adrian Boult i 1935, og som er indspil'let på H. M. V. med komponisten som diri,gent, og e-moll, der fik sin uropførelse så sent som i april 1948.

'Diverse

// Fra Workers Musie Association fore.ligger en lille bog »The Amorous Flute«

z,'

-med oplysninger om i)lokfløjtespil for amatører.

// Forlaget »Forum« i Stockholm har xidgivet »Den fórrådiska klaviaturen

.,oeh fem andra kapitel om klaverspel« af Yngve Flyckt; det er en samlet udgivelse :af en række artikler, forfatteren har skre-vet i »Musikvårlden« 1946-47.

F. S. P.

Danmark

Mærkedage

// Kgl. Kapelmusici Erling Bloch og J-lans Kassow kunde 1. Sept. fejre 25 Aars Dagen for deres Ansættelse i Det kgl. Kapel.

// Kapelregissør i Det kgl. Teater Otto Christensen fyldte d. 12. Sept. 50 Aar.

// Organist Ejner Engelbrecht havde d. 15. Sept. sit 25 Aars Jubilæum som Organist.

// Organist P. S. Rung-Keller kan d. 1. November fejre sit 45 Aars Organist Jubilæum. I denne Anledning vil en Række af hans kirkelige Kompositioner blive opført af en Kreds af hans Elever og Venner paa fire Koncerter i Vor Frelsers Kirke d. 15., 22., 29. og 31. Oktober Kl. 20. Adgangen er gratis.

Legater

Kgl. Kammersanger Helge Nissens Mindelegat paa 700 Kr. er tildelt kgl. Kammersanger Thyge Thygesen.

// Dirigenten Grethe Kolbe fik d. 9. September tildelt Ingrid Jespersens Legat med 5.000 Kr.

Dødsfald

Den kendte jyske Spillemand, Frederik Iversen fra Trædballehus døde d. 9. September, 84 Aar gammel.

Forskelligt

Kgl. Kapelmusikus Thorvald Nielsen er blevet Ridder af Dannebrog.

// Pianistinden og Musikpædagogen Hanna Lund er optaget som Medlem af »British Musie Teachers Association«.

// Knudåge Riisager har skrevet en Opera »Susanne«, med Tekst af Mogens Lorentzen.

// I Lighed med i Fjor har Haases Boghandel i September iaar arrangeret en omfattende Udstilling af Musikbøger, samt udsendt et supplerende Katalog, der omfatter det forløbne Aars Nyheder fra Indog Udlandet.

// Dansk Solistforbund kan d. 30. Oktober fejre sit 30 Aars Jubilæum. Forbundets nuværende Formand er Operasanger Magnus Andersen.

Konkurrence

I Anledning af Musikpædagogisk Forenings 50 Aars Jubilæum har Wilhelm Hansens Musikforlag stillet et Beløb paa Kr. 1.000,- til Disposition for Prærnier i en KONKURRENCE FOR KOMPOSITIONER TIL MUSIKUNDERVISNINGEN.

Musikkens Art:

2- og 4-hændige Klaverstykker samt Kompositioner for Violin/Klaver egnet til den moderne Undervisning, og overkom

In

meli-, i teknisk Henseende.

~1

Betingelser for Deltagerne:

Manuskripterne indsendes til Musikpædagogisk Forenings Formand,Hr.Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S., eller til Wilhelm Hansens Musikforlag, Gothersgade 9-11, K., senest d. 15. Januar 1949.

Enhver Konvolut eller Pakke skal mærkes »Mp F. 1948«. De indsendte Værker skal veere forsynet med tydeligt Mærke, som ogsaa skal findes uden paa en lukket Konvolut indeholdende Komponistens Navn og Adresse. Kun Vinderens Navnekuvert vil blive aabnet. Ønsker man efter Konkurrencens Afgørelse at faa det tilsendte Manuskript returneret, maa tilstrækkelig Returporto medfølge i den lukkede Navnekuvert, og uden paa denne maa skrives »Returporto medfølger« - i saa Tilfælde aabnes, Kuverten for at returnere Manuskriptet til rette vedkommende. Udelukket fra at deltage i Konkurrencen er enhver, der direkte eller indirekte er knyttet til Dommerkomitéen eller sidder i Mp F.s Bestyrelse.

Præmierne:

I. Præmie er Kr. 500,-, 2. Præmie Kr. 300,- og 3. Præmie Kr. 200,-. Endvidere forpligter Wilhelm Hansens Musikforlag sig til at udgive Værket paa de sædvanlige Vilkaar med Indtægter fra Nodesalg, Grammofon m. m. Wilhelm Hansens, Musikforlag forbeholder sig Ret til at udgive andre af de indsendte Værker efter nærmere Forhandlinger.

Udfaldet af Konkurrencen vil blive offentliggjort i Dagspressen d. 15. Jan. 1949.

