indholdsfortegnelse årgang 23, 1948

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 12 - side 283-283

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

D A,~;, S K

l. -KTIDSSKRIFT

MU SI b, k,

Udgivet af:

DET UNGE To NEKUNSTNERSELSKAB

DANSK Kompo Ni ST FORENING

DANSK To NEKUNSTNER FORENING

og

MUSIKP,EDAGOGIs K FORENING

Re'daktører:

SIGURD BERG

og

FREDE SCHANDORF PETERSEN

23. AARGANG

G. E. C. GADS FORLAG

KØBENHAVN

1948

INDHOLD

,Side

Angående redaktionsskiftet 1947 247

KNUD ATLUNG: 12.000 Bind Noder er ikke tilfældige Søm ............ 108

JVRGEN BALZER: En Tale 225

INGMAR BENGTSSON: Den unga svenska musiken 47, 83, 113, 135

JOHAN BENTZON: Apropos Musikfesten 226

NIELS VIGGO BENTZON: I.S.C.M. 22. internationale Musikfest i Amsterdam. 5.-13.

Juni (se ogsaa S. 227-28, 265, 289) 183

SIGURD BERG: Musikhistorisk Museum 50 Aar i

» » Dansk Mensural-Cantori 13

» » Hoftrompeterne (Om Niels Friis' Bog: Det danske Hoftrompeter-

korps) 57

» » Poul Schierbeck 60 Aar 124

» » Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1945. Særskilt Pagine-

ring I-XII ved S. 190

» » Et svensk bibliografisk Standardværk (Åke Davidsson: Svensk

musiklitteratur 1800-1945) 210

EJNAR BOESEN: Musikopdragelse i Folkeskolen 98

TORSTEN BOHEMAN: Musik og Propaganda 29

HELGA KNOBLAUCH CHRISTENSEN: Drengestemmen i Overgang - praktisk be-

lyst 143, 168

CHR. CHRISTIANSEN: Det kgl. danske Musikkonservatoriums Overgang til Staten 203

FRITZ CROME: En musikalsk Nyopdagelse lo

Der burde gøres noget 42

J. L. EMBORG: Fagmanden som Sanglærer i Skolen 11

SVERRE FORCHHAMMER: Flemming Weis 50 Aar 77

» » : Kunst og Etude 206

VIGGO FORCHHAMMER: Spredte erindringer fra Mp F . 19

NIELS FRIIS: De militære Musikforhold maa ordnes nu 248

LAVARD FRIISHOLM: Thomas Jensen 50 Aar 286

BJ. GAMBORG: Musikamatøren i Musiklivet 281

VICTOR GANDRUP: Kr. Sandby 80 Aar 282

PAULINE HALL: »Peer Gynt«-opførelsen på Det norske teatret i Oslo 79

JOHAN HENRIQUES: Johs. Schiørring 80 Aar 285

EMIL HOLM: Egisto Tango 274

VAGN HOLMBOE: Carl Nielsen Biografien (Om Torben Meyers og Frede Schan-

dorf Petersens Bog) 149

POVL INGERSLEV-JENSEN: De mange »Barberer« 223

Injuriesagen mod Dansk Musiktidsskrift 243

H. C. SCHWENGER JENSEN: K. A. Wieth-Knudsen 70 Aar 14

H. CHR. JENSEN: Et Forslag 42

VAGN JENSEN: Musiklivet, Udlandet 20, 39, 68, 102, 127, 236, 263, 288

JØRGEN JERSILD: Apropos min Metronom 276

BENGT JOHNSSON: »Analytisk Harmonilære« (Om Peder Grams Bog) 63

» » Harmløs Musiksnak (Om Sverre Forchhammers Bog: Naar

Musiken spiller) 152

» » Musiklivet, Udlandet 157, 178, 217

» » En Bog om Delius (af A. Hutchings) 177

» » To Musikbøger (Cherbuliez: J. S. Bach og Fr. Chopin) 212

Kalmonens Betragtninger I 70

SVEND KRAGH-JACOBSEN: »Etude« (Om Landers og Riisagers Ballet) 167

TORBEN KROGH: I Anledning af Det kgl. Teaters 200-aarige Jubikæum 271

