Angående redaktionsskiftet 1947

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 11 - side 247-247

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Angående redaktionsskiftet 1947

År 1948 den 22. oktober kl. 91/2 holdt Østre Landsret offentligt retsmøde på domhuset i København i sagen:

Organist mag. art Søren Sørensen

mod

Det unge tonekunstnerselskab.

Der tilførtes, følgende:

»I anledning af den organist mag. art. Søren Sørensen mod foreningen Det unge tonekunstnerselskab ved stævning til Østre Landsret af 4. december 1947 anlagte retssag I er efter foretaget procedure indgået følgende forlig:

Det unge tonekunstnerselskab forpligter sig til at betale organist Søren Sørensen ialt 1.250 kr., hvorfra går 500 kr., der er indbetalt under sagen. Restbeløbet 750 kr., svarende til 6 måneders gage, betales inden 15 dage fra dato tilligemed renter 5 % p. a. fra den 1. januar 1948 at regne, at erlægge på landsre tssagfører Henry Kastels kontor, Nørregade 39.

Det unge tonekunstnerselskab forpligter sig endvidere til ikke at gøre bestemmelserne i § 8 gældende i den mellem Det unge tonekunstnerselskab og organist Søren Sørensen afsluttede

kontrakt angående redaktionen af Dansk Musiktidsskrift af 13. december 1946, hvori det hedder:

»Opsiger Sørensen sin stilling, skal han være forpligtet til indenfor et.tidsruin af 3 år fra nærværende kontraktsforholds ophør ikke at udgive for egen eller fremmed regning noget dansk musikblad eller - tidsskrift eller at være redaktør af eller fast medarbejder ved et sådant blad eller tidsskrift, det være sig eksisterende eller nystartet, medmindre udgiverorganisationernes billigelse dertil foreligger.

Tilsvarende regler gælder i tilfælde af kontraktsforholdets ophør ved misligholdelse fra Sørensens side.«

Parterne er enige om efter gældende retspraksis at henskyde afgørelsen af sagens omkostninger til retten.

Ordlyden af dette forlig optages så vidt muligt på første tekstside i det 20. november 1948 udkommende nr. af Dansk Musiktidsskrift.«

Efter foregående votering bestemte retten, at sagsøgte ligeledes inden 15 dage fra dato og ligeledes paa landsretssagfører Kastel's kontor i sagsomkostninger vil have at betale 300 kr.

Retten.hævede sagen som forligt.