Fællesraadet for musik., tale. og

afspændingspædagogik

I gennem de senere aar har der været samarbejde i gang mellem flere foreninger med fælles interesser paa det musik-, tale- og afspændingspædagogiskeomraade. Det var da en nærliggende tanke - og aabenbart ogsaa. et foreliggende ønske - at underbygge dette samarbejde ved dannelsen af et fællesraad af saadanne foreninger. I foraaret mødtes efter indbydelse af Musikpædagogisk Forenings bestyrelse ledelserne af følgende foreninger med Mp F.:

Diskussionsklubben for sanglige Problemer,

Talepædagogisk Forening,

Selskabet for Rytmik og Afspænding, z*,

Solf égelærerforeningen,

Københavns Folke-Musikskole og

De danske Folkemusikskoler (der jo ligesom Mp F. er en landsforening).

Man drøftede grundlaget for dannelsen af Fællesraadet og blev hurtig enig om følgende punkter:

Foreningernes fælles interesser er:

1) Pædagogik, 2) Psykologi, 3) Hørelære, 4) Afspænding o-, 5) Rytmik.

Det vil derfor være en af Fællesraadets opgaver at fremme disse fælles interesser baade indadtil og udadtil. Ved et snævert samarbejde mellem de samlede foreninger vil det blive muligt at indkalde udenlandske foredragsholdere og arrangere fællesmøder under større auspicier, end den enkelte forening alene vilde evne det. Endvidere skal Fællesraadet samarbejde foreningernes medlemsmøder, baade hvad angaar mødernes emner og placering, saaledes at de forskellige foreninger kan deltage i samme møder. Herved lettes ogsaa de enkelte foreningers økonomiske byrde, samtidig med at man vil kunne forhøje foredragsholdernes honorar efter en bestemt skala efter antal af deltagende foreninger.

Efterretningsvæsenet mellem de i Fællesraadet deltagende foreninger skal søges simplificeret; endvidere skal mulighederne for.et fælles mødelokale undersøges.

Ogsaa udadtil kan Fællesraadet faa en vis betydning. Det maa. forudses, at det offentlige fremtidig vil interessere sig mere for musik-, tale- og afspændingspædagogiken end hidtil, eftersom man indser disse discipliners store betydning for vor kultur. Ved statens overtagelse af den musikpædagogiske eksamen i 1940 og overtagelsen af Det kgl. danske Musikkonservatorium iaar, er begyndelsen allerede gjort. Det er indlysende, at foreningerne da vil staa stærkere i deres krav ved en samlet repræsentation, som ogsaa ved et eventuelt internationalt samarbejde vil faa sin indflydelse. Paa dette grundlag vedtog man at danne et F2ellesraad bestaaende af en delegeret og en suppleant fra hver forening, der er ansvarlige over for deres forening og aflægger beretning over raadets arbejde for deres respektive bestyrelse.

Fællesraadet bestaar saaledes nu af:

Viggo Forchhammer, formand, Magnus Andersen, Gerda v. Bålow, Ingeborg Strøyberg, , Herbert Rosenberg, Kristian Riis, Rigmor Jørgensen, Vibeke Schall' Kalckar, Vagn Rehling, Lis Jacobsen, Gerda Alexander, Tyt Ib Andersen, Egil Forchhammer og Ågot Schledermann.

Fra forlagene - Danmark

Wilhelm Hansen

// Endnu et vægtigt. værk fra Niels Viggo Bentzons hånd har set dagens lys på Wilhelm Hansens forlag: To stykker for obo og klaver, op. 41. - Disse stykker synes neermere at være at betragte som en bred, langsom indledning (molto moderato) fulgt af en rytmisk bevæget scherzosats (allegro). Kompositionen er karakteristisk for Bentzons stil med stort svung~ ne linjer i et frit fantaserende spil i første sats som så modsvares af en formelt noget strengere all.egro med fin koncerterende afveksling i de to instrumenter. Stykkerne er tilegnet oboisten Waldemar Wolsing, der sammen med komponisten har opført dem dels i dansk radio og dels ved en dansk koncert i Amsterdam under ISCM's internationale musikfest 1948.

// Den purunge komponist Bernhard Lewkovitch har udsendt en sonatine (1947), der viser adskillig kompositorisk talent. Sonatinen har lidt karakter å la Tarp, men stoffet er noget tyndt, ligesom selve klaversatsen er meget asketisk. Kompositionen blev uropført. af pianisten Anker Blyme i November 1947.