ILSE MEYER: Sommerstævne paa Ry Højskole 242

N. B. MØLLER NIELSEN: Radioen 36, 66, 98, 126, 152, 173, 209, 234, 261, 287

THORVALD NIELSEN: [Om Mortimer Smiths Bog: Ole Bull] 262

POUL ROYSING OLSEN: Vilhelm Grønbech 148

» » » : Musikbreve fra Paris 158, 179, 207

Om 17. Muradelis Opera »Det store Venskab«. Resolution, vedtaget af Sovjetunio-

nens kommunistiske Partis Centralkomité 59

FREDE SCHANDORF PETERSEN: Fra Forlagene 17, 38, 154, 213, 238, 240, 266

» » » Gramnio fon 18, 99, 153, 216, 260

» » » Efter de forhaandenværende Søms Princip (Om

den danske Udgave af Jeanson og Rabe: Musik-

ken gennern Tiderne) 31

» » » Anmeldelse »uden reelle Hensigter« (Om Flem-

ming Weis' Suite f. Klaver) 78

» » » Et musikpædagogisk Standardværk (Om Bjørn

~c,

Hjelmborgs Bog: Musik-Orientering) 96

Z,,

» » » Jo, i Hr. Atlungs Sømkasse! 110

» » » Fritz Crome død 125

» » » : Musik-Tribunal 231

» » » Mozarts og Beethovens breve på dansk 244

» » » Nordisk musik på udstilling. Musikdagene i Oslo

29. sept.-6. okt . 251

» » » [Om Ph. Krusemans Bog: Beethovens egne Ord] 262

ANKER RAVNMARK: Musikopdragelse i Folkeskolen 62

KRISTIAN RIIS: Ny Lærebog i Sangteknik (Vikrot: Stemmen, dens Skoling og

Pleje) (se ogsaa S. 129) 15

KNUDÅGE RIISAGER: Musik i galehuset (B. Geissmar: To Verdeners Musik) 55

» » : Musiken i spændetrøje 88

KNUDAGE RIISAGER: Departementschef C. F. A. H. Graae 176

» » : Tilfældet Furtwängler 279

HERBERT ROSENBERG: Musikpsykologi (Om G. Révész Bog: Einfiihrung in die

-Musikpsychologie) 65

» » : Lærebog i Solfége (af Jørgen Jersild) 290

» » : De danske Folkemusikskolers Aarsmøde i Viborl- 160

JOSEF RUFER: Boris Blacher 255

NILS SCHIØRRING: Ebbe Hamerik 50 Aar 205

Sjostakovitch's Svar 90

GODTFRED SKJERNE: Helligaandskitkens Klokkespil 25

JOHANNES SMITH: Poetik (Om Strawinskys, Poétique musicale) 121

ERIK STAHL: Sergei ' Prokof iev 52, 92

» » : En sag bør ses fra begge sider - 229

W. TALVI: I Anledning af Kritiken over Knut Vikrot's Bo.-«,,,r 129

LEIF THYBO: Musikalsk Mission (Om Herbert Rosenbergs Bog: Find Melodien ... 35

» » : Apropos Musikfesten 227

» » : Koralharmonisering i k-irketoneart (Om Povl Hamburgers Bog) ... 233

HOLGER VALBJØRN: Under en 10-årig dirigent 118

» » : Svend Chr. Felumb 50 Aar 285

FLEMMING WEIS: Apropos Musikfesten (se ogsaa S. 289) 265

ERLII~G WINKEL: Svensk Kammermusik paa Grammofon 100

AN..N1,1ELDELSER AF MUSIKLITTERATUR

Beethovens Breve 244

Cherbuliez: J. S. Bach 212

- : Chopin 212

Dansk Musikfortegnelse 38

Ake Davidsson: Svensk Musiklitteratur 210

Sverre Forchhammer: Naar Musikken

spiller * .. 152

Niels Friis: Det danske Hoftrompeter-

korps 57

Berta Geissmar: To Verdeners Musik 55

Peder Gram: Analytisk Harmonilære 63

Povl Hamburger: Koralharmonisering 233

Bjørn Hjelmborg: Musik-Orientering . 96

A. Hutchings: Delius 177

Jeanso,n og Rabe: Musikken gennem

Tiderne, dansk Udgave (Se ogsaa S.

