Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 11 - side 267-268

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekti Lnstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16.

Raadhusstreede 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand),

Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen,

Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager,, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højeste

retssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde

1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10

-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 42,-,2.

undervisningsministeriet inden d. 25. november 1948.

Husikpædag09isk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Neestformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-12%). Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Biilow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Redaktør Thure Hastrup fra Esbjerg holdt den 28. september et foredrag i Mp F. over emnet: »Et par ord om musik og synlig kunst«. På en levende og inter

Bestyrelse: Knuddge Riisager (For- essant måde drog rektoren paralleller mel-

mand), N. 0. Raasted (Næstformand), lem den synlige kunsts formelle opbyg-

Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. ning og musikken, og viste hvorledes man

indenfor alle kunstarter kunne tale om

begreber som: takt - rytme variationer

-- modsætningen mellem to temaer etc.

Lysbilleder af arkitektur-, skulptur- og farvereproduktioner af malerier understregede foredragsholderens fængslende betragtninger over emnet.

Meddelelse om Det Anckerske Legal.

I december 1948 vil der være at uddele 4 portioner af »Det Anckerske Legat« til rejsestipendier for kunstnere.

Legatet er bestemt til anvendelse til en rejse til udlandet af mindst 3 måneders varighed, men det vil under de nuværende forhold ikke være udelukket efter ansøgning at dispensere fra rejsebetingelserne.

Af portionerne, der hver udgør 2100 kr., vil to være at tildele malere eller billedhuggere, een en digter og een en komponist. Den, der en gang har oppebåret legatet, kan ikke oftere komme i betragtning.

Ansøgninger vil være at indsende til

Den 12. Oktober afholdt Mp F. et Møde i Universitetets musikvidenskabelige Laboratorium, hvor Magister Jørgen Jersild holdt et Foredrag om Nodelæsningsproblemer, idet han gennemgik Øvelsesmaterialet. i sin nyudkomne Bog »Lærebog i Solfége« med Undertitlen I. Øvelser i Tonetræfning.

Paa en meget levende Maade skildrede J., hvordan han skiftevis anvendte Øvelser, der støttede sig paa Tonalitetsfornenimelsen og andre, der krævede en udpræget, intervalmæssig Indstilling. Hele Fremgangsmaaden virkede. meget logisk og grundig, og man var ikke i Tvivl om, at Eleverne herigennem vilde opnaa stor Sikkerhed i Intonation og i prima vista Sang.

Der udspandt sig en kortere Diskussion

mellem Gerda v. BUllow og Jersild, hvor

Emnet Tonicado-Solfége atter blev bragt

paa Bane, ligesom ved Diskussionsmødet,

i Foraaret. Det blev ogsaa denne Gang

fastslaaet, at Tonicadosystemets Anvende-

lighed er begrænset, og det maa afløses

af Solfége, hvis man ønsker at videre-

uddanne sig. H. Prior.

Møder i Jubilæumssæsonen

Tirsdag d. 16. November: Foredrag ved Bev.-)egelsesterapeut Lilly Forchhammer (Mp F., Tp F., R. S., D. f. S. P.). Tirsdag d. 23. November: »1 Aars Musik

studium ved et amerikansk Universitet«. Den svenske Musikpædagog Kerstin Walldén. K.F.U.M.s Sal. Tirsdag d. 25. Januar 1949: »Aktuelt dansk

Musikliv« ved Magister Gunnar Heerup.

3. medlemsmøde 26. okt. 48

Komponist Finn Høffding: Høre- og f ormlæreproblemer.

Det 18. århundredes instrumentalundervisning foregik på skolerne og for så vidt efter ret »moderne« principper. I musikudøvelsen stod teori og praksis nøje sammen. Blot hundrede år senere er man meget mere afhængig af nodebilledet. Man improvlserer mindre, men stiller større tekniske krav. I vor tid prøver hørelæren på ny at sammenfatte disse discipliner. Kravet er, at formlære og teori gives i forbindelse med instrumental- eller vokalundervisning og målet er en fordybet og forøget iagttagelse af kunstværket. Musikpædagogerne må være sig bevidst, at deres ansvar idag er meget større end nogensinde før. Hvis teknikens fremgang skal komme vor kultur til gode, må vi kunne give vore elever den mulighed at uddanne sig til intet mindre end kunstkendere.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20,"'Chl. Tlf. Ordrup 1812. Neestformand: Lav,,,~rd Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer; Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 1113. Kronprinsessegade, 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonelmnstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15". Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

2den Ung Af ten

finder Sted Tirsdag d. 7. Dec. Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal under Medvirken af Kammermusiksammenslutningen »pro arte« fra Aalborg.

Program:

G. B. Vitali: Chaconne f. Viola og Klaver.

Erik Lindt-Hansen og Rigmor Nielsen.

W. A. Mozart: Klarinetkvintet K. V. 581.

Franz Kallenbach, Mogens Brendstrup, Preben Løw, Erik Lindt-Hansen og Povl Christophersen.

C. E. F. Weyse: En Rose stander i Him

lens Lund - Der er en Ø i Livet - De klare Bølger rulled.

Edv. Grieg: Det første Møde - Prinses

sen - Med en Primula veris.

Birthe Kallenbach, og Rigmor Nielsen.

Johan Halvorsen: Passacaglia f. Violin og

Viola, g. moll.

Harald Hauge og Harald Holm. Madsen.

Carl Nielsen: Serenata-invano f. Klarinet,

Fagot, Horn, Cello og Bas.

Franz Kallenbach, Richard Falck-Jørgensen, Hans Goetz, Povl Christophersen og Svend Buschardt.

Tirsdag d. 14. Dec. Kl. 20 afholdes i Svenska Gustafskyrkan, Sdr. Frihavnsvej, en Orgelaften, hvor Leif Thybo udfører f ølgen de

Program:

Paul Hindemith: Sonate Nr. 2 for Orgel

(1937).

Johann Gottfried Walther: Concerto del

Sigr. Tomaso Albinoni appropriato all' Organo.

Johann Sebastian Bach: 4 Koralforspil af

Orgel-Bilchlein.

Leif Thybo: Præludium, Pastorale og Fu

gato Op. 11 (1948) Uropf.

Medlemskort giver Adgang til begge Koncerter.