// Under titlen »Fællessang« har Kai Otto Andersen, Karl Clausen, og Jørgen Haahr udgivet en samling danske, norske, svenske, engelske og tyske sange og viser (ialt 440) med et tillæg af 31 kanons på samme sprog minus norsk og plus italiensk og latin. Samlingen har et dobbelt formål: dels at bringe et repræsentativt udvalg af danske sange og en tiltrængt samling viser, der næsten alle vil kunne anvendes fra og med grundskolens 4.-5. klasse, og dels at forøge denne grundstamme med et udvalg af -sange på ovennævnte sprog. Egentlige børnesange er så godt som udeladt, og salmer er kun medtaget i begrænset omfang, hvor det passer ind i afsnittet »Dagen«. Samlingen er ordnet i grupper: A) Danmark, I) Fædrelandet, II) Landsdelene, III) Hjemstavn og folkeliv - o. s. v. B) Norden - etc. Samtlige sange er eenstemmig udsat og forsynet med tekst, for enkelte af de udenlandske sanges vedkommende er der tilføjet et begrænset glossar. Som helhed er »Fællessang« et udmærket supplement til de i forvejen eksisterende samlinger af sange til brug i skole og hjem.

// Jacob Gade har udsendt en »Menuet ancienne« henholdsvis for klaver og strygere og klaver og violin.

// Bachs fantasi i c-moll foreligger nu i genoptryk af Hans v. Billows udgave.

// Samlingen af Carl Nielsen-værker i studiepartitur er nu forøget med »Hanedansen« af »Maskarade«; endvidere er Knud Jeppesens »Te Deum Danieum« og Joh. Svendsens »Zorahayda« udgivet i Studiepartiturer.

Skandinavisk Husikforlag

// Leif Thybos »Tema med variationer« for klaver op. 6 er udkommet som den første af hans kompositioner. De er karakteristiske ved en særegen men ofte meget fin klanglig fantasi, medens det derimod skorter lidt på fantasien i selve klaversatsen med dens udstrakte brug af tertser og oktaver. Bedst i kompositionen er overgangen til pastoralen, der rummer en smuk lyrisk stemning og den påfølgende, stort anlagte Largo-variation, det er disse perler, der giver løfter for fremtiden.

// Finn Høffdings Blæserkvintet - det eneste værk, der officielt repræsenterede Danmark ved ISCM's musikfest i Amsterdam - er udkommet i studiepartitur.

]Diverse forlaw

.// På Edition Dania har Svend-Ove

Møller fået udgivet en »pastorale« for violin og klaver op.20.

// »Ved Gry og Kvæld« hedder Weyses morgen- og aftensange i et lettere arrangement for klaver eller harmonium af Rich. H. Jørgensen, som er udkommet på 0. Lohses forlag. Det er unægtelig med nogen skepsis, man møder den slags simplificeringer, der desværre altfor ofte blot er gjort simple, uden at nogen kan hindre »hvem-som-helst« i at udbrede enhver afdød komponists værker i eget arrangement. Med rædsel i-nå man tænke på Beethovens »Appassionata« eller Tjaikofskis, b-moll koncert i »let udgave« (!). Nu hører Rich. H. Jørgensen ikke til de værste; bortset fra en del uheldige fordoblinger, uopløste sekundakkorder eller parallelle oktaver er det pænt gjort, men man spørger uvægerligt, hvorfor det skulde være nødvendigt at forenkle Weyses morgen- og aftensange, når vitterligt flere af originalerne ikke er sværere end nogle af forenklingerne. Er det ikke at pryde sig med lånte fjer, som man bare har flosset lidt i kanten?

// »Endnu kvidrer Lærkekoret

Dagen lang: Kevit, kevit!

Lærkerne paa Frokostbordet

svarer: Akkevit - kevit.«

Dette spirituøse vers står som motto for Sigfred Pedersen ol... Niels Clemmesens nye visesamling »Lærke-Sange og Nyhavns-Klange«, der er udkommet hos Branner. Man bliver temmelig tørstig af at beskæftige sig med disse viser, men jeg må tilstå, at jeg efter at have slukket halsbranden ved en lille lærke i Nyhavn kom til det resultat, at Clemmensen ganske givet kunde blive en endnu bedre visekomponist, hvis han fik et grundigt kursus i harmonilære og evt. kontrapunkt.

. F. S. P.

Koncerter og møder

26/10 Mp F.

Magister Gunnar Heerup taler om, Béla Bartóks Mikrokosmos.

Medv. Herm. D. Koppel.

Kl. 20 i KFUM, St. Kannikestræde. Gæstekort kr. 1,50.

27/10 DUT.

1. Kammermusikkoncert,

se programmet s. 245.

5/11 DUT.

1. Ung Aften, se programmet s. 245-

9/11 MPF.

7/12

Komponist Finn Høff ding: Nyere formlæreproblemer. Kl. 20 i Hornung & Møllers sal. Gæstekort kr. 1,50.

Diskussionsklubben for sanglige problemer i samarbejde med Talepædagogisk forening. Mag. art. fru Helga Christensen:

Foredrag med demonstrationer om drengestemmen i overgangen. Kl. 20 i Hindsbergs sal. Gæstekort kr. 1,50.

23/11 Mp F.

Musikp.,gedagog Kerstin Walldén

causerer om »Et års musikstudier-

ved amerikanske universiteter«.

Kl. 20 i KFUM, St. Kannikestræde.

Gæstekort kr. 1,50.

Årgang 23/1948, nr. 10