69, 108-10) 31

Jørgen Jersild: Lærebog i Solfége ... 290

Ph. Kruseman: Beethovens egne ord . 262

Torben Meyer og Frede Schandorf Pe-

tersen: Carl Nielsen I-II 149

Mozarts Breve *----************--- 244

G. Révész: Einfiihrung in die Musik-

psychologie 65

Herbert Rosenberg: Find Melodien 35

Mortimer Smith: Ole Bull 262

Strawinsky: Poétique musicale 121

Knut Vikrot: Stemmen, dens Skoling

og Pleje (Se ogsaa S. 129) 15

ANMELDELSER AF MUSIKALIER

Tommasso Albinoni: 2 Obokoncerter 238

[Andersen, Clausen og Haahr]: Fæl-

lessang: 241

H. E. Apostel: Zehn Klavierstilcke 238

[Arnholtz, Clausen og Viderø]: Fest-

sange 156

J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier 17

- : Geistliche Lieder 38

- : Bourrée 154

- : Fantasl;er ni. m . 266

Bela Bartåk: Sonata f. Solo-Violin m.

m . 215

Niels Viggo Bentzon: 2 Dance Pieces 155

- : 2 Stykker f. Obo og Klaver 240

Berwald: Sinfonie singuliére. :;****""* 155

Louis Cahuzac: Fantasie variee 155

Niels Clemmensen: Lærke-Sange 241

L. Dallapiccola: Ciaconna m. m. 238

G. v. Einem: Vier Klavierstficke 238

J. V. Forsman: Klaversonatine 155

N. W. Gade: Elverskud 18

Händel: Sonater for Violin og Klaver 38

Sigurd Islandsmoen: Requiem 214

[Rich. H. Jørgensen]: Ved Gry og

Kvæld 241

Louis Kæstel: Præ- og Postludier 156

B. Letvkovitch: Sonatine 240

Mozart: Sonater for Violin og Klaver 38

Negro Spirituals 154

Purcell: Saul and the Witch at Endor 215

N. 0. Raasted: H. C. Andersen-Suite... 155

[Maja Retting]: Hem- och Skolmusik 213

Knudåge Riisager: Bellman-Variatio-

ner 156

Oluf Ring: 15 Salmer og Sange 156

[Oluf Ring og Mogens Wåldikel: Kir-

kemusik 156

[Oluf Ring og Rudol Grytter]: Vore

t, f

Skolesange 266

Poul Schierbeck: Maritime Smaarids

f. Klaver 155

Schubert: Lieder 38

Strawinsky: Concerto i D 215

- : Diverse Partiturer 238

Studiepartiturer(Gade, Svendsen, Carl

Nielsen) 18

Sv. Erik Tarp: Cirkus 156

Leif Thybo: Tema med variationer 241

Flemming Weis: Suite for Klaver 78

1'eracini: Sonater ........................ 215

ANMELDELSER AF GRAMMOFONPLADER

Debussy: Arabesque 100

Gershwin: 2 Sange 99

I. P. E. Hartmann: Sørgemarsch 260

Lange-Måller: Forspil til »Renais-

sance« 260

Otto Mortensen: 2 Sange 99

Mozart: Duetter ........................... 100

Carl Nielsen: Violinkoncert 18

- : Sinfonia espansiva. 153

- : De fire Temperamenter. Klari-

netkoncert. 216

- : Andante lamentoso. Sagadrøm.

Ouv. til »Maskarade«. Af »Aladdin«.

Af »Moderen« 260

Svensk Kammermusik 101

THE DANISH MUSIC REVIEW . FORENINGERNE

The danish. musie review... 23, 45, 75,

106, 133, 164, 181, 196, 221, 245, 269, 292

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening 21,

43, 71, 103, 130, 161, 181, 193,

2201 244, 267, 291

Dansk Komponist Forening 21, 43,

71, 103, 130, 161, 181, 193, 220,

244, 267, 291

Musikpædagogisk Forening 22, 43,

71 (Generalfors.), 103, 130, 161,

181, 193, 220, 245, 267, 291

Det unge Tonekunstnerselskab 22, 44, 74, 106, 131 (Generalfors.),

162, 181, 196, 221, 245, 268, 291

Musiklivet, Danmark 19, 41, 68, 103,

128, 158, 180, 190, 219, 239, 265, 289

Musiklivet, Udlandet 20, 39, 68, 102,

127, 178, 217, 236, 263, 288

Radio 36, 66, 98, 126, 152, 173, 209,

234, 261, 287

Årgang 23/1948, nr. 12