Foreningerne

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 12 - side 291-292

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576. Bestyrelse: Hakon Børresen. (Formand),

Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen,

Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn. Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godifr. Skjerne, Mogens Wåldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højeste

retssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10

-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (For

mand), N. 0. Raasted (Næstformand),

Finn Høffding, Sv.E.Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og Sekretariat: Mandag, Tirsdag,

Onsdag og Fredag Kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielse'n. (Formand),

Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (Næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12- 12Y-.». Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk Konsulent), Else Print Z, Ingeborg Strøyberg.

11/1 Mp F. .

Redaktørerne Sigurd Berg og Frede

Schandorf Petersen vil fortælle om ar

bejdet med Dansk Musiktidsskrift og

drøfte ev. problemer. Kl. 20 i Hornung

& Møllers Sal. Gæstekort kr. 1.50.

25/1 Mp F.

Magister Gunnar Heerup taler om Ak

tuelt dansk musikliv. Kl. 20 i Musikkon

servatoriets sal. Gæstekort kr. 1.50.

Tirsdag, den 9. november 194S

Det først ansatte foredragsemne »Gen

nemgang af Mikrokosmos« forandrede mag. Gunnar Heerup til (»Bartóks under

visningsmusik med demonstrationer ved Herman D. Koppel), da han anser Mikrokosmos for at være et for snævert værk. G. H. siger at dens svaghed beror på, at den ikke er bygget over folkemelodier. Hvilken mening Bart6k havde med den, er ham ubegribelig, men han antager, at den skal være en slags klaverskole, der skal opdrage til modernismen i musikken. Den er dog, efter Heerups mening, af ujævn kvalitet og til trods for masser af geniale enkeltheder ofte pædagogisk vanvittig. Bartåk nøjes med at give kompositionsskitser, han henleder det interesserede musikpublikum. på de mange problemer af teknisk, tonal og rytmisk art. Heerup slog fast, at Mikrokosmos er et overmåde problematisk værk og at det kun kan bruges i udvalg.

Denne ærlighed var des mere sympatisk som G. H. jo er kendt som en stor beundrer af Bartåk saavel. som menneske, pianist og komponist. Med megen varme fortalte han om sit møde med ham, om hans liv og hans værk og undlod heller ikke, at anbefale hans øvrige musik til undervisningsbrug. Saerdeles egnet dertil er efter Heerups mening: »Klaverskolen« som udkom 1913 og hvis specielt dertil komponerede stykker er udgivet særskilt; en klaversonatine 1915, til middelfre Mskreden standpunkt, samt først og fremmest »Fdr Kinder« som med sin ægte oprindelige og umiddelbare musik passer udmærket til at udvide også voksne elevers horisont.

G. H. har en behagelig formløs konverserende måde at holde foredrag på. Han underholder mere end at han docerer. Dog kan det ikke nægtes, at musikpæ-dagogerne var lidt skuffede over, at han ikke gav lidt mere af sin store viden til et særdeles lydhørt og interesseret publikum, der dog skulle kunne formodes at have forudsætninger for at kunne følge en mere dybtgående redegørelse.

Det var en udsøgt fornøjelse at lytte til Herman D. Koppels spil. Med hans fine sans for klangdifferering blev selv det mindste lille børnestykke så gennemmusikalsk fremført, at det stod som et helstøbt kunstværk.

Ilse Meger.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bent-zon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Byvan. 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 11

13. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Bven 726.

Posikonto: 3774, Det unge Tonekunst

nerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Teatertelefon: Byen 726, Forestillings

(lagen Kl. 15-15 . Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

MUSIK-TRIBUNAL

2den Koncert finder Sted Tirsdag den 18. Januar Kl. 20 i Musikkonservatoriets Sal, Vestre Boulevard 36 under Medvirken af et Kammerorkester (Medlemmer af

Unge Tonekunstneres Orkester) med La

vard Friisholm som Dirigent, Blæserkvin-tetten af 1932 og Poul Birkelund og Herman D. Koppel.

Pro gra in:

Svend Westergaard: Oktet for seks Bkæsere, Slagtøj og Klaver. (Urop.)

Frank Martin: Ballade for Fløjte og Strygere.

Erling Brene: Concerto for Blæserk,~,-intet og Strygeork.

Westergaards og Brenes Værk vil blive

gjort til Genstand for Aktorat og Defenso-rat.

Medlemskort giver Adgang.

Kontoret er lukket fra og med 23. December og til Mandag den 3. Januar.

Årgang 23/1948, nr. 12